archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • bereidheid van cao partijen om concrete afspraken over de plaatsingen van WAO ers te maken Weliswaar zijn inmiddels in 80 cao s waarbij Rea actief betrokken was afspraken gemaakt maar deze hebben veeleer het karakter van het zich vastleggen op een bepaalde inspanningsverplichting In een aantal cao s zijn wel afspraken gemaakt over het aantal te concretiseren plaatsingen binnen een sector Op basis van de cao afspraken gaat Rea actief op zoek naar geschikte vacatures bij werkgevers Vervolgens tracht Rea actief werkgevers te vinden die bereid zijn voor die vacatures een instroomcontract af te sluiten Een instroomcontract is een overeenkomst tussen een uvi en werkgever met afspraken over het aantal werknemers dat voldoet aan de functie eisen en zal worden geplaatst op met name genoemde functies Vervolgens wordt aan de uvi gevraagd daarvoor kandidaten te selecteren Aangezien op dit moment er slechts voor 100 plaatsingen een instroomcontract is afgesloten blijven de plaatsingen achter bij de ambitie van Rea actief 3 en 4 Vooraf zij opgemerkt dat blijkens het antwoord op vraag 2 de oorzaak van het achterblijven van de resultaten bij de eerdere ambities rond Rea actief losstaat van het opereren van de uitvoeringsinstellingen Voor het overige kan het volgende worden opgemerkt Uitvoeringsinstellingen moeten in staat zijn om potentieel bemiddelbare WAO ers aan te leveren bij reïntegratiebedrijven die hier zelf om vragen of die gecontracteerd zijn door de uitvoeringsinstellingen Het beeld dat de uitvoeringsinstellingen geen enkel inzicht in de reïntegreerbaarheid van hun cliënten zouden hebben is niet juist De WAO gerechtigden worden bij de claimbeoordeling en bij de herbeoordeling na 1 en 5 jaar en bij de eenmalige herbeoordeling beoordeeld op hun mogelijkheden om het werk te hervatten Voor de personen die instromen in de WAO geldt op basis van de Wet Rea dat in principe voor al diegenen die

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001117.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • WAO zijn gegeven erop neer dat een onbeperkte garantstelling moet worden afgegeven Is het noodzakelijk deze eis te allen tijde onverkort te stellen 3 Wat is bekend over de eisen die kredietinstellingen in dit verband stellen Betekenen de eisen die in de praktijk worden gesteld dat de mogelijkheid dat een kredietinstelling een garantie afgeeft zeer beperkt zo niet nagenoeg onmogelijk wordt In hoeveel gevallen hebben kredietinstellingen in de afgelopen drie jaar een zekerheidsstelling verstrekt 4 Wordt het eigen risicodragen nagenoeg onmogelijk gemaakt voor werkgevers die zich om principiële redenen niet tot een particuliere verzekeraar willen wenden Zo ja welke mogelijkheden ziet u om hiervoor een oplossing te vinden Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 14 november 2000 1 Ja 2 Ten aanzien van de voorwaarden van een garantstelling geldt inderdaad dat deze onbeperkt is De garantstelling is immers bedoeld om iedere afwenteling van lasten van een eigenrisicodrager op het collectief gefinancierde stelsel te voorkomen Een strikte scheiding tussen de lasten van eigenrisicodragers enerzijds en werkgevers in het omslagstelsel anderzijds was immers een van de randvoorwaarden voor de invoering van het eigenrisicodragen De eis van een onbeperkte garantstelling geldt voor alle eigenrisicodragers De enige uitzondering betreft overheidsinstellingen De reden hiervoor is dat deze instellingen niet failliet kunnen gaan 3 Kredietinstellingen i c banken hebben in het verleden aangegeven dat zij het verstrekken van een garantstelling inzake arbeidsongeschiktheid niet tot hun primaire taken rekenen Ook de Nederlandsche Bank heeft banken afgeraden om dergelijke garanties te overleggen Het Lisv beschikt niet over statistische informatie ten aanzien van het soort instellingen dat garantstellingen verstrekt Bij het Lisv was evenwel geen geval bekend waarin een bank een garantstelling heeft afgegeven Ik beschik dan ook niet over informatie óf en zo ja welke eisen kredietinstellingen stellen ten aanzien van de garantstelling 4

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001114.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • het eerste ziektejaar van werknemers de instroom in de WAO sterk kan terugdringen Zo ja waar blijft dan het zo lang beloofde wetsvoorstel poortwachtersmodel waarin die aanpak centraal staat 1 De Volkskrant 18 oktober jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 10 november 2000 1 Volgens opgave van het Lisv is dit waar Een factor van betekenis hierbij is dat het aantal aanmeldingen voor de WAO in twee jaar tijds met 45 is gestegen 2 Het Lisv beschikt niet over cijfers met betrekking tot de wachtlijsten voor herkeuringen Wel is bekend dat de achterstand geschat wordt op 130 000 keuringen in totaal Niet bekend is of de wachtlijsten langer zijn geworden 3 Bij de uitvoeringsorganisaties worden proeven genomen met het anders uitvoeren van herbeoordelingen De verschillende uitvoeringsorganisaties doen dit niet op één bepaalde manier maar er worden verschillende manieren getest Criteria zijn bijvoorbeeld er is sprake van een ongunstige prognose iemand is langdurig opgenomen in een inrichting iemand is chronisch bedlegerig er is sprake van intensieve dagbehandeling De verschillende ervaringen worden betrokken bij de projecten verbetering claimbeoordeling in het kader van de uitwerking van de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen Kamerstukken II 1999 2000 22 187 nr 104 Op

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001110b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • f 2602 en mensen met een WAO en WAZ uitkering die in vergelijkbare omstandigheden verkeren niet 2 Vindt u het acceptabel dat iemand van 19 jaar die na een jaar werken arbeidsongeschikt wordt en geen perspectief heeft op een verbetering van zijn inkomenspositie door arbeid anders wordt behandeld dan iemand die nog niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen en op zijn 16e jaar arbeidsongeschikt wordt Wilt u dit motiveren 3

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001110.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • eerste plaats wil ik opmerken dat contracten voor het lopend jaar reeds zijn afgesloten Het gaat hier om de aanbesteding van contracten voor het jaar 2001 De offertes van de verschillende commerciële reïntegratie bedrijven die in aanmerking willen komen voor uitvoering van de reïntegratietrajecten moeten voldoen aan het Programma van Eisen van het Gak waarin de criteria van het Lisv zijn uitgewerkt Deze criteria komen voort uit de aanbestedingsprocedure van het Lisv die sinds 1 januari 2000 van kracht is Bij de beoordeling van de binnengekomen offertes bleken deze niet voldoende toegeschreven op het betreffende Programma Inmiddels heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar de bedrijven die hebben geoffreerd en zij hebben met deze kennis hun offertes kunnen aanpassen voor de andere aanbestedingen In deze andere aanbestedingen wordt ook de aanbesteding van de sector GrafiMedia meegenomen en dientengevolge hebben de betreffende bedrijven nog een nieuwe kans gekregen 3 Zoals ik in het antwoord op vraag 2 heb aangegeven moesten de offertes voldoen aan de criteria van het Lisv en de uitwerking daarvan door het Gak Kennelijk zijn bedrijven nog niet voldoende gewend aan de procedure omdat het binnen de sociale zekerheid nieuw is dat contracten middels een aanbestedingsprocedure totstandkomen 4 In iedere aanbestedingsprocedure geldt dat de aanbestedende partij offertes kan afwijzen als niet wordt voldaan aan de eisen die in de aanbestedings procedure gesteld zijn In de aanbestedingsprocedure van het Lisv worden criteria gesteld ten aanzien van de keuze door de uvi van een reïntegratie bedrijf De keuze moet worden gemaakt op basis van de economisch voordeligste bieding daarbij rekening houdend met o m plaatsings percentage trajectprijs doorlooptijden in het verleden behaalde resultaten en de vakbekwaamheid van het personeel Gronden waarop de offertes zijn afgewezen zijn o a het niet voldoen aan de gevraagde ervaringen uit het verleden het niet voldoen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001031.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • aan het werk komen een vergroot risico lopen om in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO te belanden 1 2 Hoe groot is het percentage mensen dat via uitzendbureaus en werkervarings plaatsen in de WAO terecht komt Klopt het bericht dat in twee jaar tijd het aantal arbeidsongeschikten in het uitzendwerk met 25 is gestegen tot 37 000 Wat is hiervan de oorzaak 3 Geldt de regel van de uitzendbranche dat na vier weken ziekteverzuim de arbeidsrelatie wordt verbroken ook voor groepen die via de reïntegratie aanbesteding door bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen uvi s bij de uitzendbureaus terechtkomen 4 Deelt u de mening dat er een relatie kan liggen tussen het beëindigen van een dienstverband bij een uitzendbureau na vier weken ziekteverzuim en de hoge instroom in de WAO vanuit deze branche En vindt u het in dit licht bezien niet wrang dat uitzendbureaus tegelijkertijd bij de uvi s intekenen om reïntegratieprojecten te verzorgen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten Wat is uw oordeel over dit zogenaamde rondpompen van uitkerings gerechtigden 5 Is er naar uw opvatting niet een soortgelijk risico aan de orde als het gaat om het inschakelen van uitzendbureaus voor de invulling van het 20 000 banenplan voor allochtonen in het Midden

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001026.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • de arbeidsongeschikten de groep die niet medisch arbeidsongeschikt is en nog werken kan niet langer toegang tot de WAO te geven maar beter te begeleiden naar werk 2 Wat vindt u van dit voorstel Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 17 oktober 2000 1 en 2 Het plan van het CNV zal door mij onder de aandacht worden gebracht van de Adviescommissie arbeidsongeschiktheid onder voorzitterschap van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001017.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 3 Is hier niet sprake van een schijnoplossing nu Cadans de keurling de keuze laat om de keuring toch te doen verrichten door een arts respectievelijk het onderzoek moet worden overgedaan door een arts als de keurling dat vraagt waardoor nog langere wachttijden zullen ontstaan en voor Cadans nog hogere kosten 4 Dient Cadans het tekort aan keuringsartsen niet op te lossen door meer keuringsartsen aan te trekken Zo neen waarom niet 5 Ziet u in de plannen van Cadans aanleiding om jegens deze uitvoeringsinstelling maatregelen te treffen Zo neen waarom niet Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Schimmel ingezonden 4 oktober jl 1 De Volkskrant 2 oktober jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 16 oktober 2000 1 Ja 2 Het is niet zo dat het vaststellen van de medische beperkingen van de cliënt in het experiment van Cadans wordt overgelaten aan niet medici De verzekeringsarts blijft verantwoordelijk voor het verzekeringsgeneeskundig onderzoek Waar het om gaat is dat in bepaalde door de verzekeringsarts geselecteerde gevallen bepaalde taken worden verricht door een paramedicus op Hbo niveau De betreffende medewerker voert een gesprek met betrokkene en overlegt vervolgens met de verzekeringsarts De opzet van het experiment voorziet in een duidelijk omschreven taak en verantwoordelijkheidsverdeling tussen betrokkenen 3 Indien de cliënt daar de voorkeur aan geeft kan hij altijd een gesprek met de verzekeringsarts voeren in plaats van met de medewerker verzekeringsarts Het is de verwachting dat dit in de minderheid van de gevallen zal gebeuren Tijdens het experiment wordt onderzocht wat de resultaten zijn op het gebied van productiviteit dossiervoorraden doorlooptijd en kwaliteit Ook zal er een tevredenheidsonderzoek bij cliënten en werknemers van Cadans plaatsvinden 4 Cadans is langs verschillende wegen doende de capaciteitsproblemen van verzekeringsartsen op te lossen Men doet

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001016.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •