archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • voorlopige cijfers zijn en dat wij het nog moeten afwachten Ik vind dat dat niet kan Ik verzoek de minister om de cijfers die nu circuleren openbaar te maken Dan ben ik bereid om in januari een brief af te wachten met alle gegevens over de instroom inclusief de interpretatie en de beschikbare voorspellingen bij ongewijzigd beleid bij uitvoering van het SER akkoord en bij extra aanscherpingen zoals de regering die heeft voorgesteld Dan kunnen wij volgend jaar verantwoord beslissingen nemen over veranderingen in het WAO stelsel Ik verzoek de minister dus zeer dringend om de nu bekende gegevens terstond aan de Kamer te zenden Minister De Geus Voorzitter Ik heb in dit hele dossier niets maar dan ook helemaal niets te verbergen Het is in ieder geval duidelijk dat op geen enkele manier sprake is geweest van een reprimande Het feit dat het UWV op 1 december aan de SER informatie heeft verstrekt in een op zichzelf besloten commissievergadering van de SER doet daaraan niets af Ik heb aangegeven dat ik de Kamer de gegevens in januari toestuur ook omdat de Kamer niet gediend is met gegevens die onvoldoende betrouwbaar zijn om verder beraad over te kunnen voeren Ik heb helemaal niets te verbergen Ik zal mij in verbinding stellen met de SER commissie die gaat over haar eigen stukken en haar eigen betrouwbaarheid Als zij er niets op tegen heeft om de gegevens ook naar de Kamer te sturen dan krijgt de Kamer die inclusief een brief met de kanttekeningen die ik heb gemaakt De heer De Wit SP Voorzitter De Kamer heeft een maand geleden een debat op hoofdlijnen gevoerd over de WAO plannen van dit kabinet Wij hebben rond 4 december een debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehad Uit het verhaal van de minister blijkt dat hij in ieder geval op 4 december op de hoogte was van de nieuwe cijfers Waarom heeft hij deze cijfers achtergehouden voor de Kamer Waarom heeft hij die niet onmiddellijk aan de Kamer verstrekt Nota bene ten tijde van de begrotingsbehandeling is over de WAO gesproken In de Volkskrant van vandaag kunnen wij lezen dat de minister opeens een nieuw arbeidsongeschiktheidsbegrip heeft uitgevonden Zowel het begrip duurzaam arbeidsongeschikt als het begrip volledig arbeidsongeschikt gaat hij opeens zelf veranderen Is de minister op de hoogte van de commotie die hij daardoor in de samenleving veroorzaakt Hij komt nu zelf met een plan dat in feite de afschaffing van de WAO betekent Hoe kan dat Minister De Geus Voorzitter De tweede vraag gaat over een artikel in de Volkskrant Ik ben niet de bron van dat artikel Mijn voornemens op het gebied van de arbeidsongeschiktheid heb ik hier gemeld Als de Volkskrant iets anders schrijft is dat niet mijn verantwoordelijkheid Ik neem daar afstand van De eerste vraag gaat over de cijfers die op 2 december aan de orde zijn geweest in de SERcommissie De reden waarom ik die cijfers van het UWV op dat moment niet naar de Kamer heb gezonden heb ik net toegelicht Die cijfers zijn echt onvoldoende betrouwbaar De heer Vendrik GroenLinks Voorzitter Volgens mij is de politieke hamvraag de volgende Het blijkt opnieuw dat er minder mensen in de WAO komen Dat gaat hard Het UWV meldt dat de instroom met 30 afneemt Dat zijn geen ramingen maar ervaringsgegevens van dag tot dag en van maand tot maand Er komen minder mensen in de WAO En hier staat een minister die de paniek over de WAO heeft laten uitbreken door te zeggen het stelsel ontspoort het gaat helemaal fout het moet allemaal anders Maar er is helemaal geen paniek het stelsel ontspoort helemaal niet Zoals het systeem nu functioneert komen er elke dag minder mensen in de WAO Het wordt voor deze minister dan toch echt een keer tijd om zijn ogen te openen en de hamvraag te beantwoorden wanneer ziet hij in dat al die plannen van hem inzake de WAO misschien niet meer nodig zijn en dat hij zijn energie beter kan besteden Minister De Geus De heer Vendrik stelt een politieke hamvraag namelijk of met een daling van de instroom met 25 het debat over de WAO van de politieke agenda moet worden gehaald Ik heb ook op dit gebied niets te verbergen Ik heb de Kamer een en andermaal voorgehouden dat in 2003 een dalende trend van 25 zichtbaar was Dat is echt oud nieuws mijnheer Vendrik Ik heb daarbij ook mijn conclusie gegeven dat dit gegeven volstrekt onvoldoende is om de discussie met de Kamer over het nieuwe WAOstelsel te verdagen De voorzitter Mijnheer Vendrik u mag nog één keer omdat uw vorige vraag heel kort was Voor uw doen althans De heer Vendrik GroenLinks Uwcomplimenten worden met de dag beter voorzitter Ik dank u Tot slot wil ik de minister vragen tot hoever de WAO instroom moet dalen wil hij afzien van die radicale herziening en volgens ons afbraak van het huidige WAO systeem Hoever moet die nog dalen 20 000 10 000 5000 Wanneer gaan de ogen open Wanneer ziet deze minister af van zijn afbraak van de WAO Minister De Geus Ik heb geen getalscriterium Ik heb de overtuiging dat het door de regering voorgestelde stelsel in alle gevallen beter en meer solide is Het is erg belangrijk dat dit tevens bijdraagt aan een lagere instroom Het evenwicht tussen duurzaam solide en sociaal is in alle gevallen met de nieuwe voorstellen gediend Ik ga hier dus geen ondergrens bij noemen voor de daling van de instroom Mevrouw Verburg CDA Ik ben verbaasd over de kippendrift van de Partij van de Arbeid op dit punt een uiterst gevoelig en belangrijk onderwerp Het lijkt mij zorgvuldig dat het UWV bij zijn berekeningen uiterst omzichtig te werk gaat omdat wij weten wat het allemaal teweeg kan brengen Toch is de fractie van het CDA wel geïnteresseerd in de rekenmethode van het UWV Blijkbaar heeft het UWV bepaalde aannames gedaan Wij willen graag de toezegging van de minister dat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20031224.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • blijkt dat 60 van de werkgevers erop rekent dat oudere werknemers in de WAO belanden als regelingen voor het vroegpensioen verdwijnen 1 2 Kunt u aangeven waar de uitkomsten van dit onderzoek op zijn gebaseerd 3 Deelt u de uitkomsten van het onderzoek Zo neen waarom niet 4 Beschikt u over andere gegevens die de uitkomsten van dit onderzoek kunnen ondersteunen dan wel ontkrachten Zo ja welke gegevens zijn dit 5 Kunt u aangeven in welke sectoren volgens het onderzoek ouderen het meest in de WAO belanden als gevolg van het afschaffen van VUT en prepensioen Welke maatregelen bent u van plan te gaan nemen om dit tegen te gaan 6 Is het waar dat bedrijven zelf geen beleid hebben om oudere werknemers aan het werk te houden 7 Kunt u per ommegaande de uitkomsten van het onderzoek naar de Kamer te sturen 1 Trouw 25 november jl Mededeling Mededeling van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 17 december 2003 Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Bussemaker en Depla PvdA over ouderen die mogelijk in de WAO belanden als gevolg van het afschaffen van VUT en prepensioen niet binnen de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20031223.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • hogere WAO risico Het is daarom zaak om mede de effecten van het keuringsproces nader in beeld te brengen De door UWV uitgevoerde proef met de dubbele keuring kan hieraan een bijdrage leveren Vraag 4 Worden ook jonge mannen met psychische klachten dubbel gekeurd Antwoord 4 Afhankelijk van de uitkomsten van de proef zal overwogen worden om de dubbele keuring uit te breiden naar jonge mannen met psychische klachten Vraag 5 Acht u een extra herkeuring het meest geschikte instrument om meer inzicht te krijgen in de risico s die jonge vrouwen lopen Antwoord 5 Deze proef kan een bijdrage leveren aan het krijgen van zicht op het effect van het keuringsproces op het hogere WAO risico voor vrouwen Daarnaast onderneemt UWV andere activiteiten die meer inzicht kunnen bieden in de risico s die jonge vrouwen lopen Bij de beoordeling van reïntegratieverslagen wordt extra aandacht besteed aan de risicogroep jonge vrouwen met psychische klachten Dit gebeurt tegen de achtergrond van het gegeven dat de behandelende sector en de arbodiensten bij de sociaal medische begeleiding van vrouwen in het eerste ziektejaar te weinig gericht zijn op werkhervatting Alle einde wachttijdbeoordelingen van vrouwelijke verzekerden onder de 35 jaar met psychische klachten behoeven goedkeuring van de stafverzekeringsgeneeskundige respectievelijk stafarbeidsdeskundige In het kader van de wettelijke herbeoordelingen wordt de groep jonge vrouwen onder de 35 jaar met psychische klachten altijd opgeroepen voor een spreekuurcontact Vraag 6 Verwacht u dat met een dubbele keuring onder jonge mensen de instroom in de WAO verder zal teruglopen en zo ja met hoeveel Antwoord 6 Of dit het geval zal zijn moeten de uitkomsten van de proef uitwijzen Vraag 7 Indien de proef een succes blijkt wordt deze dan landelijk ingevoerd en wordt dan iedereen twee keer gekeurd of geldt dat alleen voor jonge mensen Antwoord 7 Een

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20031020.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • zaken binnen een redelijke termijn af kunnen doen 6 Zijn deze dreigende overschrijdingen inmiddels onderwerp van gesprek met de Raad voor de Rechtspraak en zo ja wat is het resultaat van die bespreking en Zo neen waarom niet 7 Is het u opgevallen dat in het eerste jaarverslag van de rechterlijke organisatie de gemiddelde doorlooptijden van de CRvB ontbreken 8 Bent u gelet op het voorgaande bereid om in overleg te treden met de Raad voor de Rechtspraak teneinde die doorlooptijden alsnog te kunnen vermelden en de Tweede Kamer de resultaten van dat overleg te melden Zo neen waarom niet 1 Toelichting zie Nederlands Juristen Blad 2002 blz 2101 Antwoord Antwoord van minister Donner Justitie Ontvangen 1 juli 2003 zie ook Aanhangsel Handelingen nr 1466 vergaderjaar 2002 2003 1 Ja 2 In het bestreden besluit van het bestuursorgaan stond de beroepsmogelijkheid foutief vermeld Daardoor is het beroepschrift op 2 december 1993 binnengekomen bij de onbevoegde rechtbank Amsterdam De doorzending aan de bevoegde rechtbank s Gravenhage heeft helaas niet onverwijld plaatsgevonden Dat het vervolgens nog geruime tijd heeft geduurd totdat de rechtbank s Gravenhage de zaak had behandeld is veroorzaakt door de grote hoeveelheid zaken die destijds in behandeling was Op 1 augustus 1993 zijn ingrijpende wijzigingen in de systematiek van de WAO in werking getreden die tot een sterk verhoogde instroom van beroepen hebben geleid De filterwerking van de medische bezwaarprocedure bestond toen nog niet De veranderingen in de WAO hebben ook in de procedure bij de CRvB gezorgd voor een grotere instroom en werkvoorraad Dit verklaart het kennelijk stilliggen van de procedure in hoger beroep bij de CRvB van december 1995 tot november 1997 zoals overigens al in overweging 31 van het arrest van het EHRM wordt aangegeven 3 Neen Hierover zijn geen gegevens beschikbaar omdat zaken niet op

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030707.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • WAO aanvragen afneemt zich doorzet en zo ja kunt u deze ter beschikking stellen van de Kamer 5 Kunt u een verklaring geven waarom de bevindingen van de Inspectie Werk en Inkomen zoals verwoord in het Jaarverslag 2002 haaks staan op de uitspraak van mevr Dümig in genoemd interview dat het UWV de achterstanden in de herkeuringen heeft weggewerkt 1 Algemeen Dagblad 22 mei jl 2 NRC Handelsblad 6 maart jl Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 23 juni 2003 1 Ja 2 Het aantal wettelijke herbeoordelingen is in 2002 inderdaad gedaald Daar staat tegenover dat het aantal professionele herbeoordelingen de herbeoordelingen op indicatie van de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige is toegenomen Deze laatste categorie herbeoordelingen is over het algemeen het meest effectief Al met al is het aantal herbeoordelingen in 2002 ongeveer gelijk gebleven De daling van het aantal wettelijke herbeoordelingen heeft te maken met prioritering binnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV In 2002 heeft het UWV prioriteit gegeven aan de invoering van de Wet verbetering Poortwachter bestaande uit de uitvoering van de arbo rol voor vangnetters en de voorbereiding op de beoordeling van reïntegratieverslagen vanaf eind 2002 en aan het wegwerken van de achterstanden bij de einde wachttijdbeoordeling WAO Deze prioriteitstelling volgt uit het streven van werk boven uitkering Het voorkomen van WAO instroom heeft daarbij de eerste prioriteit gevolgd door een tijdige en kwalitatief goede eind wachttijdkeuring Ik merk in dit kader op dat per eind 2002 de omvang van de werkvoorraad bij de eind wachttijdbeoordeling aan de normen voldoet 3 In 2002 is inderdaad sprake van een daling van het aantal WAO aanvragen De als gevolg van deze daling vrijgevallen capaciteit is door het UWV aangewend voor het wegwerken van de achterstanden bij de einde wachttijdbeoordelingen en de implementatie van de Wet verbetering

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030627.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • ik u naar de brief van 2 december 2002 over de plannen om via arboconvenanten het ziekteverzuim te bestrijden 1 Bij de invulling van de doelstelling om het ziekteverzuim te verminderen wordt ook ingezet op verlaging van de risico s op het werk Werkgebonden ziekteverzuim en WAO instroom Een belangrijk onderdeel van het beleid van de overheid gericht op preventie van de WAO instroom is het beperken van het werkgerelateerde ziekteverzuim door preventiebeleid op de werkvloer Bij het verkrijgen van informatie over werkgebonden verzuim doen zich twee meetproblemen voor 1 De afbakening tussen werkgebonden en niet werkgebonden verzuim en WAO instroom is niet eenduidig Bij een groot aantal verzuimgevallen is ofwel de reden niet helder of spelen zowel werk als privé een rol In een onderzoek van 1993 2 gaf 22 van de werknemers aan dat het verzuim geheel of grotendeels veroorzaakt is door het werk en 16 dat het werk voor een belangrijk deel de oorzaak is combinatie van arbeid en privé Bij psychische aandoeningen en beperkingen van het bewegingsapparaat komt deze combinatie veel voor bijvoorbeeld veeleisende baan druk huishouden en frequent computergebruik op het werk en thuis 2 Er zijn significante verschillen in de beoordeling van de reden van het verzuim door werknemers artsen en werkgevers Waar werknemers geneigd zijn het werk relatief vaak als verzuimreden te noemen doen werkgevers dit in mindere mate De geneeskundigen nemen een middenpositie in De spreiding in opvattingen tussen deze drie categorieën is overigens afhankelijk van de desbetreffende diagnose Bij het in 1996 1997 op verzoek van SZW door TNO Arbeid toen nog NIA TNO verrichte onderzoek naar de omvang van de maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden 3 zijn voor de meeste diagnosecategorieën minimale maximale en best guess ramingen gemaakt van de percentages werkgebonden ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid met 1995 als waarnemingsjaar Volgens de onderzoekers zijn de onzekerheidsmarges het grootst bij de raming van het werkgebonden aandeel van de diagnoses bewegingsapparaat en psyche De belangrijkste best guess ramingen van de deskundigen van TNO Arbeid van het werkgerelateerde aandeel zijn 4 WAO volume Totaal alle diagnoses 35 klachten bewegingsapparaat 40 psychische aandoeningen 44 Ziekteverzuim Totaal alle diagnoses 28 5 klachten bewegingsapparaat 40 psychische aandoeningen 40 De toen gehanteerde percentages zijn volgens de onderzoekers van TNO Arbeid ook thans nog actueel behoudens een door het toegenomen computergebruik hogere werkgebonden fractie bij ziekteverzuim door klachten over het bewegingsapparaat van 45 Vergelijking van de omvang van het werkgebonden verzuim in 1995 en 2002 In het onderzoek Kerncijfers maatschappelijke kosten uit 1997 heeft TNO Arbeid het aandeel werkgebondenheid van WAO instroom per diagnosecategorie gerapporteerd Bij toepassing van deze aandelen van TNO Arbeid op de WAO instroom zou in 1995 34 werkgebonden zijn De actuele raming op basis van voolopige gegevens van het UWV over 2002 komt eveneens uit op 34 Twee diagnosecategorieën domineren het ziekteverzuim en de WAO instroom Klachten over het bewegingsapparaat en psychische ziekten zijn in 2002 verantwoordelijk voor 68 van de totale WAO instroom Conform de uitgangspunten van TNO Arbeid over de beste schatting van het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030625.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • dan 25 jaar dat instroomt in de WAO groter is dan ooit 3 Kunt u aangeven om welke orde van grootte het hier gaat Kunt u bevestigen dat het zo n 5000 vrouwen per jaar betreft 4 Bereiken u ook signalen dat uit helpdesk en ondersteuningsorganisaties blijkt dat ook in relatieve zin met name jongere vrouwen vragen stellen over reïntegratie in het eerste ziektejaar en regelingen in het kader van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030625b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • om mensen te herkeuren die volgens het huidige criterium gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn 3 Bent u bereid de brief van het UWV over deze kwestie bij de antwoorden op deze vragen te voegen 4 Wat zal er naar verwachting met de groep van 78 000 gedeeltelijk arbeidsongeschikten gebeuren na keuring als zij volgens de nieuwe normen arbeidsgeschikt worden verklaard 5 Klopt het dat u overweegt de WAO uitkeringen zonder herkeuring te

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030606.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •