archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • 2002 aan de Kamer is aangeboden 2 Het eerste onderzoek Randomized response heeft betrekking op regelovertreding door uitkeringsgerechtigden waarbij uitkeringsgerechtigden zelf geraadpleegd werden op basis van een representatieve steekproef Het tweede rapport Naleving van sociale zekerheid beschrijft de resultaten van een expertonderzoek en geeft eveneens een beeld van regelovertreding In dit onderzoek waren de respondenten uitvoerders van sociale zekerheidsinstellingen met name werkzaam in de controle en de opsporing Zij gaven een inschatting van de omvang van regelovertreding gebaseerd op eigen indrukken In het Randomized response onderzoek is waarschijnlijk sprake van een onderschatting van het aantal fraudegevallen Het expertonderzoek levert waarschijnlijk een overschatting op van het aantal fraudegevallen doordat experts door dagelijks in aanraking te komen met fraudeurs en andere regelovertreders een negatiever beeld hebben van het aantal overtredingen dan in werkelijkheid het geval is Uit de tabellen 1 en 2 blijken de resultaten van beide onderzoeken Beide onderzoeken geven overigens wel een indicatie dat er sprake is van een substantiële regelovertreding waaronder fraude Tabel 1 Resultaten Randomized response onderzoek inmiddels POROSZ 1 genoemd Soort overtreding Het afgelopen jaar wel eens kleinere klusjes gedaan voor geldelijke vergoeding voor of via bekenden zonder dat door te geven aan uitkeringsinstantie 14 In de afgelopen 12 maanden wel eens baan of uitzendwerk gehad naast de uitkering zonder door te geven 2 In de afgelopen 12 maanden wel eens zwart werk gedaan naast de uitkering 6 Tabel 2 Resultaten rapport Naleving van sociale zekerheid Soort overtreding binnen de categorie zwart werk Bewust overtreden incidenteel 16 Bewust overtreden herhaaldelijk 16 Indien alleen de categorieën in de afgelopen 12 maanden wel eens zwart werk gedaan naast de uitkering uit het Randomized response onderzoek en bewust overtreden herhaaldelijk uit het expertonderzoek worden vergeleken is er sprake van een schatting van de regelovertreding van tussen de 6 en de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030203.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • of in het weekend een ernstig ongeluk hebben gehad dat niet met het werk gerelateerd is en daardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn 8 Is het waar dat er bij het schrappen van de partnertoets in de IOAW geen noodzaak is vanwege internationale regelgeving om het risque professionnel in te voeren 9 Kunt u precies uitleggen wat internationale bestendigheid is Wat verstaat u daaronder en welke maatregelen zijn daarbij van toepassing 10 Hoe verklaart u nadat u in het verslag van het overleg 2 over risque professionnel heeft gezegd dat het slechts gaat om een onderzoek naar internationale bestendigheid dat u in het genoemde interview erkent dat u hiermee breekt met het ijzeren principe dat bij arbeidsongeschiktheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen het beroepsrisico en het sociale risico ook al zoekt u naar een andere naam 11 Vindt u zelf dat u op 17 december 2002 de Kamer juist geïnformeerd heeft 12 Wilt u deze vragen voor 28 januari 2003 beantwoorden Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Halsema en Vendrik Aanhangsel Handelingen nr 626 vergaderjaar 2002 2003 vraagnr 2020306140 1 Trouw 17 januari jl 2 AO over risque professionnel op 17 december 2002 Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 28 januari 2003 1 Ja 2 Arbeidsongeschiktheid die onomstotelijk het gevolg is van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte betreft het risque professionnel 3 Nee de beleidsvoorbereiding op dit punt is nog niet afgerond In het Algemeen Overleg van 17 december 2002 alsmede in de brieven van 17 december 2002 en 8 januari 2003 heb ik aangegeven dat een onderdeel van de algehele stelselwijziging op het terrein van de arbeidsongeschiktheid een toets op de internationale bestendigheid is In dat kader is de vraag aan de orde of en zo ja hoe internationale verdragen een extra garantieregeling vereisen met betrekking tot de in het Strategisch Akkoord beschreven voornemens Indien de toets op de internationale bestendigheid een dergelijke garantieregeling als uitkomst kent zal deze garantieregeling een onderdeel moeten uitmaken van de algehele stelselherziening Zoals ik in mijn brief van 8 januari 2003 heb aangegeven heb ik om een onderzoeksnotitie gevraagd om de internationale bestendigheid met externe experts te kunnen toetsen Na afronding van dit onderzoek zal ik conclusies trekken en die in het algehele kader van de WAO herziening bespreken in de ministerraad Pas daarna zal ik mijn definitieve oordeel opmaken 4 Zoals uit antwoord 3 blijkt is de beleidsvoorbereiding nog niet afgerond Wij bevinden ons in de fase van interne verkenning de genoemde datum betrof een van deze gesprekken De noodzaak voor deze verkenning heb ik spoedig na mijn aantreden onderkend 5 en 6 In de nota naar aanleiding van het verslag op het wetsvoorstel verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is op pagina 3 aangegeven dat een van de relevante punten voor de uitwerking van het nieuwe stelsel de toetsing aan de internationale bestendigheid betreft Deze nota is door de Ministerraad vastgesteld en door uw Kamer ontvangen d d 12 november 2002 Overigens is

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030130.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 20 januari 2003 1 2 en 3 Het bericht in het dagblad Trouw bevat geen nieuwe informatie ten opzichte van hetgeen ik uw Kamer reeds heb gemeld Er is ook geen sprake van met elkaar in tegenspraak zijnde informatie Graag zet ik een en ander nog eens op een rij In mijn brief van 17 december 2002 heb ik reeds uiteengezet dat in het kader van de voorbereiding van een algehele herziening van de WAO in lijn met het strategisch akkoord en in het bijzonder in het perspectief van internationale verdragen op mijn verzoek wordt onderzocht of en zo ja hoe extra garanties op het gebied van risque professionnel nodig zijn Er kan dus geen misverstand bestaan over het feit dat dergelijk onderzoek in mijn opdracht gebeurde Waar ik in dezelfde brief en in het debat van 17 december 2002 echter ook uitdrukkelijk op heb gewezen is dat er geen sprake kan zijn van een toekomstig stelsel dat de arbeidsongeschiktheidsrisicodekking beperkt tot het risque professionnel of een fundamentele tweedeling in risicodekking zou impliceren Om die reden heb ik het op 17 december aangereikte concept wetsvoorstel afgewezen Voor een zodanige inhoud en vormgeving had ik zo moge duidelijk zijn dan ook geenszins opdracht gegeven Wat betreft extra garanties op het gebied van risque professionnel heb ik mijn ambtenaren verzocht eerst een korte onderzoeksnotitie met specifieke vraagpunten op te stellen zoals ik uw Kamer reeds heb gemeld in mijn beantwoording op 8 januari 2003 van TK vragen van het lid De Ruiter Pas nadat ik deze onderzoeksnotitie heb geaccordeerd zal ik mijn ambtenaren het groene licht geven voor de benodigde raadpleging van externen over de vraag of en zo ja hoe extra garanties op het gebied van risque professionnel nodig zijn Voor de goede orde merk

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030124.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • op uw ministerie een nota onder nummer SV A L 02 94000 Zo ja bent u bereid deze nota ten spoedigste voor 7 januari 2003 toe te sturen aan de Tweede Kamer Zo nee waarom niet 1 De Volkskrant 3 januari jl Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 8 januari 2003 1 In mijn visie is er geen sprake van voornemens met betrekking tot invoering van een referte eis binnen de WAO zoals voorgesteld door de VVD 2 In de historie van het departement is dit onderwerp bij tijd en wijle aan de orde geweest Ik heb echter niet het voornemen de toegang tot de WAO te beperken door de introductie van een referte eis zoals voorgesteld door de VVD Hierover zijn dan ook onder mijn bewind geen notities opgesteld 3 Bijgaand doe ik u de genoemde notitie toekomen 1 Deze notitie betreft in het kader van de voorbereiding van een algehele herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen waarover ik op 22 november 2002 met mijn ambtenaren heb gesproken een risqueprofessionnelverzekering als extra garantie in het kader van internationale bestendigheid In deze notitie verzoeken mijn ambtenaren mij om toestemming voor raadpleging van externe deskundigen waarmee ik heb

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030115.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • laatste onderwerp is ook het zogenaamde risque professionnel aan de orde aangezien internationale verdragen bepaalde eisen stellen aan de dekking van dit risico Op mijn verzoek wordt onderzocht of en zo ja hoe extra garanties op het gebied van risque professionnel nodig zijn De uitslag van deze en andere verkenningen zullen neerslaan in kabinetsvoorstellen te bespreken met uw Kamer Gegeven de demissionaire status van dit kabinet bereid ik nu het brede onderwerp WAO wel verder voor maar laat ik de voorstellen en het debat met uw Kamer over aan het volgende kabinet Intussen is mij hedenmorgen gebleken dat in mijn ministerie sinds enkele dagen een concept wetsvoorstel 1 circuleert dat voor de toekomstige inrichting van de WAO uitgaat van een beperking van de risicodekking tot het risque professionnel Aangezien dit uitgangspunt niet past in het Strategisch Akkoord en ook overigens niet spoort met de door mij ingezette beleidsvoorbereiding heb ik dit concept wetsvoorstel direct afgekeurd en binnen mijn ministerie mijn wensen m b t de verdere verkenning verhelderd Het betreffende concept wetsvoorstel heeft dus geen enkele status Aangezien echter binnen uw Kamer reeds kennisgenomen was van dit document verstrek ik u bij deze ter informatie het betreffende stoffelijk overschot 1

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021220.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • beroep tegen een uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 6 februari 2002 ben ik van mening dat cijfers over ziekteverzuim en WAO instroom niet per bedrijf openbaar gemaakt behoren te worden indien daarvoor geen wettelijke regeling tot stand is gebracht waarin het belang van openbaarmaking van gegevens zorgvuldig is afgewogen tegen het belang van individuele bedrijven In het voorstel van Wet instroomcijfers WAO 28 159 dat momenteel aanhangig is in de Eerste Kamer wordt een dergelijke wettelijke regeling voorgesteld In de memorie van toelichting bij genoemd wetsvoorstel wordt opgemerkt dat het legaliteitsbeginsel noopt tot een wettelijke basis om openbaarmaking van WAO gegevens op het niveau van individuele bedrijven mogelijk te maken Zolang die wettelijke basis niet tot stand is gebracht verzet dit beginsel zich tegen beantwoording van deze vraag In de Sectoranalyse WAO 2000 die recent aan de Tweede Kamer is gezonden komen de prestaties van alle sectoren aan bod De drie sectoren met de grootste WAO instroom in 2000 zijn de sector zorg geestelijke en maatschappelijke belangen met 16 758 personen de sector uitzendbedrijven met 7 638 personen en de overheidssector onderwijs en wetenschappen met 6 380 personen De instroom in absolute aantallen geeft overigens niet aan of een sector goed of slecht presteert Aangezien de zorgsector verreweg de grootste sector is is het niet vreemd dat deze sector de meeste WAO instroom heeft De WAO instroomkans is een betere indicator voor de prestatie omdat deze een relatie legt tussen de instroom en de grootte van de sector De gemiddelde instroomkans in 2000 bedroeg 1 53 De hoogste instroomkans had de relatief kleine sector horeca catering met 2 80 wat gelijk staat aan een instroom van 500 personen Drie grote sectoren met een instroomkans boven 2 zijn de sector reiniging 2 31 de sector uitzendbedrijven 2 09 en

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021218.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • viertal groepen WAO ers onderscheiden In de eerste onderzoeksgroep zijn 32 volledig arbeidsongeschikte WAO ers onderzocht In deze groep is één geval van aantoonbare fraude geconstateerd Hieruit volgt een voorlopig fraudepercentage van 3 1 Daarnaast is nog één geval in onderzoek In de tweede onderzoeksgroep zijn 32 volledig arbeidsongeschikte WAO ers met een aanvullende uitkering ingevolge de toeslagenwet gecontroleerd In deze groep zijn drie gevallen van aantoonbare fraude geconstateerd Hieruit volgt een voorlopig fraudepercentage van 9 4 Daarnaast zijn nog 2 gevallen in onderzoek De derde onderzochte groep betrof 32 geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte WAO ers met een aanvullende bijstandsuitkering In deze groep zijn twee gevallen van aantoonbare fraude geconstateerd Hieruit volgt een voorlopig fraudepercentage van 6 3 Daarnaast zijn nog 2 gevallen in onderzoek De vierde en laatste onderzochte groep betreft 23 volledig arbeidsongeschikte WAO ers jonger dan 50 jaar allen man met een technische achtergrond In deze laatste groep zijn twee gevallen van aantoonbare fraude geconstateerd Hieruit volgt een voorlopig fraudepercentage van 8 7 Daarnaast zijn nog 4 gevallen in onderzoek Gelet op bovenstaande kleine aantallen van onderzochte groepen van WAO gerechtigden in het onderzoek en het kleine absolute aantal fraudegevallen mogen naar aanleiding van de geconstateerde fraudepercentages naar mijn mening geen conclusies voor de gehele WAO populatie worden getrokken Overigens kunnen de geconstateerde fraudepercentages uiteraard nog hoger worden indien blijkt dat er bij de gevallen die nog in onderzoek zijn eveneens sprake is van fraude 3 Ik ben van mening dat de uitkomsten van dit onderzoek niet representatief zijn Hierbij verwijs ik eveneens naar mijn antwoord op de tweede vraag In het Nipo rapport Randomized Response Onderzoek naar regelovertreding Abw WW en WAO van 4 januari 2001 dat op 31 januari 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden TK 17 050 nr 213 worden andere percentages genoemd

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021121.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • de mening dat keuringsartsen altijd individueel moeten kunnen toetsen of iemand nog wel of niet meer kan werken en dat lijsten met ziektes die al dan niet tot een WAO uitkering kunnen leiden niet in die benadering passen Zo nee waarom niet 5 Deelt u de mening dat mensen die tijdelijk totaal niet kunnen werken niet in de Werkloosheidswet WW thuishoren maar tijdelijk een volledige WAO uitkering zouden moeten kunnen krijgen Zo nee waarom niet 6 Indien u de meningen van de deskundigen en uitvoerders deelt gaat u dan uw plannen voor een nieuwe WAO herzien En indien u deze meningen niet deelt hoe wilt u dan omgaan met de enorme kloof die in dat geval gaapt tussen uw voornemens en de inzichten van de uitvoerders En hoe denkt u in dat geval de keuringsartsen keuringen te laten verrichten volgens normen waarin zij zelf niet geloven 1 Trouw 11 oktober jl Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 5 november 2002 1 Ja 2 3 4 en 5 Ik heb desgevraagd van het UWV een advies op hoofdlijnen gekregen over de uitvoerbaarheid van het arbeidsongeschiktheidscriterium zoals omschreven in het Strategisch Akkoord Het UWV is onder andere

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021112b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •