archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • keuringen zal verbeteren als gevolg van dit soort experimenten 1 Volkskrant maandag 2 oktober jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 16 oktober 2000 1 Er is sprake van een experiment van Cadans waarbij paramedici op Hbo niveau worden aangesteld als medewerker verzekeringsarts en onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts bepaalde taken bij de WAO claimbeoordeling voor hun rekening nemen Het Lisv heeft ingestemd met dit experiment Het ministerie van VWS speelt hierbij geen rol 2 Zoals ook al in de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen Kamerstuk 22 187 nr 104 is aangegeven acht ik experimenten waarbij anderen dan medici worden ingeschakeld bij de claimbeoordeling WAO zinvol Het is een manier om de capaciteitsproblemen te verkleinen en de productiviteit te verhogen de kwaliteit van de keuringen te verbeteren en het vak van verzekeringsarts aantrekkelijker te maken Een dergelijk experiment dient zorgvuldig te worden opgezet en uitgevoerd en goed te worden geëvalueerd Deze voorwaarden lijken mij in het projectplan van Cadans vervuld te zijn 3 De opzet van het experiment is zodanig dat de medewerker verzekeringsarts werkt onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de verzekeringsarts De verzekeringsarts selecteert de cliënten die door de medewerker verzekeringsarts kunnen worden gezien Indien betrokkene dit wenst

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001016b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • overleg wil kan dat ook allemaal Er zijn tig instanties en momenten om zich van het wetsvoorstel te distantie ren of ermee in te stemmen De heer Harrewijn GroenLinks Ik ben het hier absoluut niet mee eens De staatssecretaris zegt wat wij bezig waren de plannen van CDA en VVD af te branden Dat was ook hard nodig Maar van zijn voorstel stond niets in de uitvoerige notitie over de WAO die wij toegezonden kregen Het was toen niet aan de orde Het werd genoemd in een bijzin Als de staatssecretaris in de Sociale nota voornemens verwoord lijkt het mij nuttig om eerst over die Sociale nota te discussie ren Die wordt niet in extenso bediscussieerd bij de algemene beschouwingen maar bij de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ik ben het er dus absoluut niet mee eens dat het in de lijn der verwachting lag dat er een conceptwetsvoorstel komt Ik zou graag de collega s van de PvdA en D66 uitnodigen om aan te geven of zij even verbaasd waren als ik gezien het regeerakkoord dat zij gesloten hebben Staatssecretaris Hoogervorst Ik heb niet veel meer parlementaire ervaring dan de heer Harrewijn maar volgens mij is het volstrekt normaal dat een regering wetten maakt en die voorlegt aan het parlement Soms gaat hieraan een algemeen overleg of een nota vooraf en soms ook niet Ik heb hierover tot twee keer toe de Kamer gei nfor meerd Ik heb geen instemming gevraagd van de Kamer Dat doe ik later wel Ik bereid dus in alle rust een wetsvoorstel voor Ik doe dat heel zorgvuldig Ik ga daarmee vervolgens naar het LISV dat er wat minder zorgvuldig mee omgaat Maar goed ik verwerk alle commen taren en dan ga ik naar de Kamer Vervolgens hebben wij alle tijd en rust om hierover normaal te discussie ren Dit is iets wat totaal geen haast heeft wat mij betreft Ik heb straks alle tijd om dit op een ordentelijke manier af te wikkelen De voorzitter Wil mevrouw Smits een antwoord geven op de vraag van de heer Harrewijn Mevrouw Smits PvdA Ja maar misschien mag ik eerst ingaan op wat zojuist is gezegd De voorzitter Nee dat mag niet in de procedure van het vragenuur U moet eerst antwoord geven op de vraag van de heer Harrewijn Later kunt u zelf een vraag stellen Mevrouw Smits PvdA Ik weet niet beter dan dat eind jaren tachtig en begin jaren negentig is gewerkt met een fictief arbeidsverleden omdat het feitelijke arbeidsverleden niet kon worden vastgesteld Blijkbaar is de situatie volgens de staatssecretaris nu anders Ik constateer meteen dat de tijden ook anders zijn Ik neem aan dat de staatssecretaris dit ook in zijn overwegingen betrekt Als je zoals bij de WW het feitelijk arbeidsverleden gaat meetellen heeft dit tot gevolg voor werknemers die ervoor kiezen om tijdelijk hun loopbaan te onderbreken voor bijvoorbeeld zorg scholing of opfrissen dat hun sociale bescher ming vermindert Dat heeft gevolgen voor de mate waarin werknemers bereid zijn een risico te nemen op de arbeidsmarkt Dit is iets wat wij allen wensen Zo op het eerste gezicht als ik afga op de berichten zijn er nogal wat bedenkingen bij Bij de WAO komt daar nog iets bij Dat is de risicoverzekering Als het gaat om een risicoverzekering waarbij je verzekerd moet zijn vanaf de eerste dag dat je werkt zie ik niet goed in hoe je ook nog kunt werken met een feitelijk arbeidsverleden en een opbouw Die opbouw is er nu als het gaat om de hoogte van de uitkering maar voor de toegang is het toch echt wat anders De voorzitter Wil mevrouw Schimmel antwoord geven op de vraag van de heer Harrewijn Mevrouw Schimmel D66 Evenals de heer Harrewijn vind ik het eigenlijk een vrij vreemde gang van zaken Wij bespreken een voortgangsnota WAO Het plan om de feitelijke arbeidsjaren mee te nemen in de berekening van de uitkering is niet in de voortgangsnota opgenomen maar wordt ons tussen neus en lippen door meegedeeld In de Sociale nota staat het ook onder de paragraaf over de WW Wat heeft dit dan te maken met de WAO Wij waren het in 1992 niet eens met de leeftijdsstaffeling Wij zijn op het ogenblik ook nog niet zover dat wij een ander opbouwsysteem willen De leeftijdsopbouw heeft iets discriminerends in zich Als je jong bent en bij een ongeluk op het bedrijf totaal arbeidsongeschikt raakt zit je je hele leven op een minimale uitkering Dat is ook een onrechtvaar dig systeem In het regeerakkoord is e e n afspraak gemaakt om het feitelijk arbeidsverleden mee te nemen namelijk bij de WW Wij hadden heus wel zo n afspraak gemaakt over de WAO als wij hadden gevonden dat daar ook het feitelijk arbeids verleden moet worden meegeno men Daarnaast zijn wij met zo n gigantische reorganisatie bezig dat ik mij afvraag of wij de uitvoeringsin stellingen nog wel moeten opzadelen met zoiets ingewikkelds als verandering van de wetgeving De voorzitter De heer Harrewijn heeft zijn vragen gesteld en hij heeft antwoord gekregen dus hij mag weer naar zijn stoel gaan De heer Harrewijn GroenLinks Ik constateer dat het plan dus weer de ijskast in kan Staatssecretaris Hoogervorst Voorzitter Volgens mij zijn er ook opmerkingen in mijn richting gemaakt De voorzitter Nee het waren antwoorden aan het adres van de heer Harrewijn Nu kunnen vragen aan de staatssecretaris gesteld worden Mevrouw Smits PvdA In mijn beleving heeft de staatssecretaris de plannen op dit punt niet bij ons aangekondigd Dat is niet gebeurd in dat overleg waar eerder aan gerefereerd is Ik neem aan dat de staatssecretaris eerst een nota naar de Kamer zendt voordat er een eventueel wetsvoorstel komt Staatssecretaris Hoogervorst Voorzitter De bezwaren van mevrouw Smits tegen dit wetsvoor stel bevreemden mij toch enigszins Zij zegt dat de WAO een risicostelsel is en geen opbouwstelsel In 1993 heeft een regering van PvdA D66 en CDA heel bewust een WAO verzekering gecree erd met opbouw elementen Mevrouw Bijleveld Schouten CDA

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20001010.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • s over een aantal voorafgaande jaren Dat is volgens het Lisv zeer gecompliceerd en moeilijk uitvoerbaar Het Lisv doet dan ook een dringend beroep op de staatssecretaris terug te vallen op een eerder Lisv advies Daarin werd de compensatie niet afhankelijk gesteld van het door het Lisv ingestelde verhaal Op dit moment worden werkgevers als één van hun werknemers de WAO ingaat geconfronteerd met een hogere gedifferentieerde WAO premie Dit

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/lisv20001004.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • wachttijd van de Wet op de arbeidsongeschiktheids verzekering WAO de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen WAZ en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten WAJONG In het wetsvoorstel Invoeringswet arbeid en zorg is deze systematiek overgenomen Met bijgaande nota van wijziging bij het Invoeringswetsvoorstel arbeid en zorg wordt de samenhang tussen de periode waarin een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling ontvangen wordt en de wachttermijn van 52 weken voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen gewijzigd

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000921.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 210 mln extra in te zetten om meer arbeidsongeschikten te reïntegreren Deelt u de mening dat het eenvoudigweg vragen om meer collectieve gelden een onderschatting is van het WAO vraagstuk en ook de eigen verantwoordelijkheid van sociale partners onderbelicht laat 1 Het Financieele Dagblad 14 juli jl 2 Het Financieele Dagblad 6 juli jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 1 september 2000 1 Ja 2 Neen Het Financieel Dagblad baseert zich op de juni nota 2000 van het Lisv In die nota presenteert het Lisv zijn verwachtingen ten aanzien van het aantal uitkeringen per ultimo 2000 en 2001 respectievelijk 947 000 en 971 000 uitkeringen Uitkeringen zijn echter niet synoniem aan personen Personen kunnen meerdere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tegelijkertijd hebben Daarnaast zijn er uitkeringen die formeel nog bestaan maar niet tot betaling leiden Bijvoorbeeld als de betaling is gestopt in verband met inkomsten uit een dienstverband maar de uitkering nog niet wordt beëindigd Voor deze aspecten moet worden gecorrigeerd om aan het reële aantal personen met een uitkering te komen De meest recente prognose voor het WAO volume is een jaargemiddelde van 932 000 personen in 2001 en 946 000 personen in 2002 Ook zonder dat de grens van 1 miljoen wordt gepasseerd is dit een tegenvallende volume ontwikkeling namelijk circa 19 000 personen hoger dan bij het regeerakkoord nog als uitgangspunt gold Aangezien relatief minder mensen volledig worden afgekeurd en de gemiddelde uitkering lager is dan verwacht is er per saldo geen sprake van financiële tegenvallers in de uitkeringslasten WAO 3 Met het ontwikkelen van nieuw beleid wordt niet gewacht op de uitkomsten van de onlangs ingestelde commissie arbeidsongeschiktheid In de voortgangsnota WAO is een groot aantal maatregelen beschreven dat tot doel heeft de volumegroei van de WAO te beperken Naast versterking van de poortwachtersfunctie en

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000912.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • kunnen worden aangepakt 4 Deelt u de mening van het Ctsv dat verbetermaatregelen voor de uitvoering van wao keuringen te eenzijdig zijn gericht op het verbeteren van logistieke prestaties 5 Is het waar dat de inhoudelijke kwaliteit van de keuringen meer aandacht verdient dan thans het geval is 6 Welke stappen bent u bereid te ondernemen om zo spoedig mogelijk de inhoudelijke kwaliteit van wao keuringen te verbeteren 1 Telegraaf 7 juli jl 2 CTSV 6 juli jl Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 25 augustus 2000 1 Ja 2 Ja 3 In het Ctsv rapport wordt gesteld dat de verbeterprojecten die thans lopen bij de uvi s onderling verschillend zijn en soms een experimenteel karakter hebben Het rapport is overigens genuanceerder dan de tekst in het genoemde bericht Er is bij het Ctsv thans geen volledig overzicht van alle projecten en het stadium waarin zij verkeren Dat is een gevolg van de gekozen aanpak waarbij uvi s na overleg met elkaar en het Lisv in eerste instantie die projecten gekozen hebben die passen bij hun specifieke situatie Dit neemt niet weg dat in de volgende fase nadrukkelijker gewerkt moet worden aan een goed overzicht van de resultaten Op basis daarvan moeten de succesvolle maatregelen dan spoedig zo breed mogelijk geïmplementeerd worden 4 De verbetermaatregelen zijn nadrukkelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de keuringen Hieronder wordt ook maar niet uitsluitend de tijdigheid verstaan een aspect waar terecht veel nadruk op wordt gelegd Daarnaast gaat het om aspecten die te maken hebben met de inhoudelijke kwaliteit Genoemd kunnen worden de verbeteringen van het FIS protocol onder andere gericht op het beoordelen van de psychische belastbaarheid verbetering van de informatievoorziening prestatie indicatoren binnen uvi s de procedures bij herbeoordeling en maatregelen om de capaciteitsproblemen bij

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000911.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 2000 doen toekomen Het advies treft u in de bijlage aan 1 De Commissie Lijst heeft mij al eerder geadviseerd over deze aandoening en is van mening dat dit advies nog steeds van kracht is Daarmee heeft u destijds ingestemd CVS blijkt onvoldoende afgrensbaar te zijn en er bestaat nog te weinig duidelijkheid over het effect van de behandeling met fysiotherapie en oefentherapie Cesar Mensendieck De Commissie Lijst is daarnaast

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000907.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • mensen op die manier tussen ziektewet en WAO bungelen Antwoord 2 en 3 De WAO voorziet in de mogelijkheid een voorschot op de WAO uitkering te verlenen als onzekerheid bestaat over het recht op of op de hoogte van de uitkering of de hoogte van het te betalen bedrag aan uitkering Het Lisv heeft regels gesteld over voorschotverstrekking per einde wachttijd voor de WAO Hierin is bepaald dat ingeval een WAO beoordeling niet tijdig plaatsvindt terwijl de betrokkene wel tijdig een aanvraag heeft ingediend het Lisv in afwachting van de WAO beoordeling een voorschot betaalt in het algemeen naar een 80 100 uitkering Gelet hierop zou het niet kunnen voorkomen tenzij de WAO aanvraag te laat wordt ingediend dat een betrokkene geen inkomen heeft als gevolg van een niet tijdig uitgevoerde WAO beoordeling Vraag 4 Kunt u aangeven hoelang men bij de verschillende uitvoeringsinstellingen gemiddeld op een WAO uitkering moet wachten na het stoppen van de ziektewetuitkering of de loondoor betaling Antwoord 4 De uitvoeringinstellingen uvi s zijn per 1 januari 1999 verplicht aan het Lisv informatie te verschaffen over de tijdigheid van de WAO beoordelingen Op dit moment zijn alleen de voorlopige cijfers over 1999 beschikbaar Zodra ik de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000830.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •