archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • nog chaotisch 1 Antwoord Ja 2 Hoe kan het dat slechts 45 tot 75 procent van de keuringen en herkeuringen voor WAO uitkeringen op tijd wordt behandeld Antwoord UWV heeft van aanvang af 1 1 2002 te kampen gehad met omvangrijke achterstanden bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten Deze achterstanden hadden tot gevolg dat sprake was van lage tijdigheidsscores Het was allereerst zaak dat UWV deze achterstanden weg zou werken Nu de achterstanden bij de einde wachttijdbeoordelingen eind 2002 zijn weggewerkt en de achterstanden bij de wettelijke herbeoordelingen zijn teruggebracht van 79 700 eind 2002 tot 8 900 eind 2003 is de verwachting gerechtvaardigd dat de tijdigheid dit jaar zal verbeteren Voor de einde wachttijdbeoordelingen was dat in 2003 reeds het geval Volgens het Jaarverslag UWV is in 2003 sprake van een stijging van de tijdigheid van de einde wachttijdbeoordelingen van 70 naar 76 Voor de wettelijke herbeoordelingen was dat nog niet het geval Voor de wettelijke herbeoordelingen heeft de tijdigheid zich in 2003 gestabiliseerd op het niveau van 2002 1e jaars herbeoordelingen 45 in 2003 resp 46 in 2002 en voor de 5e jaars herbeoordelingen 52 in 2003 en in 2002 Dit is gezien het inlopen van de achterstanden

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040413.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • met het UWV heeft plaatsgevonden is de reden waarom deze berichtgeving u later dan toegezegd in genoemd Algemeen Overleg wordt toegezonden Het UWV heeft laten weten het aantal banen per werknemer niet systematisch in alle situaties te registreren Wel is bij het UWV per werknemer bekend of deze één dan wel twee of meer werkgevers heeft Uitgaande van deze benadering kan ik u op basis van door het UWV aangeleverd materiaal over 2002 het volgende melden over de kans op WAO instroom bij één dan wel meerdere werkgevers Als kanttekening vooraf geldt de mededeling dat het voorhanden zijnde materiaal niet meer dan een slechts zeer globale indruk geeft Bekend is dat het WAO instroomrisico voor een belangrijk deel beïnvloed wordt door de factoren leeftijd en geslacht Bij zowel mannen als vrouwen is er in geen enkele leeftijdsklasse een groot verschil in instroomrisico WAO tussen mensen met één werkgever en mensen met meerdere werkgevers Doorgaans is het instroomrisico van mensen met meerdere dienstverbanden iets lager dan gemiddeld Alleen bij vrouwen van 35 45 en 55 65 jaar ligt het instroomrisico juist iets hoger bij meerdere werkgevers Het hebben van meerdere werkgevers komt vaker voor bij jongeren dan bij ouderen en vaker bij vrouwen dan bij mannen Het gaat vaak om banen in de gezondheidszorg reiniging en detailhandel Werknemers met meer dan één werkgever hebben een kleinere kans om een WAO uitkering te krijgen bij keuring maar als ze die krijgen worden ze vaker dan gemiddeld volledig arbeidsongeschikt verklaard Dit hangt samen met de relatief lage lonen van de groep werknemers met meerdere werkgevers voornamelijk jongeren en vrouwen Voor degenen zonder urenbeperking is het zo dat bij een laag loon de WAO keuring ertoe leidt dat iemand ofwel niet meer het wettelijk minimumloon kan verdienen en volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard ofwel nog

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040317.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • derde lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Stb 2002 584 12 derde lid en 35 zevende lid van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Stb 2001 695 11 derde lid en 28 zevende lid van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Stb 2002 395 XVIII eerste lid van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen Stb 2001 625 XXI eerste lid en XXVII eerste lid van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen Stb

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/staats20040302.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • de WAO naar de Kamer worden gezonden en op welk moment dit zal gebeuren Het kabinet heeft naar aanleiding van het Najaarsoverleg de SER om advies gevraagd over het arbeidsongeschiktheidscriterium flexibele arbeidsrelaties en de Extra garantieregeling beroepsrisico s EGB Naar verwachting zal de SER zijn advies vaststellen op 20 februari Na ommekomst van het SER advies zal het kabinet zijn standpunt bepalen Dit geldt tevens voor de voorhangprocedure met betrekking

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040211.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • uitgevoerd 4 Hoe verhouden bovengenoemde cijfers zich tot het oorspronkelijke uitgangspunt van het kabinet dat het SER advies een daling van de instroom tot 25 000 zou moeten bewerkstelligen 5 Herinnert u zich de toezegging die u bij het mondelinge vragenuur van 16 december jl heeft gedaan zich te beraden over de vraag of het concept van het UWV dat op 2 december jl aan de orde is geweest bij de SER openbaar kan zijn Wat is uw conclusie Hebben UWV of SER bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking Zo neen kunt u de gegevens dan met de beantwoording van deze vragen meesturen 6 Heeft uw ministerie eigen berekeningen gemaakt van de wao instroom bij ongewijzigd beleid bij invoering van het SER advies en bij aanscherping van dit advies zoals voorgesteld door de regering Zo ja hoe luiden deze cijfers en hoe zijn deze berekeningen onderbouwd 7 Bestaan er andere cijfers over de te verwachten instroom bij ongewijzigd beleid bij uitvoering van het SER advies dan wel bij uitvoering van het regeringsbeleid Hoe luiden deze 1 De Volkskrant 27 december 2003 Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 21 januari 2004 1 en 2 Bijgaand ontvangt u een

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040203.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • niet bij de voorhangprocedure ontvangen dus op het moment dat alles al in kannen en kruiken is en op papier staat maar eerder zodat de Kamer daarover kan praten Mevrouw B M de Vries VVD Als het schattingsbesluit bij de voorhangprocedure in de Kamer aan de orde is moeten de cijfers op tafel liggen Dan moeten wij erover spreken want dan wordt in deze Kamer een beslissing genomen en dan moeten wij de gegevens gewoon hebben Tegelijkertijd zeg ik tegen de minister dat ik hoop dat hij fors inzet op het schattingsbesluit omdat dit waarschijnlijk een zeer effectieve methode is om te herbeoordelen of mensen nog kunnen werken Als de mensen kunnen werken moeten zij aan de slag De heer De Wit SP Het gaat mij om de volgorde Straks zegt mevrouw De Vries wellicht wat zeuren we nog het staat nu toch al in de Staatscourant het schattingsbesluit ziet er goed uit en de cijfers zijn niet meer van belang Mevrouw B M de Vries VVD Dit vind ik volstrekt onzinnig Wij besluiten op basis van de feiten die wij hier hebben Als de instroom per jaar onder de 25 000 komt vind ik dat geen reden om te zeggen dat de rest allemaal niet meer hoeft Daar gaat het ons niet om Als mensen kunnen werken weer kunnen werken of meer kunnen werken dan moeten wij dat realiseren Dat bedoel ik met aantallen en daar gaat het ons om Natuurlijk moet bij wetgeving en het nemen van besluiten alles op tafel liggen Daarom wil ik ook een doorrekening hebben van de vergrijzing in de WAO Als wij hier over de herkeuringen beslissen wil ik de criteria weten Het UWV doet er vier of vijf jaar over om de herkeuringen uit te voeren Dat is een berenklus maar met wie beginnen we Beginnen we met de mensen die net in de WAO zitten die al lang in de WAO zitten met de mensen die de meeste kansen hebben of met de mensen die uit probleem groep A of B komen Wanneer wij daarover spreken in de Kamer moet het hier liggen maar wij moeten nu niet even een goedkoop nummer maken op basis van een krantenartikel Dat heeft gewoon geen zin De heer Bakker D66 Voorzitter Als mensen zeggen wat praten zij toch veel in Den Haag wat zijn zij toch veel met elkaar bezig en wat doen zij toch weinig dan gaat het naar mijn gevoel over dit soort debatten In een krantenbericht zijn niet onderbouwde niet gesubstantiveerde voorspellingen opgedoken waarvan wij niet weten of zij reëel zijn of voorspellingen van een wichelroedeloper of een koffiedikkijker Op basis daarvan wordt een debat georganiseerd waarmee wij de mensen nog eens extra de stuipen op het lijf jagen Alle vragen die door mevrouw Bussemaker de heer De Wit en de heer Vendrik zijn gesteld zijn relevant op het moment dat de minister in de positie is om ze te beantwoorden maar dat is hij niet want hij moet wachten op een SER advies Als hij het anders zou doen dan zouden wij eens wat horen Wij willen een SER advies want dat is ook in het Najaarsakkoord overeengekomen Sommigen zeggen dat de minister al bezig is met de voorbereiding van een wetsvoorstel Vind je het gek Er is tien jaar lang niets gebeurd Dat is de prijs van tien jaar lang niets doen Hij heeft groot gelijk dat hij geen tijd meer wil verliezen Ik deel de kennelijke vrees van mevrouw Bussemaker niet dat er te weinig mensen in de WAO zullen overblijven Wat ik wil is een deugdelijke rechtvaardige wet Wat precies rechtvaardig is zullen wij beoordelen als de minister met zijn plannen komt en op het moment dat het schattingsbesluit klaar is met alle voorspellingen Dan komt het in de Staatscourant en dan is de Kamer aan zet Zo gaat de voorhangprocedure Dat is een zorgvuldige procedure waarmee wij niet machteloos worden gemaakt Het zou goed zijn als men zich er niet voor zou lenen om bij elke hype en elk krantenbericht het vuurtje nog eens op te stoken Mevrouw Bussemaker PvdA Ik zal veel laten lopen van wat de heer Bakker heeft gezegd want dat wordt een herhaling van debatten die ik ken en daar heb ik weinig behoefte aan Ik wil op één punt ingaan Hij zegt dat hij een rechtvaardig stelsel wil In een inventarisatie op grond van de feitelijke praktijk van arbeidsdeskundigen wordt geconstateerd dat de uitgangspunten van het schattingsbesluit van de minister die wij kennen omdat hij daarover advies heeft gevraagd aan de SER ertoe leiden dat 30 tot 40 van de mensen er sterk op achteruitgaat of de uitkering verliest zonder dat wij weten wat er wordt gedaan aan reïntegratie Is de heer Bakker het met mij eens dat dit zorgelijk is uit het perspectief van rechtvaardigheid De heer Bakker D66 Ik ben voorlopig niet bezorgd want ik weet helemaal niet of dit reële cijfers zijn U leest iets in de krant en dan zegt u dat is de werkelijkheid maar ik weet het niet Ik heb al gezegd dat de gestelde vragen relevant zijn Dat geldt ook voor de vraag hoe reëel het is wat door de Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen op een vraag van een journalist is gezegd Kortom laat de minister de Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen maar eens vragen om een reële inventarisatie te maken dan kunnen wij daarover praten Op het moment dat het schattingsbesluit er is kunnen wij erover praten of het logisch is dat je in de WAO moet blijven als je geen Nederlands kent zoals de heer Vendrik suggereert Hij zegt dat je niet uit de WAO moet als je geen Nederlands kent Nee dan hoor je dus in de WAO Dat is toch idioot De heer Vendrik GroenLinks Dit is een belachelijke voorstelling van zaken De Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen heeft boven tafel gekregen dat bij misschien wel honderdduizend mensen in de WAO wordt verondersteld dat zij Nederlands kunnen en dat zij een computer kunnen aanzetten Wij hebben hen daar nooit de kans voor gegeven want zij spreken geen Nederlands en kunnen geen computer aanzetten Puur op grond van dat theoretische beginsel raken zij ineens hun uitkering kwijt Wij geven blijk van een boekhoudersmentaliteit en zijn niet bezig met mensen Dat vind ik absurd De heer Bakker D66 Dat weet de heer Vendrik allemaal niet en dat weten wij geen van allen Daarom wachten wij de voorstellen af Hij kan dingen veronderstellen tot hij blauw ziet maar die veronderstellingen lijken erg op de Enkhuizer almanak klopt het dat een mooie zomer wordt of een slechte Daarover praten wij in dit debat Ik vind dat onzorgvuldig en zelfs onverantwoord Voor het kerstreces hebben wij debatten op hoofdlijnen gevoerd Er is op een goeie manier over dit onderwerp gesproken Nu wachten wij het advies van de SER af terecht In het Najaarsakkoord zijn daarover afspraken gemaakt De afgelopen tien jaar hebben wij soms veel te lang gewacht op adviezen van de SER maar in dit geval is het heel reëel dat de SER twee maanden de tijd krijgt om zijn advies uit te brengen Als dat advies er is wordt dat geconfronteerd met de voorstellen van het kabinet Dan spreken wij elkaar Of wij het eens worden of niet zullen wij op dat moment zien Op basis van allerlei veronderstellingen of op basis van de Enkhuizer almanak boos worden en daarmee suggereren dat er genoeg mensen een WAO uitkering moeten blijven krijgen kan niet Ik heb wel enkele relevante vragen aan de minister gehoord Ik vrees dat hij daarop geen antwoord kan geven maar dat wachten wij af De heer Van der Vlies SGP Mijnheer de voorzitter Het WAO dossier houdt de gemoederen intensief bezig hier en elders in onze samenleving WAO ers verdienen zorgvuldige aandacht Gelet op de historie is het een belast dossier Wij kunnen daar mooie herinneringen aan ophalen maar dat is vandaag niet aan de orde Wij hebben vorig jaar een debat op hoofdlijnen gevoerd over de contouren van het nieuwe stelsel en de adviesaanvraag aan de SER is tegen het licht gehouden Wij zijn in afwachting van dat advies Bij ommekomst van dat advies zal het kabinet daarop reageren Wie weet komt de regering al snel met een wetsvoorstel naar de Kamer Op zichzelf is daar niets mis mee Er is te lang gedraald met dit dossier Enige daadkracht is vereist om tot een beheerste WAO te komen Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat de lijn van de SGP fractie altijd geweest is en zal blijven dat degenen die echt niet kunnen werken steun vanuit wetgeving verdienen maar degenen die nog wel al dan niet gedeeltelijk kunnen werken of aangepast werk kunnen verrichten mogen daarop worden aangesproken Ik kom te spreken over de actualiteit De SER onderhandelaars zouden een akkoord hebben bereikt althans volgens de ochtendbladen De SER lijkt een andere mening te hebben dan de minister over de denkbare gevolgtrekking uit de dalende instroomcijfers De trend is inderdaad dat die instroomcijfers dalen De minister lijkt voornemens ondanks de dalingen de keuringen fors aan te scherpen om de instroom nog verder te beperken De SER leden zouden van mening zijn dat dit niet meer noodzakelijk is Wij moeten dat afwachten De SGP fractie hoort graag van de minister hoe hij daarin op dit moment staat en op welke wijze het streefcijfer van 25 000 daarin al dan niet een rol moet spelen Wij zouden wezenlijk naar de kenmerken van betrokkenen moeten zien Daarover ben ik het met iedereen eens Hoe zou je een andere mening kunnen zijn toegedaan dan dat het uiteindelijk gaat om de mensen achter de regels de criteria de keuringen en dergelijke Als je de instroom scherper wilt beperken is de radicale maatregel denkbaar dat je de WAO helemaal opheft In dat geval is de instroom nul maar dat zal toch niemand willen Dat kan niemand voor ogen staan Bibi de Vries VVD De heer Van der Vlies zegt terecht dat je ook naar de mensen achter de cijfers moet kijken maar ook de SGP fractie is toch van mening dat ten volle gestimuleerd moet worden dat mensen kunnen werken en dat je mensen kunt bieden om op die manier deel te nemen De heer Van der Vlies SGP Ik zag dat u aandachtig naar mij hebt geluisterd niet alleen naar mijn laatste opmerking maar ook naar mijn daaraan voorafgaande opmerkingen Toen zei ik juist heel zorgvuldig dat dat natuurlijk zo is ik heb dat dus al gezegd voorafgaand aan de opmerking waarop u reageert Kortom de SGP fractie staat op zichzelf welwillend althans begripsvol tegenover de plannen om te komen tot stelselwijziging Ook de uitspraak van de Europese Commissie van gisteren stipuleerde dat die stelselwijziging echt nodig is en dat echt doorgepakt moet worden Op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen mogen mensen die nog tot een arbeidsprestatie in staat zijn daarop worden aangesproken maar de SGP fractie heeft zich in november wel kritisch uitgelaten over de voornemens van de regering om de WAO ers in handen van verzekeraars te duwen en om als het ware te privatiseren Wat de actualiteit van het artikel in de Volkskrant betreft als die getallen het resultaat zouden zijn van de uiteindelijke voorstellen en de besluitvorming in deze Kamer zou dat fors zijn Daar zit je dan wel tegen aan te kijken 30 tot 40 van het aantal WAO ers 400 000 WAO ers die er in inkomen op achteruit zouden gaan Dergelijke signalen dwingen wel tot prudentie dat is ook voor de SGP fractie helder De vraag is echter natuurlijk met welke voorstellen de minister zal komen hoe die zullen uitpakken en hoe het wetsvoorstel de eindstreep zal halen Daar zijn wij zelf helemaal bij De minister zal willen reageren op wat er in de Volkskrant staat ook op het punt van de scherpere eisen per 1 juli is de inschatting dat het inderdaad zo zal gaan De minister heeft zich van die inschatting losgemaakt door in zijn brief vast te stellen dat er geen rapport of onderzoek aan die inschatting ten grondslag ligt maar dat op verzoek van een journalist een inschatting is afgegeven Daarop wil hij vooruitlopend op zijn uiteindelijke voorstellen verder niet ingaan Voor die bestuurlijke lijn heeft mijn fractie begrip Wij wachten de voorstellen af maar laat het niet zo zijn dat er onrechtmatige onredelijke of onbillijke effecten ontstaan ten opzichte van een groep medelanders die voluit onze aandacht verdient Mevrouw Verburg CDA Voorzitter Ik ben met een beetje lood in mijn schoenen naar dit debat gekomen Ik heb ook niet voor niets aan het begin mijn ordevoorstel gedaan want ik vraag mij in gemoede af of wij op dit moment in de Kamer meerwaarde kunnen leveren aan het noodzakelijke debat over een nieuwe rechtvaardige en zorgvuldige WAO en over een goede herkeuring en reïntegratie van gedeeltelijk of geheel arbeidsgeschikten Gedurende het debat is mij opgevallen dat elke fractie haar eigen invalshoek kiest De ene fractie wil nu helderheid over het schattingsbesluit mevrouw Bussemaker wil weten wat de minister gaat doen en wil tegelijkertijd toch ook afwachten waar de SER mee komt Wat wil de PvdA fractie dan Een andere fractie komt hier de minister de mantel uitvegen omdat hij een boekhouder zou zijn Weer een andere fractie wil weer iets anders Kortom het debat van vandaag heeft het karakter van onsamenhangendheid en voortijdigheid Ik denk dat dit schadelijk is voor de mensen om wie het gaat Zij verkeren vaak in grote onzekerheid Zij hebben recht op duidelijkheid en op een zorgvuldige en rechtvaardige behandeling en dat kan pas na ommekomst van het SER advies Het heeft mij zeer teleurgesteld dat de Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen de stevige taal die zij heeft gebruikt tegenover een journalist van de Volkskrant niet op een zorgvuldige wijze heeft weten te onderbouwen en aan te geven op basis van welke informatie zij is gekomen tot dat oordeel Mijn fractie vindt dat mensen die onvoldoende Nederlands spreken om zich op de arbeidsmarkt te kunnen redden of die de meest basale computertechnieken niet onder de knie hebben niet in de WAO thuishoren Wij moeten alles op alles zetten om ze de taal te leren en om ze een goede vakopleiding te laten volgen Dit debat heeft wel iets weg van het porren met een stok onder een broedende kip in dit geval de SER De SER is gevraagd om een ei te leggen op dit belangrijke dossier Nu gaan wij plotseling porren omdat wij daarover in de Kamer willen spreken Mijn fractie wil graag dat de SER de kans krijgt om de adviesaanvraag in alle zorgvuldigheid af te ronden Daarna komt er een voorstel van het kabinet Wij moeten de ruimte nemen om tot een zorgvuldig wetgevingstraject te komen Als wij daar iets langer voor nodig hebben moeten wij die tijd ook nemen Wij moeten ons niet onder druk laten zetten maar wij moeten dat zorgvuldig doen Ik roep de rest van de Kamer op om tot goede nieuwe wetgeving te komen Dat is in het belang van de mensen over wie wij spreken De heer Vendrik GroenLinks Wij moeten in dit stadium dus gewoon onze mond houden maar dan neem ik aan dat dit ook voor de minister geldt Nu was hij gisteravond te horen in NOS journaal Klopt het dat u vindt dat dit ook voor de minister geldt Mevrouw Verburg CDA Misschien kunt u mij vertellen wat de minister heeft gezegd in het NOS journaal Ik heb dat niet gezien omdat ik met andere dingen bezig was De voorzitter Dit zetten wij even buiten haken Wij gaan niet het journaal van de vorige dag herhalen dat is te gek De heer Vendrik GroenLinks Dat was ik ook niet van plan Mevrouw Verburg vindt dat wij onze mond moeten houden en ik denk dat dit dan ook geldt voor de minister Mevrouw Verburg heeft gezegd dat mensen die geen Nederlands kunnen spreken niet thuishoren in de WAO Heeft zij in alle stukken die er nu zijn een plan gezien om ervoor te zorgen dat de mensen die in de WAO terechtkomen in ieder geval goed Nederlands kunnen spreken Heeft zij dat ergens gelezen Mevrouw Verburg CDA Ik ga niet op deze vraag in U mag roepen wat u wilt maar ik vind dat de Kamer zorgvuldig moet omgaan met dit debat Ik roep de collega s ook daartoe op Als u dat niet wilt doen moet u dat zelf weten Dan moet u maar uw eigen retoriekje en uw eigen kretologie volgen Ik vind dat mensen niet in de WAO thuishoren vanwege het enkele feit dat zij onvoldoende Nederlands spreken om aan een baan te komen Als mensen wel in de WAO zitten vanwege dat enkele feit dan vind ik dat wij alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat zij de Nederlandse taal wel beheersen Zij moeten desnoods ook nog een vakopleiding krijgen zodat zij zelf hun eigen boterham kunnen verdienen Daar mag u mij later aan houden De heer Vendrik GroenLinks Ik herhaal mijn vraag want die is niet beantwoord Ik lees dit namelijk nergens Wat ik wel lees is dat het beheersen van de Nederlandse taal bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid een rol zal spelen Dus lees ik daarin dat mensen mede op grond daarvan hun uitkering zullen verliezen Ik lees nergens dat hun perspectief wordt geboden Mevrouw Verburg CDA Ik volg dit abc tje niet omdat ik dit een onzinnige redenatie vind Ik kon dit ook niet uit het artikel halen en daarom wilde ik het rapport hebben van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen Ik vind dat mensen niet in de WAO thuishoren op grond van het enkele feit dat zij geen Nederlands spreken Ik vind dat alles op alles moet worden gezet om ervoor te zorgen dat zij Nederlands leren maar dan laat ik ze niet in de WAO toe Dan zeg ik u gaat Nederlands leren en ik spreek uw werkgever erop aan dat hij daarin investeert maar u heeft daar ook zelf een verantwoordelijkheid in Ik wil dit niet eens lezen in allerlei stukken van de minister omdat ik dit een onzinnige redenatie vind Mevrouw Bussemaker PvdA Ik dacht dat wij op de goede weg waren toen mevrouw Verburg zei dat het enkele feit dat mensen geen Nederlands spreken geen reden mag zijn voor opname in de WAO en dat zij dus Nederlands moeten leren en daar ook de mogelijkheid voor moeten krijgen Nu zegt zij echter het gaat om mensen die niet eens in de WAO mogen komen Dit debat en ook de voornemens van het kabinet gaan toch over de bestaande gevallen in de WAO Daarom vraag ik haar of zij het met mij eens dat de mensen die nu in de WAO zitten en geen Nederlands spreken wellicht moeten worden meegenomen in de aanscherping van het schattingsbesluit maar dat wij er dan ook voor moeten zorgen dat er voor deze mensen taalcursussen zijn Mevrouw Verburg CDA Daarmee maakt mevrouw Bussemaker met mij de stap dat wij moeten toegeven dat mensen om die reden wel in de WAO zitten Dit is jammer Wij moeten daarvan af De nieuwe instroom mag niet meer vanwege die reden in de WAO komen Dit delen wij Wij kunnen dit aan de minister vragen maar als zij en ik het hierover eens zijn is dit op zich een belangrijk feit Als mensen wel in de WAO zitten om deze reden dan ben ik van mening dat zij nu al bezig zouden moeten zijn met het leren van de Nederlandse taal Zij moeten in een reïntegratietraject een duw in de rug krijgen om ervoor te zorgen dat die belemmering wordt weggenomen maar als zij verstandig zijn en hun verantwoordelijkheid nemen zouden zij daar nu al mee bezig zijn Daar moet hard aan gewerkt worden en daar wil ik het straks ook over hebben met de minister Mevrouw Bussemaker PvdA Het is fantastisch als die mensen er al zelf mee bezig zijn maar als zij worden geconfronteerd met lange wachtlijsten voor taalcursussen die in de grote steden alleen nog maar oplopen en met minder geld voor het inburgeringbeleid kan mevrouw Verburg wel zeggen dat zij het zelf moeten doen maar hebben zij daartoe dan ook de gelegenheid Laat ik het positief formuleren want misschien kunnen wij het wel eens worden In het geval dat mensen in de WAO komen doordat zij geen Nederlands spreken is zij dan met mij van mening dat wij ervoor moeten zorgen dat zij een taalcursus aangeboden krijgen en dat zij niet de dupe mogen worden van het gebrek aan taalcursussen zoals dit nu nog in de grote steden bestaat Mevrouw Verburg CDA Deze mensen moeten de Nederlandse taal leren maar dat hoeft ze niet alleen maar aangedragen te worden Zij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid Ik ben optimistischer dan mevrouw Bussemaker Ik ga niet alleen uit van het aanbod gereguleerd door de overheid Er zijn tal van mogelijkheden om taalcursussen te volgen Dit laat zich niet alleen binden aan hetgeen via de ROC s wordt aangeboden Ik dacht dat wij hier nu wel zo langzamerhand vanaf waren gestapt Als wij het echter eens kunnen worden over het feit dat betrokkenen zo snel mogelijk de Nederlandse taal moeten beheersen zodanig dat die belemmering voor de arbeidsmarkt is weggenomen vind ik dat prima De heer De Wit SP Het gaat verder dan alleen de Nederlandse taal spreken Er wordt een heel nieuw schattingsbesluit gemaakt en dit wordt toegepast op de bestaande gevallen op de mensen die nu een WAO uitkering hebben Ik vraag aan mevrouw Verburg die als medewetgever toch ook moet zorgen voor zorgvuldigheid in dit land of zij dit verantwoord vindt ten opzichte van de mensen die al lang in de WAO zitten Die worden nu plotseling geconfronteerd met compleet nieuwe schattingsvoorwaarden Mevrouw Verburg CDA Mijnheer De Wit u moest eens weten hoeveel mensen graag uit de WAO willen Ik geef nu antwoord op uw vraag De adviesaanvraag bevat een voorzet tot een mogelijk schattingsbesluit Er is niet voor niets afgesproken dat de SER over een aantal punten adviseert waaronder het schattingsbesluit Welnu ik wil de zorgvuldigheid betrachten om dat SER advies af te wachten Op grond van het totale samenhangende SER advies geeft het kabinet zijn oordeel en dient het een voorstel in waarin rekening is gehouden met het SER advies Vervolgens wil ik over de exacte formulering van het schattingsbesluit spreken met u en met iedereen Nu is mij dat veel te voorbarig De heer De Wit SP Wij praten niet over de details van het schattingsbesluit Dat gaat inderdaad verder dan alleen de Nederlandse taal en het bedienen van de computer Er zijn wel negen punten genoemd waarop het schattingsbesluit mogelijkerwijs wordt aangepast Het gaat erom of u het als CDA en als wetgever verantwoord vindt dat alle WAO ers tijdens hun lopende uitkering worden getoetst en gekeurd op grond van nieuwe voorwaarden Dit zou in strijd zijn met moties die eerder door onder andere de Eerste Kamer zijn aangenomen Daarin is een uitspraak gedaan naar aanleiding van de vraag of er met terugwerkende kracht mag worden ingegrepen op de eerbiedigende werking van wetgeving Het is dus de vraag of wetgeving alleen maar voor de toekomst mag worden aangepast dan wel dat er ook mag worden ingegrepen in de verworven rechten van mensen De principiële vraag is of u het verantwoord vindt dat de wetgever opeens met nieuwe voorwaarden komt voor de lopende uitkering omdat die heel veel mensen uit de WAO wil gooien Mevrouw Verburg CDA Mevrouw Bussemaker heeft in haar bijdrage aangehaald wat daarover is gezegd in het debat over de regeringsverklaring en bij de algemeen politieke beschouwingen Ik ga dat niet herhalen Ik raad u wel aan om nog even na te gaan hoe zorgvuldig wij daarnaar gekeken hebben Als wij gezamenlijk constateren dat veel mensen gezien hun capaciteiten en mogelijkheden ten onrechte in de WAO zitten heeft welke regering dan ook de opdracht en de verantwoordelijkheid om alles op alles te zetten om die mensen uit de WAO te halen en weer aan de slag te krijgen Dat moet gebeuren met alle zorgvuldige middelen die redelijkerwijs ter beschikking staan U spreekt over negen mogelijke aanpassingen van het schattingsbesluit in de SER adviesaanvraag Er worden nu twee mogelijke aanpassingen uitgelicht Er zijn dus nog zeven mogelijke aanpassingen Vindt u het goed dat ik wacht op de samenhangende advisering door de SER en de daaropvolgende voorstellen van het kabinet voordat ik hierop inga Die kans krijgen wij nog ruimschoots De heer De Wit SP Ik leg mij er voor deze keer maar bij neer dat u geen antwoord geeft op mijn vraag U zegt echter dat de mensen nu ten onrechte in de WAO zitten Dat is niet waar Dat kunt u hier niet verdedigen Die mensen zitten in de WAO met toestemming van UWV Als u nu de voorwaarden gaat veranderen kunt u straks zeggen dat zij ten onrechte in de WAO zitten Voor die truc leen ik mij niet Mevrouw Verburg CDA Een feit is dat de mensen in de WAO zitten Ik vind het echter maatschappelijk politiek en sociaal niet verantwoord dat mensen in de WAO zitten alleen omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende spreken Daarmee leg ik de verantwoordelijkheid bij mijzelf de politiek Dat slaat op het verleden Alleen dit feit neemt echter niet weg dat wij ervoor moeten zorgen dat die mensen uit de WAO geraken Het zou mij van u tegenvallen als u zou zeggen laat die mensen daar maar rustig zitten Ik hoor uw collega s grote verhalen houden over het gebrekkige integratiebeleid Welnu dit is een van de belangrijkste en meest cruciale elementen van een goed integratiebeleid Ik doel op het feit dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende spreken en daarom geen eigen inkomen kunnen verdienen en levenslang afhankelijk zijn van een WAO uitkering Die mensen kunnen wél Nederlands leren spreken en daardoor uit hun sociale isolement komen Zij kunnen dan hun eigen boterham gaan verdienen en zichzelf vooruit helpen Het zou u sieren als u zou zeggen ik erken dat dit een belangrijk maatschappelijk punt is en in het belang van integratie en sociale samenhang ga ik mij daar ook sterk voor maken Wij discussiëren vandaag voortijdig enigszins onsamenhangend en met een gebrek aan overwegingen Alles overwegende en gelet op de aard van dit debat vraag ik de minister om de in het najaarsoverleg gemaakte afspraken te handhaven en om het SER advies af te wachten alvorens de Kamer nieuwe voorstellen over de WAO te doen De voorzitter Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de eerste en wat mij betreft laatste termijn van de Kamer in dit debat Mevrouw Bussemaker PvdA U zegt laatste termijn maar ik wil het antwoord van de minister afwachten De voorzitter Dat spreekt vanzelf Ik heb gezegd wat mij betreft laatste In dit land is het nog niet zo dat de Kamervoorzitter dergelijke dingen eigenstandig bepaalt Mevrouw Bussemaker PvdA Goed Dan is het duidelijk De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst Minister De Geus Mijnheer de voorzitter U weet dat ik graag met de Kamer het debat aanga over de WAO de toekomst van de WAO en de inhoud van de voorstellen die het kabinet doet Ik ben alleen bang dat het debat vandaag daarover niet veel meer duidelijkheid zal opleveren Ik ben bang dat het vooral een procedurele duidelijkheid zal opleveren Ik werk er echter graag aan mee om die procedurele duidelijkheid wel te geven en ik zal de vragen die hier gesteld zijn beantwoorden Mevrouw Bussemaker heeft gevraagd wat eigenlijk het doel van het kabinet is Het doel van het kabinet is in de hoofdlijnennotitie van september goed beschreven Wij hebben daarover gedebatteerd Ik kan mij echter voorstellen dat zij de vraag heeft of het doel van het kabinet intussen is veranderd Dat is het niet Wat dat betreft kan zij gewoon terugkijken naar de hoofdlijnennotitie c q het debat dat wij daarover hebben gevoerd Mevrouw Bussemaker heeft ook gevraagd of de minister het nog te ontvangen SER advies zal volgen Ik heb mij laten vertellen dat er gisterenavond in de SER commissie overeenstemming is bereikt op commissieniveau om een tekst te maken die aan de Sociaal Economische Raad zal worden voorgesteld Dat gaat over meer zaken dan alleen het arbeidsongeschiktheidscriterium het gaat ook over het schattingsbesluit over de extra garantieregeling beroepsrisico s en over de regeling voor tijdelijke werkers Over al die zaken wordt in de SER gesproken Ik verwacht het advies in concept eind van de maand want dan is er een achterbanversie Wij zouden de achterban van de SER geweldig onrecht aandoen door op dit moment uit te gaan van een SER advies De achterban van de SER wordt gevormd zoals men weet door alle leden die achter de commissieleden staan en die van de vakbeweging komen of van werkgeverszijde Ik ben van plan om de achterban geweldig te respecteren en het SER advies dat in februari komt af te wachten Mevrouw Bussemaker sprak over een unaniem advies Naar ik heb begrepen is er ook in concept wel sprake van overeenstemming op hoofdlijnen tussen werkgevers en werknemers Zoals men weet bestaat de SER uit drie geledingen Het lijkt mij inderdaad verstandig zoals verschillende sprekers al zeiden om nu niet op de berichten in te gaan Het zijn tussenstanden en tussentijdse berichten Mevrouw Bussemaker PvdA Mijn vraag had te maken met de vraag die bij interruptie al door een aantal sprekers is gesteld Hoe verhoudt dit zich tot de mededeling in de brief van gisteren dat het wetsvoorstel over het schattingsbesluit nagenoeg bij de Raad van State ligt Als de minister de SER echt serieus neemt ga ik ervan uit dat hij tot 20 februari wacht op het SER advies dat hij daarover met zijn collega s een standpunt bepaalt en dat hij vervolgens een wetsvoorstel maakt voor de herkeuringen en het nieuwe schattingsbesluit Minister De Geus Het punt dat mevrouw Bussemaker nu aan de orde stelt heeft zij niet in eerste termijn aan de orde gesteld De heer Vendrik deed dat wel Het gaat over de status van dat wat nu bij de Raad van State ligt Dat is niet het concept schattingsbesluit Het is een wetsvoorstel om het in de wet mogelijk te maken om het schattingsbesluit te treffen zoals het kabinet voornemens is Daarvoor moet in de wet iets gewijzigd worden maar dat is niet het schattingsbesluit zelf Het schattingsbesluit zelf kan in de Kamer op brede belangstelling rekenen en kan via een voorhangprocedure hier behandeld worden Zo gaat dat bij een dergelijk besluit Ik wil daaraan graag meewerken Ik heb van de verschillende Kamerleden ook goed begrepen dat er behoefte bestaat om dit te bespreken De procedure voorziet daarin De voorhangprocedure is er juist om de Kamer de gelegenheid te geven desgewenst met het kabinet erover te debatteren Dat zal ik graag doen Daarmee is ook het misverstand uit de wereld dat uit de inbreng van de heer Vendrik naar voren kwam het is niet zo dat er een schattingsbesluit bij de Raad van State ligt Overigens is het wetsvoorstel dat gaat over de wettelijke grondslag van het schattingsbesluit ook hier nog weer ter discussie op het moment dat het na ommekomst van de Raad van State aan uw Kamer gezonden wordt Wij hebben daar natuurlijk een fatsoenlijk wetgevingsdebat over Mevrouw Bussemaker PvdA Het is toch een beetje raar Stel nu dat de SER adviseert dat de bestaande groep WAO ers niet strenger gekeurd moet worden en dat daar geen nieuw schattingsbesluit voor moet komen Dan gaat u toch al een wetsvoorstel maken om dat in ieder geval op onderdelen mogelijk te maken Of moet ik het zo begrijpen dat wat naar de Raad van State gaat puur een technische operatie is en dat de inhoudelijke operatie hier voor komt te liggen na 20 februari als de SER geadviseerd heeft en het kabinet een standpunt heeft bepaald Minister De Geus Het lijkt mij verstandig dat u dit zo verstaat want ik heb aangegeven dat het schattingsbesluit pas zal worden voorgelegd als er een kabinetsstandpunt is na ommekomst van het SER advies Deze wetgeving gaat niet over de inhoud van het schattingsbesluit dat kan inderdaad nog aan de orde komen Overigens begreep ik dat in het kader van de overeenstemming die bij de Sociaal economische Raad in de maak is er niet van wordt uitgegaan dat het huidige schattingsbesluit ongewijzigd blijft dat is namelijk geenszins het geval Wat dat betreft dient ook dit wetsvoorstel een goede zaak om op tijd dit schattingsbesluit te treffen al of niet in de vorm zoals wij het oorspronkelijk hebben voorgesteld De heer Vendrik GroenLinks Er is een zeer nauwe relatie tussen het wetsvoorstel dat nu naar de Raad van State gaat en het schattingsbesluit Dat u herbeoordelingen van bestaande WAO ers wilt flexibiliseren is één ding maar de basis waarop die herbeoordeling plaatsvindt is nu precies het essentiële punt van dit debat Wat ik niet begrijp ik vraag de minister daar duidelijkheid over te geven is dat er een nieuw schattingsbesluit onderweg is terwijl van de zijde van het UWV en het Centraal Planbureau de inschatting van de totale effecten van het schattingsbesluit er niet is met name op het punt van het Nederlands voor mensen met een allochtone achtergrond in de WAO Niettemin ligt dan het wetsvoorstel voor de flexibele herbeoordeling van deze groep mensen die op grond van het nieuwe schattingsbesluit allemaal hun uitkering verliezen al wel bij de Raad van State Ik begrijp daar niets van dat moet u mij echt even uitleggen Minister De Geus Dat zal ik heel simpel doen er ligt geen concept schattingsbesluit bij de Raad van State De heer Vendrik GroenLinks Dat heb ik ook gezegd in mijn inleiding en daar heb ik het nu wederom niet over Waar het om gaat is de relatie tussen die twee Ik vind het prachtig een wetsvoorstel flexibilisering herbeoordeling Het gaat er echter om dat u een wetsvoorstel stuurt zonder kennis te hebben van de reikwijdte van de gevolgen van het schattingsbesluit Als inderdaad bestaande WAO ers aan de hand van het nog komende schattingsbesluit worden herbeoordeeld op grond van het wetsvoorstel dat nu bijna bij de Raad van State ligt raken honderdduizend mensen hun uitkering kwijt Daar zouden wij toch even over mogen nadenken en daar mag u toch over nadenken Hoe kunt u dat wetsvoorstel naar de Raad van State sturen zonder dat u de effecten daarvan kent in termen van hoeveel mensen de herbeoordeling op basis van het nieuwe schattingsbesluit zal betreffen een schattingsbesluit waar u nog niet helemaal klaar mee bent en waarvan de laatste gegevens er nog niet zijn Hoe kunt vervolgens wel het wetsvoorstel naar de Raad van State sturen Dat begrijp ik niet ik heb u dit zonet gevraagd en ik vraag het nu opnieuw Minister De Geus Zullen wij over dat wetsvoorstel praten op het moment dat het hier in de Kamer aan de orde is De heer Vendrik GroenLinks Ik vraag u om zorgvuldigheid van beleidsvoorbereiding Ik neem aan dat u pas een wetsvoorstel naar de Raad van State stuurt nadat u zich op de hoogte heeft gesteld van alle feiten en omstandigheden Wat ik raar vind is dat u al bij de Raad van State aanhangig maakt dat heel grote groepen WAO ers binnenkort herkeurd worden zonder dat u weet wat de effecten daarvan zijn en wat mensen kunnen verwachten want dat ligt besloten in het schattingsbesluit Ik vraag u om nauwkeurigheid Minister De Geus Wat u eigenlijk herhaaldelijk verwart is enerzijds de wettelijke mogelijkheid om tot flexibele herbeoordelingen te komen en anderzijds het schattingsbesluit dat regelt wat het toetsingskader is van die beoordelingen U verwart die zaken Ik begrijp wel dat u er belang bij hebt om stennis te maken over het advies dat ik heb gevraagd aan de Raad van State maar ik heb een en andermaal uitgelegd dat ik graag met de Kamer over het schattingsbesluit wil praten In de procedure is daarin

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/WAOspoeddebat20040122.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 2 Is waar dat het hier in totaal om een vordering van ongeveer 7 2 miljoen gaat 3 Zo neen om welk bedrag gaat het dan wel 4 Is het irreëel te veronderstellen dat er in de uitspraak in hoger beroep een schending gaat worden vastgesteld van het redelijke termijnbeginsel als bedoeld in artikel 6 van het EVRM gelet op het feit dat u in antwoord op eerdere vragen1 hebt aangegeven er indicatief van uit te gaan dat die redelijke termijn wordt overschreden na ongeveer anderhalf jaar 5 Zo neen wat zouden de gevolgen van deze overschrijding kunnen zijn 6 Liggen er soortgelijke zaken op behandeling te wachten waarin eveneens de termijn van anderhalf jaar al is overschreden of dreigt te worden overschreden 7 Zo ja om hoeveel zaken gaat het ongeveer en wat is het totale geschatte bedrag aan vorderingen dat daarmee is gemoeid 8 Wordt er met de feitelijke inning van de vorderingen altijd gewacht tot er onherroepelijk is beslist en zo ja waarom 9 Kunt u al iets melden over maatregelen die zijn genomen om de doorlooptijden van de CRvB te verkorten 1 Aanhangsel Handelingen nr 1540 vergaderjaar 2002 2003 Mededeling Mededeling van minister Donner Justitie mede

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040109b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • maatmaninkomen van de betrokkene en het inkomen dat deze nog met algemeen geaccepteerde arbeid kan verdienen resterende verdiencapaciteit Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vervolgens berekend door het verlies van verdiencapaciteit af te zetten tegen het maatmaninkomen De wijze waarop de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld gebeurt dus op dezelfde manier als nu met dien verstande dat het Schattingsbesluit zal worden aangescherpt In de tweede plaats stelt het UWV vast of de betrokkene aan de overige voorwaarden voor het recht op een uitkering ingevolge de WGA voldoet dit betreft onder meer de vraag of de betrokkene tot de kring van verzekerden behoort en wat de hoogte van het dagloon is Het UWV beschikt namelijk anders dan verzekeraars over de informatie die relevant is voor de berekening van het dagloon In de derde plaats verricht het UWV de herbeoordelingen in het kader van de WGA De private verzekeraar kan om een herbeoordeling verzoeken Hij is in beginsel vrij in de frequentie waarin hij om een herbeoordeling verzoekt maar dient bij zijn verzoek wel aannemelijk te maken dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden De kosten van de herbeoordeling komen voor rekening van de private verzekeraar Uiteraard kan ook de gedeeltelijk arbeidsgeschikte zelf om een herbeoordeling verzoeken Daarbij dient hij wel aannemelijk te maken dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden Ook in dat geval worden de kosten van de herbeoordeling in rekening gebracht van de private verzekeraar Over de wijze waarop het UWV de medische keuringen waaronder de herbeoordelingen verricht en de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt zal een protocol worden opgesteld In dit protocol zal onder meer aan de orde komen hoe de kwaliteit van de keuringen wordt gewaarborgd en binnen welke termijn de uitkomsten ervan aan de private verzekeraars zullen worden verstrekt Overige onderwerpen die onderdeel uitmaken van de regeling In dit onderdeel komt een aantal punten aan de orde die ook moeten worden geregeld bij private uitvoering van de WGA In de eerste plaats komt een tweetal aspecten aan de orde die samenhangen met het feit dat de werkgever een overeenkomst moet sluiten met een private verzekeraar op basis waarvan een werknemer aanspraken jegens die verzekeraar kan ontlenen bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid In de tweede plaats komt een drietal aspecten aan de orde die samenhangen met de inhoud van de WGA te weten de positie van de vangnet ZW werknemers verplichtingen én sancties en vormgeving no risk polis Tot slot komt nog een aantal bijzondere punten aan de orde 1A De werkgever moet als gezegd een overeenkomst sluiten met een private verzekeraar In deze overeenkomst wordt onder meer geregeld dat de werknemers van de betreffende werkgever bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid gedurende vijf jaar recht hebben op een loongerelateerde uitkering en vervolgens een WGA vervolguitkering of loonaanvulling Deze aanspraken worden door de private verzekeraar gefinancierd Bovendien is de private verzekeraar verantwoordelijk voor de reïntegratie van de werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard In de overeenkomst zal verder worden bepaald vanaf welke datum deze werking heeft Vanaf die datum zijn de werknemers die in dienst zijn van de betreffende werkgever voor de WGA verzekerd bij de verzekeraar met wie de overeenkomst is gesloten Op de ingangsdatum van de verzekering kunnen er al werknemers zijn die ziek zijn zij het korter dan twee jaar wat betekent dat zij in de wachttijd van de WGA zitten In de overeenkomst zal moeten worden geregeld dat deze zieke werknemers na voltooiing van de wachttijd aanspraak hebben op de uitkeringen ingevolge de WGA als ze door het UWV gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard en aan de overige voorwaarden voor het recht op die uitkeringen voldoen Dit betekent het volgende In eerste instantie zullen werkgevers overeenkomsten moeten sluiten die vanaf 1 januari 2006 ingaan In deze overeenkomsten zeggen de private verzekeraars toe dat ze gedurende de eerste vijf jaar de uitkeringen ingevolge de WGA financieren van de werknemers die op 1 januari 2006 bij de werkgever in dienst zijn of na 1 januari 2006 bij de werkgever in dienst treden Dit brengt mee dat de private verzekeraars ook verantwoordelijk zijn voor de financiering van de uitkeringen van degenen onder deze werknemers die reeds op 1 januari 2006 ziek zijn Dit kan in het meest extreme geval betekenen dat de private verzekeraar al de WGA uitkering moet financieren van de werknemer wiens recht op een WGA uitkering op die dag ingaat Bij een wisseling van private verzekeraar geldt het volgende Als de werkgever na beëindiging van de overeenkomst een overeenkomst met een andere private verzekeraar afsluit is de oude verzekeraar verantwoordelijk voor de financiering van de WGAuitkeringen over de eerste vijf jaar van degenen die voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering recht hadden op een WGA uitkering en van degenen die voor laatstbedoelde datum ziek zijn geworden en dus in hun wachttijd voor de WGA zitten De nieuwe verzekeraar is verantwoordelijk voor de financiering van de WGA uitkeringen van degenen die ziek worden op of na de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst 1B Met betrekking tot de wettelijke verplichting voor de werkgever om een overeenkomst te sluiten dient voorts het volgende te worden geregeld Het kan zich voordoen dat ondanks de wettelijke verplichting de werkgever om wat voor reden dan ook geen overeenkomst afsluit Er zal echter moeten worden gewaarborgd dat alle werknemers hun aanspraken ingevolge de WGA geldend kunnen maken Om dit te waarborgen kan gedacht worden aan een acceptatieplicht voor private verzekeraars dan wel aan een noodvoorziening bijvoorbeeld in de vorm van een waarborgfonds Het ligt op de weg van private verzekeraars om hiervoor de meest geschikte oplossing te vinden 2A Werknemers met een tijdelijk dienstverband uitzendkrachten flexwerkers onderscheiden zich van normale werknemers in de zin dat hun dienstverband bij of tijdens ziekte afloopt Vanaf dat moment vallen zij onder het vangnet ZW uitgevoerd door het UWV en hebben zij geen werkgever meer die verantwoordelijk is voor de reïntegratie De uitkeringslasten worden gefinancierd door werkgevers op sectorniveau de uitzendsector financiert dus de lasten van het vangnet voor uitzendkrachten In het wetsvoorstel verlenging loondoorbetaling is geregeld dat deze

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/minszw20040106.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •