archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /cgt/cgtstandpunt.htm (2016-02-06)
 • te krijgen Na 1 juli wordt het aantal arbeidsongeschikten met een sollicitatieplicht nog veel groter wanneer veel huidige WAO ers na de herkeuring in WW of bijstand komen Na de stelselwijziging zullen de meeste nieuwe arbeidsongeschikten verplicht zijn te solliciteren Hoe streng het UWV in de praktijk met die sollicitatieplicht omgaat blijkt uit het volgende voorbeeld Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte vrouw met een WW uitkering heeft vanwege leeftijd 50 en werkervaring weinig kans op werk Toch is ze verplicht om eens per week te solliciteren Dat doet ze zeer plichtsgetrouw Door een verhuizing wordt die regelmaat even onderbroken Ze slaat twee keer een week over en twee keer solliciteert ze twee keer per week Per maand heeft ze dus net zoveel gesolliciteerd als anders Het UWV reageert met een strafkorting op haar WW uitkering van 20 vier maanden lang Dit omdat ze onvoldoende sollicitatieactiviteiten ondernomen zou hebben Betrokkene maakt bezwaar maar vindt bij het het UWV geen gehoor Met behulp van de vakbond AbvaKabo gaat ze in beroep bij de rechter Die vindt dat het UWV formeel gelijk heeft Maar hij vindt ook dat het niet waarschijnlijk is dat ze niet meer werkloos zou zijn als ze in plaats van om

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/yj20040703.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • actuele informatie en adviezen voor de herkeuring Sommige ziektes en gezondheidsklachten bijvoorbeeld ME CVS fibromyalgie post whiplashsyndroom chronische vermoeidheid of pijn worden bij de WAO keuring als moeilijk objectiveerbaar beschouwd Daardoor bestaat de kans dat de arbeidsongeschiktheid wordt onderschat Speciale aandacht wordt besteed aan wat u kunt doen om dit zo veel mogelijk te voorkomen De brochure is ook geschikt bij de voorbereiding van een eerste keuring Tot 10 november

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/tipsvoordekeuring2004.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten Maar er is geen enkele garantie dat werkgevers functies aanbieden die zijn aangepast aan de vaak vergaande beperkingen van arbeidsongeschikte werknemers De Steungroep is van mening dat deze inkomensbescherming voor de niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten en de gedeeltelijk arbeidsongeschikten volstrekt onvoldoende is Wie minder dan 35 arbeidsongeschikt is heeft zelfs nergens recht op Recht op WAO bepaald door onzekere voorspelling De SER wil het aantal volledig en duurzaam arbeidsongeschikten beperken door alleen diegenen als duurzaam arbeidsongeschikt te beschouwen die volgens op statistieken gebaseerde voorspellingen geen of bijna geen kans op enig herstel meer hebben Hoewel de manier waarop de SER dit wil vaststellen iets minder slecht is dan het voorstel van De Geus heeft de Steungroep principiële bezwaren tegen dit plan De kans dat de gevolgen en het verloop van ziekte in werkelijkheid zullen afwijken van de prognoses is namelijk zeer reëel zoals door alle deskundigen wordt bevestigd En dat zal in de praktijk leiden tot schrijnende situaties voor mensen die niet kunnen werken maar toch geen WAO krijgen Een stelsel waarin het recht op een WAO uitkering afhangt van een onzekere prognose zal per definitie tot dergelijke onrechtvaardige situaties leiden De Steungroep is daarom van mening dat niet de prognose maar het werkelijk verloop van de arbeidsongeschiktheid bepalend moet zijn voor het recht op een WAO uitkering Uitkering huidige WAO ers bedreigd door herkeuring De SER zegt anders dan minister De Geus dat het nieuwe WAO stelsel niet moet worden toegepast op de huidige WAO ers De Steungroep is het wat dit betreft hartgrondig eens met de SER die op dit punt opkomt voor de rechtszekerheid van de huidige WAO ers Maar op een ander punt laat de SER zich aan de rechtszekerheid van de huidige WAO ers helaas weinig gelegen liggen Minister De Geus wil

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20040301.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • voor het onderzoek de bekendheid en de erkenning van de ziekte Verder heeft het ministerie van VWS 1 9 miljoen toegezegd voor wetenschappelijk onderzoek dat in 2006 van start moet gaan Het ME Fonds heeft in de afgelopen tien jaren subsidies kunnen verstrekken aan talrijke onderzoeksprojecten Om onderzoek te stimuleren werd elke twee jaar de internationale ME award uitgereikt voor opmerkelijk of excellent onderzoek Na alles wat er in gang is gezet zou het voor het ME Fonds nu het ideale moment zijn om het eigen draagvlak te vergroten Dit is echter onmogelijk omdat de financiële middelen ontbreken mede door de weigering tot toelating in de SFV Een ander probleem is het CBF keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving waarover het ME Fonds beschikt De richtlijnen van dit keurmerk zijn gericht op grote gevestigde fondsen en belemmeren kleine fondsen die moeten investeren om te kunnen groeien zeker wanneer zij afhankelijk zijn van donaties van particulieren Hoewel ook economische tegenwind en de relatieve onaantrekkelijkheid van het kleine fonds voor sponsors een rol spelen heeft het besluit van de SFV uiteindelijk het ME Fonds de das om gedaan Reactie van de Steungroep De Steungroep betreurt het zeer dat het ME Fonds genoodzaakt is zichzelf

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/opheffingmefonds.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Gevolgen Najaarsoverleg voor huidige en toekomstige arbeidsongeschikten Groningen 22 oktober 2003 Geachte leden van de Federatieraad van de FNV Door middel van deze open brief willen wij uw aandacht vragen voor de gevolgen van het Najaarsoverleg voor de huidige en toekomstige arbeidsongeschikten Wij vrezen dat velen binnen uw organisatie niet beseffen hoe ernstig de negatieve gevolgen niet alleen van de regeringsplannen maar ook van het SER akkoord met betrekking tot de WAO zullen zijn en hoe weinig positiefs op dit punt in het najaarsoverleg is bereikt Bron brief minister De Geus aan de Tweede Kamer 17 oktober 2003 en Kabinetsverklaring 14 oktober 2003 Wij zijn van mening dat de informatie over wat arbeidsongeschikten in Nederland te wachten staat volstrekt onvoldoende en vaak zelfs misleidend is Daarom vragen wij u om uw leden en het publiek eerlijk en uitgebreid voor te lichten over de gevolgen van de huidige WAO plannen Wij zijn zo verontrust over het onderhandelingresultaat dat wij een dringend beroep op u doen om hier niet mee akkoord te gaan Dit lichten wij hieronder toe I NIEUWE ÉN HUIDIGE ARBEIDSONGESCHIKTEN DE DUPE De vakcentrales hebben in het najaarsoverleg het SER akkoord over de WAO verdedigd Maar wat niet verzwegen mag worden is Ø dat dit SER akkoord leidt tot afschaffing van de WAO voor de meeste nieuwe arbeidsongeschikten Bij arbeidsongeschiktheid wordt een WAO uitkering een uitzondering slechts weggelegd voor een kleine groep die voldoet aan extreem strenge criteria voor volledige duurzame arbeidsongeschiktheid Deze criteria zijn zo streng dat zelfs veel mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn er niet aan zullen voldoen Zij kunnen net als de gedeeltelijk arbeidsongeschikten alleen rekenen op enige inkomenszekerheid boven bijstandsniveau wanneer ze nog voldoende kunnen werken én erin slagen werk te krijgen Voor een beperkte groep mensen waarvan erkend is dat hun arbeidsongeschiktheid gevolg is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte komt een aparte regeling Wij vrezen dat in de praktijk voor deze erkenning vaak slopende juridische procedures nodig zullen zijn Ø dat de vakcentrales zich in het onderhandelingsresultaat neerleggen bij de regeringsplannen om anders dan het SER akkoord ook alle huidige arbeidsongeschikten hun bestaande rechten af te nemen en onder het nieuwe stelsel te brengen II PRIJS VOOR VERHOGING WAO UITKERING TE HOOG De regering is bereid om eind 2007 de WAO uitkering bij volledige duurzame arbeidsongeschiktheid te verhogen van 70 tot 75 Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 De regering wilde oorspronkelijk pas in 2009 bekijken of deze verhoging door kon gaan Maar wat is de prijs die hiervoor moet worden betaald Ø De harde voorwaarde dat deze verhoging alleen doorgaat wanneer het aantal nieuwe WAO ers daalt tot minder dan 25 000 per jaar blijft overeind Deze daling wordt óf nooit gerealiseerd zoals voormalig staatssecretaris Linschoten voorspelt óf ze wordt wel gerealiseerd wat betekent dat zeer veel nieuwe arbeidsongeschikten helemaal geen WAO uitkering zullen krijgen dus geen 75 en ook geen 70 Ø Er geldt nog een extra voorwaarde namelijk dat niet in CAO s geregeld mag worden dat de loondoorbetaling

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20031023.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Document WAO van Steungroep 13-9-2003
  Geneeskunst zie KNMG tegen plannen WAO in regeerakkoord Medische Contact 6 juni 2003 Ook binnen de vakcentrale FNV wordt serieus overwogen om afstand te doen van het SER advies De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is verheugd over deze ontwikkeling Immers de kern van de rampzalige WAO plannen van de regering Balkenende II is ook al aanwezig in het SER advies alleen een WAO uitkering voor arbeidsongeschikten waarvan de arbeidsongeschiktheid bij voorbaat als volledig en duurzaam wordt beschouwd een grote rol voor lijsten met ziektebeelden bij de beoordeling of er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid waardoor gewild of ongewild een realistische individuele beoordeling achterwege zal blijven voor gedeeltelijk en niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten die er niet in geslaagd zijn aangepast werk te houden of vinden hoogstens een uitkering op bijstandsniveau Het SER advies komt neer op het wegdefiniëren van arbeidsongeschiktheid ten koste van het inkomen van arbeidsongeschikten Het is dus toe te juichen dat afstand genomen wordt van dit advies Ondanks deze positieve ontwikkeling is er echter nog steeds reden tot grote bezorgdheid De vakbonden geven nog geen blijk van het inzicht dat het gebruik van positieve negatieve of indicatieve lijsten bij de WAO keuring leidt tot verkeerde beoordeling

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/waosteun20030913.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Document WAO alternatief van Steungroep 13-9-2003
  en techniek Voor degenen die gewerkt hebben voordat ze arbeidongeschikt werden moet deze uitkering inkomensgerelateerd zijn en blijven Voor alle arbeidsongeschikten moet de uitkering van een zodanig niveau zijn dat daardoor deelname aan het maatschappelijke leven mogelijk blijft Er zijn geen financiële redenen om het bestaande stelsel overhoop te gooien en de WAO uitkeringen aan te pakken De premies kunnen zonder problemen betaald worden en er zijn ruime financiële buffers Zoals de commissie Donner zelf aangeeft is er ook geen sprake van een zorgwekkende stijging van het aantal WAO ers in relatie tot beroepsbevolking die een drastische ingreep nodig zou maken Inmiddels is het aantal nieuwe WAO ers nog meer gedaald en zijn onderzoekers en de WAO uitvoeringsinstelling UWV van mening dat een stelselwijziging niet nodig is Ook de vakbonden beginnen zich op dit standpunt te stellen De vakcentrale MHP heeft al afstand genomen van het SER plan voor de WAO De Steungroep vindt dat in plaats van een stelselwijziging volgens de plannen van de commissie Donner verbeteringen van het huidige stelsel en van de uitvoering daarvan doorgevoerd moeten worden Die verbeteringen zouden onder andere het volgende in moeten houden verbetering van de kwaliteit van de keuringen Geen gebruik van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/waoalternatief20030913.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive •