archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • vriend of vriendin en werknemer nog slechts beperkt vervullen of zelfs helemaal niet meer Dat er op het gebied van activiteiten en sociale rollen sprake is van beperkingen en handicaps valt niet te ontkennen Maar zijn deze beperkingen het gevolg van verlies van lichamelijke of psychische structuur of functie oftewel een stoornis Het begrip stoornis is ontleend aan de Internationale Classificatie van Stoornissen Beperkingen en Handicaps ICIDH De ICIDH bevat een lange lijst van stoornissen Meerdere daarvan zullen ME patienten heel bekend voorkomen Ik noem er een paar geheugenstoornis slaapstoornis concentratiestoornis overgevoeligheid voor zintuigelijke indrukken vermoeibaarheid pijn vermoeidheid Bij ME CVS is dus aan stoornissen geen gebrek Het onderzoek door de verzekeringsarts Volgens artikel 3 van het Schattingsbesluit moet de verzekeringsarts onderzoeken of er sprake is van stoornissen de genoemde en of andere die leiden tot vermindering of verlies van het vermogen om te functioneren Ook moet hij vaststellen tot welke beperkingen bij het verrichten van arbeid dit leidt Dit moet volgens de toelichting ook wanneer er geen duidelijke diagnose gesteld kan worden En ook wanneer er geen lichamelijke of psychische oorzaken van de klachten of van de ziekte gevonden kunnen worden In het laatste geval moet de verzekeringsarts juist extra zijn best doen om de klachten en beperkingen van betrokkene zo objectief mogelijk in kaart te brengen Hij moet zijn onderzoek beginnen bij de klachten zoals betrokkene die ervaart maar hij mag zich niet beperken tot een registratie daarvan Het is zijn taak om deze klachten te objectiveren Dat wil zeggen om te onderzoeken in hoeverre ze reeel zijn en niet alleen bestaan in de subjectieve beleving van betrokkene Hoe moet de verzekeringsarts vaststellen wat de klachten en beperkingen zijn en of er geen sprake is van inbeelding Dit doet hij volgens artikel 4 met algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden Zijn belangrijkste onderzoeksmethode is volgens de toelichting het beoordelingsgesprek met de betrokkene Daar naast kan hij bijvoorbeeld nagaan wat andere artsen ervan vinden Meer wordt in het Besluit over de onderzoeksmethoden niet gezegd Wel worden in artikel 4 enkele kwaliteitseisen aan het onderzoek van de verzekeringsarts gesteld Hij moet de gebruikte onderzoeksmethoden argumentatie bevindingen en conclusies schriftelijk vastleggen Zijn redeneringen en conclusies moeten vrij zijn van innerlijke tegenspraak Wanneer het onderzoek door een andere verzekeringsarts zou worden uitgevoerd moet dat tot dezelfde concusies kunnen leiden Met name de laatste eis zal in de praktijk problemen opleveren omdat in de praktijk verschillende verzekeringsartsen vaak heel verschillend oordelen zeker wanneer het gaat om een ziekte als ME CVS Dit wordt nog eens bevestigd door een recent onderzoek van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen CTSV naar de keuringspraktijk In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat een verzekeringsarts tot het oordeel komt dat de gezondheidsproblemen niet objectief kunnen worden vastgesteld met als enig argument dat er geen lichamelijke of psychische oorzaak voor gevonden is Volgens het Schattingsbesluit mag dit niet meer gebeuren Immers het feit dat geen oorzaak gevonden is maakt juist zorgvuldiger onderzoek noodzakelijk Dit onderzoek heeft niet tot doel

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/amvb_med003.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive • eisen de beoordeling moet toetsbaar zijn reproduceerbaar en consistent In de debatten met de Tweede Kamer over de toepassing van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium is met name deze richtlijn uitvoerig aan de orde geweest Punt van discussie was niet zozeer de inhoud van deze richtlijn als wel de juridische status ervan De Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer stond overwegend positief tegenover de suggestie om de richtlijn een wettelijke status te geven vanuit de gedachte dat daarmee buiten twijfel zou worden gesteld dat niet alleen de uitvoeringsinstellingen die gelet op het besluit van het Lisv Stcrt 17 april 1997 nr 74 jegens het Lisv gehouden zijn de richtlijnen na te leven maar ook de rechterlijke macht aan de richtlijn gebonden is Het kabinet heeft besloten deze suggestie op te volgen hetgeen bij brief van 9 november 1998 kamerstukken II 1998 99 22 187 nr 69 aan de voorzitter van de Tweede Kamer is medegedeeld en heeft daarbij het volgende overwogen De verzekeringsgeneeskundige beoordeling maakt een essentieel onderdeel uit van het proces van claimbeoordeling Regels omtrent de verzekeringsgeneeskundige beoordeling zijn dan ook van zodanig belang dat deze op het niveau van wetgeving gesteld behoren te worden Om die reden wordt de bestaande algemene maatregel van bestuur het Schattingsbesluit uitgebreid met een regeling van de medische component van de arbeidsongeschiktheidsschatting Deze codificatie is beperkt tot voornoemde richtlijnen aangezien die de kern van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling betreffen De belangrijkste overwegingen van het kabinet bij het besluit om de hoofdzaken van de richtlijnen op het niveau van wetgeving te tillen zijn het bevorderen van de rechtszekerheid en het bereiken van een zo groot mogelijke uniformiteit in de uitvoering De verplichting van de uitvoeringsinstellingen om de richtlijnen na te leven wordt vastgelegd met een wettelijke regeling en de toetsing of de regeling wordt nageleefd niet alleen in voorkomende gevallen door de rechter maar ook door het Ctsv kan beter worden gewaarborgd Het kabinet is van mening dat met dit besluit en de bijbehorende toelichting aan de uitvoering meer handvatten worden geboden dan met de oorspronkelijke standaarden het geval was Thans is blijkens Ctsv onderzoek 2 in bepaalde gevallen sprake van verschillende uitleg en toepassing van de standaarden Verzekeringsartsen ervaren knelpunten in hun werk zowel in de beoordelingssystematiek als in de informatie verschaffing en de organisatie waarvoor zij pragmatische oplossingen zoeken De objectiviteit kan hierdoor in het geding komen Door de implementatie van dit besluit gecombineerd met organisatorische aanpassingen in de uitvoeringsorganisatie zal een meer objectieve beoordeling mogelijk worden 2 In de spreekkamer van de verzekeringsarts Een onderzoek naar het verzekeringsgenees kundige deel van de WAO claimbeoordeling april 2000 Met codificatie van deze richtlijnen vervallen de richtlijnen voorzover het betreft de WAO de Waz en de Wajong De wijze waarop in dit besluit de kernbegrippen uit de richtlijnen zijn vastgelegd en toegelicht maakt deze richtlijnen overbodig voor de drie arbeidsongeschiktheidswetten Dit neemt niet weg dat de inhoud ervan van belang blijft voor andere regelgeving zoals met betrekking tot de reintegratie Ook op een aantal andere terreinen blijven nog richtlijnen van het Lisv van kracht en op sommige gebieden herstelgedrag bijvoorbeeld zijn zij nog in ontwikkeling Vergeleken met het Schattingsbesluit WAO Waz en Wajong is het onderhavige besluit in belangrijke mate nieuw van opzet en indeling Het meest opvallend is uiteraard de codificatie van de Lisv richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium alsmede de Lisv standaard geen duurzaam benutbare mogelijkheden Dit heeft ertoe geleid dat in het nieuwe Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten de arbeidsongeschiktheids schatting is gesplitst in een hoofdstuk 2 verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een hoofdstuk 3 arbeids deskundig onderzoek De materie van het huidige Schattingsbesluit WAO Waz en Wajong is dan ook grotendeels terug te vinden in het nieuwe hoofdstuk 3 Van de gelegenheid is echter gebruik gemaakt om de teksten in overeenstemming te brengen met de Aanwijzingen voor de regelgeving Ook is gekozen voor een meer logische opzet van het arbeidsdeskundig deel van de schatting De bepalingen inzake maatmaninkomen en resterende verdiencapaciteit zijn gegroepeerd en ondergebracht in aparte paragrafen De vaststelling van de resterende verdien capaciteit is onderverdeeld in twee artikelen betreffende de in aanmerking te nemen arbeid en de berekening van de loonwaarde van die arbeid In de artikelsgewijze toelichting volgt hierover meer Het uitvoeringstechnisch advies van het Lisv en de toets op de toezichtbaarheid door het Ctsv hebben geleid tot bijstellingen van het concept besluit 2 Geen duurzaam benutbare mogelijkheden Het eerste kernpunt bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling dat hier wordt gecodificeerd is de standaard geen duurzaam benutbare mogelijkheden Deze standaard is ontwikkeld om voor de verzekeringsarts eenduidig aan te geven aan de hand van welke overwegingen de verzekeringsarts clienten volledig arbeidsongeschikt kan achten zonder arbeidsdeskundige beoordeling Dit is kort gezegd het geval wanneer de client als gevolg van de ernst van zijn stoornissen niet meer zelfstandig kan functioneren Het zal hier veelal de meest ernstige ziektegevallen betreffen die de verzekeringsarts ter beoordeling krijgt voorgelegd Tevens worden in dit verband voorwaarden gegeven waaronder de verzekeringsarts zo nodig herhaaldelijk volledige arbeidsongeschiktheid kan aannemen bij clienten met sterk veranderende mogelijkheden In dit onderdeel van het besluit wordt het afwegingsproces beschreven dat de verzekeringsarts gevolgd moet hebben indien hij besluit om tot een uitzondering op het principe altijd arbeidsdeskundig onderzoek te adviseren In het systeem van de arbeidsongeschiktheidsschatting is de rol van de verzekeringsarts dat hij de algemene mogelijkheden om te functioneren beoordeelt die iedere client heeft zonder zich daarbij uit te spreken over specifieke arbeidsmogelijkheden Vanzelfsprekend zal bij deze beoordeling door de verzekeringsarts op de achtergrond ook zijn kennis meespelen over hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren in arbeid maar in principe is het de arbeidsdeskundige die dient vast te stellen wat de arbeidsmogelijkheden van betrokkene zijn Zoals in de algemene inleiding werd opgemerkt is sinds de Wet TBA de kern van de arbeidsongeschiktheids beoordeling dat deze gericht dient te zijn op datgene dat betrokkene nog wel kan Waar de meeste ziekten en gebreken nog wel mogelijkheden laten om te functioneren zal ook zoveel mogelijk moeten worden nagegaan wat de resterende mogelijkheden betekenen voor de mogelijkheid om arbeid te verrichten Een op reintegratie gerichte arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is daarom zoveel mogelijk gericht op het in kaart brengen van die resterende mogelijkheden tot het verrichten van arbeid juist ook omdat daarmee weer mogelijkheden worden geboden om weer in het arbeidsproces te kunnen terugkeren Het gaat er om dat zoveel mogelijk wordt getracht de client zo snel en zo volledig als mogelijk is aan het arbeidsproces te laten deelnemen In een aantal gevallen echter is dit niet mogelijk Het gaat daarbij om een minderheid van de gevallen waarin het evident is dat betrokkene niet kan werken hij heeft geen duurzaam benutbare mogelijkheden en zal ook op korte termijn niet in staat zijn om te werken Het verzekerings geneeskundig oordeel over de duurzaamheid van de mogelijkheden van de client strekt zich in het algemeen uit tot een termijn van ten minste drie maanden In dat geval kan de verzekeringsarts zelfstandig beslissen dat een verzekerde volledig arbeidsongeschikt is Diens belemmeringen acht hij dusdanig ernstig dat betrokkene niet of nauwelijks kan functioneren en het heeft dan ook geen zin een belastbaarheidspatroon vast te stellen Het gaat hier om de situatie waarin de mogelijkheden van de client om te functioneren op het moment van onderzoek zo gering zijn dat de client niet of nauwelijks zelfredzaam is zijn zelfredzaamheid binnen drie maanden zeker of zeer waarschijnlijk zal verliezen of indien er sprake is van een in de tijd sterk wisselende belastbaarheid Indien de verzekeringsarts op termijn verbetering verwacht stelt hij de datum voor een heronderzoek vast Indien het gaat om een situatie van iemand die door een ziekte met terminale afloop een zeer slechte levensverwachting heeft geldt niet per definitie de periode van drie maanden waarbinnen een verslechtering van mogelijkheden te verwachten is Er kan dan ook afgezien worden van het arbeidsdeskundig onderzoek als een verslechtering binnen afzienbare tijd is te verwachten In het algemeen kan dan gedacht worden aan een periode van ongeveer een jaar In dergelijke gevallen zou een arbeids kundige toetsing zinloos zijn en het ligt voor de hand om dan de verzekeringsarts die de client als eerste ziet te laten vaststellen dat van arbeidskundige toetsing kan worden afgezien Hij zal betrokkene dan volledig arbeidsongeschikt verklaren Wat zijn nu de concrete situaties die een uitzondering op het uitgangspunt altijd arbeidsdeskundig onderzoek rechtvaardigen De verzekeringsarts stelt vast dat de client geen benutbare mogelijkheden heeft en dat daarvan ook duurzaam geen sprake zal zijn zoals in geval van 1 opname in ziekenhuis of AWBZ erkende instellingen 2 bedlegerigheid 3 afhankelijkheid in het dagelijks leven ADL 4 onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren De meeste van deze situaties spreken voor zich Ter toelichting valt hier nog het volgende op te merken Onder opname in instelling wordt verstaan opname in een ziekenhuis of een AWBZ erkende instelling niet zijnde een TBS instelling en voor die opname geldt dat ten minste een duur van drie maanden geprognosticeerd moet zijn ADL afhankelijkheid dat is afhankelijkheid bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven betreft zeer basale dagelijkse activiteiten die van belang zijn voor de primaire fysiekezelfstandigheid zoals eten en drinken wassen toiletgang binnenshuis lopen en zitten Het persoonlijk en sociaal functioneren heeft betrekking op de situatie waarin het verlies van zelfredzaamheid van psychischeaard is Onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren kan alleen worden aangenomen indien betrokkene op drie terreinen aantoonbaar disfunctioneert a de zelfverzorging in het dagelijks leven het zelfstandig initiatief kunnen nemen tot noodzakelijke handelingen tot behoud van zaken als hygiene dagritme en structurering van het dagelijks leven b het samenlevingsverband gezin familie c sociale contacten buiten het gezin inclusief het onderhouden van werkrelaties Voor het aannemen van onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren is noodzakelijk dat de client op alle drie die terreinen niet kan functioneren Indien betrokkene bijvoorbeeld alleen problemen heeft in zijn samenlevingsverband impliceert dit immers niet dat hij in arbeid niet kan functioneren Ook indien iemand minder goed functioneert in de sociale aspecten van werk wil dat niet zeggen dat hij geen andere mogelijkheden heeft tot arbeid en het verwerven van inkomsten Het moet dus gaan om psychische klachten van zeer ernstige aard Voor de volledigheid zij vermeld dat er nog een situatie is waarin afgezien kan worden van een arbeidsdeskundig onderzoek Dit is het geval wanneer de verzekeringsarts van mening is dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid omdat betrokkene geschikt is voor het verrichten van de eigen arbeid Een arbeidsdeskundig onderzoek is dan overbodig er zijn immers geen beperkingen en er is geen verlies van verdien capaciteit Het kan ook voorkomen dat er wel enige beperkingen zijn maar dat de arts vermoedt dat die niet van invloed zijn op het functioneren in eigen werk in dat geval kan desgewenst de arbeidsdeskundige geraadpleegd worden om meer inzicht te krijgen in relevante aspecten van het eigen werk Het verzoek hiertoe kan zowel door de verzekeringsart als door de client gedaan worden Als in een dergelijk geval blijkt dat betrokkene geschikt is voor eigen werk is het niet nodig de resterende verdiencapaciteit van betrokkene middels het Fis systeem te onderzoeken Tot slot wordt opgemerkt dat het afzien van een arbeidsdeskundig onderzoek niet betekent dat ook afgezien kan worden van herbeoorde lingen Bij een wettelijk voorgeschreven herbeoordeling komt dan opnieuw de vraag aan de orde of een arbeidsdeskundig onderzoek geboden is 3 Het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Een volgend onderdeel van dit nieuwe Schattingsbesluit betreft het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Kort geparafraseerd vereist de wet dat er voor het recht op een WAO uitkering moet worden vastgesteld dat bij een verzekerde sprake is van ziekte of gebreken die hem beperken in zijn mogelijkheden bij het verwerven van inkomen door arbeid Deze paragraaf betreft de medische kant van deze vraag Sinds de inwerking treding van de WAO is de taak van de verzekeringsarts om vast te stellen of iemand wegens na TBA als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid inkomen te verwerven Met andere woorden de kernvragen die de verzekeringsarts dient te beantwoorden zijn is iemand ziek en in welke mate belemmert deze ziekte betrokkene te werken Het zal duidelijk zijn dat een eenduidig antwoord op deze vragen soms zeer moeilijk te geven is Het stellen van een diagnose is niet altijd eenvoudig het bestaan van ziekte wil niet zeggen dat iemand daardoor beperkingen ondervindt en lang niet alle beperkingen leiden tot verminderde arbeidsmogelijkheden In bijna elk individueel geval worden de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met een uniek complex van factoren geconfronteerd Ook als de rechter over deze vraag moet oordelen zijn het uiteindelijk weer de feiten en omstandigheden van het individuele geval die de doorslag geven Het individuele karakter van de claimbeoordeling en de individuele toetsing daarvan door de rechter gekoppeld aan het ontbreken van nadere regelgeving hebben als nadeel dat zij veel ruimte laten voor discussie over de uitgangspunten van de claimbeoordeling Dit kan en dat is ook in zekere mate gebeurd onzekerheid scheppen omtrent het recht op uitkering bij bepaalde klachten en aandoeningen Het is deze onzekerheid die heeft geleid tot het opstellen van de richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en die ook aanleiding is geweest voor het voorliggende Schattingsbesluit Op zich is dit ook een goed moment hiervoor Inhoudelijk is de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep CRvB voldoende uitgekristalliseerd en verzekeringsartsen werken reeds geruime tijd met de richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Inhoudelijk wordt de richtlijn in het veld algemeen onderschreven Het proces dat geleid heeft tot het treffen van dit besluit is begonnen bij de wijziging van artikel 18 WAO zoals die bij de wet TBA werd doorgevoerd Daarbij werd de zinsnede in de wettelijke formulering ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek vervangen door rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken De reden voor die wetswijziging was tweeledig Enerzijds werd daarmee nauwer aangesloten bij de vaste jurisprudentie van de CRvB op het arbeidsongeschiktheidscriterium anderzijds het werd in de inleiding reeds opgemerkt had de wetswijziging een signaalfunctie De wetgever wenste te voorkomen dat op basis van klachten waarvan niet kan worden vastgesteld dat deze een rechtstreeks gevolg zijn van ziekte of gebrek toch uitkering zou worden verstrekt Het was een signaal aan de uitvoerings praktijk en de rechtspraak om oog te hebben voor de relatie tussen de aandoening en de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid Zo zou bijvoorbeeld goed nagegaan moeten worden of niet slechts sprake was van een subjectieve beleving van de client al dan niet slechts als gevolg van sociale omstandigheden De discussies die door de wetswijziging werden opgeroepen hadden echter tot gevolg dat door sommigen in de verzekeringsgeneeskundige praktijk het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium onjuist werd geinterpreteerd Het begrip objectief zou zo moeten worden uitgelegd dat alleen ongeschiktheid als gevolg van ziekte aangenomen zou mogen worden indien lichamelijke afwijkingen aangetoond konden worden of een eenduidige diagnose kon worden gesteld Hoewel de onjuistheid van die opvatting zowel door het toenmalige Tica en de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd bevestigd maakte het belang van deze discussie het noodzakelijk een standaard vast te stellen over slecht objectiveerbare aandoeningen om zodoende de onduidelijkheden weg te nemen Uiteindelijk is dit geworden de richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium van het Lisv die hierbij gecodificeerd wordt Doel van deze codificatie is de methode vast te leggen en daarmee de praktijk te bevestigen waarmee verzekeringsartsen en arbeids deskundigen tot hun oordeelsvorming komen Deze methode geldt voor alle verzekeringsgeneeskundige beoordelingen en niet alleen voor de moeilijk objectiveerbare aandoeningen Het vaststellen van de relatie tussen ziekte en inkomensverlies ten gevolge van ongeschiktheid tot werken bij aandoeningen met duidelijk aantoonbare afwijkingen roept immers soortgelijke problemen op als de beoordeling van minder duidelijk aantoonbare aandoeningen Voorts wordt nauw aangesloten bij de jurisprudentie van de CRvB die erop neerkomt dat ziekte en ongeschiktheid zie ook de artikelsgewijze toelichting in samenhang en niet afzonderlijk beoordeeld moeten worden Gewerkt wordt met het internationaal gezondheidskundig begrippenkader van de World Health Organisation Dit is vastgelegd in de International Classification of Impairments stoornissen Disabilities beperkingen en Handicaps ongeschiktheid de ICIDH Een eerste vraag die bij de claimbeoordeling zal moeten worden beantwoord is in hoeverre er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte Doel van de claimbeoordeling is vast te stellen of iemand arbeidsongeschikt is De rol van het onderzoek van de verzekeringsarts daarbij is de beoordeling van de on mogelijkheden van de client om in het algemeen te functioneren Daarbij dient hij duidelijk het oog te hebben op het functioneren in arbeid iemand die als gevolg van ziekte of gebrek in het algemeen niet kan functioneren kan ook niet werken maar waar wel sprake is van mogelijkheden om te functioneren zullen ook al snel vormen van arbeid mogelijk zijn De rol van de arts is om de belemmeringen van de client te bepalen en zijn belastbaarheid voor arbeid vast te leggen Bij het onderzoek daarnaar is van belang dat wordt nagegaan welke belemmeringen betrokkene in zijn arbeid ondervond en welke oplossingen hij zoekt of gezocht heeft om weer te kunnen werken het herstelgedrag Op die manier wordt een beeld verkregen van de globale voorwaarden waaronder betrokkene zou kunnen werken Dit is het kernpunt van de bemoeienis van de verzekeringsarts met de factor arbeid hij zal daarbij overigens veelal dienen te overleggen met de arbeidsdeskundige Waar een arts in sommige gevallen al snel kan constateren dat er evident geen sprake is van duurzaam benutbare mogelijkheden is het ook mogelijk dat hij bij zijn onderzoek tot de conclusie komt dat er kennelijk geen sprake is van ziekte of gebrek Er zijn diverse redenen denkbaar waarom iemand niet in staat is om te werken zonder dat verder van duidelijke ziekteverschijnselen sprake is Die redenen kunnen gelegen zijn zowel in de sfeer van de arbeidsomstandigheden als in de sfeer van sociale omstandigheden In de werksituatie kan daarbij gedacht worden aan zaken als onverenigbaarheid van karakters onvoldoende kwalificaties overtolligheid relatieve overbelasting bij oudere werknemers ten gevolge van ploegendienst of langere reistijden of een promotie te ver Peter s principle In de sociale sfeer kan gedacht worden aan te zware belasting in de thuissituatie intensieve of gevaarlijke hobby s en het hebben van riskante of ongezonde levensgewoonten Het enkele feit dat iemand zijn werk niet aankan is nooit voldoende reden om tot ongeschiktheid als gevolg van ziekte te concluderen Indien blijkt van hiervoor omschreven situaties zonder dat van duidelijke ziekteverschijnselen sprake is dan mag de verzekeringsarts geen ongeschiktheid wegens ziekte aannemen De verzekeringsarts is medeverantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het gebruik van collectieve middelen Terecht wijst de richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium erop dat het behandelen van sociale problemen alsof het gevolgen van ziekte zijn terwijl dat niet zo is leidt tot stigmatisering en medicalisering Het hebben van een WAO uitkering kan op zichzelf genomen ook invaliderend werken en dit dient voorkomen te worden Om van ziekte te kunnen spreken dient er een stoornis te zijn in het menselijk organisme met een vermindering van de persoonlijke autonomie Vermindering of verlies van autonomie betekent dat men niet in staat is een deel van de sociale rollen te vervullen er is sprake van een vermindering of verlies van lichamelijke of psychische functie als gevolg waarvan een vermindering of verlies van normale gedragingen activiteiten en sociale rolvervulling optreedt De sociale rollen worden geheel of gedeeltelijk verdrongen door de ziekterol Clienten uiten ziekte in de vorm van klachten die zowel op hun gezondheidsproblemen betrekking hebben als op hun achteruitgang in ervaren mogelijkheden om te functioneren De beleving van de client vormt het startpunt voor de verzekeringsarts die vervolgens het feitelijk bestaan van deze klachten toetst Het kan immers zijn dat tijdens het onderzoek blijkt dat de klachten niet reeel bestaand zijn Is dit wel het geval dan toetst de verzekeringsarts of deze klachten berusten op een feitelijk bestaande stoornis die leidt tot ongeschiktheid Daarbij onderzoekt hij alle drie niveau s van mens zijn waarop uitingen van ziekte zich kunnen manifesteren er dient sprake te zijn van stoornissen op het niveau van het lichamelijk en geestelijk functioneren beperkingen op het niveau van gedragingen en activiteiten en handicaps op het niveau van de sociale rolvervulling gericht op de arbeidsrol zie ook de artikelsgewijze toelichting Om arbeidsongeschiktheid te kunnen aannemen dient de verzekeringsarts steeds op deze drie niveau s logisch samenhangende uitingen van ziekte te constateren Ontbreekt een van deze drie elementen of hangen deze niet consistent samen dan is er geen ongeschiktheid als gevolg van ziekte Het kan immers heel goed zijn dat de stoornissen op fysiek niveau geen beperkingen in gedragingen met zich brengen of dat bepaalde beperkingen in gedragingen geen duidelijke relatie vertonen met de geconstateerde stoornis De ziekte de beperkingen en de verminderde mogelijkheden om te werken dienen consistent samen te hangen Met name bij de beoordeling van psychische klachten speelt nog de vraag waar men de scheidslijn moet trekken tussen verschijnselen die als ziekte of gebrek moeten worden beschouwd en verschijnselen van onwelbevinden die niet voor deze kwalificatie in aanmerking komen In het algemeen kan worden gesteld dat karaktertrekken en eigenaardigheden niet als ziekte of gebrek moeten worden beschouwd maar dat ziekte en gebrek wel aan de orde zijn indien betrokkene op zijn gedrag geen greep meer krijgt In de zin van dit besluit nemen zij dan het karakter aan van stoornissen Indien er ook beperkingen en handicaps worden vastgesteld kan er sprake zijn van ongeschiktheid als uiting van ziekte Het feit dat de ongeschiktheid het gevolg moet zijn van ziekte met andere woorden dat de ziekte de ongeschiktheid moet hebben veroorzaakt betekent niet dat de verzekeringsarts in alle gevallen ook de oorzaak van de klachten of de ziekte zou moeten aantonen Met betrekking tot de bewijsvoering van het begrip ongeschiktheid tot werken wegens ziekte kan het volgende afgeleid worden uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep De Centrale Raad van Beroep heeft herhaaldelijk te kennen gegeven dat het niet altijd nodig is een somatische of psychische oorzaak van klachten aan te tonen Het onderzoek dient gericht te zijn op het objectiveren van de gestelde klachten als uiting of een gevolg van een somatisch of psychiatrisch ziek zijn dan wel een combinatie van beide waarbij niet altijd exact valt aan te geven aan welke ziekte de klachten zijn toe te schrijven RSV 1996 161 1997 32 Voor de inhoud van het Schattingsbesluit zijn twee zaken die uit deze uitspraken kunnen worden afgeleid van essentieel belang Ten eerste dat gegeven een bepaalde diagnose altijd nog de beperkingen en handicaps dienen te worden vastgesteld Een diagnose verschaft immers op zichzelf geen recht op uitkering De diagnose maakt de klachten en beperkingen voor de verzekeringsarts gemakkelijk herkenbaar Het is derhalve een belangrijk hulpmiddel voor de arts maar geen doel op zichzelf Het ontbreken van een exacte diagnose ontheft de arts echter niet van de verplichting de stoornissen beperkingen en handicaps vast te stellen Een tweede afgeleide uit deze uitspraken is dat indien het niet mogelijk is lichamelijke of psychische oorzaken precies te meten dat niet in alle gevallen betekent dat er daarom geen stoornissen beperkingen en handicaps bestaan Van belang is of hun bestaan aannemelijk is te achten en in hoeverre daarmee ongeschiktheid als gevolg van ziekte optreedt De Centrale Raad van Beroep stelt dat waar in bijzondere gevallen bij onafhankelijke medische deskundigen een vrijwel eenduidige consistente en naar behoren medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat dat ongeschiktheid tot werken voldoende aannemelijk is ook al is niet steeds geheel en al duidelijk aan welke ziekte of gebrek precies die ongeschiktheid valt toe te schrijven of al verschillen zij tot op zekere hoogte omtrent het antwoord op die vraag een toerekende objectieve vaststelling van die ongeschiktheid alsdan niet zonder meer geheel valt uit te sluiten Waar het dan om gaat is dat meerdere deskundigen tot dezelfde opvatting komen Ook in meer recente rechtspraak heeft de Centrale Raad van Beroep een ongedifferentieerde stoornis geaccepteerd als ziekte hoewel de geraadpleegde medische deskundige erkende dat het ontstaan en oorzaak van de afwijking nog niet bekend zijn In een uitspraak van 6 oktober 1998 gaf de Raad aan het moge zo zijn dat elk van de klachten van betrokkene op zich niet als ziekte of gebrek valt aan te merken dit niet uitsluit dat de combinatie van deze verschijnselen moet worden afgeleid dat sprake is van beperkingen op grond van ziekte of gebrek Dit betekent uiteraard niet dat de medisch deskundige zich uitsluitend op de klachten van de betrokkene mag baseren In zijn uitspraak van 20 oktober 1998 RSV 1999 7 kwam de Raad tot de conclusie dat waar deskundigen hun conclusie uitsluitend baseren op de door betrokkene verwoorde gezondheidsklachten zij om die reden geen toereikende motivering van hun oordeel hebben gegeven zodat een beroep op een uitzonderingsgeval als bedoeld in RSV 1996 161 niet kan slagen Resumerend kunnen wij het volgende zeggen over de relatie tussen diagnose en het objectief kunnen vaststellen van arbeidsongeschiktheid tengevolge van ziekte Uitgangspunt is het wettelijk kader dat zowel het aanwezig zijn van ziekte of gebrek vereist alsmede een causale relatie met het verlies aan verdiencapaciteit De verzekeringsarts onderzoekt of er feitelijk stoornissen beperkingen en handicaps bestaan in een consistent geheel waarbij het kunnen aangeven van de oorzaak voor de ziekte of de diagnose een belangrijke bouwsteen vormt voor de oordeelsvorming Het afwijzen van een WAO aanvraag uitsluitend op grond van het ontbreken van een diagnose of het niet aantoonbaar zijn van een ziekteverwekker is echter evenzeer onjuist als het toekennen van een uitkering alleen omdat wel een diagnose of ziekteverwekker is gevonden In gevallen waar de medische oorzaken van de beperkingen niet goed kunnen worden vastgesteld moeten wel extra eisen gesteld worden aan het in kaart brengen van de klachten en beperkingen van betrokkene Op die manier wordt aan het objectiveringsvereiste voldaan aangezien de subjectieve beleving van betrokkene ten aanzien van zijn beperkingen alleen uiteraard niet voldoende is voor het aannemen van arbeidsongeschiktheid Ook het Ctsv zit geheel op deze lijn In zijn brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 1997 over de richtlijn MAOC wijst het Ctsv er op dat uit hetgeen de wetgever en de rechter naar voren brengen kan worden opgemaakt dat de uitvoerder van de AAW WAO bij zijn medische beoordeling niet over een nacht ijs mag gaan Een gedegen medisch onderzoek is altijd een vereiste en hoe moeilijker het is een medische oorzaak vast te stellen hoe grondiger en uitvoeriger het te verrichten onderzoek zal moeten zijn Het besluitvormingsproces dient derhalve voldoende waarborgen te bevatten voor een gefundeerd medisch oordeel Geen enkele wettelijke definitie zal ooit het begrip ziekte voor alle gevallen goed toepasbaar kunnen vatten Wel kunnen de eisen worden geformuleerd waarop het oordeel in die individuele gevallen gebaseerd moet zijn Om te kunnen spreken van een kwalitatief goede claimbeoordeling dient aan de volgende eisen te worden voldaan Ten eerste is daar de vaststelbaarheid van de stoornissen beperkingen en handicaps De verzekeringsarts dient van het bestaan daarvan te zijn overtuigd De verzekeringsarts gaat daarbij uit van de beleving van de client maar stelt zelf vast De gezondheidsbeleving van betrokkene alleen zie de hiervoor aangehaalde jurisprudentie kan nooit doorslaggevend zijn Er is altijd een verschil in perceptie mogelijk waarbij de verzekeringsarts de situatie van de client als ernstiger dan wel als minder ernstig kan inschatten dan de client zelf doet Uiteindelijk echter is het de verzekeringsarts die verantwoordelijk is voor de vraag of ongeschiktheid als gevolg van ziekte is vastgesteld De tweede voorwaarde is dat het vaststellen van de ongeschiktheid medisch dient te zijn hetgeen wil zeggen op in de reguliere gezond heidszorg aanvaarde wijze Dit vereist dat onderzoeksmethoden toegepast dienen te worden die in de verzekeringsgeneeskunde onder artsen en paramedische deskundigen algemeen geaccepteerd zijn De gebruikte onderzoeksmethoden dienen gerelateerd te zijn aan het doel van het onderzoek het vaststellen van de ongeschiktheid als gevolg van ziekte De belangrijkste methode daartoe is het beoordelingsgesprek met de client Een derde voorwaarde is dat het oordeel van de verzekeringsarts objectief moet zijn Objectief in dit verband wil zeggen gebaseerd op de feiten niet beinvloed door vooroordelen Objectiviteit wordt hier geoperationaliseerd in controleerbaarheid reproduceerbaarheid en consistentie In de toelichting bij artikel 4 worden deze begrippen verder uitgewerkt Indien de verzekeringsarts de correcte methoden en technieken heeft toegepast en met behulp daarvan de stoornissen beperkingen en handicaps in beeld heeft gebracht heeft hij voldoende kennis verzameld om een belastbaarheidsprofiel van de client vast te stellen Slechts in een minderheid van de gevallen kan direct tot het oordeel wel of niet arbeidsongeschikt worden gekomen Aan de hand van het belastbaarheidsprofiel beziet de arbeidsdeskundige welke werkzaamheden betrokkene nog kan verrichten en wat diens verlies aan verdiencapaciteit is In de artikelsgewijze toelichting bij hoofdstuk 3 wordt deze procedure verder toegelicht Eerst daarna is het oordeel arbeidsongeschikt mogelijk Er zijn vele redenen waarom de beoordeelde persoon het hiermee niet eens kan zijn hij kan tegen dat oordeel ook in beroep gaan Dit besluit brengt hier geen verandering in Waar het om gaat is dat het oordeel professioneel tot stand is gekomen Dat garandeert geen perfectie maar betekent wel dat voor alle betrokkenen duidelijk is waarom tot dit oordeel gekomen is Dat moet niet alleen de basis vormen voor het al dan niet verstrekken van uitkering een dergelijk gemotiveerd oordeel kan ook in veel gevallen een hulpmiddel een aanzet zijn voor een beter gerichte reintegratie naar het arbeidsproces Verwacht mag worden dat dit besluit hieraan een bijdrage zal leveren 4 Het arbeidsdeskundig onderzoek In hoofdstuk 3 van dit besluit wordt de inhoud van het huidige Schattingsbesluit WAO Waz en Wajong overgenomen waarbij deze inhoud deels in andere artikelen en in een andere volgorde is ondergebracht Hiermee is slechts een logischer en toegankelijker opzet beoogd en geen inhoudelijke wijziging Het arbeidsdeskundig onderzoek is naast het verzekeringsgeneeskundig onderzoek een essentieel onderdeel van de claimbeoordeling Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen Hiertoe wordt wat betrokkene zou hebben verdiend ware hij niet arbeidsongeschikt geworden het maatman inkomen vergeleken met wat hij na het intreden van zijn arbeidsongeschikt heid nog kan verdienen de resterende verdiencapaciteit De maatmanfunctie wordt in principe vastgesteld op de functie die betrokkene laatstelijk voordat hij arbeidsongeschikt werd uitoefende Het maatmaninkomen wordt uitgedrukt in het loon dat de met betrokkene vergelijkbare gezonde persoon per uur verdiende De resterende verdiencapaciteit wordt gebaseerd op hetgeen betrokkene nog kan verdienen in om en nabij het aantal uren waarin de maatman werkzaam was tenzij betrokkene voor een geringer aantal uren belastbaar is Er wordt in het kader van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling dus niet van een deeltijdwerker gevergd dat hij na arbeidsongeschikt te zijn geworden het aantal arbeidsuren uitbreidt om op die manier het verlies aan verdiencapaciteit te compenseren Voor zo iemand kunnen functies geduid worden die in ongeveer de omvang van de maatmanfunctie voorkomen op de arbeidsmarkt Met deze uurloonvergelijkings systematiek wordt een eventueel verschil tussen de omvang van de geduide functies enerzijds en de maatmanfunctie anderzijds uit de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling geelimineerd Bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling worden ten minste drie functies betrokken die samen ten minste dertig arbeidsplaatsen vertegen woordigen De resterende verdiencapaciteit wordt vastgesteld op de middelste van deze functies Functies die niet of nauwelijks arbeids plaatsen vertegenwoordigen blijven buiten beschouwing Functies waarin toeslagen worden betaald voor het werken in afwijkende arbeidstijden blijven ook buiten beschouwing tenzij dergelijke toeslagen ook tot het maatman inkomen behoren Aan het arbeidsdeskundig onderzoek kunnen net als aan het verzekeringsgeneeskundig onderzoek kwaliteitseisen gesteld worden Dit betekent dat het onderzoek objectief controleerbaar reproduceerbaar en consistent dient te zijn Er moet daarbij gebruik gemaakt worden van betrouwbare en bij vakgenoten onomstreden methoden Hiertoe zijn overigens door het Lisv al normen ontwikkeld ARTIKELSGEWIJS HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De arbeidsongeschiktheidsschatting Artikel 2 eerste lid bepaalt dat de arbeidsongeschiktheidsschatting als hoofdregel bestaat uit een verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een arbeidsdeskundig onderzoek Het tweede lid bevat de uitzondering hierop er kan tijdelijk van het arbeidsdeskundig onderzoek worden afgezien indien uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene geen benutbare mogelijkheden heeft De term mogelijkheden omvat alle mogelijkheden van betrokkene om basaal te functioneren en ziet derhalve niet uitsluitend op mogelijkheden tot het verrichten van arbeid Gedurende de periode waarin uit verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene geen benutbare mogelijkheden heeft of indien uit verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene naar verwachting nog slechts ten hoogste gedurende drie maanden wel benutbare mogelijkheden heeft kan worden afgezien van een arbeidsdeskundig onderzoek onderdeel a resp b In het laatste geval onderdeel b zal na verloop van drie maanden in een tweede verzekeringsgeneeskundig onderzoek moeten worden vastgesteld of het eerder verwachte verlies van benutbare mogelijkheden heeft plaatsgevonden In dat tweede onderzoek kan opnieuw blijken dat betrokkene naar verwachting nog slechts ten hoogste gedurende drie maanden wel benutbare mogelijkheden heeft In dat geval is onderdeel b opnieuw van toepassing en zal na verloop van drie maanden een derde verzekerings geneeskundig onderzoek moeten plaatsvinden In enig vervolg geneeskundig onderzoek zal blijken dat betrokkene gedurende een langere periode dan drie maanden geen benutbare mogelijkheden heeft dan is onderdeel a van toepassing en kan gedurende die periode worden afgezien van arbeidsdeskundig onderzoek of dat betrokkene gedurende een langere periode dan drie maanden wel benutbare mogelijkheden heeft dan dient alsnog een arbeidsdeskundig onderzoek plaats te vinden Wanneer betrokkene ten minste drie maanden geen benutbare mogelijkheden heeft of slechts nog ten hoogste gedurende drie maanden wel benutbare mogelijkheden kan worden afgezien van een arbeids deskundig onderzoek onderdeel a resp b Wanneer betrokkene thans geen benutbare mogelijkheden heeft maar naar verwachting op termijn wel kan van het arbeidsdeskundig onderzoek worden afgezien totdat verbetering wordt verwacht lid 3 Wanneer betrokkene nog wel benutbare mogelijkheden heeft maar hij wegens zijn ziekte als terminaal kan worden aangemerkt en verwacht wordt dat hij die mogelijkheden binnen afzienbare termijn zal verliezen kan van een arbeidsdeskundig onderzoek worden afgezien In algemene zin kan hierbij gedacht worden aan periodes van ongeveer 1 jaar Het gaat hier om patienten met een zeer slechte levensverwachting Wanneer betrokkene zodanig wisselend belastbaar is voor arbeid dat geen duurzaam benutbare mogelijkheden aanwezig zijn kan eveneens worden afgezien van het arbeidsdeskundig onderzoek onderdeel d Het tweede en derde lid geven aan wanneer in elk geval heronderzoek door de verzekeringsarts dient plaats te vinden In het geval bedoeld in onderdeel a geschiedt het heronderzoek op indicatie van de verzekeringsarts Het vierde lid bepaalt dat het naar verwachting blijvend wisselend belastbaar zijn voor arbeid ten minste drie maal in een verzekerings geneeskundig onderzoek dient te worden vastgesteld in de praktijk zal dit de eerste maal bij de initiele WAO beoordeling het geval zijn en daarna bij twee door de verzekeringsarts geinitieerde heronderzoeken Het vijfde lid beschrijft inhoudelijk onder welke omstandigheden benutbare mogelijkheden niet aanwezig zijn Deze omstandigheden die als limitatief moeten worden beschouwd worden onderstaand toegelicht Het spreekt voor zich dat bij feitelijke opname in een ziekenhuis of instelling de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid niet aanwezig kan worden geacht onderdeel a Dit geldt in gelijke zin indien betrokkene bedlegerig is dat wil zeggen aan het bed gebonden is Er wordt vanuit gegaan dat dit voor de verzekeringsarts voldoende eenduidig is onderdeel b De onderdelen c en d zien op ernstig disfunctioneren van betrokkene van fysieke respectievelijk psychische aard waardoor hij zijn zelfred zaamheid verliest Het verlies van fysieke zelfredzaamheid is op zichzelf genomen voldoende voor de conclusie dat geen benutbare mogelijkheden aanwezig zijn Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds werd aangegeven vereist onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren een drieledige motivering van de verzekeringsarts te weten op de niveaus van zelfverzorging het samenlevingsverband alsmede de sociale contacten buiten het gezin waaronder het onderhouden van werkrelaties Op al deze terreinen dient sprake te zijn van onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren Het onvermogen dient voorts te blijken uit het dagelijks functioneren van betrokkene alsmede uit de geschiedenis van betrokkene op deze drie terreinen De verzekeringsarts dient dit in zijn argumentatie concreet te beschrijven Het zesde lid ziet op de situatie dat de verzekeringsarts vaststelt dat betrokkene geschikt is voor zijn eigen werk Dan is er om die reden reeds geen sprake van arbeidsongeschiktheid en kan van een arbeidsdeskundig onderzoek worden afgezien Op deze plaats wordt nog opgemerkt dat ook de vaststelling dat betrokkene geen benutbare mogelijkheden heeft wordt beheerst door de kwaliteitseisen bedoeld in artikel 4 van dit besluit Dit betekent

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/amvb4.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Activiteiten | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  ME CVS bij evaluatie WIA 13 april 2011 Steungroep op de bres voor behoud van maatschappelijke banen 11 april 2011 Patientenorganisaties werken samen aan verbetering arbeidsongeschiktheidskeuringen 30 maart 2011 Steungroep vindt gehoor bij Kamerleden 24 februari 2011 Gezamenlijke reactie van ME CVS Stichting Nederland en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op het in NRC verschenen artikel van 18 feb 2011 Bewegen of denken tegen vermoeidheid van Nienke Beintema 10 feb 2011 Protesteer tegen de afbraak van de Wajong Mail de onderhandelaars van de gemeenten 27 januari 2011 Bedrijfsarts verzekeringsarts zieke werknemer drie perspectieven één doel Persverklaringen van de Steungroep 8 augustus 2011 persbericht ME in plaats van CVS aanpassing diagnosecriteria en naam 28 april 2011 Patiëntenorganisaties slaan de handen ineen om onnodig verlies van werk te voorkomen 11 april 2011 Patiëntenorganisaties werken samen aan verbetering kwaliteit arbeidsongeschiktheidskeuringen 30 november 2010 Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME CVS 18 maart 2010 persbericht Steungroep Officieel onderzoek naar UWV keuringen ME CVS 23 februari 2010 Steungroep Centrale Raad van Beroep UWV moet ME CVS patiente urenbeperking geven 3 feb 2010 persbericht Steungroep Rechtbank Almelo UWV in de fout bij keuring ME CVS patiënten 29 1 2010 Internationale richtlijn Chronisch Vermoeidheidsyndroom ME CVS nu ook in het Nederlands 24 november 2012 Nieuw logo en vernieuwde website Met gepaste trots presenteren wij ons nieuwe logo Arjan Scholte heeft dit voor ons ontworpen De website is ook onder handen genomen en voldoet nu aan de zogenaamde cookiewet die in juni 2012 is ingegaan Ook wordt uw privacy beter gewaarborgd omdat de formulieren van de website via een zogenaamde SSL sleutel versleuteld worden Indien u een onvolkomenheid op de site tegenkomt wilt u dit dan aan onze webmaster melden Themabijeenkomsten 16 december 2011 Verslag workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid 29 november 2011 verslag Expertmeeting

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/home/activiteiten?limitstart=0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  Nieuwe brochure over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie Gebruikersnaam Wachtwoord Onthoud mij Inloggen Wachtwoord

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/component/users/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 29-9-2009 persbericht: Patiëntenorganisaties bundelen krachten voor betere keuringspraktijk | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  meer informatie over deze en andere brochures 29 9 2009 persbericht Patiëntenorganisaties bundelen krachten voor betere keuringspraktijk Op 1 oktober 09 gaat het advies en meldpunt van start waar mensen met whiplash en ME CVS terecht kunnen met vragen en meldingen over ziekteverzuim arbeidsongeschiktheids keuringen en bezwaar of beroepsprocedures Dit advies en meldpunt is een belangrijk onderdeel van het project Kennis en kracht Samen naar een betere keuringspraktijk De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid werken in dit project toe naar een platform waar meer patiëntenorganisaties expertise uitwisselen en gezamenlijk ondersteuning bieden aan patiënten die te maken krijgen met ziekeverzuim en arbeidsongeschiktheidskeuringen Mensen met ME CVS en whiplash stuiten in contact met een bedrijfs of keuringsarts op vergelijkbare knelpunten Over beide aandoeningen bestaan nogal wat vooroordelen en misverstanden Bij het vaststellen van beperkingen en van arbeidsmogelijkheden is er vaak een groot verschil tussen het oordeel van de bedrijfs of keuringsarts en wat iemand zelf ervaart De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangen van het ministerie VWS subsidie om in een gezamenlijk project te werken aan verbetering van de keuringspraktijk De subsidie maakt het mogelijk om al per 1 oktober een advies en meldpunt

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash/299-29-9-2009-persbericht-patientenorganisaties-bundelen-krachten-voor-betere-keuringspraktijk (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Beter keuren (KeK) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  php Lees ook Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen Advies en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Ook whiplashpatiënten kunnen m i v 1 oktober 2009 ervaringen met bedrijfs en UWV keuringsartsen melden via telefoonnummer 050 5492906 en via dit formulier Meer informatie over het project Kennis en Kracht vindt u op de site van de Whiplash stichting December 2009 Hersen Magazine Interview met directeur Whiplash Stichting Een interview met Danielle van Eden directeur van de Whiplash Stichting over het Advies en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 29 9 2009 persbericht Patiëntenorganisaties bundelen krachten voor betere keuringspraktijk Op 1 oktober 09 gaat het advies en meldpunt van start waar mensen met whiplash en ME CVS terecht kunnen met vragen en meldingen over ziekteverzuim arbeidsongeschiktheids keuringen en bezwaar of beroepsprocedures Dit advies en meldpunt is een belangrijk onderdeel van het project Kennis en kracht Samen naar een betere keuringspraktijk De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid werken in dit project toe naar een platform waar meer patiëntenorganisaties expertise uitwisselen en gezamenlijk ondersteuning bieden aan patiënten die te maken krijgen met ziekeverzuim en arbeidsongeschiktheidskeuringen Mensen met ME CVS en whiplash stuiten in contact met een bedrijfs of keuringsarts op vergelijkbare knelpunten Over beide aandoeningen bestaan nogal wat vooroordelen en misverstanden Bij het vaststellen van beperkingen en van arbeidsmogelijkheden is er vaak een groot verschil tussen het oordeel van de bedrijfs of keuringsarts en wat iemand zelf ervaart De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangen van het ministerie VWS subsidie om in een gezamenlijk project te werken aan verbetering van de keuringspraktijk De subsidie maakt het mogelijk om al per 1 oktober een advies en meldpunt te openen waar mensen met whiplash en ME CVS terecht kunnen met vragen over ziekteverzuim arbeidsongeschiktheids keuringen en bezwaar en beroepsprocedures Via

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash?start=5 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 29 september 2011: Eindverslag project Protocol in praktijk | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer 29

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/protocolmecvs/451-29-september-2011-eindverslag-project-protocol-in-praktijk-verschenen (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Verzekeringsgeneeskundig protocol ME/CVS, informatiepagina | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  activiteiten van de Steungroep rond dit onderwerp Kamervragen over toepassing protocol CVS Inmiddels is duidelijk geworden dat sommige verzekeringsartsen het protocol niet willen toepassen Op 2 juni 2008 zijn hierover door leden van de kamerfractie van de PvdA vragen aan de ministers van VWS en SZW gesteld Deze luiden Vragen van de leden Van Dijken en Vermeij PvdA aan de ministers van VWS en SZW over de hantering van het ME CVS protocol bij keuringen in het kader van de WIA 1 Is de informatie die ons bereikt juist dat niet alle verzekeringsartsen van het UWV bereid zijn om het door de Gezondheidsraad opgestelde keuringsprotocol ME CVS te hanteren 2 Deelt u onze mening dat uit een column als Geprotocolleerd van Simon Knepper valt af te leiden dat een aantal verzekeringsartsen niet alleen vindt dat het protocolleren van ME CVS geen echt houvast voor de beoordeling van beperkingen geeft maar dat ze ook ME CVS als ziekte niet serieus nemen Zo ja welke actie gaat u ondernemen om verzekeringsartsen in deze één lijn te laten trekken Zo nee waarom niet 3 Deelt u de kritiek van Knepper op het CVS protocol dat het het onvermogen benadrukt en participatie re integratie in de weg staat Zo ja bent u van zins het protocol te herzien Zo nee waarom niet 4 Bent u op dit moment in gesprek met het UWV om met betrekking tot het hanteren van dit per 1 1 2008 verplicht gestelde CVS protocol sluitende afspraken te maken met de voor het UWV werkende keuringsartsen Zo ja tot welke resultaten heeft dit gesprek geleid Zo nee waarom niet Op 24 juni 2008 zijn de antwoorden minister Donner op deze kamervragen over de hantering van het ME CVS protocol bij keuringen in het kader van de WIA gepubliceerd pdf file Uit de praktijk 15 maart 2008 in Tubantia Te ziek voor strijd tegen de bureaucratie Afgekeurd worden op ME CVS lijkt steeds moeilijker te gaan bij het UWV Lees tevens UWV zet zieke in kou en De WIA maakt het er niet makkelijker op Zie ook Rapportages UWV Hengelo in deze zaak pdf bestand Commentaar Steungroep op deze rapportages Word bestand Achtergrondinformatie De drie patiëntenorganisaties zijn niet betrokken geweest bij de opstelling van dit protocol Wel zijn zij in de gelegenheid gesteld kommentaar te leveren op het concept protocol dat in september 2006 aan de organisaties is toegestuurd De drie organisaties hebben naar aanleiding daarvan een gezamenlijke reactie opgesteld Al eerder heeft de Steungroep in maart 2006 en juni 2006 twee reacties aan de Gezondheidsraad doen toekomen over dit onderwerp Tot slot hebben de drie organisaties in oktober 2006 wijzigingsvoorstellen opgesteld n a v het conceptprotocol Hieronder zijn de verschillende reacties te raadplegen Tien aanbevelingen Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 20 maart 2006 Aandachtspunten voor het protocol naar aanleiding van bijeenkomst focusgroep mediprudentie Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 5 juni 2006 Commentaar op concept verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische vermoeidheidssyndroom Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ME CVS Stichting ME CVS Vereniging 30 september 2006 Concept

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/protocolmecvs/96-verzekeringsgeneeskundig-protocol-mecvs-informatiepagina (2016-02-06)
  Open archived version from archive •