archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • de uitvoering van de AWBZ wordt voorgestaan constaterende dat ook het interne bedrijfsproces van de RIO s knelpunten vertoont en bij de bestuurlijke en organisatorische inbedding van de RIO s vraagtekens gezet kunnen worden verzoekt de regering aanvullend op het kwaliteitverbeteringstraject Robuuste RIO s 1 het zorgindicatiebesluit aan te passen conform het gestelde in de aangenomen motie Dankers c s en dus de RIO s te verplichten de indicatie voor enkelvoudige kortdurende zorg over te laten aan huisartsen of ziekenhuizen 2 de toepassing van het zogenaamde BIO protocol wettelijk voor te schrijven 3 te onderzoeken of het neerleggen van het toezicht op het gebruik van het BIO protocol de opleiding en training van indicatiestellers en certificering bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en het verantwoordelijk maken van het College Toezicht Uitvoeringsorganisaties voor het toezicht op de door de RIO s verstrekte informatie over de gestelde indicaties en de interne bedrijfsvoering bijdraagt aan de totstandkoming van een onafhankelijke objectieve en integrale indicatiestelling en de Kamer hierover uiterlijk 1 juni 2001 te rapporteren en gaat over tot de orde van de dag Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Van Vliet Dankers en Blok Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund Zij krijgt nr 205 24036 26631 De motie Van Vliet c s 24036 26631 nr 197 is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt De Kamer gehoord de beraadslaging van mening dat flexibilisering van de aanspraken en het omschrijven van producten een essentieel onderdeel is van ontschotting en vraagsturing zoals de modernisering van de uitvoering van de AWBZ voorstaat constaterende dat flexibilisering van de aanspraken en productomschrijvingen pas per 2003 volledig gestalte zullen krijgen van mening dat het om te kunnen voldoen aan de hulpvraag van de cliënt en het wegwerken van wachtlijsten noodzakelijk is dat reeds nu tot zoveel

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/moties20010220.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • Wat is de aard van deze uitkeringen percentages en oorzaak 1 Trouw 26 januari jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 15 februari 2001 1 Ja 2 Ja 3 Er zijn drie belangrijke redenen waarom de maandtotalen onderling af kunnen wijken De instroom in de WAO volgt een cyclisch patroon met pieken in de wintermaanden en dalen in de zomermaanden De kans om feitelijk in de WAO in te stromen lijkt dus enigszins seizoen afhankelijk te zijn Bij de grootste uvi het GAK wordt afwisselend gewerkt met 4 en 5 weekse periodes die aan het LISV geleverd worden De maanden februari mei augustus en november waren in 2000 5 weekse periodes met een navenant hogere instroom Bij 1 uvi worden voorschotten op WAO uitkeringen nog niet meegeteld Een uitkering komt daar pas in de statistieken als de keuring daadwerkelijk heeft plaatsgevonden zodat bijvoorbeeld in de verlofperiodes weinig instroom plaatsvindt en in de maanden daarna als achterstanden weggewerkt worden juist veel instroom Met name als er sprake is van een samenloop van omstandigheden waardoor bovengenoemde 3 factoren tegelijk de instroom stuwen of remmen kan een maandcijfer er positief of negatief uitspringen Zo n samenloop in negatieve zin

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010215.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • u de twijfels van de Ctsv bij de verlichting van de keuringsproblematiek als gevolg van de experimenten met de inzet van niet artsen bij de WAO keuringen 5 Is het mede in het licht van eerder genoemde conclusie en twijfels van de Ctsv niet verstandiger geen keuringen te laten verrichten door niet artsen 1 Ctsv december 2000 Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 19 januari 2001 1 Ja 2 In het kader van de voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt voor een periode van drie jaar jaarlijks 50 miljoen gulden extra ingezet voor de verbetering van de claimbeoordeling en wegwerken van achterstanden Wat betreft de besteding van deze middelen heeft het Lisv met de uitvoeringsinstellingen overeenstemming bereikt over een convenant De uitvoeringsinstellingen hebben vervolgens verbetermaatregelen voorgesteld opleidingsmaatregelen versterkte werving inhuur professionals taakspecialisatie verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verbetering informatievoorziening intensivering administratieve ondersteuning etc Het Lisv bestuur zal naar verwachting in zijn vergadering van 24 januari a s besluiten hoe de beschikbare gelden voor 2000 toegekend worden aan de uitvoeringsinstellingen 3 Het Ctsv constateert dat het gebruik van standaardzinnen ertoe leidt dat rapportages onvoldoende inzicht bieden in de overwegingen en argumenten die leiden tot een bepaald oordeel Op die wijze is het sturen op inhoudelijke kwaliteit niet goed mogelijk Ik deel daarom de conclusie dat zoveel mogelijk in eigen bewoordingen gerapporteerd moet worden Dit sluit evenwel niet uit dat er via bepaalde formats moet worden gerapporteerd 4 Het Ctsv signaleert mogelijke risico s met betrekking tot de experimenten waarbij niet artsen worden ingezet bij de claimbeoordeling Zo vraagt het Ctsv zich bijvoorbeeld af of door de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld opleiding en coaching de uitvoering wel doelmatig geschiedt Een andere vraag is of gezien de waarborgen waarmee de experimenten omkleed zijn de uitkomsten ervan nog wel representatief zijn Deze risico s worden

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20010119.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • kennis en ervaringen over beroepsziekten waarin het centrum gevoed wordt door de signalen vanuit de praktijk van arbodiensten Incidentele meldingen geven soms aanleiding tot nader onderzoek bijstelling van registratierichtlijnen of verandering van handelen in de praktijk Op de naleving van de verplichting van het doen van een mededeling over aangetoonde beroepsziekten wordt toegezien in het kader van de certificering van arbodiensten De verplichting is opgenomen in het certificatieschema 3 In 1999 zijn 4073 gevallen van beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld Aandoeningen van het houdings en bewegingsapparaat en psychische aandoeningen worden het meest gemeld respectievelijk 1831 en 939 In absolute aantallen komen de meeste meldingen uit de industrie 1220 de gezondheidszorg 663 en de bouwnijverheid 588 Het inzicht in de totale spreiding en voorkomen van beroepsziekten is nog verre van volledig zoals ook blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2001 2 Schattingen op basis van buitenlandse gegevens wijzen op een jaarlijkse incidentie van beroepsziekten in Nederland van tussen de 12 000 en 20 000 gevallen In de komende periode zal duidelijk worden of de verwachting van een goed inzicht in spreiding en voorkomen van beroepsziekten in Nederland langs de weg van een verplichte melding door arbodiensten in de praktijk kan worden waargemaakt 4 De bedrijfsarts treedt op als onafhankelijk adviseur van werkgever en werknemer over kwesties van arbeid en gezondheid De bedrijfsarts komt tot de vaststelling van een beroepsziekte als hij zij naar professionele maatstaven gemeten bij een werknemer een ziekte of aandoening vindt als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden Dat geval moet door de arbodienst aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten worden gemeld Volgens de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoeft de bedrijfsarts bij gegevensverstrekking ten behoeve van registraties de betrokken werknemer niet persoonlijk in te lichten over het doen van een mededeling aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten omdat de melding geen gegevens bevat waardoor derden de naam of de werkplek van de betrokken werknemer kunnen achterhalen In het licht van de persoonlijke advisering van de betrokken werknemer over het omgaan met zijn beroepsziekte is het echter heel goed voorstelbaar en vaak noodzakelijk dat de bedrijfsarts de werknemer nader informeert over het verband tussen zijn ziekte en het werk Een beslissing tot het instellen van een civiele procedure tegen de werkgever om schadevergoeding te verkrijgen is uitsluitend aan de werknemer Een werknemer kan in principe volledig beschikken over zijn medische gegevens Een bedrijfsarts zal gevolg moeten geven aan een verzoek van een door een beroepsziekte getroffen werknemer op inzage in en beschikking over zijn medische gegevens bij de arbodienst 5 Het achterblijven van het aantal meldingen van beroepsziekten bij het geschatte aantal is waarschijnlijk het gevolg van een aantal uiteenlopende omstandigheden De verplichting voor arbodiensten om beroepsziekten te melden bestaat nog maar ruim een jaar Doordat in het Nederlands stelsel van sociale verzekeringen geen onderscheid wordt gemaakt naar de oorzaak van arbeidsongeschiktheid al of niet beroepsgebonden is de alertheid op en de kennis over het her

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001221.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • MOTIE VAN DE LEDEN SMITS EN SCHIMMEL Voorgesteld 7 december 2000 De Kamer gehoord de beraadslaging van mening dat werkzoekende WW WAO WAZ en Wajongontvangers voor hun reïntegratie afhankelijk zijn van het aanbod van een door de uitvoeringsinstelling geselecteerd reïntegratiebedrijf overwegende dat eigen initiatief en keuzevrijheid van individuele uitkeringsontvangers daarmee onvoldoende recht wordt gedaan verzoekt de regering landelijke invoering van het persoonsgebonden reïntegratiebudget in 2001 mogelijk te maken en gaat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001207b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • dat de reïntegratie in het eerste jaar te vrijblijvend plaats vindt overwegende dat de instrumenten en gelden van de Wet REA niet leiden tot een betere reïntegratie in het eerste jaar verzoekt de regering reïntegratierechten en plichten van werkgevers en werknemers in het Burgerlijk Wetboek vast te leggen verzoekt tevens de Wet REA zodanig aan te passen dat de budgetten flexibel ingezet kunnen worden en dat de inzet van de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001207c.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • uitkering Zo nee waarom niet Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de staatssecretaris van Financiën Ontvangen 5 december 2000 1 Mensen met een WAO of WAZ uitkering komen ongeacht de omstandigheden niet in aanmerking voor een extra fiscale faciliteit naast de fiscale faciliteiten voor gehandicapten en chronisch zieken in bijzondere gevallen Voor de goede orde geef ik aan dat vanwege technische aspecten de toegezegde terugwerking van de jonggehandicaptenaftrek voor 1999 de vorm heeft gekregen van een verhoging van het arbeidskostenforfait c q een verhoging van het bedrag van de werkelijke aftrekbare kosten Voor 2000 wordt de belastingvrije som verhoogd met de jonggehandicaptenaftrek Voor 2001 geldt de jonggehandicaptenkorting 2 en 3 De belastingmaatregel voor mensen met een WAJONG uitkering is getroffen omdat de inkomenspositie van deze groep kwetsbaar is Voor de meesten geldt dat de mogelijkheden om via werk tot een verbetering van de inkomenspositie te komen beperkt zijn Een groot deel van deze groep is zodanig zwaar gehandicapt dat zij nooit aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en derhalve ook nooit de kans hebben gehad om door te werken voor zichzelf een betere inkomenspositie te creëren De situatie van deze groep mensen met een WAJONG uitkering verschilt van die van mensen met een WAO of WAZ uitkering Mensen met een WAO of WAZ uitkering hebben de kans gehad door te werken een betere inkomens en sociale verzekeringspositie te verwerven Zelfs degenen die slechts korte tijd aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen zijn in ieder geval in staat geweest voorzieningen te treffen om een als gevolg van arbeidsongeschiktheid optredende achteruitgang in het inkomen op te vangen Voorts geldt voor degenen die enige tijd werkzaamheden in loondienst hebben verricht dat zij bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een handicap veelal eerst een uitkering op grond van de Ziektewet dan

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001205.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • van zijn arbeidsgehandicapte werknemer en een korting op de basispremie WAO over het loon van zijn niet arbeidsgehandicapte werknemers De regeling opgenomen in de artikelen 77a tot en met 77e van de WAO is dus niet beperkt tot die gevallen waarin de werkgever een werknemer in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is Ze is nadrukkelijk ook bedoeld om werkgevers te stimuleren om werknemers in dienst te houden die tijdens de dienstbetrekking arbeidsongeschikt zijn geworden Er is dus geen sprake van een verzuim van de wetgever om vast te leggen dat de werknemer arbeidsgehandicapt moet zijn voor indiensttreding en in die zin is er dus geen lacune in de wet Het artikel gaat specifiek in op de situatie dat een werknemer alleen een WAO uitkering geniet en daarnaast geen loon ontvangt van de werkgever Door enkele uitvoeringsinstellingen wordt in deze situatie niet alleen zoals in de wet voorzien kwijtschelding verleend van de basispremie WAO over het loon van de arbeidsgehandicapte werknemer en een korting verstrekt op de basispremie WAO over het loon voor de niet arbeidsgehandicapte werknemers doch ook een kwijtschelding van de basispremie die is verschuldigd over de arbeidsongeschiktheidsuitkering die wordt overgemaakt aan de werkgever ter doorbetaling aan de werknemer Die praktijk acht ik onjuist en ik heb het Lisv reeds verzocht om de praktijk te uniformeren en niet langer een kwijtschelding van de basispremie over de arbeidsongeschiktheidsuitkering te verlenen bijlage brief aan het Lisv d d 26 september 2000 3 Niet bekend is in hoeveel gevallen werkgevers ten onrechte kwijtschelding hebben ontvangen over de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de arbeidsgehandicapte werknemers Deze praktijk kwam alleen voor bij Cadans en GUO 4 In het antwoord op vraag 2 is al aangegeven dat ik het Lisv heb verzocht te bevorderen dat niet langer een kwijtschelding van de basispremie WAO wordt verleend over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001123.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •