archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tijdelijke pagina kostenonderzoek steungroep/me-fonds
  moment bestaat bij medici en wetenschappers grote onduidelijkheid over de oorzaak van ME Gezien de omvang en de toename van het probleem is onderzoek dringend geboden menen het ME Fonds en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid De ziekte is voor de patienten vaak levensontwrichtend Ook hun naasten ondervinden veel negatieve gevolgen Verwacht wordt bovendien dat door de toename van het aantal ME patienten de kosten voor ME in de toekomst sterk gaan oplopen Er moeten nu maatregelen worden genomen om deze toename te voorkomen De overheid zou dan ook op korte termijn het initiatief moeten nemen om deze dreiging af te wenden Het ME Fonds heeft onderzoeksvoorstellen klaarliggen van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de GG GD Amsterdam om op een fundamenteel nieuwe manier de oorzaken van ME CVS aan het licht te brengen Daarmee zou eindelijk uitzicht kunnen komen op effectieve behandeling en preventie van de ziekte De totale kosten voor dit onderzoek worden geraamd op 9 5 miljoen gulden Volgens de organisaties een relatief kleine investering die in de toekomst veel hogere kosten kan besparen Overhandiging onderzoek Het recent uitgevoerde onderzoek van ESI VU bestaat uit een literatuurstudie en een enquete onder ME patienten De ondergrens van de berekeningen op basis van de enquete ligt op 560 miljoen De bovengrens op 1 34 miljard gulden Deze gegevens beschouwt ESI VU als het meest betrouwbaar Uit literatuurstudie blijkt overigens dat de kosten nog hoger zullen gaan uitvallen tussen de 750 miljoen en 1 67 miljard Het onderzoeksrapport wordt op dinsdag 21 november 2000 om 13 30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer de portier weet welke ruimte te Den Haag overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20001120.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive • zijn gevonden die de klachten kunnen verklaren Hoewel dit ook bij veel andere ziektes zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer en veel psychiatrische stoornissen niet mogelijk is Dus kwam de CRvB in hoger beroepszaken van ME patiënten vrijwel altijd tot de conclusie dat er geen recht op WAO bestaat omdat de arbeidsongeschiktheid niet objectief zou zijn aangetoond zoals de wet eist Zelfs in zaken waar door de rechtbank zelf ingeschakelde deskundigen tot de conclusie kwamen dat er wel degelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid legde de CRvB dit oordeel naast zich neer Ook andere arbeidsongeschikten met moeilijk objectiveerbare gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld mensen met fibromyalgie whiplash en chronisch moeheid na kanker hebben met dit probleem te maken De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is erg blij met deze uitspraak Zij zet zich al meer dan 5 jaar in voor het recht op een WAO uitkering van ME patiënten en andere arbeidsongeschikte chronisch zieken met gezondheidsproblemen waarvan de oorzaak nog niet bekend is Zij hoopt dat deze uitspraak het begin zal zijn van een ommekeer in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep Nieuwe wettelijke regeling Inmiddels is in juli 2000 een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht geworden Volgens dit Schattingbesluit arbeidsongeschiktheidswetten mag het feit dat geen oorzaak van de klachten is gevonden geen reden zijn om iemands aanvraag van een WAO uitkering af te wijzen In zo n geval moet de keuringsarts juist extra zorgvuldig onderzoek doen om de klachten te objectiveren en de beperkingen en stoornissen vast te stellen Daarmee is ook wettelijk vastgelegd dat mensen die echt ziek zijn en als gevolg daarvan niet kunnen werken niet louter en alleen vanwege het feit dat de medische wetenschap de oorzaak van hun ziekte nog niet kan vaststellen mogen worden uitgesloten van het recht op sociale zekerheid De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft jarenlang gepleit voor een dergelijke wettelijke regeling Zij hoopt dat met dit Schattingsbesluit definitief een eind zal komen aan de onrechtvaardige behandeling van arbeidsongeschikte mensen met een ziekte die als moeilijk objectiveerbaar wordt beschouwd Aan het Schattingsbesluit ging een richtlijn met grotendeels dezelfde inhoud vooraf de Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Recent heeft de CRvB in een zaak van een andere ME patiente verklaard dat deze Richtlijn in acht moet worden genomen bij alle WAO beslissingen die zijn genomen vanaf 1 maart 1997 de datum waarop de Richtlijn van kracht werd De CRvB stelt dat in ieder geval vanaf die datum klachten die verband houden met ME CVS bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid niet buiten beschouwing mogen worden gelaten Ook deze uitspraak is zeer hoopgevend De Steungroep pleit ervoor dat de velen die ten onrechte zijn uitgesloten ook voor 1 maart 1997 alsnog voor een WAO uitkering in aanmerking kunnen komen Breder belang Désirée Boers werd op 20 jarige leeftijd tijdens een studiereis ziek Ze studeerde toen Frans en Engels aan de lerarenopleiding Daarnaast werkte ze in een warenhuis om haar studie te kunnen financieren Na een aantal pogingen tot werkhervatting en omscholing werd duidelijk dat ze helemaal niet meer

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20000927.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Jager en E Gerritsen terwijl gedaagde zich heeft doen vertegenwoordigen door mr F Gerritsma werkzaam bij Cadans Uitvoeringsinstelling B V II MOTIVERING Appellante geboren op 24 maart 1957 heeft in maart 1980 een melding AAW gedaan wegens in maart 1979 ingetreden arbeidsongeschiktheid In het aanvraagformulier AAW geeft zij als klachten aan een enorme slaapbehoefte gebrek aan concentratievermogen vergeetachtigheid vermoeidheid black outs en hyperventilatie Aan appellante is vervolgens per 15 maart 1979 een AAW uitkering toegekend berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100 In het kader van de toepassing van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen heeft gedaagde appellantes mate van arbeidsongeschiktheid aan een herbeoordeling onderworpen De verzekeringsarts Kruiswijk stelt in zijn rapportage gedateerd 17 februari 1995 als diagnose vermoeidheidssyndroom e causa ignota Kruiswijk acht appellante geschikt voor licht lichamelijk werk dat psychisch niet al te stresserend is en waarvan het tempo niet al te hoog ligt De arbeidsdeskundige Rötscheid selecteert op grondslag van het door de verzekeringsgeneeskundige opgestelde belastbaarheidspatroon geschikt te achten functies waarna na afzetting van de mediane loonwaarde van de drie hoogst beloonde functies tegen het maatmaninkomen van appellante een arbeidsongeschiktheids percentage van 0 resulteert Vervolgens heeft gedaagde het in rubriek I genoemde besluit van 11 januari 1996 genomen waarbij de AAW uitkering van appellante is ingetrokken Bij haar in rubriek I genoemde uitspraak van 18 juli 1997 heeft de rechtbank het beroep tegen dit besluit ongegrond verklaard Het gaat in dit geding om de beantwoording van de vraag of het besluit van 11 januari 1996 in rechte stand kan houden Teneinde de medische grondslag van het bestreden besluit beter te kunnen beoordelen heeft de Raad verslag en advies ingewonnen van de internist J Heyster en de psychiater J van Borssum Waalkes Heyster vindt geen lichamelijke afwijkingen bij appellante Op de grondslag van de anamnese de informatie ingewonnen bij de behandelende sector en het dossier van appellante oordeelt Heyster dat er bij appellante op de datum in geding duidelijk sprake was van beperkingen met betrekking tot het verrichten van arbeid Heyster acht appellante maximaal voor 30 tot 50 belastbaar Hij acht appellante niet geschikt om hele dagen de geselecteerde functies te vervullen Van de voorgehouden functies acht hij er slechts twee onder de genoemde duurbeperking passend voor appellante De psychiater Van Borssum Waalkes stelt in zijn uitvoerige rapportage dat het beeld van appellante chronische vermoeidheid doet denken aan neurasthene decompensatie Qua classificatie is het onder te brengen bij de groep somatoforme stoornissen maar door de jaren heen is het ook gezien als een vorm van depressiviteit Hij concludeert dat appellante wat er ook zij van de oorzaak somatisch of psychisch dermate ernstig ziek is dat een deelname aan reguliere arbeid gedoemd is tot mislukken Volgens Van Borssum Waalkes is er bij appellante ook op de datum in geding geen sprake van benutbare arbeidsmogelijkheden In reactie op deze rapportage heeft gedaagde naar voren gebracht dat in de rapportage van Van Borssum Waalkes geen enkele afwijking wordt beschreven Er is aldus gedaagde hooguit sprake van kenmerken

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/crvb97_729.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • van de van belang zijnde regelgeving en de daaraan te geven uitleg en toepassing overweegt de Raad het volgende In artikel 18 van de WAO en artikel 5 van de AAW is voor zover in dit verband van belang bepaald dat arbeidsongeschikt is degene die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte gebreken zwangerschap of bevalling niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring met arbeid gewoonlijk verdienen Naar vaste rechtspraak van de Raad dient dit artikel aldus uitgelegd te worden dat slechts sprake is van arbeidsongeschiktheid als een verzekerde op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten de in aan merking komende arbeid niet kan of mag verrichten Voorts is in de jurisprudentie van de Raad tot uitdrukking gebracht dat in bijzondere gevallen kan worden aangenomen dat aan laatstgenoemde eis is voldaan ook al is niet geheel en al duidelijk aan welke ziekte of aan welk gebrek het onvermogen om arbeid te verrichten valt toe te schrijven In die bijzondere gevallen stelt de Raad dan wel als minimum eis dat bij de onafhankelijk medisch deskundigen een vrijwel eenduidige consistente en naar behoren medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat dat de verzekerde als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat is de betreffende arbeid te verrichten Bij mededeling van 19 september 1996 nr M 96 122 heeft het voormalige Tica een circulaire voor de uitvoerings organisaties het licht doen zien betreffende het onder deel van artikel 5 van de AAW en 18 van de WAO luidende als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken Op 2 april 1997 heeft het Lisv in het kader van zijn taakstelling op grond van artikel 38 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 beslist deze circulaire verder te noemen Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium of de Richtlijn met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 1997 over te nemen Deze Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium beoogt blijkens het gestelde in paragraaf 1 2 door een interpretatie van het medisch arbeidsongeschiktheids criterium uitgangspunten voor de verzekeringsgenees kundige beoordeling te formuleren Daarbij is uitdruk kelijk aansluiting gezocht bij de jurisprudentie van de Raad over dit onderwerp zoals hierboven weergegeven Overeenkomstig vermelde doelstelling heeft de Richtlijn het karakter gekregen van een uitvoerige werkinstructie voor verzekeringsartsen waarin de verschillende facetten van de door een verzekeringsarts te verrichten beoorde ling aan de orde komen Het vorenstaande impliceert dat gedaagde bij het nemen van de desbetreffende besluiten vanaf 1 maart 1997 de Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium in acht dient te nemen en dat de inhoud en wijze van toepassing in het kader van een beroep tegen zo n besluit ter toetsing van de bestuursrechter staat De verplichting van gedaagde om de Richtlijn in acht te nemen is tot 1 januari 1998 met ingang van welke datum ter zake van beleidsregels als de onderhavige in de Algemene wet bestuursrecht Awb een wettelijke regeling tot stand gekomen is in het bijzonder gebaseerd op het beginsel van de rechtszekerheid en het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/crvb98_646.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • zijnde overweging van de betreffende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep De Raad kent doorslaggevende betekenis toe aan het oordeel van de door hem ingeschakelde deskundigen Heyster en Van Borssum Waalkes De Raad heeft daarbij in aanmerking genomen dat deze onafhankelijke en onpartijdige deskundigen hun oordeel hebben gebaseerd op eigen onderzoek van appellante de in het dossier aanwezige op appellante betrekking hebbende stukken informatie van de behandelende sector en de anamnese van appellante Met deze deskundigen is de Raad van oordeel dat appellante op de datum in geding de aan haar voorgehouden functies niet kon vervullen Daarbij tekent de Raad aan dat het advies van genoemde deskundigen niet louter is gebaseerd op de klachten van appellante maar door de deskundigen afdoende medisch is geobjectiveerd Het enkele feit dat de aard van de ziekte of het gebrek niet eenduidig kan worden aangewezen staat aan deze conclusie niet in de weg In tegenstelling tot wat de berichten in de media suggereren is daarmee NIET afgeweken van de vaste al sinds vele jaren bestaande lijn in de jurisprudentie van de Raad Volgens die vaste lijn is niet vereist dat een bepaalde ziekte of gebrek wordt benoemd anders gezegd het kunnen geven van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/crvb20001006.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • en de daarmee verbonden plannen zullen leiden tot een verdere verslechtering van de positie van ME patienten bijvoorbeeld bij WAO keuringen bij de aanvraag van voorzieningen en bij een beroep op gezondheidszorg en medisch onderzoek Kort gezegd komen de bedenkingen van de Steungroep op het volgende neer 1 Het Nijmeegse CGT protocol is gebaseerd op een theoretisch model Bleijenberg Vercoulen dat niet ter diskussie wordt gesteld terwijl de onderzoekgegevens daar wel alle aanlei ding voor geven Volgens dit model is er bij ME patienten geen lichamelijke oorzaak van de klachten meer aanwezig en worden de klachten in stand gehouden door angst voor activiteit en de overtuiging dat er een lichamelijke oorzaak bestaat 2 Er wordt zowel door de onderzoekers als door de ME Stich ting een veel te positief beeld van de mogelijke effecten van CGT geschetst Dit beeld wordt niet gerechtvaardigd door de onderzoeksresultaten zoals die tot nu toe naar buiten zijn gebracht 3 De mogelijke negatieve gevolgen van een behandeling volgens het Nijmeegse protocol worden volstrekt genegeerd Deze zijn onder andere door opvoeren van activiteit kan de gezondheidstoestand verslechteren soms zelfs ernstig Verschillende gevallen zijn bij de Steungroep bekend een verbod op gebruik van symptoombestrijdende of verzachtende medicijnen die de kwaliteit van het leven kunnen verhogen een verbod op gebruik van voorzieningen en hulpmiddelen die de door ME CVS ontstane beperkingen ten dele kunnen compenseren het taboe verklaren van het ziekteinzicht dat veel patienten zelf hebben ontwikkeld op grond van de wetenschappelijke en populaire informatie zoals die op dit moment voorhanden is onder andere via internet en het blad MEdium het bemoeilijken van de toegang tot medische niet psychologische behandelingen Hierdoor kunnen de belangen van ME patienten ernstig worden geschaadt 4 Wij voorzien negatieve gevolgen voor de mogelijkheden van ME patienten om een WAO uitkering te krijgen of

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/cgt_med003.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • het theoretische model aan te passen en verder te ontwikkelen 1 8 Is het niet zo dat een psychologisch model per definitie ontoereikend is als verklarend model voor ME CVS omdat daarin volledig wordt afgezien van lichamelijke factoren 2 Geen lichamelijke oorzaak meer aanwezig U stelt dat een eventuele somatische oorzaak van CVS na enige tijd niet meer aanwezig is pagina 27 van de reader 2 1 Doelt u hiermee op een somatische oorzaak die de gezondheidsproblemen bij ME CVS in het begin heeft veroorzaakt of ook op mogelijke somatische oorzaken die de gezondheidsproblemen in stand houden 2 2 Impliceert deze stelling dat volgens u wetenschappelijk onderzoek gericht op het vinden van somatische initi erende en of instandhoudende oorzaken en een daarop gerichte behandeling zinloos is 3 De effecten van CGT bij ME CVS Voor de CGT behandeling van ME CVS zijn in het kader van uw onderzoek succespercentages genoemd van 0 relatief passieve patiënten 19 patiënten die bezig zijn met een beroepsprocedure 33 genoemd in de wandelgangen en 49 exclusief patiënten die bezig zijn met een beroepsprocedure Voor ons is dit zeer onduidelijk U presenteert de CGT methode als een zinvolle behandeling die in een aanzienlijk aantal gevallen leidt tot herstel en die het waard is om op grote schaal te worden toegepast Op grond van de informatie die wij van u hebben gekregen en op grond van enkele praktijkervaringen van patiënten met de methode waarvan wij hebben kennisgenomen zijn wij daarvan niet overtuigd In verband daarmee hebben wij de volgende vragen 3 1 Welke diagnosecriteria zijn in het onderzoek gehanteerd CDC Holmes CDC Fukuda andere 3 2 Op welke wijze is vastgesteld of sprake was van herstel en in hoeverre en welke kriteria zijn daarbij gehanteerd 3 3 Is een onderscheid gemaakt naar subgroepen bijvoorbeeld wel psychische stoornissen geen psychische stoornissen en wat zijn de uitkomsten per subgroep 3 4 Wat is het succespercentage van CGT en hoe is dat berekend 3 5 Hoeveel procent van de deelnemers aan de CGT is uitge vallen en hoe verhoudt dit zich tot de controlegroepen 3 6 Zijn de uitgevallen patiënten wel of niet meegerekend bij de vaststelling van het percentage van de gevallen waarin CGT succes had 3 7 Is onderzocht wat de redenen waren voor uitval 3 8 Is onderzocht of er ook mensen uitvallers en anderen achteruit zijn gegaan door het volgen van CGT Hoe wordt eventuele achteruitgang verklaard Kanttekening bij deze vraag de Steungroep heeft in het kader van haar informatie en advieswerk contact gehad met een aantal ME patiënten die hebben deelgeno men aan CGT en die daardoor zijn verslechterd Steeds wekte de therapeut de indruk dat dat niet aan de toegepaste methode lag maar aan de patiënt zelf 3 9 Wordt nagegaan welk effect CGT op de langere termijn 1 1 2 jaar 2 jaar heeft 4 Levensstijl en arbeidsgebonden factoren 4 1 Bent u van mening dat CVS patiënten voor hun ziekte een ziekmakende levenstijl hadden die mede verantwoorde lijk is voor de ziekte

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/cgtbrief20000515.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • ook terugval is niet gemeten de QUALY het gebruikte meetinstrument is niet bijzonder verfijnd Workshop CGT bij CVS voor psychologen E Bazelmans en J Prins Behandelaars lopen tegen de volgende problemen op 1 patienten vallen af en toe terug 2 patienten vinden medici met hun scanners veel leuker dan psychologen hierover moeten afspraken gemaakt worden met de medici 3 patienten vertonen veel attributies lichamelijke of bijvoorbeeld burn out 4 werkgevers hebben een weerstand tegen zieke werknemers en willen die lozen 5 jongeren zijn moeilijk te activeren eerst motiveren om school te hervatten en dan pas leuke dingen te gaan doen 6 weerstand tegen werkhervatting ik heb het al zo druk met het huishouden en de kinderen Gebleken is dat ME patienten voor hun ziekte actiever waren dan mensen met functionele buikklachten Vraag Nu de oorzaak van CVS niet bekend is is het logischerwijs onterecht te stellen dat die niet meer aanwezig is Dat is eenvoudig onbekend De mogelijkheid moet dan ook onder ogen gezien worden dat door CGT niet de ziekte zelf wordt weggenomen Bazelmans de oorzaak van CVS is niet aangetoond en het is niet aannemelijk dat die er nog is Ik ga deze discussie hier niet aan We gaan er voor de toepassing van CGT van uit dat dat zo is en we leggen de nadruk op herstel en niet op omgaan met Vraag zijn er mensen door CGT slechter geworden Antwoord van ondergetekende Ja daar zijn bij de Steungroep gevallen van bekend Antwoord van Prins we weten dat velen gelijkbleven Er is slechts een plafond effect gemeten zodat we niet weten of er mensen op achteruit zijn gegaan Vraag hoe strict moet je zijn bij de opbouw van activiteiten met name bij passieve patienten Antwoord van Bazelmans Als er weerstand is bij de patient dan lukt het niet de psycholoog mag nooit zelf met de behandeling stoppen De patient moet zelf gemotiveerd worden Antwoord van Prins Er kan sprake zijn van onvermogen of angst om iets te doen Vraag Wat is de gedragslijn van de onderzoeksgroep als een keuringsarts vragen stelt over de herstelmogelijkheid van een specifieke patient Antwoord We zeggen dan dat de patient tijd nodig heeft om te genezen we vragen uitstel De patient moet zelf akkoord gaan met de behandeling dus dat hebben wij niet in de hand Vervolgvraag en wat als de gestelde termijn om is En gegeven het feit dat ook de onderzoeksgroep niet kan stellen dat iedereen door CGT geneest mag de groep dan stellen dat genezing zeker is mits de patient de juiste instelling heeft Antwoord na enige discussie met de vraagsteller We mogen niet zeggen dat de patient zeker zal genezen Tot slot van de workshop wordt het publiek psychologen een keuze voorgelegd uit een van de volgende twee stellingen noodgedwongen geparafraseerd ik kon ze niet snel genoeg overschrijven a CVS is een ziekte waarvan de oorzaak onbekend is en waarvan door middel van CGT de symptomen voor patienten hanteerbaar gemaakt kunnen worden b CVS is een ziekte waarvan je door middel van CGT geheel kunt genezen Het publiek koos massaal voor mogelijkheid a G Bleijenberg Overdraagbaarheid van CGT en Implementatie van CGT deze twee lezingen zijn hieronder samengevoegd ondergetekende heeft hier noodgedwongen informatie van derden over deze lezingen overgenomen Indien men aan alle omstreeks 26 000 CVS patienten in Nederland CGT wil aanbieden zijn er veel extra geschoolde therapeuten nodig Naar schatting 10 a 20 van de patienten kan door speciaal geschoolde huisartsen worden begeleid Voor de overigen denkt Bleijenberg aan begeleiding door revalidatiecentra en RIAGG s Voor behandeling door RIAGG s is een psychiatrische diagnose nodig Bleijenberg denkt hiervoor aan een ongedifferentieerde somatoforme stoornis lichamelijke verschijnselen waarvoor geen organische oorzaken of fysiologische mechanismen aantoonbaar zijn en waarbij psychologische of sociale conflicten naar redelijkheid kunnen worden vermoed Over een jaar of vijf hopen de RIAGG s hun capaciteitsprobleem te hebben verholpen Eerstelijns psychologen zijn volgens Blijenberg onvoldoende geschoold en te vrijblijvend georganiseerd om CVS patienten te kunnen behandelen Ook stelt Bleijenberg dat er CVS kenniscentra moeten komen De daar werkzame therapeuten zouden hun kennis moeten overdragen op huisartsen en RIAGG s Met de hier verworven kennis wordt dan hoopt Bleijenberg tevens bereikt dat huisartsen patienten niet langer naar specialisten doorverwijzen maar naar het RIAGG VOORLOPIGE KANTTEKENINGEN BIJ HET BOVENSTAANDE Door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 1 De onderzoekers poneren de stelling dat de oorzaak van de klachten niet langer aanwezig is zie het Protocol o a pag 8 10 en 63 en de reader pag 27 en 38 Ten eerste is deze stelling niet logisch houdbaar als de oorzaak onbekend is kan niet gesteld worden dat deze niet aanwezig is Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid Naar aanleiding van deze misvatting wordt bijvoorbeeld op pag 63 van het protocol aangeraden Blijkt er somatisch niets aan de hand te zijn om overleg te plegen met de huisarts opdat deze niet meegaat met de somatisatie van de patient Hier wordt de logica genegeerd de wetenschap gehinderd en de patient die een slachtofferrol zou aannemen niet serieus genomen Ten tweede vragen wij ons af waarom kennis van en begrip voor CVS nodig is bij behandelend artsen of psychologen eis onder andere gesteld in de reader pag 38 indien er inderdaad geen enkele oorzaak meer zou bestaan Enkele kennis van mentale stoornissen attributie somatisatie hypochondrie zou dan volstaan Evenzeer is het voorschrijven van rust bij relatief actieve patienten dan zinloos mits de geest maar instemt is het lichaam immers tot alle gewenste activiteiten in staat reader pag 34 een slechte lichamelijke conditie als verklaring voor moeheid is minder waarschijnlijk Onder andere op pag 18 van het protocol wordt gesteld dat indien deze patienten teveel doen hun klachten zullen toenemen op pag 56 herhaald voor de ontkenner en op pag 58 voor de altijd drukke Wat kan daarvan dan de oorzaak zijn 2 In het proefschrift van Vercoulen J H M M Vercoulen Chronic Fatigue Syndrome Assessment and Psychological Processes as Perpetuating Factors Nijmegen 1997 Chapter 9 The persistence of fatigue

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/cgtverslag20000418.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •