archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • 000 tot 40 000 mensen aan ME CVS Deze ziekte leidt in veel gevallen tot gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Veel bedrijfs en verzekeringsartsen vinden het echter lastig om de gevolgen van ME CVS voor de mogelijkheden om te werken goed vast te stellen Het protocol dat door de Gezondheidsraad is ontwikkeld moet daarbij helpen Informatie en advies voor patiënten De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is een organisatie van en voor ME CVS patiënten Met haar campagne wil de Steungroep bevorderen dat ME CVS patiënten die met een WIA of Wajong keuring of een WAO herkeuring te maken krijgen een actieve inbreng hebben bij de beoordeling van hun arbeids on geschikt heid en goed geïnformeerd zijn over het protocol en over wat ze bij een keuring kunnen verwachten Daarvoor kunnen ze bij de Steungroep informatie en advies krijgen via internet brochures en telefonisch Oproep tot melding keuringservaringen Al jarenlang hebben veel ME CVS patiënten klachten over de keuringen bij arbeidsongeschiktheid Het protocol zou volgens de Steungroep tot betere keuringen kunnen leiden maar is nog wel voor verbetering vatbaar Daarom is een tweede doel van de campagne om informatie te verzamelen over hoe de keuringen in de praktijk verlopen of verzekeringsartsen het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20080508.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive • worden daardoor geschikt verklaard voor werk dat zij vanwege hun slechte gezondheid in werkelijkheid niet aankunnen Zij zijn daarom van mening dat een herziening van de keuringspraktijk nodig is en in die gevallen waarin eerder beperkingen niet of niet volledig in de beoordeling zijn meegenomen een nieuwe medische beoordeling In een brief aan minister Donner dringen zij aan op een gesprek hierover In een bijlage bij de brief worden vijf

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20070521.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • iemand met ME CVS gewoon hele dagen kan werken Regelmatig wordt daarbij het argument gebruikt dat er geen lichamelijke afwijkingen zijn gevonden Volgens het protocol mag daar echter niet uit worden afgeleid dat er niets aan de hand is De patiëntenorganisaties zijn blij met deze duidelijke stellingname maar hebben ook forse kritiek Het protocol geeft weliswaar aan wat de beperkingen bij ME CVS kunnen zijn maar geen concrete aanwijzigen hoe die in individuele gevallen kunnen worden getoetst Daar zijn wel degelijk mogelijkheden voor zoals bijvoorbeeld inspanningstesten en neuropsychologisch onderzoek Voor het recht op een arbeidsongeschiktheids uitkering is het essentieel om de beperkingen zo objectief mogelijk vast te stellen Als dat niet gebeurt blijven patiënten vooral afhankelijk van het inlevingsvermogen van de verzekeringsarts Dat leidt tot willekeur waarbij zonder duidelijke reden de een wel en de ander geen uitkering krijgt Ook hebben de patiëntenorganisaties kritiek op het beeld dat het protocol van ME CVS schetst Het protocol werkt vooroordelen over patiënten in de hand doordat het vooral aandacht besteedt aan de rol die psychologische factoren en gedrag zouden spelen bij het ontstaan van de ziekte en bij het uitblijven van herstel Deze benadering strookt niet met wat over ME CVS bekend is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is ME CVS een neurologische ziekte Internationaal richt het wetenschappelijk onderzoek zich vooral op de rol van het zenuwstelsel het immuunsysteem en het endocriene systeem bij het ontstaan van ME CVS Het is niet in het belang van patiënten dat het protocol stelt dat behandeling uitsluitend op psychologische factoren moet worden gericht De patiëntenorganisaties zijn slechts marginaal betrokken geweest bij de ontwikkeling van het protocol Van de talrijke verbeteringsvoorstellen die zij op verzoek van de Gezondheidsraad hebben ingebracht is helaas maar weinig overgenomen De organisaties willen bij actualisering of herziening van het protocol wél een volwaardige

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20070514.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • persbericht 21 april 2007
  nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd De Steungroep beraadt zich op actie en zoekt daarbij aansluiting bij andere belangenorganisaties Medische keuring vaak niet reëel Zowel uit eigen onderzoek van de Steungroep naar de gevolgen van de herkeuringen als uit verschillende onderzoeken van patiënten cliënten en werknemersorganisaties komt steeds weer naar voren dat mensen bij die herkeuringen zijn goedgekeurd voor werk dat zij vanwege hun gezondheidsproblemen niet aankunnen Mensen die het niet langer volhouden dan halve dagen worden vaak geacht een volle werkweek te werken Mensen die voor nog veel minder uren belastbaar zijn mogen van geluk spreken als zij überhaupt nog een urenbeperking krijgen Met allerlei fysieke en cognitieve beperkingen wordt geen of weinig rekening meer gehouden Zo zijn veel volledig arbeidsongeschikten na de herkeuring opeens volledig arbeidsgeschikt verklaard Werk is voor hen meestal niet weggelegd Dit geldt in het bijzonder voor mensen met gezondheidsproblemen en ziektes die door het UWV als moeilijk objectiveerbaar worden beschouwd Uit de cijfers van het UWV tot en met november 2006 blijkt dat van de mensen met een lichamelijke moeilijk objectiveerbare aandoening 65 de uitkering geheel of gedeeltelijk is kwijtgeraakt bijna twee keer zoveel als gemiddeld Volgens de cijfers van het meldpunt van de Steungroep is dit voor mensen met de ziekte ME CVS bijna 80 vrijwel altijd zonder dat er sprake is van een verbetering van de gezondheidstoestand Dit valt op geen enkele wijze te verklaren uit de strengere arbeidskundige regels De enige verklaring is een strengere niet reële medische beoordeling Volledig arbeidsongeschikten houden WAO gat Uit de brief van Donner blijkt ook dat de aangekondigde verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikte WAO ers tot 75 per 1 juli niet voor iedereen even gunstig uitpakt In veel gevallen zal de verhoogde uitkering niet 75 van het oude loon maar 75 van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20070412.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • het aangepaste Schattingsbesluit worden ingedeeld op het oude arbeidsongeschiktheidspercentage Door deze maatregel gelden in feite de reguliere WAO regels en het oude Schattingsbesluit voor iedereen die 45 jaar of ouder was op 1 juli 2004 4 Herbeoordeelde uitkeringsgerechtigden met een toename van de verdiencapaciteit bij herbeoordeling die niet aan het werk zijn en geen direct vooruitzicht op werk hebben hebben recht op een re integratietraject 5 De duur van de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/waoregeerakkoord.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • aan te vragen bestaat al jaren Die mogelijkheid is dit voorjaar nog eens uitdrukkelijk onder de aandacht van medewerkers gebracht Aanleiding daarvoor waren signalen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ME is een afkorting die ook wel wordt gebruikt voor het chronisch vermoeidheidssyndroom UWV De Steungroep kreeg klachten van patiënten die stelden dat zij om onjuiste redenen een lagere of helemaal geen WAO uitkering meer kregen na de herbeoordeling Als een UWV cliënt een heroverweging aanvraagt kijkt UWV of er sprake is van nieuwe gegevens óf van een duidelijke fout Onder nieuwe gegevens wordt verstaan gegevens die voorheen niet bekend waren en ook niet bekend konden zijn Specifiek met betrekking tot ME CVS staat in de instructie dat het rapport van de Gezondheidsraad dat stelde dat ME CVS een ziekte is niet als een nieuw gegeven moet worden gezien Er kan wel een nieuw gegeven zijn als er in het verleden geen oorzaak voor iemands klachten was aan te wijzen en nu wel Van een fout is bijvoorbeeld sprake als de arts vindt dat ME CVS geen ziekte is en dat de cliënt om die reden niet arbeidsongeschikt is Deze situatie wasvoor cliënten aanleiding bij de steungroep aan te kloppen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/uwv200609.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • klachten met zich mee zoals spier en gewrichtspijn slaapstoornissen concentratie en geheugenproblemen en overgevoeligheid voor geluiden geuren en visuele prikkels Al heeft medisch wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren steeds meer afwijkingen bij mensen met deze ziekte aangetoond over de oorzaak of oorzaken van ME CVS is toch nog onvoldoende bekend Een behandeling die tot genezing leidt is nog niet beschikbaar Door de vele misvattingen en vooroordelen over ME CVS worden patiënten met extra problemen geconfronteerd Zo krijgen ze bijvoorbeeld niet altijd de thuiszorg of de arbeidsongeschiktheidsuitkering die ze door hun ziekte vaak zo hard nodig hebben en waar ze gezien hun beperkingen ook recht op hebben In de folder worden stellingen als ME CVS komt alleen voor bij hoogopgeleide vrouwen en perfectionisten fout en ME CVS is een reële erkende ziekte goed toegelicht Aan de hand van hun score worden de lezers van de folder uitgenodigd zich via internet nader te informeren De patiëntenorganisaties hopen dat de folder ertoe bijdraagt dat er meer begrip komt voor mensen met deze ingrijpende ziekte De folder wordt zowel via internet www steungroep nl testuwkennis htm of www me cvsvereniging nl testuwkennis pdf als in gedrukte vorm verspreid Gedrukte exemplaren zijn tegen betaling van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20060510.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Persbericht 30 maart 2006
  van deze argumenten voorgelegd en ook het UWV vindt deze onjuist In deze gevallen moet de beoordeling overgedaan worden als de betrokkene daarom vraagt Daarnaast wordt een verzoek om de beoordeling over te doen ook gehonoreerd wanneer nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht zijn gekomen Als geen bezwaar of beroep meer mogelijk is Het UWV neemt een verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing alleen in behandeling wanneer er geen bezwaar of beroepsprocedures meer lopen en de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend zijn verstreken Het verzoek kan ook worden ingediend na een beroepsprocedure bij de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep Wie nog een bezwaar of beroepsprocedure heeft lopen of die nog aan kan spannen en vindt dat een van bovengenoemde fouten is gemaakt kan deze het beste in het kader van deze procedure aanvoeren als aanvullende grond voor het bezwaar of beroep Ook bij beslissingen van lang geleden De regeling geldt niet alleen bij beoordelingen en beslissingen in verband met de eenmalige herkeuringen vanaf 1 oktober 2004 maar ook voor eerdere beslissingen over een WAO WAJONG of WAZ uitkering Er geldt geen tijdslimiet zodat bijvoorbeeld ook gevraagd kan worden om terug te komen op een beslissing van tien jaar geleden om geen WAO uitkering toe te kennen Oproep aan patiënten De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept mensen met ME CVS die denken dat hun arbeidsongeschiktheid door het UWV niet juist is beoordeeld op om actief gebruik te maken van de mogelijkheid om een nieuwe beoordeling te vragen Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij het UWV kantoor waaronder zij vallen voor adressen zie www uwv nl Om dit verzoek goed te beargumenteren is het nodig om aan de hand van de medische rapportages van het UWV en van eventuele eigen verslagen na

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20060330.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive •