archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • van een sportblessure duurzaam en volledig arbeidsongeschikt raakt 4 Bent u op de hoogte van het gegeven dat sporten gezond is en sportende werknemers minder vaak ziek zijn en minder vaak in de WAO komen 2 Acht u het in dat licht niet raadzaam om sportrisico s maar voor lief te nemen als mogelijke oorzaak van arbeidsuitval 5 Vindt u dat iemand die rookt of teveel vet eet ook te veel risico s loopt Wat moet voor hen de consequentie zijn voor hun recht op WAO uitkering 6 Pleit u voor een onderscheid tussen beroepsrisico en sociaal risico in de WAO 1 Zeggenschap Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen nr 3 jl 2 Volgens TNO Arbeid bestaat er een belangrijk verband tussen gebrek aan beweging en arbeidsuitval wegens hart en vaatziekten rugklachten klachten aan het bewegingsapparaat en psychische klachten Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 7 november 2002 1 Ja 2 Nee ik neem geen afstand van het beleid van marktprikkels Ik heb echter geconstateerd dat de huidige prikkels in de ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen niet altijd als effectief worden ervaren Daarom heb ik een wetsvoorstel ingediend dat werkgevers verplicht om zieke werknemers in de toekomst twee jaar loon door te betalen in plaats van één jaar Deze regeling stimuleert werkgevers en werknemers om zich beter in te spannen voor hervatting van het werk en versterkt de prikkel voor werkgevers om al zo vroeg mogelijk in het eerste ziektejaar effectief te werken aan herstel Het voorstel vormt het eerste deel van het voornemen van het kabinet om de WAO ingrijpend te wijzigen en op werkhervatting en preventie van ziekteverzuim gerichte maatregelen te verstrekken waarin ook prikkels voor de werknemers aan de orde zijn 3 4 en 5 Ik ben ervan op de hoogte dat sporten gezond is voor mensen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021112.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • SZW een Algemeen Overleg gepland op 17 oktober Graag had ik in dit Algemeen Overleg een toelichting op de voorgenomen besluiten gegeven Dit Algemeen Overleg heeft echter geen doorgang kunnen vinden Recent heeft de vaste commissie voor SZW in de procedurevergadering van 23 oktober jl besloten om de voorgenomen wijzigingsbesluiten Pemba als niet controversieel te beschouwen Verder heb ik via de griffier van de vaste commissie voor SZW vernomen dat de vaste commissie voor SZW in de loop van volgende week alsnog een Algemeen Overleg over de voorgenomen besluiten wenst te houden Uitgaande van de in het Strategisch Akkoord voorgenomen ingangsdatum voor de afschaffing van Pemba voor kleine werkgevers per 1 januari 2003 is reeds eerder bekendheid gegeven aan dit voornemen en heb ik het UWV verzocht om uitvoering van deze maatregel voor te bereiden Met een brief van 17 oktober TK 28 629 nr 4 heb ik u al op de urgentie van de besluitvorming gewezen Nu heeft het UWV mij gemeld dat vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt niet langer gewacht kan worden met de definitieve beslissing over het al dan niet afschaffen van Pemba voor kleine werkgevers per 1 januari aanstaande Deze urgentie vindt zijn oorzaak in het feit dat door het UWV op 24 oktober de betreffende systemen moeten worden aangepast met het oog op het tijdig aanmaken van de Pemba beschikkingen en de voorschotnota s Mocht deze systeem aanpassing vertraging oplopen dan zal ook de verzending van de nota s aan werkgevers vertraging oplopen hetgeen niet alleen betrekking heeft op de Pemba premie maar op alle premies gezamenlijk Evident is dat hierdoor de premie afdracht door werkgevers over de eerste maanden van 2003 problematisch zou verlopen Naast onduidelijkheid en meerkosten voor werkgevers vanwege tussentijdse aanpassing van systemen en problemen in de uitvoering voor het UWV zou dit naar

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021101.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • maar ik vroeg de minister of hij wel of niet ging ingrijpen in de bestaande regeling Hij zegt nu dat dit niet het geval is waarvan akte De heer Bakker D66 Voorzitter Als ik de minister goed begrijp dan zegt hij eigenlijk dat de WAO asociaal is voor degenen die er niet in thuishoren Volgens de minister is het juist sociaal om mensen die niet thuishoren in de WAO op een andere manier namelijk door een baan bij de samenleving te betrekken Mag ik in dat verband een vraag stellen aan de heer De Ruiter Waarom steekt de SP fractie er toch zoveel energie in om de bestaande WAO rechten ten koste van alles te verdedigen Je zou toch juist van de SP fractie mogen verwachten dat zij zich ten volle inzet om mensen die onnodig een uitkering ontvangen terug te brengen op de arbeidsmarkt of bij de arbeidsmarkt betrokken te houden De heer De Ruiter SP Voorzitter Deze vraag is betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden Uiteraard zet de SP fractie zich daarvoor in Wij vinden dat het wel degelijk mogelijk is voor mensen om via een reïntegratiekanaal uit de uitkeringsregeling te stromen Ik stel alleen vast en niet alleen ik maar ook het SCP dat dit op dit moment niet of in ieder geval onvoldoende functioneert dat mensen erg ontevreden zijn over de reïntegratie en al helemaal niet te spreken zijn over de reïntegratiebedrijven Daar moet dus veel meer werk van gemaakt worden verder wil ik de heer Bakker meegeven dat ik er erg voor ben om aan de voorkant te investeren in goede en veilige arbeidsomstandigheden zodat mensen helemaal niet in de regeling hoeven te komen Mevrouw Bussemaker PvdA Voorzitter Ik ben het met de minister eens dat fraude moet worden aangepakt Maar als hij een verhaal vertelt over wat sociaal en wat asociaal is dan vraag ik hem of hij het niet net zo belangrijk vindt om aandacht te besteden aan die mensen die graag de WAO uit willen komen maar tegen allerlei belemmeringen en bureaucratische rompslomp oplopen Ik zou het sociaal vinden als de minister zich keihard zou maken voor een verbetering daarvan zodat mensen die kunnen en willen werken of op een andere manier willen participeren daartoe echt de kans krijgen Minister De Geus Uw vraag klinkt mij als muziek in de oren want die is een ondersteuning van het kabinetsbeleid Dank u wel Mevrouw Verburg CDA Ik ben gek op muziek maar ik vond dat de heer De Ruiter nogal wat valse noten ten gehore bracht Het is natuurlijk onzin om tegen een minister te zeggen dat hij niet ambitieus mag zijn als hij het aantal WAO ers wil halveren Ook zijn redenering is nogal merkwaardig Wel is de uitstroom een belangrijk punt De minister kan het namelijk wel hebben over ondersteuning van het kabinetsbeleid maar hoe wil hij de belemmeringen weghalen die worden ervaren door veel mensen die willen uitstromen doordat de UWV nog niet optimaal functioneert of doordat zij op een andere wijze

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021007.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • en waar bestaat de passende arbeid uit 4 In hoeverre is er sprake van terugwerkende kracht naar aanleiding van het besluit van januari 2002 dat de optelsom van uitkeringen en pre pensioen of VUT bij ambtenaren maximeert op 75 van het oude salaris Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Rosenmöller ingezonden 20 augustus 2002 1 De Volkskrant 19 augustus jl Antwoord Antwoord van minister Remkes Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 27 september 2002 1 Volgens gegevens van het ABP is bij 4276 oud ambtenaren overheid en onderwijs sprake van samenloop van een WAO uitkering en FPU Bij ongeveer 700 oud ambtenaren heeft deze samenloop geleid tot een uitkeringsniveau dat meer is dan hun oorspronkelijke salaris Bij het merendeel hiervan gaat het om een uitkeringsniveau dat maximaal 10 hoger ligt dan dat oorspronkelijke salaris Bij een beperkt aantal oud ambtenaren gaat het om een uitkeringsniveau dat ligt tussen de 110 en 125 van dat salaris gegevens ultimo april 2001 2 Voor deze groep gelden de in de WAO genoemde keuringstermijnen Dit betekent dat een herkeuring plaats vindt na 1 jaar en na 5 jaar recht op WAO Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat de behandelende verzekeringsarts de betrokkene tussentijds oproept voor een zogenaamde professionele herbeoordeling Aangezien deze groep niet apart wordt geregistreerd door de UWV is niet vast te stellen in welke mate de betreffende herkeuringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd In het algemeen speelt dat hier sprake is van achterstanden bij de uitvoering van de herbeoordelingen Hierover heeft de ambtsvoorganger van de minister van SZW de Kamer geïnformeerd met een brief van 8 juli jl In hoeverre de herbeoordelingen van de betrokken groep hebben geleid tot een wijziging van de arbeidsongeschiktheid is omdat de betrokken

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021004.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • op dit moment nog andere belemmeringen voor reïntegratie van arbeidsongeschikte leraren die ook niet aan de Kamer gemeld zijn 4 Is het waar dat de huidige situatie nog steeds belemmerend werkt voor reïntegratie aangezien de korting op het prepensioen die vanaf januari jl wordt toegepast nog immer tot een hoger ouderdomspensioen leidt Zo ja wat denkt u hieraan te gaan doen en wilt u de Kamer zo spoedig mogelijk berichten hierover Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Rosenmöller en Noorman den Uyl ingezonden 20 augustus 2002 1 Volkskrant 19 augustus jl Antwoord Antwoord van minister Van der Hoeven Onderwijs Cultuur en Wetenschappen mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 20 september 2002 1 Zie het antwoord op vraag 3 van het lid Rosenmöller Aanhangsel Handelingen nr 24 vergaderjaar 2002 2003 2 Er is geen relatie met het lerarentekort Het betreft een groep oudere WAO gerechtigden die reeds waren afgekeurd en die in het algemeen een geringe reïntegratiekans hebben Hooguit zal zich incidenteel de situatie hebben voorgedaan dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte door die samenloop van WAO en FPU voor de restcapaciteit iets eerder van de FPU gebruik ging maken De ongewenste effecten van de regeling werden pas in oktober 2000 onderkend en derhalve niet eerder in overleg met de Kamer ter sprake gebracht zie het antwoord op vraag 3 van het lid Rosenmöller Aanhangsel Handelingen nr 24 vergaderjaar 2002 2003 3 Er zijn op dit moment geen belemmeringen bekend in de regelingen voor reïntegratie die niet aan de Kamer gemeld zijn 4 De huidige aangepaste FPU regeling werkt niet reïntegratiebelemmerend De FPU regeling bestaat uit een basisuitkering ca 10 255 euro per jaar het flexibel pensioen het vanaf 1 april 1997 opgebouwde kapitaalgedekte deel van de FPU en een garantieuitkering Het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20021001.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • opschoning en uniformering van de definities van de ex uitvoeringsinstellingen Wordt dit effect van ca 2000 dossiers buiten beschouwing gelaten dan is sprake van een lichte verdere daling van de achterstanden in het eerste kwartaal en april 2002 Uit nadere informatie ten aanzien van de ontvangen aanvragen blijkt verder dat vanaf het vierde kwartaal van 2001 sprake is van een daling van het aantal aanvragen Het aantal aanvragen over het eerste kwartaal van 2002 is ca 20 lager dan het aantal aanvragen over het eerste kwartaal van 2001 Het is nog niet duidelijk of hier sprake is van een trend of dat incidentele factoren een rol spelen De realisatie in het eerste kwartaal van 2002 is eveneens lager dan over dezelfde periode in 2001 De lagere realisatie is onder meer te wijten aan de eerder genoemde administratieve correctie en de invoering van het CBBS Ondanks de lagere realisatie vertoont de totale werkvoorraad vanaf het vierde kwartaal van 2001 een daling en daalt de achterstand in april ook weer Ook de realisatie van de herbeoordelingen is over de jaren 1999 2001 aanzienlijk gestegen Dit heeft niet kunnen voorkomen dat de achterstanden bij de herbeoordelingen over deze jaren zijn opgelopen tot een hoog niveau Ook hier kan echter geconstateerd worden dat vanaf medio 2001 sprake is van een daling van de achterstand Deze daling van de achterstand zet door in de eerste maanden van 2002 Tabel alle aantallen x1000 1999 2000 2001 2002 2002 1e kw april Ontvangen aanvragen1 154 172 179 39 12 Gerealiseerde einde wachttijd keuringen 134 152 172 35 12 Gerealiseerde herbeoordelingen 199 212 248 46 14 Achterstand einde wachttijd 19 4 16 0 8 8 10 6 10 0 Achterstand herbeoordelingen 53 1 82 7 89 5 78 1 75 2 1 Het aantal aanvragen minus het aantal

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20020724.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • opgesteld waarin met betrekking tot de WAO wordt afgeweken van het SER akkoord overwegende dat daarmee de aanpak van het belangrijke vraagstuk van de toenemende arbeidsongeschiktheid in de waagschaal wordt gesteld dringt er bij de informateur op aan in het Strategisch akkoord op te nemen dat de nieuwe regering met de sociale partners tot overeenstemming komt over de uitvoering van het SER akkoord ter zake van de WAO en gaat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20020718.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • mogelijke gevolg van extra werkdruk en of chaos als gevolg van de SUWI operatie 7 Welke stappen zullen worden genomen opdat dergelijke fouten in de toekomst niet meer plaatsvinden 1 Beide brieven van 21 januari 2002 met het kenmerk 06 R 196 21 04 63 betreffende beschikking over uw recht op een WAO uitkering en beschikking over een herziening van uw WAO uitkering zijn in kopie ondershands aan de staatssecretaris ter kennis gebracht Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 18 maart 2002 zie ook Aanhangsel Handelingen nr 681 vergaderjaar 2001 2002 1 Ja Ik vind het overigens niet wenselijk mededelingen te doen over de situatie van individuele uitkeringsgerechtigden Ik zal bij de beantwoording van de hierna volgende vragen dan ook zo min mogelijk ingaan op de individuele aspecten van deze casus 2 Als gevolg van een intern misverstand tussen de betreffende uitkeringsafdeling van het UWV en de betreffende arbeidsdeskundige is de brief aan de cliënt over de verlaging van de WAO uitkering verstuurd voordat de arbeidsdeskundige de cliënt daarover had geïnformeerd Het interne misverstand bestond eruit dat de uitkeringsafdeling ten onrechte in de veronderstelling verkeerde dat de verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage al aan de cliënt was medegedeeld De inhoudelijke beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid was al wel afgerond op het moment dat de brief aan de cliënt werd verstuurd 3 In dit geval is het niet gelukt om de mate van arbeidsongeschiktheid voor het einde van de wachttijd voor de WAO vast te stellen Aanvankelijk werd een uitkering verstrekt op basis van 80 tot 100 arbeidsongeschiktheid Op basis van onderzoek door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige is de mate van arbeidsongeschiktheid verlaagd Overeenkomstig de gangbare praktijk is de verlaging van de uitkering na twee maanden ingegaan 4 Er is geen sprake van een papieren keuring

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20020318.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •