archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • bestaande regels van mening dat de regels met betrekking tot de keuringen goed en zorgvuldig moeten worden uitgevoerd verzoekt de regering het UWV te vragen om zorg te dragen voor een brief aan alle keuringsartsen van het UWV en door het UWV ingehuurde artsen waarin duidelijk wordt dat bij de keuring volledig rekening gehouden moet worden met alle beperkingen van mensen met ME CVS en alle argumenten die hiermee strijdig

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/herkeuringenopnieuw_bijlage1.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • kort mogelijke termijn weggenomen dient te worden in het belang van cliënten en in het belang van een eenduidige werkwijze inzake vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een officiële bevestiging te sturen aan het UWV van de regels met betrekking tot CVS ME zoals in het verleden reeds vastgesteld in de Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidcriterium en nadien bekrachtigd in het Schattingsbesluit 2000 opdat volledig duidelijk

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/herkeuringenopnieuw_bijlage5.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Kleine Raamstraat 23, 9711 CG te Groningen verhuist per 1 oktober 2005 naar:
  invaliderende aandoening Deze ziekte leidt bij de meeste patiënten tot gehele of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid De ziekte wordt als moeilijk objectiveerbaar beschouwd omdat verzekeringsartsen het extra moeilijk vinden om deze ziekte te beoordelen Het gevolg is dat bij de her keuringen van mensen met ME CVS het in het rapport gesignaleerde gebrek aan professionaliteit zich sterk voordoet waarschijnlijk nog sterker dan bij andere herkeuringen Uit de gegevens die het Informatie en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft verzameld komt onder andere het volgende naar voren Maar liefst 84 van de ME patiënten raakt door de herkeuring de uitkering geheel of gedeeltelijk kwijt een veel hoger percentage dan gemiddeld Hun reële beperkingen worden bij de herkeuring vaak genegeerd of gebagatelliseerd waardoor zij vaak veel arbeidsgeschikter verklaard worden dan zij zijn ME CVS wordt door het UWV net zoals een aantal andere ziektes aangeduid als zachte diagnose Het begrip zachte diagnose is echter volgens een gezaghebbend medisch leerboek onprofessioneel omdat het maar al te snel tot onderschatting of andere verkeerde conclusies leidt Voor deze zachte diagnoses hanteert het UWV een specifieke herkeuringsprocedure die er in de praktijk toe leidt dat verzekeringsartsen bij voorbaat geen of minder medische arbeidsongeschiktheid aannemen of geen urenbeperking vaststellen ook als zij eigenlijk van mening zijn dat dit wel van toepassing zou zijn Verzekeringsartsen gebruiken vaak allerlei drogredeneringen om geen rekening meer te houden met de handicaps en beperkingen van mensen met ME CVS Blijkbaar hebben zij ergens de boodschap opgepikt dat mensen met ME CVS niet meer in aanmerking zouden komen voor een WAO uitkering zonder dat zij dit zelf goed kunnen beargumenteren Van een individuele beoordeling van de arbeidsongeschiktheid is dan geen sprake meer Ondanks twee moties van de Tweede Kamer is aan deze misstand nog steeds geen einde gekomen Het UWV heeft er

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20051102.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • van de herkeuringen hebben geleden De Steungroep die zelf al meer dan tien jaar strijdt tegen onrecht bij WAO keuringen van mensen met ME CVS vindt het van groot belang dat alle juridische mogelijkheden worden benut om de onrechtvaardige herkeuringen te bestrijden De Steungroep heeft daarom besloten de stichting CORV hierbij te steunen vooral met kennis en informatie Voor alle duidelijkheid de activiteiten van de Stichting CORV maken die van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/corv20051102.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT
  leider van het onderzoeksteam stelde De betrokken genen passen bij het gegeven dat deze patiënten gebrek aan energie hebben en lijden aan ernstige vermoeidheid We hebben aangetoond dat de witte bloedcellen en de activiteit die ze vertonen een belangrijke rol spelen bij het ziekteproces De deur naar de ontwikkeling van een test en medische behandeling wordt hierdoor geopend De bevindingen passen ook bij de ervaringen van veel ME patiënten bij wie de ziekte zich ontwikkelde na een virusinfectie zoals de ziekte van Pfeiffer Uit het onderzoek blijkt dat juist dergelijke virussen verantwoordelijk zijn voor de gevonden afwijkingen in de betreffende genen De onderzoekers bevestigen hiermee tevens soortgelijke resultaten verkregen in onderzoek van de universiteit van Glasgow Ook in de Verenigde Staten waren eerder al sterke aanwijzingen gevonden voor genetische afwijkingen bij ME patiënten Deze publicatie komt kort na die van een andere opmerkelijke studie uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers die de structuur van de hersenen van ME patiënten onderzochten 3 Zij vonden bij hen een afname van gemiddeld 8 van de zogenaamde grijze stof in de hersenen Dit duidt op atrofie het verlies van hersencellen Hoewel beide onderzoeken de aard en de ernst van de ziekte andermaal duidelijk maakt is de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid verheugd dat er na jaren van stagnatie vooral door het structurele gebrek aan financiële middelen eindelijk weer een stap voorwaarts gemaakt is in het onderzoek naar de oorzaak van ME CVS De Steungroep gaat er van uit dat deze resultaten ook Nederlandse onderzoekers zullen aansporen op deze weg verder te gaan Hiertoe zou het door het ministerie van VWS aan ZON MW beschikbaar gestelde budget voor ME onderzoek een eerste aanzet kunnen geven Tevens is het duidelijk dat de bij sommigen nog steeds bestaande vooroordelen over ME CVS en de mogelijkheden tot behandeling daarvan bijstelling behoeven

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050726.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT
  eind komt aan de onrechtvaardige behandeling van veel ME patiënten bij de WAO her keuring Hun gezondheidsproblemen en beperkingen worden nu vaak niet of niet volledig betrokken bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid Oneigenlijke argumenten Keuringsartsen voeren daarvoor meestal één van de volgende oneigenlijke argumenten aan 1 ME CVS is geen ziekte 2 Met ME CVS kun je gewoon werken 3 Volgens wet en regelgeving mag bij ME patiënten geen arbeidsongeschiktheid aangenomen worden Het misverstand dat ME CVS geen ziekte zou zijn is in de hand gewerkt door minister Hoogervorst van VWS die als zijn standpunt naar buiten bracht dat ME CVS geen zelfstandige ziekte is De ziekte is echter al sinds 1969 erkend door de wereldgezondheidsorganisatie WHO Na felle kritiek vanuit de Tweede Kamer verklaarde Hoogervorst onlangs dat hij helemaal niet de bevoegdheid heeft om een ziekte al dan niet te erkennen en dat ook mensen met ME CVS recht kunnen hebben op een WAO uitkering De mening dat je met ME CVS gewoon zou kunnen werken is niet alleen in strijd met de harde werkelijkheid van ME patiënten maar ook met de visie van de Gezondheidsraad dat ME CVS een reële ernstig invaliderende aandoening is Bovendien staan niet alleen volgens minister Hoogervorst maar ook volgens minister De Geus wet en en regelgeving de erkenning van arbeidsongeschiktheid van ME patiënten niet in de weg Oproep aan ME patiënten die niet volgens de regels zijn beoordeeld Volgens het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten is het feit dat er nog geen diagnose gesteld kan worden dat de oorzaak nog niet bekend of dat er geen lichamelijke afwijkingen gevonden zijn geen reden om bij de keuring niet volledig rekening te houden worden met iemands gezondheidsproblemen De Steungroep roept alle ME patiënten die niet volgens de regels zijn beoordeeld op om een brief te sturen naar

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050701.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT
  andere aandoeningen en losse klachten rekent Hoogervorst schrijft dat zijn stellingname voor de patiënten geen negatieve gevolgen heeft In de praktijk blijkt dat echter wel degelijk het geval Zieke mensen de dupe Het standpunt van de minister brengt de patiënten die dagelijks met de ernstige gevolgen van ME CVS worden geconfronteerd extra in de problemen Werkgevers en arbodiensten krijgen onder verwijzing naar Hoogervorsts uitspraken het juridisch advies zieke werknemers met ME CVS zeer wantrouwend te benaderen Het UWV beroept zich zwart op wit op de minister om te verklaren dat er bij ME CVS geen sprake kan zijn van ziekte in de zin der wet en dat er dus geen recht op WAO bestaat Aanvragen voor thuiszorg worden opeens afgewezen Een patiënte die na zes weken revalidatie niet verbeterde maar achteruitging kreeg te horen dat dat haar eigen schuld was ze had beter naar Hoogervorst moeten luisteren aldus de revalidatiearts Overheidsgeld moet naar veelbelovend biomedisch onderzoek niet naar lapmiddelen In 2001 heeft de regering ruim 3 miljoen euro toegezegd voor ME onderzoek Van dit bedrag blijkt door bezuinigingen nog maar 1 9 miljoen over te zijn Dit bedrag wil Hoogervorst niet besteden aan onderzoek naar oorzaak of oorzaken van ME CVS maar aan onderzoek naar reactivering en werkhervatting bij LOK Dergelijk onderzoek biedt de meerderheid van de ME patiënten echter geen enkel uitzicht op een behandeling die tot genezing kan leiden Bij de besteding van het onderzoeksbudget zou dan ook veel beter aangesloten kunnen worden bij veelbelovend internationaal biomedisch onderzoek zoals dat bijvoorbeeld plaatsvindt in de Verenigde Staten en Groot Brittannië De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid verwacht dat het parlement zich nu duidelijk uitspreekt voor erkenning van ME CVS mét de daaraan verbonden praktische consequenties recht op zorg voorzieningen en uitkeringen voor die patiënten die daarop zijn aangewezen en investering

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050621.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT
  liefst 80 tot 90 van de ME CVS patiënten de WAO uitkering geheel of gedeeltelijk Het gaat om zieke mensen die niet of alleen met grote beperkingen kunnen werken De Gezondheidsraad heeft onlangs nog vastgesteld dat ME CVS een reële ernstig invaliderende aandoening is Volgens de geldende regels zouden de gevolgen van een ziekte als ME CVS bij de WAO her keuring volledig moeten meetellen Dit is met de invoering van strengere regels per 1 oktober 2004 niet veranderd Maar het lijkt erop dat het UWV werkt met interne richtlijnen waarin staat dat geen rekening gehouden mag worden met arbeidsongeschiktheid die door ME CVS wordt veroorzaakt Wanneer dit beleid niet wordt teruggedraaid zou dat ertoe kunnen leiden dat alle ME CVS patiënten die nu nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben deze kwijtraken zelfs degenen die vanwege hun leeftijd zijn vrijgesteld van de herkeuringen volgens strengere regels die in oktober 2004 zijn begonnen Minister de Geus moet UWV beleid corrigeren De Steungroep vindt dit zeer onrechtvaardig en vraagt opnieuw dringend aan minister De Geus om het UWV opdracht te geven om bij de keuringen en herkeuringen van ME CVS patiënten de beperkingen die de ziekte per geval met zich meebrengt volledig bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid te betrekken zoals volgens de officiële regels zou moeten gebeuren Ook vindt de Steungroep dat alle keuringen waarbij dat niet is gebeurd moeten worden overgedaan Bovendien vindt de Steungroep het onaanvaardbaar dat bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV waarin de uitkering wordt verlaagd feitelijk wordt afgestraft door het volledig intrekken van de uitkering De Steungroep dringt er in een brief bij de Tweede Kamer op aan zich hard te maken voor daadwerkelijke erkenning van de ziekte ME CVS en zich niet neer te leggen bij de houding van de ministers Hoogervorst en De Geus

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050524.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive •