archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • waarbij een niet arts werd ingeschakeld bij de claimbeoordeling Deze verricht voorbereidende werkzaamheden voor de verzekeringsarts en adviseert bijvoorbeeld over al dan niet oproepen voor een spreekuur Het evaluatieonder zoek richtte zich op de niet artsen die werkzaam zijn op vier vestigingen Bij het USZO is in 2000 een beperkte pilot geweest waarbij niet artsen zijn ingezet Gezien de gunstige ervaringen is in het voorjaar van 2001 besloten niet artsen landelijk te werven en specifiek in te zetten 2 per vestiging om de achterstanden weg te werken Om meer inhoudelijk het model op zijn merites te kunnen beoordelen is op drie kantoren een pilot gestart waarbij niet artsen worden ingezet bij de eerste en vijfdejaarsherbeoordelingen Deze zijn thans geëvalueerd Bij Cadans vindt een pilot plaats op vier districtskantoren met negen niet artsen De niet arts heeft spreekuurcontact met de cliënt bij de herbeoordeling en adviseert op grond daarvan aan de verantwoordelijke verzekeringsarts Aspecten als kwaliteit tijdigheid uitkomsten en klanttevredenheid maken vanaf de start deel uit van het onderzoek De inzet van niet artsen is volgens de evaluatie van het Verandermanage ment UWV succesvol en werkbaar maar vergt een goede voorbereiding en logistieke planning De vraag of de inzet van niet artsen leidt tot productiviteits en efficiëncy winst kan voorzichtig positief beantwoord worden De kwaliteit van het werk in de experimenten stemt overeen die van de normale werkprocessen Het Verandermanagement UWV kan nog geen definitief oordeel geven over de inzet van niet artsen en acht daarom continuering van de experi mentele inzet van niet artsen in de huidige opzet gewenst Standpunt Ik acht het evaluatierapport nog onvoldoende om definitieve conclusies te kunnen trekken De tijdsperiode die onderzocht is en de omvang van het onderzoek is ontoereikend voor een volledig oordeel De onderzoeksresultaten zijn sterk gebaseerd op de situatie bij Cadans deze pilot is echter in omvang beperkt en bovendien is in zekere zin sprake van een laboratorium situatie De resultaten die uit het rapport naar voren zijn gekomen acht ik bemoedigend Ik acht het positief dat het Ctsv nauw is betrokken bij de inzet van niet artsen Ik waardeer het ook dat de uitvoeringsinstellingen onder aansturing van het Verandermanagement UWV zoeken naar creatieve oplossingen voor de bestaande problematiek van achterstanden Een werkverdeling tussen verzekeringsartsen en niet artsen kan naast de efficiëncy winst ook meer arbeidssatisfactie opleveren voor de professional Naar mijn mening kan de inzet van niet artsen een positieve uitbreiding van de werkwijze bij de claimbeoordeling zijn Er is echter meer ervaring nodig alvorens tot structurele besluitvorming kan worden overgegaan Ik heb daarom het Verander management UWV laten weten dat de inzet van niet artsen voorlopig op dezelfde wijze kan doorgaan mits dit goed gemonitord en onderzocht wordt Ik heb het Verander management UWV gevraagd mij in het tweede kwartaal van 2002 nader te informeren over de inzet van niet artsen en de resultaten ervan Ik ben van mening dat in één opzicht het experiment gewijzigd zou moeten worden namelijk in die zin dat ook andere beroepsgroepen bij de herbeoordeling

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/hoogerv20011127.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • gekeurd 3 Leven het Landelijk instituut sociale verzekeringen en uzelf in de veronderstelling dat de gestage groei van het WAO volume kan worden gekeerd door oppervlakkige telefonische keuringen 4 Bent u bereid er voor zorg te dragen dat niet langer telefonisch wordt gekeurd 1 Brief Breed Platform Verzekerden en Werk d d 8 oktober 2001 Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 27 november 2001 zie ook Aanhangsel Handelingen nr 182 vergaderjaar 2001 2002 1 en 2 Ik heb kennis genomen van de brief van het Breed Platform verzekerden en werk waarnaar verwezen wordt In deze brief staat dat de wettelijke herbeoordelingen WAO in bepaalde gevallen beperkt worden uitgevoerd en de volledige herbeoordeling wordt vervangen door een vragenlijst die de cliënt moet invullen of door telefonisch contact Het is juist dat gezien de achterstanden die bestaan bij de wettelijke herbeoordelingen de uvi s gebruik maken van de zogenaamde bekorte procedure Deze houdt in dat de cliënt een vragenlijst ontvangt waarin hij informatie kan geven over zijn medische situatie en zijn activiteiten Op basis van de informatie van de vragenlijst en het bestaande dossier wordt vervolgens beoordeeld of het zinvol is de cliënt op te roepen voor het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20011127.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • gaf 52 aan zich aanvullend verzekerd te hebben tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid 2 Uit voornoemd onderzoeksrapport blijkt dat 13 van de zelfstandigen naast het eigen bedrijf ook in loondienst werkzaam is Van deze zelfstandigen gaf een gering aantal 17 van de 129 als reden daarvoor aan het verzekerd zijn voor de ZW en de WAO Mij zijn geen gegevens bekend waaruit een toename blijkt van het aantal ZZP ers dat vanwege sociale risico s naast hun bedrijf in loondienst gaat werken 3 Ik ben het met die stelling niet eens Zelfstandigen kunnen op grond van de WAZ bij langdurige arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering op minimumniveau net zoals vóór 1998 op grond van de AAW het geval was Er bestaat recht op een WAZ uitkering zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt maximaal tot de zelfstandige 65 jaar is De verplichte WAZ verzekering zorgt voor een collectief draagvlak voor de financiering van het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen De wetgever heeft bewust gekozen voor een uitkering op minimumniveau Boven dit minimum hebben zelfstandigen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij verzekerd willen zijn Naast een verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico is via de WAZ ook de uitkering in verband met bevalling ten behoeve van vrouwelijke verzekerden geregeld De WAZ premie wordt lastendekkend vastgesteld Hij bedraagt in 2001 8 8 van het premie inkomen boven een franchise van 29 000 gulden Premies zijn verschuldigd over het gezamenlijke bedrag van de in het kalenderjaar genoten winst uit onderneming en de zuivere inkomsten uit buiten dienstbetrekking verrichte tegenwoordige arbeid Over het premieinkomen boven 84 000 gulden wordt geen premie geheven 4 In de periode 1998 2000 is ongeveer 3 1 miljard gulden aan WAZ uitkeringen uitbetaald Het totaal aan uitgaven incl sociale werkgeverslasten uitvoeringskosten etc uit het WAZ fonds over deze periode bedraagt ongeveer 3 7 miljard gulden Aan baten is in de periode 1998 2000 ongeveer 4 5 miljard gulden binnengekomen zodat het fonds ultimo 2000 een vermogen had van 0 8 miljard gulden 5 en 6 Als iedere sociale verzekering kent de WAZ een verzekeringsplicht Er is dus geen keuzevrijheid met betrekking tot het al dan niet verzekerd zijn Zelfstandigen maar ook hun meewerkend echtgenoten alsmede beroepsbeoefenaren zijn verzekerd zolang er sprake is van de in de wet omschreven omstandigheden Voor ondernemers betekent dit dat zij verzekerd zijn zolang zij winst genieten uit een door hen feitelijk gedreven onderneming De ondernemer die nog wel winst geniet uit zijn onderneming maar daarvoor geen arbeid meer verricht is dus niet verzekerd voor de WAZ Voor de aandeelhouder in een vennootschap geldt evenzeer dat hij slechts voor de WAZ verzekerd is zolang hij feitelijk arbeid verricht ten behoeve van die vennootschap 7 De RZO bepleit in feite een uitbreiding van de kring van verzekerden voor de ZW en de WW met zelfstandigen In deze verzekeringen zou voor zelfstandigen een aparte minimumvoorziening moeten worden getroffen Dat lijkt mij geen goede gedachte Voor het onderscheid dat in de sociale verzekeringen bestaat tussen werknemers enerzijds en personen die arbeid buiten

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20011127b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • wordt beoordeeld hoe mensen worden herkeurd Dat leidt er misschien toe dat zoals wij lezen maar liefst 80 van de gevallen administratief wordt afgedaan Natuurlijk begrijpen wij dat er achterstanden zijn en natuurlijk begrijpen wij dat er onorthodoxe maatregelen zijn getroffen Is hij het echter niet met mij eens dat 80 echt veel te veel is en dat dit percentage fors omlaag moet Staatssecretaris Hoogervorst Dat percentage is echt te hoog en moet fors omlaag Ik wil de uvi s ook vragen een volledige nul meting te doen van de huidige situatie van het totale percentage administratieve keuringen afgezet tegen het totale percentage volledige keuringen in persoon Ik wil ook een tijdplan zien om die verhouding te verbeteren in de naaste toekomst De heer Wilders VVD Stel dat wij in een situatie komen en laten wij hopen dat dit snel gebeurt dat er geen achterstanden meer zijn bij de herkeuringen Wanneer verwacht de staatssecretaris dat de achterstanden zijn weggewerkt Is hij het ook met mij eens dat op het moment dat er geen achterstanden meer zijn minstens 90 van de mensen in persoon moet worden gekeurd tenzij men jaren in een inrichting zit met een slechte prognose Zo heeft men immers de meeste kans dat mensen uit de WAO verdwijnen Staatssecretaris Hoogervorst Ook bij een preciezer manier wil ik eerst een realistische schatting van de uitvoeringsinstellingen zelf horen Zij doen het werk zij moeten dat kunnen inschatten Ik aarzel om er op dit moment het aantal aanmeldin gen voor de WAO stijgt nog steeds elk kwartaal heel zonnige optimistische verklaringen over af te leggen Ik denk wel dat het een en ander mogelijk is Ik heb al gezegd dat het aantal artsen in de afgelopen twee jaar met 20 is gestegen dat is een forse capaciteitsexpansie Eenderde van de artsen in totaal is echter nog in opleiding het zijn nieuwe artsen die het vak nog moeten leren Die zijn derhalve nog niet op stoom gekomen en de productiviteit van deze artsen kan nog omhoog Ik denk ook dat de algemene productiviteit van de uvi s omhoog moet en omhoog kan De heer Wilders VVD Dit is heel interessant maar misschien kunt u mijn beide vragen beantwoorden Mijn eerste vraag in helder Nederlands was wanneer denkt u dat de keuringsachterstanden zullen zijn weggewerkt Ik begrijp dat u dit niet glashard kunt zeggen maar misschien kunt u daar een indicatie van geven Mijn tweede vraag betrof de situatie dat deze achterstanden zijn weggewerkt Bent u het met mij eens dat op dat moment wanneer dit ook moge zijn bijna alle mensen bijvoorbeeld 90 in persoon en niet administratief moeten worden gekeurd Daar bereiken wij immers het meeste resultaat mee Staatssecretaris Hoogervorst De eerste vraag kan pas goed worden beantwoord nadat de discussie over het stelsel die nu in volle gang is is afgerond U zult het met mij eens zijn dat een stelsel waarin in drie jaar tijd het aantal aanmeldingen voor de WAO met 60 kan toenemen tekenen van instabiliteit vertoont

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20011113.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • in die provincie is nog steeds bijzonder sterk ook onder werkgevers In mijn toespraak tot de werkgevers ben ik ingegaan op mogelijke verklaringen voor het grote verschil tussen de WAO instroom in Nederland en die in het buitenland Ik heb daar drie belangrijke factoren genoemd die ik overigens ook al in de Sociale Nota 2001 heb genoemd Ik ben ingegaan op het lage arbeidsongeschiktheidspercentage waarmee je in Nederland in de WAO kunt komen Het minimumpercentage is 15 terwijl in de meeste landen een minimum van 50 tot 66 geldt Ik heb ook gewezen op de afwezigheid van een wachttijd in de WAO In de meeste landen moet je drie tot vijf jaar hebben gewerkt om WAO rechten op te kunnen bouwen Ik heb inderdaad dat zal de heer de Wit bekend voorkomen gesproken over de hoogte en de duur van de bovenwettelijke loonsuppleties in Nederland waarin ons land sterk afwijkt van de landen om ons heen Ik heb erop gewezen dat het kabinet mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Donner over deze drie onderwerpen advies heeft aangevraagd bij de SER Het gaat dan over de referteperiode over het minimum arbeidsongeschiktheidspercentage de crux van het rapport van de commissie Donner en over het omgaan met bovenwettelijke uitkeringen Dit kan voor de heer de Wit dus niet als verrassing komen Hij vroeg of het kabinet hierover een standpunt heeft Het antwoord is nee Dat standpunt komt nadat de SER klaar is met haar advisering Het kabinet heeft de SER natuurlijk niet in het wilde weg een aantal vragen gesteld Wij hebben gerichte vragen gesteld over oplossingen waarover wij aan het nadenken zijn Ik hoop en die hoop heb ik ook in Limburg uitgesproken dat de SER serieus op deze vraagstukken ingaat en ons daarover een goed advies geeft zodat het kabinet in het najaar zijn standpunt kan bepalen De heer De Wit SP Ik begrijp uit uw woorden dat u namens het kabinet hebt gesproken Dat is van belang voor de volgende drie punten In de eerste plaats nuanceert u aan het eind van uw betoog uw uitlatingen over de WAO Vindt u het echter wel verstandig wat u heeft gedaan In de SER wordt op dit moment uitgebreid gesproken over een standpunt van werkgevers en werknemers over de WAO Heeft u dan geen voorschot genomen op die discussie Zet u de werkgevers en werknemers niet onder druk met de principiële keuze van de commissie Donner dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten geen WAO meer krijgen In de tweede plaats heeft minister president Kok twee jaar geleden bij de Algemene beschouwingen gezegd dat de discussie over 100 ziektewet en het afschaffen van de aanvulling tot 100 niet aan de orde is in het kabinet U komt daar elke keer op terug U bent wat dat betreft even vasthoudend als de heer Wilders van de VVD Ligt er op dit moment een voorstel in het kabinet om tot afschaffing van die aanvulling te komen Op de derde plaats vraag ik mij af waar

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010904.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • ter verbetering van de uitvoering De onderzoekers hebben beoogd verschillende organisatorische culturele psychologische en bedrijfsmatige niveaus in samenhang te onderzoeken aan de hand van invulschriften van medewerkers en leidinggevenden Naar mijn inzicht zijn er een drietal aspecten te onderscheiden Over de aspecten ontevredenheid van de medewerkers en de weg naar verbetering doet het rapport concrete uitspraken Het derde aspect is representativiteit In het rapport is aandacht besteed aan de representativiteit van het kantoor Arnhem voor de situatie binnen Cadans als geheel Ik heb het Ctsv gevraagd om een beoordeling van de situatie Hun bevindingen betrek ik bij mijn beantwoording De schriftelijke reactie van het Ctsv treft u hierbij als bijlage aan 1 Het rapport beschrijft dat in de beleving van medewerkers geen sprake is van een optimale procesinrichting en dat men ontevreden is over de aansturing Hoewel de uitkomsten van het rapport uitermate serieus genomen moeten worden zijn enige nuancerende opmerkingen op hun plaats Het rapport laat zien dat het uitvoerende werk gewoon doorgang vindt De onderzoekers geven aan dat door de professionele houding van het personeel een rechtmatige uitvoering van de wet op de eerste plaats komt De voorlopige resultaten met betrekking tot de rechtmatigheid bevestigen dit en laten zien dat de geconstateerde verbetering over het eerste halfjaar van 2000 zich naar verwachting doorzet in de definitieve jaarcijfers In alle wetten met uitzondering van de TW is een verbetering te zien ondanks de onzekerheden waar de uitvoering mogelijk aan onderhevig is geweest Dit betekent wel dat het management van Cadans veel zal moeten blijven investeren in het verbeteren van de operationele aansturing om de opgaande lijn te kunnen vasthouden Gelet op de aandacht die de totstandkoming van UWV onvermijdelijk vraagt wordt veel gevraagd van management en medewerkers Desalniettemin geeft het onderzoek aanleiding tot zorg en heeft het geleid tot

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010718.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • het persbericht van het CPB geconcludeerd wordt dat belangrijke elementen van de voorstellen nog niet zijn uitgewerkt en slechts beperkt empirisch onderzoek beschikbaar is 2 Zal het CPB nog aanvullende berekeningen maken als de voorstellen concreet zijn uitgewerkt 3 Heeft de commissie Donner II de opdracht om de WAO goedkoper te maken 1 Zo nee waarom beoordelen ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de staatssecretaris de voorstellen op hun financiële gevolgen 4 Als deze financiële gevolgen zo van belang worden geacht waarom is dan niet in de opdracht aan de commissie Donner II opgenomen dat zij aanbevelingen moest doen om de WAO goedkoper te maken 5 Zijn de financiële gevolgen het belangrijkste aspect bij de beoordeling door de staatssecretaris van de voorstellen 6 Kunnen deze vragen vóór de publicatie van het rapport van de commissie Donner beantwoord worden 1 Algemeen Dagblad 22 mei jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 29 mei 2001 1 Het CPB heeft de analyse van de voorstellen van de Commissie Donner II gemaakt op verzoek van de Commissie en ten behoeve van de Commissie Het uitbrengen van een persbericht is afgestemd met de Commissie De

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010605.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • is voltooid 5 Hoe beoordeelt u deze oplossing van het GAK voor haar artsentekort 6 Is het waar dat medische gegevens van GAK cliënten niet alleen door artsen in dienst van Argonaut worden ingezien maar dat de gegevens zelfs naar Argonaut worden opgestuurd 7 Is naar uw mening de privacy van de cliënt in dat geval voldoende beschermd 1 Trouw 19 april jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 21 mei 2001 1 Ja 2 Bij het Gak zijn ca 475 fte s verzekeringsartsen in dienst bij het GUO ca 30 bij het SFB ca 45 bij het USZO ca 120 bij Cadans ca 170 Hoe groot de tekorten zijn is niet precies bekend Bij het Gak bedraagt het tekort ongeveer 20 Er werken ca 25 externe verzekeringsartsen die ingehuurd zijn Het aantal ingehuurde artsen bij de andere uvi s is niet bekend omdat dit aantal sterk wisselt in de tijd en ook per districtskantoor 3 Bij de inhuur van externe verzekeringsartsen wordt gebruikgemaakt van verschillende private organisaties die verzekeringsartsen in dienst hebben Daarnaast worden externe verzekeringsartsen ingeschakeld die niet in dienst zijn van een organisatie maar als zelfstandige werkzaam zijn Een van de organisaties waarvan

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010530.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •