archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • de uitkeringsgerechtigde optreedt is hij of zij niet langer aangewezen op de gesubsidieerde kinderopvang maar kan ook in de particuliere sector een opvangplaats worden gezocht Het Lisv krijgt tevens de bevoegdheid een tegemoetkoming voor kinderopvang toe te kennen aan een werkgever als die een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die een reïntegratietraject heeft gevolgd De tegemoetkoming aan de werkgever geldt voor maximaal 12 maanden Bij het vaststellen van de hoogte van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20010515.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • uitvoering lijkt het hem niet verstandig wet en regelgeving opnieuw te wijzigen maar de konink lijke weg had moeten zijn eerst de verantwoordelijkheden het WAO stelsel en ziekteperioden goed vastleggen vervolgens de ondersteu nende subsidieregelingen vaststellen en ten slotte uitvoeren Voorkomen moet worden dat wijzigingen in het stelsel en wijzigingen in de uitvoering van de sociale zekerheid afzonderlijk plaatsvinden De Wet REA heeft in ieder geval geleid tot minder plaatsingen van arbeidsgehandicapten dan was verwacht 23 000 mensen zijn geplaatst met REA middelen en 68 000 zonder Een pas op de plaats ten aanzien van de regelgeving ligt voor de hand Als redenen voor de problemen worden onder andere aangegeven te lange procedures de capaciteitsproblemen bij de Arbeidsvoorziening het tekortschieten van de begeleiding en de verdeling van verantwoorde lijkheden vooral in het eerste ziektejaar De staatssecretaris zegt dat de cliënten nu beter op hun rechten en plichten worden aangesproken De heer Van der Knaap vraagt of dit bete kent dat het achterblijven van het aantal plaatsingen tot nu toe te wijten is aan de medewerking van de cliënten Een van de UVI s signaleert het als een knelpunt dat er geen sanctie instrument is als de betrokkene onvol doende bereid is om mee te werken Het bestand wordt thans doorgelicht op mogelijkheden tot reïntegratie Betekent dit dat de uitvoeringsin stellingen op dit moment totaal geen beeld hebben van de mogelijkheden tot reïntegratie van hun cliënten De staatssecretaris heeft een intentiever klaring met de VNG afgesloten waarin staat dat gemeenten zich in het kader van buurt en wijkgerichte aanpak niet alleen richten op bijstands gerechtigden maar ook op WAO ers De heer Van der Knaap vraagt of WAO ers in het vervolg verplicht worden om te doen wat nu op vrijwillige wijze gebeurt en hoe de verantwoordelijkheden dan zijn verdeeld Het is straks de klantmanager die in actie moet komen als de cliënt zich onttrekt aan verplichtingen die voortkomen uit het reïntegratieproject Wanneer is de klantmanager er Het duurt lang voordat de bestanden van UVI s gemeenten Arbeidsvoor ziening enz goed op elkaar aansluiten De heer Van der Knaap vraagt de staatssecretaris welke rol deze voor zichzelf ziet in het proces van informa tisering Tweede Kamer vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV nr 55 4 4 Door het privatiseren van de reïntegratiemarkt wordt de capaciteit van de reïntegratietrajecten groter Er kan worden geconcurreerd op basis van prijs en kwaliteit Echter de zaken blijken bij degenen die uitbesteden niet op orde De uitvoeringsinstanties hebben geen zicht op hun bestanden Hoe kan er dan worden uitbesteed Hoe wordt door de uitvoeringsin stellingen het reïntegratieproces bewaakt zolang er nog geen klant managers zijn Dat de bekendheid van de Wet REA bij arbodiensten uitvoeringsinstellingen en gemeenten nog moet worden vergroot is eigenlijk een schande De knelpunten rond de verdeling van verantwoordelijkheden in het eerste ziektejaar kunnen pas worden opgelost als duidelijk is hoe de WAO wordt gewijzigd wat betreft verantwoordelijkheden van werkgever en werk nemer De heer Van der Knaap is nieuwsgierig hoe de staatssecretaris het voucher bonussysteem zal invoeren Zelf denkt hij aan verdergaande voorstellen die een meer flexibele en grotere inzet van middelen in het eerste ziektejaar bewerkstelligen Hij refereert aan de motie Van der Burg c s Hij voelt in deze fase niet voor een ingrijpende wijziging van de Wet REA Ook het budget behoeft niet neerwaarts te worden bijgesteld maar het moment van aanwending van de middelen dient ter discussie te worden gesteld Het rendement lijkt hem het hoogst op het moment dat er nog een dienstverband is tussen werkgever en werknemer Het wachten is op de uitkomsten van de commissie Donner Mevrouw Schimmel D66 herinnert eraan dat haar fractie al bij de behandeling van de Wet REA in de Kamer heeft opgemerkt dat de wet vooral een werkgeverswet is en niet een werknemerswet De eerste evaluatie leidt haar tot de conclusie dat de staatssecretaris de wet moet omvormen tot een subsidie instrument dat gekoppeld kan worden aan de arbeidsgehandicapte die met bepaalde beperkingen op de arbeidsmarkt komt Zij refereert aan een werkbezoek aan een bedrijf dat helemaal wordt gerund door WAO ers Valid Express De eigenaresse pleit ervoor de subsidie van f 24 000 die beschikbaar wordt gesteld te koppelen aan de werknemer zelf ten behoeve van technische aanpassingen enz De eige naresse vindt het overigens wel belangrijk dat een loonkostensubsidie blijft bestaan opdat verlies aan arbeidsproductiviteit in de concurrentie met andere koeriersbedrijven kan worden opgevangen Mevrouw Schimmel pleit ervoor de werking van de wet door te lichten op bevorde ring van arbeidsparticipatie en behoud van en toegang tot werk Haars inziens behoeft de omvang van het subsidie instrument niet te worden beperkt maar dient de effectiviteit van de inzet ervan te worden vergroot Zij ergert zich kapot als zij in de Staatscourant leest dat het beoordelen van een WAO aanvraag gekoppeld aan een REA mogelijkheid 19 maanden heeft geduurd Welke werkgever gaat 19 maanden zitten wachten Als termijnen overschreden worden zouden subsidies automa tisch moeten worden toegekend Mevrouw Schimmel meent dat de Wet REA moet worden omgevormd tot een werknemerswet voor werkzoekenden met een arbeidshandicap waarin recht op arbeidsparticipatie recht op toegang tot voorzieningen recht op begeleiding en het recht op een tijdige beschikking geformuleerd moeten worden Zij dringt erop aan dat de staatssecretaris goede contacten gaat onderhouden met de Chronisch Zieken en Gehandicapten raad CG raad Die heeft een lijst van knelpunten aangedragen waaraan meteen gewerkt kan gaan worden Haars inziens kan een aantal nieuwe maatregelen in de REA worden opgenomen Zij verwacht dat die op korte termijn zullen worden gepresenteerd In ieder geval zou er nog dit jaar een soort hoofdlijnennotitie moeten komen om de REA van een werkgeversinstrument om te vormen tot een instrument dat de belemme ringen voor mensen met moeilijke lichamen wegneemt De UVI s doen niets de arbodiensten vinden het te veel moeite en de werkgever houdt niet zo van de wet Daarom dient eerst de positie van de arbeids Tweede Kamer vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV nr 55 5 5 gehandicapte versterkt te worden Desnoods kan altijd nog de quotum verplichting ingesteld worden De heer Harrewijn GroenLinks vindt het onbeschaamd dat de heer Wilders een half miljard uit de Wet REA vrij wil maken terwijl de heer Zalm misschien wel 20 mld of 30 mld ter beschikking heeft waar men niet aan mag komen De wet is nog maar net anderhalf jaar in werking en kan wellicht veel beter gaan functioneren Er wordt selectief omgegaan met een rapport waarin staat dat men niet goed kan beoordelen hoe de REA middelen precies besteed worden Men zou ook kunnen proberen de middelen effectiever te besteden in plaats van het budget te halveren De gemeenten en de arbodiensten zijn positief Gisteren is hij op bezoek geweest bij de drogisterijbranche die een eigen stichting heeft opgericht omdat de arbodienstverlening niet goed functioneerde Men heeft nu eigen casemanagers die proberen de lijn heel kort te houden en er bovenop te zitten Het reïntegratiebudget functioneert daar als een binnenkomer om werkgevers te overtuigen Hij steekt in zijn eigen club de nek uit om veel meer te komen tot reïntegratie in plaats van WAO Hij kan het absoluut niet verkopen als meteen maar wordt besloten in de middelen voor reïntegratie te kappen in plaats van te kijken hoe ze effec tiever kunnen worden besteed Het budget zou meer aan de arbeidsonge schikte zelf gebonden moeten worden Hij heeft al eerder gepleit voor een soort snelloketten Hij maakt voortdurend mee dat mensen de sluis naar de keuringen ingeduwd worden in plaats van naar de reïntegratie Nergens wordt het instrument ter discussie gesteld maar de uitvoering wordt wel ter discussie gesteld Hij ziet heel goed dat er problemen zijn in de uitvoering maar hij vindt dat de politiek daar een grote verantwoorde lijkheid heeft Hij wil zeer coöperatief zijn om door middel van SUWI tot oplossingen te komen maar op een gegeven moment moet de politiek ook zelf haar verantwoordelijkheid nemen Hij acht wijzigingen in de regelgeving voor de uitvoering noodzakelijk zoals mevrouw Schimmel heeft aangegeven Daarvoor zijn wetswijzigingen nodig De verdeling van verantwoordelijkheden in het eerste ziektejaar ook rond de REA middelen is nog steeds niet goed geregeld Het verbaast de heer Harrewijn dat REA teams van werkgever arbodienst en UVI bij gebrek aan financiële middelen weer zijn verdwenen De staatssecretaris was er altijd vrij positief over Hij verwijst weer naar de initiatieven in de drogisterij branche De heer Harrewijn vindt het hoewel tot nu toe blijkt dat mensen er zelf veel aan doen om gereïntegreerd te worden en werkgevers niet zozeer aan het REA instrument zeggen te hechten niet juist om minder middelen beschikbaar te stellen Het beeld kan snel veranderen als de conjunctuur terugloopt Hij vindt het niet gek als werkgevers die zich hebben inge spannen om arbeidsongeschikten te plaatsen daarvoor een bonus krijgen ook als zij dat zonder bonus ook wel zouden hebben gedaan Bij de nieuw te vormen UWV moet prioriteit worden gegeven aan de REA De heer Van Dijke ChristenUnie constateert dat de realiteit weerbarstig is Hij heeft het idee dat het voertuig is vastgelopen Meer gas geven om op de ingeslagen weg verder te gaan kan er dan toe leiden dat men alleen maar vaster komt te zetten Dat neemt niet weg dat hij afstand neemt van de stelling van de VVD dat als minder subsidie wordt gegeven die effectiever wordt gebruikt De middelen moeten natuurlijk wel effectief worden gebruikt Hij aarzelt over het nut van wetsaanpassingen want hij heeft niet de indruk dat men het probleem scherp voor ogen heeft In het verleden heeft zijn fractie al vaak gepleit voor een persoonsgebonden budget Dat wordt nu in een project meegenomen maar het is buitenge woon lastig om het integraal te doen nog ervan afgezien of iedere betrok kene in staat is om in het woud van instrumenten met een persoonsge bonden budget de weg te vinden Men is ook al bezig met SUWI Hij pleit Tweede Kamer vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV nr 55 6 6 ervoor dat er een soort assurantiehouder wordt aangewezen die degene die een persoonsgebonden budget heeft een beetje wegwijs maakt De Kamer vraagt al lang om het poortwachtersmodel maar de heer Van Dijke verwacht dat als hij een forse motie indient de coalitie die motie toch afwijst Hij hoopt dat de staatssecretaris nu eens helderheid zal bieden De evaluatie heeft naar de mening van de heer Van Dijke wel een functie De grote urgentie van de reïntegratie van arbeidsongeschikten maakt dat niet met een zekere vrijblijvendheid kan worden verdergegaan De cijfers bieden weinig duidelijkheid Hij maakt zich grote zorgen dat het bij de privatisering van de reïntegratie voor de groep met de grootste problemen nog moeilijker wordt om te reïntegreren zeker bij een teruglo pende conjunctuur Hij vindt de onafhankelijke positie van de werknemer met een reïntegratiebudget belangrijk Hij vraagt of er al enig zicht is op de ervaringen daarmee Komt er meer zicht op verwijtbaar gedrag van werkgevers Hij heeft begrip voor de angst van werkgevers voor admini stratieve rompslomp De heer Van Dijke ziet niet veel heil in een vermindering van het REA budget als het criterium dat het geld effectief moet worden ingezet niet goed wordt bewaakt Hij vat effectiviteit overigens niet alleen in economische zin op maar denkt ook aan factoren als menselijk geluk Hij hoort graag wat de inzet en ambities van de staatssecretaris voor de komende periode zijn De heer De Wit SP heeft het woord suboptimaal dat de staatssecre taris voor de werking van de Wet REA gebruikt nooit eerder gehoord Het blijkt een eufemisme te zijn voor niet goed werken De werking van de Wet REA is tot nu toe buitengewoon teleurstellend Veel meer mensen slagen erin buiten de wet om een baan te vinden dan met de wet De SP fractie maakt zich ernstig zorgen over de roep om een harde ingreep in de WAO De steen der wijzen zou gevonden moeten worden door de commissie Donner maar de heer De Wit gelooft daar niet in Hij acht fundamentele ingrepen in de WAO niet nodig als de reïntegratie maar fors en veel beter wordt aangepakt Volgens het rapport kunnen 130 000 WAO ers worden gereïntegreerd Alles bijeen komen 200 000 mensen in de WAO in principe voor reïntegratie in aanmerking Volgens het rapport zijn zelfs 300 000 tot 350 000 arbeidsongeschikten op zoek naar werk Zij willen graag maar lopen vast door onvoldoende bekend heid met de subsidiemogelijkheden ondoorzichtigheid van de subsidie mogelijkheden lange wachttijden veel te veel bureaucratie en onduide lijke verdeling van verantwoordelijkheden De voor de heer De Wit belangrijkste conclusie is door de staatssecretaris niet genoemd In de samenvatting staat dat werkgevers positief zijn over de mogelijkheden van de Wet REA maar aan de wet geen doorslagge vende betekenis toekennen bij hun reïntegratie inspanningen Zij willen dus ofwel arbeidsgehandicapten plaatsen en nemen en passant even de subsidie mee ofwel zij willen dat niet en de Wet REA verandert daar hele maal niets aan De heer De Wit heeft al vaker gewezen op een onderzoek waaruit blijkt dat tweederde van de bedrijven ondanks bekendheid met de WAO regels geen WAO ers of gehandicapten in dienst willen nemen Hij ziet het onmiddellijk invoeren van de quotumverplichting met een sanctie daaraan verbonden als de beste oplossing Slechts rond de 2 van het bedrijfsleven plaatst arbeidsgehandicapten Een groot deel van de subsi dies is dan niet nodig Men weet al heel lang dat de loonkostensubsidies niet werken Subsidies voor de aanpassing van werkplekken bijvoorbeeld kunnen beter worden gekoppeld aan de werknemer Verder blijkt de priva tisering van de Ziektewet niet te werken Die wet zou dus opnieuw inge voerd moeten worden Hij verzoekt de staatssecretaris in elk geval een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de quotumverplichting Ook verwijst hij naar de suggesties die door de CG raad zijn gedaan over Tweede Kamer vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV nr 55 7 7 de arbeidsadviseur de bemiddeling als voorziening het overhevelen van de REA instrumenten naar de arbeidsgehandicapte enz Antwoord van de regering De staatssecretaris heeft in de evaluatie rondborstig toegegeven dat het met de reïntegratie niet goed gaat Hij heeft van de Kamer een palet van opvattingen gehoord variërend van de mening dat de subsidies voor het overgrote deel niet werken en dat er een quotumverplichting moet worden ingesteld tot de mening dat zij niet werken en dat er dus drastisch in moet worden gesneden De kritiek dat het aantal WAO aanvragen van 120 000 naar 160 000 is gestegen doordat hij sinds het Plan van aanpak niets meer heeft gedaan raakt aantoonbaar kant noch wal en is absurd Ondanks de toename van het aantal aanmeldingen zijn de UVI s erin geslaagd de claimbeoordeling te verscherpen hetgeen leidde tot minder toekenningen en minder volledige toekenningen In de tweede helft van het jaar zal een nieuw claimbeoordelingssysteem worden ingevoerd dat tot belangrijke verbeteringen zal leiden Hij is een jaar bezig geweest om de afspraken van het regeerakkoord te ontwarren en tot een logisch geheel het SUWI samen te brengen Dat heeft geleid tot vertraging van het wetsvoorstel poortwachtersmodel dat lang bij de Raad van State heeft gelegen Opmerkingen van de raad hebben hem aanleiding gegeven de memorie van toelichting aan te scherpen Inmiddels is met de partijen gewerkt aan een best practice voor het eerste ziektejaar Dat heeft geleid tot een ontwerp ministeriële regeling die houvast zal bieden aan de partijen in het veld Het wetsvoorstel komt nog deze maand bij de Kamer Hij heeft niet de pretentie dat daarmee de hele WAO problematiek zal zijn opgelost In een flink aantal branches met meer dan 3 miljoen werkne mers heeft hij inmiddels arboconvenanten afgesloten waarin concrete afspraken worden gemaakt over preventie en bestrijding van ziektever zuim Daar zit ook geld bij De staatssecretaris vindt het bijna een wonder dat de UVI s de stijging van het aantal WAO aanmeldingen van 120 000 naar 160 000 in twee jaar tijd hebben kunnen verwerken Ander werk moet daardoor blijven liggen Het is een prestatie dat desondanks minder mensen zijn toegelaten tot de WAO Zijns inziens heeft de toename van het beroep op de WAO een relatie met de gespannen arbeidsmarkt Er zijn meer mensen met ziekte problemen aan het werk en ziekteverzuim is gemakkelijker doordat er geen banen op de tocht staan Er zijn nog meer factoren waardoor de druk op de WAO groter wordt Het WAO stelsel heeft kennelijk onvoldoende zelfcorrigerend vermogen om een massieve druk effectief te weerstaan Daarover zal nog een moeilijke politieke discussie moeten plaatsvinden De financiële prikkels in het eerste ziektejaar zijn vaak zodanig dat er sprake is van een glijbaaneffect richting WAO Hij acht het onaannemelijk dat het ziekteverzuim is gestegen doordat de uitvoering niet meer zo goed functioneert of doordat er onvoldoende wetgeving is De Wet REA is pas in juli 1998 in werking getreden Er zijn nooit hoogge spannen verwachtingen gekoesterd in die zin dat er in de meerjarencijfers hoge bedragen zijn ingeboekt De wet is gezien als een aanvullend beleidsinstrument Het is niet erg waarschijnlijk dat de WAO problematiek met subsidies kan worden opgelost De staatssecretaris is het er niet mee eens dat de Wet REA een soort werkgeverswet zou zijn Volgens hem gaat meer dan 50 van de subsidies direct naar werknemers De eerste resul taten zijn ronduit teleurstellend De kosten zijn sneller dan voorzien gestegen van 850 mln naar 1120 mln Men weet de weg erheen goed te vinden al zal er best wat vastlopen bij de UVI s De kosten per plaatsing zijn hoog maar het aantal geslaagde reïntegraties is onvoldoende gestegen Omdat trajecten vaak langer dan een jaar duren is over de effectiviteit van de wet nog niet zo heel veel te zeggen Hij heeft onder ogen gezien dat veel subsidies waarschijnlijk overbodig worden toege Tweede Kamer vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV nr 55 8 8 kend en dat reïntegratie waarschijnlijk ook zou hebben plaatsgevonden zonder subsidie Effectiviteit is niet alleen een economisch begrip voor hem Voor mensen met een zware lichamelijke handicap zullen subsidies

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010427.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • overleg tussen de commissie Donner en de Kamerfracties 6 Kan er als gevolg van dit overleg nog wel sprake zijn van een onafhankelijk advies van deze commissie aan de regering 7 Is een Kamerdebat met de regering over het voorstel nog wel zinvol indien vooraf al vaststaat dat de conclusies en aanbevelingen worden gedragen door de geraadpleegde fracties Zo ja vindt u dit acceptabel 1 De Telegraaf 27 maart jl

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010418.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • van de verzekeringsarts 1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer Het Ctsv onderscheidt vervolgens vijf theoretische modellen van inzet van niet artsen 1 administratief ondersteunend model 2 expertise model het verlenen van specifieke deskundigheid 3 beperkt preadvies model het voorbereiden van de rapportage en het geven van een preadvies op grond waarvan de verzekeringsarts tot zijn oordeel komt 4 uitgebreid preadvies model het zelfstandig doen van medisch onderzoek op grond waarvan een preadvies wordt opgesteld Op basis van dit preadvies komt de arts tot zijn oordeel 5 autonoom model de niet arts onderzoekt en oordeelt er is geen rol voor de verzekeringsarts Over de modellen oordeelt het Ctsv als volgt De eerste twee modellen zijn waardevol en staan niet ter discussie Het vijfde model dat overigens in de praktijk niet voorkomt acht het Ctsv gelet op de bepalingen in het Schattingsbesluit onrechtmatig Het derde model Gak Uszo variant heeft betrekking op herbeoordelingen In de praktijk verschilt de vierde variant de Cadans variant van de derde omdat het hier ook om einde wachttijd beoordelingen gaat en omdat de niet arts ook zelf onderzoek kan doen Het Ctsv ziet dit echter als een gradueel verschil Er is geen harde juridische grond die zich hiertegen verzet Het Ctsv vraagt zich echter af of dit aansluit bij de intentie van de wetgever omdat de arts slechts in naam verantwoordelijk is Het Ctsv vraagt zich voor beide varianten af of de verzekeringsarts zijn verantwoor delijkheid kan waarmaken Vooralsnog beschouwt het Ctsv deze ontwikkeling als ongewenst Het Ctsv beoordeelt de Cadans pilot als verantwoord maar verwacht geen doelmatigheidswinst Het Ctsv zegt in zijn brief niet te kunnen instemmen met deze varianten zonder dat de wetgever zich hier expliciet over heeft uitgesproken Het Ctsv kan zich echter voorstellen dat ik mijn oordeel opschort tot de evaluatie van de experimenten beschikbaar is Tot die tijd zou dan de gang van zaken kunnen worden gecontinueerd onder de voorwaarde dat geen uitbreiding van de experimenten plaats vindt en dat geen implementatie van reguliere inzet van niet artsen zal plaatsvinden Het Ctsv zal aan het Lisv vragen aan deze voorwaarden mee te werken Het Ctsv besluit met te stellen dat de huidige problematiek ook opgelost kan worden door het aanbod te stroomlijnen om zodoende de wettelijke herbeoordelingen meer zinvol te maken Door middel van een professionele inschatting zouden herbeoordelingen in bepaalde gevallen als kans rijk aangemerkt kunnen worden Het Ctsv geeft in overweging met betrokkenen expliciete criteria uit te werken voor het definiëren van kansrijke herbeoordelingen voor de huidige periode met exceptionele achterstanden In een later stadium kan vervolgens meer specifiek bepaald worden welke generieke groepen gedefinieerd kunnen worden voor een aangepast herbeoordelingsbeleid Standpunt Over de verbeteracties waarbij niet artsen ingezet worden heb ik in mijn eerdere brief aan uw Kamer over de rapportages van het Ctsv 26 februari jl al aangegeven dat ik het waardevol acht dat de uitvoeringsinstellingen op verschillende manieren trachten de beschikbare menskracht zo efficiënt mogelijk in te zetten De risico s die het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20010329.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • nu op tafel op het moment dat de commissie Donner haar werk moet doen en een advies moet uitbrengen Staatssecretaris Hoogervorst Nee er is geen enkele eis op tafel gelegd Het enige wat ik gezegd heb is het volgende Met deze aanhoudende groei is het moment aangebroken nog eens goed naar de fundamenten te kijken Als er iets mis is met je huis moet je naar de fundamenten kijken Dat is iets anders dan dat je zegt dat je alle fundamenten gaat ondergraven en dat je ze allemaal verandert Dat is een zaak van de tweede orde De heer De Wit SP Maar vindt de staatssecretaris dan dat de commissie Donner dat op dit moment niet doet Heeft hij daar aanwijzingen voor Waarom zegt hij dat nu Staatssecretaris Hoogervorst Ik sprak de commissie Donner helemaal niet aan Ik gaf een interview er werd mij een mening gevraagd en die heb ik gegeven Er staat helemaal niet dat de commissie Donner maar eens van haar stoel af moet komen eindelijk eens in actie moet komen en eens een fundamentele stelselherziening moet voorstellen Dat staat er helemaal niet De voorzitter De laatste keer mijnheer De Wit De heer De Wit SP De staatssecretaris heeft het over de WAO en over een fundamentele wijziging van de WAO Dat heeft hij gezegd Daarom stel ik nogmaals de vraag waarom hij dat op dit moment heeft gezegd Waarom vindt hij het nodig om het nu te doen terwijl de commissie Donner in alle vrijheid met een advies moet komen Hieraan vastgekoppeld stel ik de vraag of het de staatssecretaris bekend is of de commissie Donner met hem of de regering heeft gesproken over de adviezen waarmee de commissie bezig is Weet hij wellicht iets over contacten met Kamerfracties Staatssecretaris Hoogervorst Het staat de heer Donner vrij te praten met wie hij maar wenst Daar ga ik niet over De heer De Wit SP Ik vroeg of het de staatssecretaris bekend is of met de regering dan wel met Kamerfracties gesproken is Staatssecretaris Hoogervorst Het is mij bekend dat de heer Donner wel eens met mij gesproken heeft De heer De Wit SP Over de WAO Staatssecretaris Hoogervorst Natuurlijk want ik heb de commissie ingesteld De heer Van Dijke ChristenUnie Voorzitter Ik stel het zeer op prijs dat de staatssecretaris geen gelegenheid onbenut laat om zijn grote ongenoegen kenbaar te maken over het steeds groter wordende aantal WAO ers De commissie die nu in het leven is geroepen en aan het werk is doet haar werk in alle voortvarendheid en zal te gelegener tijd rapporteren Wat natuurlijk van belang is om te weten is of de commissievoorzitter of de commissie zelf in de aanloop naar het schrijven van het eindrapport met de staatssecretaris heeft gesproken en zo ja wat dan de aard van dat gesprek was Staatssecretaris Hoogervorst Het staat de heer Donner vrij om met wie dan ook te spreken maar de commissie stelt haar advies in volledige onafhankelijkheid op Degenen die de mensen kennen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010403.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • in geblokkeerde vorm worden gespaard Omdat deze spaarbedragen niet tot het loon in de zin van de CSV behoren is daarover geen premie verschuldigd De grondslag voor een eventueel recht op uitkering ingevolge de Ziektewet ZW de Werkloosheidswet WW en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO is in beginsel dezelfde als die voor de premieheffing namelijk het loon in de zin van de CSV Als gevolg hiervan behoren de in het kader van een spaarloonregeling gespaarde bedragen niet tot het loon waarop een mogelijke ZW WW of WAO uitkering is gebaseerd Per 1 januari 1994 is de spaarloonregeling vereenvoudigd en gestroomlijnd Bij de parlementaire behandeling van het hiermede verband houdende wetsvoorstel is het feit dat spaarloon geen deel uitmaakt van het uitkeringsloon uitdrukkelijk aan de orde gekomen Kamerstukken II 1993 1994 20 291 nr 25 blz 5 en 6 Bij een spaarloonregeling wordt een deel van het overeengekomen brutoloon in geblokkeerde vorm gespaard Over het met het spaarbedrag verminderde brutoloon zijn dan premies sociale verzekeringen verschuldigd over het spaarbedrag niet Op deze wijze worden werknemers gestimuleerd te sparen terwijl dit de werkgever geen extra geld kost Indien zich een uitkeringssituatie voordoet wordt de uitkering gebaseerd op het loon exclusief het spaarbedrag In zo n situatie is de uitkering dus lager dan wanneer niet aan de spaarregeling zou zijn deelgenomen 3 en 4 Zoals opgemerkt is de grondslag voor de uitkering in beginsel het loon in de zin van de CSV ofwel het loon waarover premie is betaald Dit vloeit voort uit de zogenaamde verzekeringsgedachte het verzekerde risico is de grondslag voor zowel de premieheffing als voor de uitkering Bedragen die in het kader van een spaarloonregeling zijn aangewend zijn nadrukkelijk uitgesloten van het loon in de zin van de CSV Zij behoren derhalve niet tot het ingevolge de sociale verzekeringswetten

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010321.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • betreft zijn de cijfers niet zeer opvallend Bij de 2 grootste bij het GAK aangesloten werkgevers werkt namelijk ca 56 van de werknemers die bij het GAK worden geadministreerd bij de 24 grootste bij het GAK aangesloten werkgevers werkt ca 15 van de werknemers die bij het GAK worden geadministreerd De WAO instroom vanuit deze bedrijven is hier een afspiegeling van 3 en 4 Bij het Gak is bekend om welke sectoren en bedrijven het gaat technisch gezien kan het GAK deze gegevens dan ook verstrekken Ik ben van mening dat sectorgegevens over de instroom in de WAO belangrijk zijn en er aan kunnen bijdragen dat bedrijven zich meer bewust zijn van het arbeidsongeschiktheidsrisico in hun sector In die zin zal openbaarheid van gegevens zeker een preventieve werking kunnen hebben De sectorgegevens zullen daarom periodiek gepubliceerd worden in de Sectoranalyse WAO De eerste sectoranalyse WAO heeft de Kamer op 28 november 2000 ontvangen Daarnaast publiceert ook het Lisv periodiek informatie over sociale verzekeringen naar sectoren Het is op grond van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997 OSV 1997 Stb 95 thans niet toegestaan dat bedrijven met naam en toenaam genoemd worden in de publiciteit Uitvoeringsinstellingen hebben op grond van artikel 98 van de OSV een geheimhoudingsplicht die onder andere betrekking heeft op de gegevens van aangesloten bedrijven Daarnaast geldt op grond van artikel 99 van de OSV dat uitvoeringsinstellingen de gegevens niet mogen aanwenden voor een ander doel dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld Nu bedrijven de gegevens voor de vaststelling van de premieheffing verstrekken zou het openbaar maken ervan leiden tot aanwending voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt Overigens vernemen bedrijven zelf hun eigen WAO risico bij de vaststelling van de gedifferentieerde WAO premie waardoor zij in de gelegenheid worden gesteld zo nodig maatregelen te nemen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010312.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • toekenningen staan nog eens samengevat in onderstaande tabel Tabel 10 Ontwikkeling van aantallen aanvragen afwijzingen en toekenningen 1998 1999 2000 Aantal aanvragen WAO 110 000 133 000 150 000 hersteld voor einde wachttijd en overig 24 25 26 Aantal keuringen WAO 84 000 99 000 111 000 percentage afwijzingen 21 23 26 percentage gedeeltelijk toegekend 26 27 28 percentage volledig toegekend 53 50 46 Het aantal aanvragen in 1998 is geschat op basis van EPI steekproefgegevens zie ook Sociale Nota 2001 Complete registratie van aantallen aanvragen toekenningen en afwijzingen vindt pas plaats sinds 01 01 1999 Conclusie Het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering is in de periode 1998 2000 zeer scherp gestegen De netto instroom in de arbeids ongeschiktheidsregelingen stijgt hierdoor ook fors maar duidelijk minder sterk dan het aantal aanvragen Dit is in belangrijke mate te danken aan een verhoging van de uitstroom en lijkt tevens te danken aan een striktere claimbeoordelingspraktijk Zowel het aantal toekenningen als het aantal volledige toekenningen blijft relatief achter bij het aantal aanvragen Als het toekenningspercentage gestabiliseerd zou zijn op het niveau van 1998 zouden in totaal 7500 WAO uitkeringen meer zijn toegekend 2000 in 1999 en 5500 in 2000 dan nu het geval is geweest Als ook de kans om volledig arbeidsongeschikt te worden verklaard gestabiliseerd zou zijn op het niveau van 1998 zouden in totaal 10 700 volledig arbeidsongeschikten meer zijn ingestroomd 3000 in 1999 en 7700 in 2000 Het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten zou dan tegelijkertijd 3200 lager geweest zijn 1000 in 1999 en 2200 in 2000 Niettemin blijft verdere verbetering mogelijk met name ten aanzien van de toepassing van de richtlijn Geen Duur zaam Benutbare Mogelijkheden GDBM 3 Ctsv voortgangsrapportage claimbeoordeling WAO Algemeen Naar mijn mening biedt de tweede voortgangsrapportage van het Ctsv een goed overzicht van de praktijk in het veld van de WAO claim beoordeling en van de mogelijkheden tot verbetering daarvan Het instru ment van regelmatige voortgangsrapportage door het Ctsv biedt goede mogelijkheden voor het signaleren van trends en het treffen van corrige rende maatregelen en tekortkomingen in de claimbeoordelingspraktijk De bevindingen van het Ctsv vormen in belangrijke mate een bevestiging van de andere signalen die uit de uitvoering werden ontvangen en vinden in een aantal opzichten ook hun bevestiging in de cijfers zoals die in het vorige hoofdstuk zijn weergegeven Het Ctsv constateert een aantal ontwikkelingen en legt zijn vinger op enkele kwetsbare onderdelen van de claimbeoordelingspraktijk Ik kan die constateringen in grote lijn onderschrijven maar wil ook signaleren dat de tekortkomingen vooral nu aan het daglicht komen door een zich ontwikkelend groter inzicht in de claimbeoordelingspraktijk Er is sprake van een duidelijk bewustwordingsproces omtrent de noodzaak van kwalitatieve verbeteringen in de claimbeoordeling en dit is ook aanleiding geweest tot een aantal belangrijke nieuwe activiteiten onderzoeken en beleidsintensiveringen Hieronder volgen kort de belangrijkste bevindingen van het Ctsv terzake en mijn reactie daarop Eerst wil ik ingaan op de informatievoorzienings problematiek vervolgens op de achterstanden bij WAO claimbeoordelingen en herbeoordelingen de pilots voor een efficiëntere claimbeoordeling met name de inzet van paramedici en de financiële verantwoording van deze initiatieven Een aparte reactie op de handhaving van de standaard GDBM volgt in de volgende paragraaf Informatievoorziening Een regelmatig terugkomend aspect in de Ctsv rapportages is het nog steeds bestaande gebrek aan informatie omtrent wat zich nu werkelijk afspeelt in de uitvoeringspraktijk Dit betreft zowel de toepassing van de standaarden als de stand van de experimenten en de omvang van de achterstanden De opvatting van het Ctsv dat hoge prioriteit moet worden gegeven aan de ontwikkeling van een adequaat managementinformatiesysteem als onderdeel van een geïntegreerd kwaliteitsborgingssysteem kan ik volledig onderschrijven Om gericht toezicht te houden alsook om verbetermaatregelen te kunnen treffen is het noodzakelijk om zo goed mogelijk inzicht te hebben in de knelpunten en tekortkomingen en in de mogelijke oorzaken daarvan Aan het opvullen van deze lacunes wordt gewerkt Een groot aantal verbeteracties is op het gebied van de informatievoorziening sinds het Plan van Aanpak WAO in werking gezet vrijwel alle informatiewensen zijn belegd in de informatiesystemen van de uitvoeringsinstellingen Hiertoe heeft het Lisv nieuwe informatie voorschriften opgesteld en zijn bestaande informatie voorschriften aangepast Verdere doelstellingen van het beleid op dit gebied zijn om te bepalen welke informatie er moet worden geleverd om inzicht te krijgen in de uitvoering de prestaties en eventuele problemen die zich voordoen bij de claimbeoordeling Er is nog altijd te weinig eenduidigheid in de door de verschillende uvi s benutte kengetallen Het Lisv dient zorg te dragen voor meer uniformiteit opdat de cijfers resulteren in eenduidige management en beleidsinformatie De achterstanden Het blijkt voor het Ctsv moeilijk om een inzichtelijk beeld te krijgen van de exacte aard en omvang van de achterstanden bij de claimbeoordeling Eind september 2000 hebben het Lisv en de uvi s een convenant gesloten over het beëindigen van de achterstanden per januari 2002 Het College acht het een positieve ontwikkeling dat het Lisv en de uitvoeringsinstellingen zich committeren aan harde en duidelijke doelstellingen met betrekking tot het wegwerken van achterstanden Er dient echter gewaakt te worden voor een eenzijdige aansturing op logistieke prestaties ten koste van de kwaliteit Het Ctsv zal de uitwerking van dit convenant inten sief volgen Met het Ctsv ben ik van oordeel dat de effectiviteit van maatregelen in verband met de capaciteitsproblemen van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen pas beoordeeld kan worden als aard achtergrond en oorzaak van de capaciteits en achterstandsproblematiek beter in beeld zijn gebracht In het kader van de verbetering van de informatie voorziening wordt daar dan ook hard aan gewerkt Duidelijke en uniforme definities over wat precies onder het begrip achterstand moet worden verstaan zijn van groot belang voor een heldere controle en planning In het licht van de tekortkomingen in de informatieverschaffing is het mij niet duidelijk hoe het Ctsv tot het oordeel komt dat de achterstanden onverminderd groot zijn wegens het ontbreken van adequate kengetallen valt dat juist niet goed te beoordelen Tevens moet de tijdigheidsproblematiek worden bezien in het licht van de explosieve toename van de toeloop op de claimbeoordeling die

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20010226.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •