archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt Nadere analyse met betrekking tot opzet en inhoud van het onderzoek Alhoewel zeker sprake is van een interessant onderzoek kunnen op basis van het onderzoek geen uitspraken gedaan worden over nut of nadeel van de gedeeltelijke WAO uitkeringen Het pleit tussen beide hypothesen de Commissie Donner versus Veldkamp is immers zoals de onderzoekers zelf ook stellen met dit onderzoek niet beslecht Dit wordt mede ingegeven door de beperkingen in de onderzoeksopzet die de onderzoekers zelf ook aangeven Zo is geen sprake geweest van dossieronderzoek en gelden de uitkomsten van de econometrische analyse los van overige kenmerken van de arbeidsongeschikten zoals gezondheid opleiding gezinssamenstelling en leeftijd Daarnaast zien de gebruikte steekproeven op twaalfmaands zieken uit 1998 en 1999 De onderzoekers constateren onder meer dat de kans op toelating tot de WAO groter is naarmate de kansen op arbeidsdeelname beter zijn Twaalf maanden zieken met een relatief kansrijke positie op de arbeidsmarkt hebben een grotere kans op WAO toetreding De onderzoekers noemen dit een opmerkelijk en pervers effect dat in strijd is met iedere common sense Deze bevinding is bij eerste beschouwing inderdaad opmerkelijk Echter de conclusie kan sterk samenhangen met de methode die de onderzoekers gehanteerd hebben Zij vergelijken 12 maanden zieken met 18 maanden zieken Daarbij gaan zij voorbij aan het feit dat in het eerste ziektejaar veel zieken herstellen en dat dit herstel en werkhervatting ook afhankelijk is van de arbeidsmarktpositie van de zieke werknemer Degenen met een sterke arbeidsmarktpositie hebben in het eerste ziektejaar mogelijk meer kans op werkhervatting dan degenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt Het ligt in de rede te verwachten dat de groep met een sterke positie op de arbeidsmarkt minder snel aan de poort van de WAO belandt Onder de groep 12 maanden zieken heeft dus reeds een selectie plaatsgevonden en bijgevolg zullen degenen die een goede arbeidsmarktpositie hebben en de 12 maanden grens bereiken procentueel gezien vaker een WAO uitkering toegekend krijgen Aangezien in het onderzoek de WAO instromers niet worden vergeleken met de voor de WAO verzekerde populatie kan niet aangegeven worden of er inderdaad sprake is van een opmerkelijke bevinding of dat dit mogelijk verklaard kan worden uit het herstel in het eerste ziektejaar Daarnaast leidt het loonkundig element in de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid ertoe dat mensen aan de onderkant van de loonverdeling een relatief lage kans op een gedeeltelijke uitkering hebben en relatief hoge kansen op een volledige uitkering of geen uitkering Dit komt omdat bij een laag loon over het algemeen of functies geduid worden met een aan het laatste loon vergelijkbare loonwaarde waardoor er geen recht ontstaat op WAO uitkering of niet voldoende functies geduid kunnen worden waardoor er recht bestaat op een volledige WAO uitkering De mogelijkheid dat wel voldoende functies geduid kunnen worden maar vooral met een lagere loonwaarde waardoor recht ontstaat op een gedeeltelijke WAO uitkering komt bij lage loonschalen in veel mindere mate voor Nadere analyse met betrekking tot uitvoeringsaspecten Ik heb aan het UWV

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030409.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • acht weken van 2003 bij 75 van de WAO aanvragen die vergezeld dienen te gaan van een reïntegratieverslag sprake was van geen of een onvolledig verslag Uit signalen van de districtskantoren van het UWV blijkt dat sedertdien een stevige verbetering is opgetreden 2 De opvatting dat de procedure te bureaucratisch is deel ik niet Dat alle betrokkenen nog moeten wennen aan de nieuwe eisen die de Wet verbetering poortwachter aan de WAO aanvraag stelt beschouw ik als een meer plausibele verklaring voor het hoge aantal foutieve aanvragen 3 Zie antwoord op vraag 2 van het lid De Ruiter 4 In de voorlichting over de Wet verbetering poortwachter is ruim aandacht besteed aan sancties Daarbij is duidelijk aangegeven dat het niet nakomen van de voorschriften een verlenging van de loonbetaling tot maximaal één jaar tot gevolg kan hebben Op 18 maart jl heeft het UWV de beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter in de Staatscourant gepubliceerd 5 Het UWV past het sanctieregime zoals dat nu is vastgelegd in de beleidsregels al toe sedert de eerste beoordeling van reïntegratieverslagen Noch de Wet verbetering poortwachter noch de Algemene wet bestuursrecht verplicht het UWV om beleidsregels vast te stellen Dat het UWV ervoor heeft gekozen om wel beleidsregels vast te stellen betekent dat voor alle bij de poortwachter betrokken partijen inzichtelijk is gemaakt welk beleid het UWV voert met betrekking tot het opleggen en de hoogte van de sanctie Voor het opleggen van loonsancties was het vaststellen van beleidsregels echter geen voorwaarde 6 Bij het UWV bestaat de indruk dat werkgevers en arbodiensten vaker onderdelen van het reïntegratieverslag niet of niet volledig indienen dan werknemers Indien de werkgever of zijn arbodienst niet of niet volledig voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het reïntegratieverslag zal het UWV de werkgever arbodienst eerst in de gelegenheid stellen dit

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030403b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 75 van de WAO aanvragen waarin een reïntegratieverslag is vereist geen of een incompleet verslag ingediend Het UWV legt deze cijfers niet per kantoor of per regio maar alleen landelijk vast Indien het UWV constateert dat het verslag niet aanwezig of niet compleet is neemt het UWV contact op met de werknemer of werkgever en wordt hen 14 dagen de tijd gegeven dit verzuim te herstellen Bijzonder veel verslagen worden volgens het UWV dan alsnog compleet gemaakt In de eerste twee maanden hebben slechts 48 werkgevers niet of niet voldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het verslag op de onderdelen waarvoor zij verantwoordelijk zijn te completeren Het UWV heeft deze werkgevers daarvoor een loonsanctie gegeven 3 Zoals ik reeds heb aangegeven bij het antwoord op vraag 2 heeft het UWV geen gegevens per regio of per kantoor beschikbaar Ik heb echter geen reden om aan te nemen dat het aantal fout ingediende WAO aanvragen in de grote steden verschilt ten opzichte van daarbuiten Uiteraard acht ik 75 procent ontbrekende of onvolledige WAO aanvragen geen normaal afwijkingspercentage De ontwikkelingen vanaf de negende week van 2003 laten volgens het UWV overigens al een stevige verbetering zien 4 De reden dat de WAO aanvraag tekortschiet is meestal gelegen in het feit dat geen of een niet volledig reïntegratieverslag met de aanvraag wordt meegezonden Het voorschrift dat een reïntegratieverslag moet worden opgesteld en met de WAO aanvraag moet worden meegestuurd is een nieuw voorschrift Hoewel niet alleen in de algemene voorlichting rond de Wet verbetering poortwachter maar ook door UWV bij het versturen van de WAO aanvraag veel aandacht is besteed aan het reïntegratieverslag vraagt zo n nieuw voorschrift toch nog gewenning bij alle betrokken partijen werkgevers werknemers en arbodiensten Het wennen aan de nieuwe voorschriften is naar mijn mening en die van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030403.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • een reactie te geven op het rapport en die samen met het rapport zelf aan de Kamer te zenden 1 Volkskrant 28 februari jl 2 Idem Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 21 maart 2003 1 Ja 2 en 3 Ik deel de conclusies van het OESO dat de noodzaak tot hervorming van het WAO stelsel acuut is De OESO spreekt in haar rapport van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030326.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • met de artikelen 23 tot en met 28 van de WAO en het Maatregelenbesluit Tica Momenteel wordt door het UWV ervaring opgedaan met betrekking tot een effectief sanctiebeleid best practice voor uitkeringsgerechtigden die al langere tijd een WAO uitkering hebben In het kader van pilots moeten de personen die na bestandsonderzoek kansrijk worden bevonden en worden uitgenodigd verschijnen en deelnemen aan afgesproken trajecten Afspraken tussen UWV en reïntegratiebedrijven Op grond van werkafspraken moet het gecontracteerde reïntegratiebedrijf rapporteren over de individuele voortgang van een reïntegratietraject en moeten daarnaast op verzoek en uit eigen beweging alle gegevens en inlichtingen omtrent de reden van uitval en de reden van een voortijdige beëindiging van het reïntegratietraject aan het UWV verstrekt worden Bij het opstellen van algemene minimumeisen voor nieuw te sluiten reïntegratiecontracten is in het kader van informatieverstrekking speciale aandacht besteed aan het melden van onvoldoende inzet aan reïntegratie Als de cliënt uiteindelijk niet verschijnt op het oriënterend gesprek of tijdens het reïntegratietraject verdere medewerking weigert moet hier melding van worden gemaakt Maatregelen op gebied van wet en regelgeving De regering werkt ter bevordering van effectievere reïntegratie aan maatregelen op het gebied van wet en regelgeving Het huidige plichtenscala specifiek gericht op reïntegratie in de socialeverzekeringswetten zal worden verduidelijkt aangescherpt en gestroomlijnd om een betere balans tussen rechten en plichten te krijgen het ontvangen van uitkering is niet vrijblijvend cliënten zijn verplicht mee te werken aan reïntegratie Er is een wijziging van het Besluit SUWI in voorbereiding waarin artikel 4 1 wordt aangepast geregeld wordt dat het UWV resp de gemeenten in de schriftelijke overeenkomst met het reïntegratiebedrijf op moet en nemen dat het reïntegratiebedrijf verplicht is onvoldoende medewerking van een betrokkene aan een reïntegratietraject direct door te geven aan het UWV resp de gemeenten De bepaling is niet alleen een stap in de richting van het bewerkstelligen van sluitende afspraken maar draagt ook bij aan verheldering van de huidige regelgeving inzake reïntegratie Afspraken op bestuurlijk niveau In verband met het realiseren van een sluitende aanpak met betrekking tot de nieuwe instroom van cliënten met een WW of WAO uitkering heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het UWV afgesproken dat verplichtingen tot medewerking aan reïntegratie actief worden opgelegd en dat de in wet en regelgeving opgenomen sancties worden opgelegd bij onvoldoende inzet aan reïntegratie Hieronder valt ook het niet reageren op een oproep om bij het reïntegratiebedrijf te verschijnen voor een oriënterend op reïntegratie gericht gesprek Het UWV zal zich jaarlijks dienen te verantwoorden over het te effectueren sanctiebeleid Daartoe wordt in gezamenlijk overleg op basis van een uitwerking van de hierboven aangegeven verplichtingen een adequaat verantwoordingsmodel en daarbij behorende prestatie indicatoren voorbereid Het UWV werkt aan een systeem om ingekomen meldingen van de reïntegratiebedrijven te registreren Daardoor wordt inzichtelijk hoeveel meldingen zijn binnengekomen en of dit heeft geleid tot het opleggen van een maatregel Reïntegratie door gemeenten naar een effectief sanctiebeleid In het kader van de Agenda voor de Toekomst zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over onder meer de wijze waarop

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030314.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • leiden Indien UWV niet binnen de gestelde termijn een beslissing neemt dan bestaat de mogelijkheid dat de verzekerde bij UWV een voorschot aanvraagt Deze mogelijkheid is door de Wet verbetering poortwachter niet gewijzigd 5 De op dit moment beschikbare gegevens zien op door het UWV gecontracteerde reïntegratiebureaus in de periode 1 januari 2001 tot 1 april 2002 Het UWV heeft op 5 februari 2003 de meest recente cijfers gepubliceerd kerngegeven hierin is dat op 1 oktober 2002 de tussenstand van het plaatsingspercentage 26 7 was Ten opzichte van de tussenstand van 1 juli 2002 is dit een stijging met bijna 6 Daarbij dient opgemerkt te worden dat het hierbij gaat om mensen die tussen bovengenoemde data naar reïntegratiebedrijven zijn verwezen Een deel van de mensen is dus al langere tijd op traject anderen zijn net aangemeld Het plaatsingspercentage zal zodoende nog stijgen Bij beoordeling van de voorlopige plaatsingspercentages is nog van belang dat uit het rapport van het IWI De praktijk van het aanbesteden Een onderzoek naar de uitvoering van de aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten 2002 van UWV blijkt dat de procedure van aanbesteding van reïntegratiecontracten ten opzichte van de aanbestedingsprocedure 2001 aanzienlijk is verbeterd Het IWI rapport heb ik bij brief van 6 februari 2003 aan het parlement gestuurd 6 Met een brief van 20 december 2002 heb ik de Kamer geïnformeerd over het feit dat ik goedkeuring heb verleend aan het Jaarplan 2003 van het UWV In dit Jaarplan is opgenomen dat het UWV de achterstand bij de wettelijke herbeoordelingen eind 2003 tot een aanvaardbaar niveau zal hebben teruggebracht Hiertoe ontwikkelt het UWV een integrale aanpak bestaande uit de inzet van medisch medewerkers de inrichting van herbeoordelingscentra en de toepassing van de procedure kansrijke herbeoordelingen Over de voortgang van de aanpak rapporteert het UWV in de kwartaalverslagen Zoals ik heb toegezegd in het Algemeen Overleg van 17 december 2002 met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de WAO zal ik de kwartaalverslagen vanaf 2003 aan de Kamer toezenden Op deze wijze is de Kamer in staat per kwartaal de voortgang in de uitvoering en in dit kader specifiek de aanpak van de achterstand bij de herbeoordelingen te volgen 7 Het is op dit moment niet vast te stellen wat de kosten van een dergelijke operatie zouden zijn noch is een indicatie mogelijk De pilots zoals genoemd in de artikelen WAO er moet baan zoeken en UWV vrijblijvendheid uitkeringen is over zijn juist bedoeld om meer zicht te kunnen krijgen op relevante aspecten zoals de kosten 8 Naar ik begrijp wordt gedoeld op het FNV WAO preventieplan van 3 december 2002 waaraan TNO Arbeid met een schatting heeft bijgedragen Het plan beoogt een aantal maatregelen zoals invoering van diverse normen verminderen van structureel overwerk en verdubbeling van het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie Het geheel van 14 voorstellen zou leiden tot vermindering van de WAO instroom met een vijfde De gangbare schattingen van het deel van de WAO instroom dat een werkgebonden oorzaak heeft variëren

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030211.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • wijkt het conceptwetsvoorstel dat u op 17 december in de prullenbak gooide af van deze lijn 2 Op grond waarvan er bij het uitgelekte conceptwetsvoorstel sprake was van een stelsel dat de arbeidsongeschiktheidsrisicodekking beperkt tot het risque professionnel dan wel dat het conceptwetsvoorstel een fundamentele tweedeling in risicodekking zou impliceren Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Halsema en Vendrik ingezonden 17 januari 2003 Aanhangsel Handelingen nr 626 vergaderjaar 2002 2003 Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 31 januari 2003 1 en 2 In mijn brief van 17 december 2002 alsmede tijdens het Algemeen Overleg op dezelfde datum heb ik aangegeven dat een toets op de internationale bestendigheid een onderdeel uitmaakt van de algehele stelselherziening Deze toets dient uitsluitsel te geven of de stelselherziening in lijn is met de internationale verdragen ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsregelingen alsmede of en zo ja hoe een extra garantieregeling noodzakelijk is Het concept wetsvoorstel ging voor de toekomstige inrichting van de WAO uit van een beperking van de risicodekking tot het risque professionnel Daarmee spoorde het voorstel niet met mijn opvattingen over de nieuwe WAO Om deze redenen heb ik dit concept wetsvoorstel

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030205.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • u over de recente stand van zaken In beide Algemene Overleggen heb ik aangegeven op basis van de toen beschikbare gegevens dat hoewel sprake was van een groter aantal aanvragen tot eigen risicodragen dan in voorgaande jaren het UWV in staat was om alle tijdig ingediende aanvragen tijdig af te handelen Met een brief van 20 december 2002 ben ik nader geïnformeerd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV Het UWV geeft aan dat vóór 1 oktober 2002 circa 26 000 individuele aanvragen voor het eigen risicodragen zijn ingediend door werkgevers In ruim de helft van deze gevallen heeft de werkgever de aanvraag niet doen volgen door een garantstelling Deze verzoeken zijn derhalve afgewezen UWV verwacht dat uiteindelijk 10 000 van de oorspronkelijke aanvragen daadwerkelijk zullen leiden tot een eigen risicodragerschap UWV heeft mij gemeld dat in ongeveer 3500 gevallen de toekenning van het eigen risicodragerschap niet voor 1 januari 2003 zal plaatsvinden Voor een deel ligt de oorzaak daarvan in het nog ontbreken van de juiste bescheiden De werkgever wordt in die gevallen in staat gesteld het verzuim te herstellen Daarna zal de aanvraag verder afgehandeld worden Voor een ander deel ligt de oorzaak in

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030204.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •