archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • half jaar het eerste rapport van de onafhankelijke commissie verschijnt 5 Wat vindt u van de suggestie van de minister van Economische Zaken om beoefenaars van gevaarlijke sporten in de toekomst uit te sluiten van de WAO en van de suggestie van VNO NCW om de WAO in de toekomst voor te behouden aan werknemers die op het werk arbeidsongeschikt worden 6 Wilt u de vragen beantwoorden vóórdat de voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt besproken in de Tweede Kamer 1 O a Trouw en de Volkskrant 27 april jl 2 Kamerstuk 22 187 nr 104 Antwoord Antwoord van staatssecretaris Hoogervorst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 6 juni 2000 1 Ja 2 De wens tot instelling van een commissie is afkomstig van de sociale partners en wordt door de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteund Wij zijn van mening dat het gewenst is om alle aspecten van de WAO problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen Een onafhankelijke commissie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren 3 en 4 De maatregelen die in het kader van de voortgangsnota zijn aangekondigd zijn noodzakelijke en urgente verbeteringen in het huidige uitvoeringsproces die passen in het door Wulbz Pemba en Suwi geschapen kader Voor de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000609.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • kan immers besproken worden welke beroepen in een bepaald geval mogelijk zouden zijn Dit kan betrokkene op nieuwe ideeën brengen 7 Zijn er voor de wijze van invulling van het belastbaarheidspatroon en het al dan niet opleggen van een urenbeperking door het Ctsv of anderen Tweede Kamer vergaderjaar 1999 2000 25 024 nr 15 4 4 protocollen geformuleerd die de objectiviteit en controleerbaarheid van de claimbeoordeling bevorderen Hoe het belastbaarheidspatroon wordt ingevuld is een zaak van de verzekeringsarts Dit is een punt waar in de opleiding aandacht aan wordt besteed en dat ook middels intervisie en supervisie aan de orde komt De standaarden van het Lisv waaronder de standaard verminderde arbeids duur dragen hier ook aan bij Voor de objectiviteit en controleerbaarheid is een goede rapportage onontbeerlijk In het nieuwe Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt dit ook genoemd Hoe in het FIS wordt omgegaan met een medische urenbeperking staat beschreven in het Besluit Uurloonschatting 1999 Het Ctsv maakt bij zijn toezichtstaak gebruik van het Protocol Sociaal Medisch Handelen Het nieuwe protocol Functionele mogelijkheden en voorwaarden voor het verrichten van arbeid dat in plaats komt van het belastbaarheidsprofiel van het FIS en dat in ontwikkeling is bij het Lisv is er op gericht de mogelijkheden van elke cliënt te expliciteren aan de hand van concrete voorbeelden Toepas sing van dit protocol zal naar verwachting ook de transparantie van de beoordelingen vergroten en daarmee de toetsbaarheid 8 17 18 22 en 25 Is bekend of er grote verschillen zijn tussen uitvoeringsinstellingen en tussen artsen onderling in de manier waarop het belastbaarheidspatroon wordt ingevuld en de urenbeperking opgelegd Hoe beoordeelt de regering de conclusie dat voor de individuele cliënten de uitkomst van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling zeer verschillend kan uitvallen en afhankelijk is van de uitvoering door de betreffende uitvoerder Hoe betrouwbaar en effectief is het Fis als het Ctsv constateert dat kleine verschillen in de uitvoering leiden tot grote gevolgen voor de cliënten Beantwoordt het Fis wel aan het doel van objectivering van de claimbe oordeling als het Ctsv concludeert dat in de praktijk het tegendeel het geval is en resultaten van vergelijkbare cliënten ver uiteen kunnen lopen Wat betekent dat voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van indivi duele cliënten Komt het verschil in uitvoering en het in de praktijk minder indelen in de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse wat volgens rekenmodellen verwacht mocht worden voort uit anticiperend gedrag door uitvoerders op uitkomsten die zij onrechtvaardig of te rigoureus vinden Maakt dit het FIS als te rigide systeem niet tot een praktisch onbruikbaar systeem Deelt de regering de mening dat het onwenselijk is dat de uitvoering tot onbedoelde gevolgen kan leiden doordat uitvoerders anticiperen op mogelijke uitkomsten van deelbeslissingen omdat men de gevolgen daarvan kan inschatten Hoe zal dit worden tegengegaan en op welke termijn zal dit geschieden opdat een geheel objectief beoordelingsproces gewaarborgd wordt Het werk van de verzekeringsarts is per definitie maatwerk toegespitst op de individuele cliënt in een één op één contact Uit het Ctsv onderzoek In de spreekkamer van de verzekeringsarts is dan ook gebleken dat tussen artsen allerlei verschillen in werkwijze bestaan die gevolgen kunnen hebben voor de beoordelingen Ook komt hieruit naar voren dat artsen kunnen anticiperen op een bepaalde uitkomst van de arbeidsongeschiktheidsschatting Hoe vaak dit voorkomt en welke gevolgen dit heeft is echter onbekend De knelpunten die uit het onderzoeksrapport naar voren komen bevestigen het algemene beeld uit eerdere analyses over deze problematiek In de Voortgangsnota arbeids ongeschiktheidsregelingen Tweede Kamer 1999 2000 22 187 nr 104 worden hier ook allerlei voorstellen voor gedaan die zich richten op de verhoging van de kwaliteit Door opleidingen intervisie en supervisie Tweede Kamer vergaderjaar 1999 2000 25 024 nr 15 5 5 moeten verschillen tussen verzekeringsartsen zoveel mogelijk verkleind worden zodat de beoordelingen zo objectief mogelijk plaats kunnen vinden Bij het proces van kwaliteitsverbetering wordt nauw samenge werkt tussen het Lisv de uvi s en de verzekeringsartsen en arbeids deskundigen Tussen uitvoeringsinstellingen bestaan ook verschillen bijvoorbeeld in het aantal volledig dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikten Het is echter niet bekend of dit ligt aan de populatie van die uitvoeringsinstellingen of aan de uitvoeringspraktijk Verschillen in de vaststelling van het belastbaarheidsprofiel kunnen in bepaalde situaties leiden tot relatief grote verschillen in uitkomst van de FIS raadpleging Dit is echter alleen het geval bij bepaalde grenssituaties Het is onbekend in hoeveel gevallen hiervan sprake zou zijn Uit het Ctsv onderzoek blijkt overigens niet dat resultaten van vergelijkbare cliënten uiteen kunnen lopen Het onderzoek is immers een theoretische exercitie en niet gebaseerd op dossieronderzoek Overigens is het juist het FIS dat de werkwijze en de beoordeling van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen in sterke mate standaardiseert Zonder dit systeem zouden de beoordelingen ongetwijfeld in veel gevallen uiteenlopen 9 Is bekend of er belangrijke verschillen zijn tussen uitvoeringsinstellingen of tussen individuele arbeidsdeskundigen in de manier waarop de functies worden geduid in het FIS Aan welke kwaliteitseisen moet een beoorde ling door de arbeidsdeskundige voldoen Hoe ziet het Ctsv toe op de kwaliteit van het werk van individuele arbeidsdeskundigen Dit is niet bekend Het Ctsv heeft wel een onderzoek naar de praktijk van de claimbeoordeling door arbeidsdeskundigen gepland begin 2001 Het Ctsv onderzoekt jaarlijks de toepassing van het Protocol Sociaal Medisch Handelen hierbij wordt echter niet ingegaan op het werk van individuele arbeidsdeskundigen De kwaliteitseisen die worden gesteld aan het werk van de arbeidsdeskundigen staan beschreven in de arbeidskundige stan daarden van het Lisv 10 Is bekend bij welk deel van de recente WAO toetreders bijvoorbeeld van het afgelopen jaar of afgelopen vijf jaar er sprake is van een maatman inkomen tussen minimum en modaal Uit het Ctsv onderzoek blijkt dat 51 van de Lisv cliënten die in 1998 zijn beoordeeld met behulp van het FIS een uurloon onder modaal heeft 11 Hoe beoordeelt de regering de conclusie van de onderzoekers dat de claimbeoordeling met behulp van het FIS voor veel cliënten potentieel grote schoksgewijze overgangen in de arbeidsongeschiktheidsklassen met zich meebrengt en dat daarbij moeilijk objectiveerbare factoren een rol spelen Dat de toepassing van de WAO kan leiden tot schoksgewijze overgangen was voor mij geen nieuwe conclusie Dit vloeit voort uit de systematiek van de WAO die inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid verzekert Hoe hoger het loon dat iemand verdiende des te groter is de variatie in inkomen dat verloren kan gaan Voor personen met een laag maatmanloon bestaat minder variatie in inkomensverlies of men kan nog werken en verdient dan per definitie minimaal het minimumloon waar door er geen of nauwelijks inkomensverlies is of men kan het minimum loon niet meer verwerven waardoor men volledig arbeidsongeschikt is Bij Tweede Kamer vergaderjaar 1999 2000 25 024 nr 15 6 6 een hoger maatmanloon bestaat er meer kans om gedeeltelijk arbeidson geschikt te worden verklaard afhankelijk van de lonen van de functies die geduid kunnen worden In mijn brief van 6 december 1999 aan de Tweede Kamer heb ik er echter ook op gewezen dat de WAO systematiek flexibeler is dan uit het Ctsv onderzoek blijkt omdat ook voor mensen met een laag maatmaninkomen gedeeltelijke uitkeringen mogelijk zijn indien sprake is van een medische urenbeperking Zoals hiervoor al vermeld is bestaan er tussen artsen verschillen in de manieren waarop zij bijvoorbeeld het belastbaarheidspatroon invullen en zijn er verschillende processen in gang gezet om de deskundigheid van de professionals betrokken bij de claimbeoordeling te verhogen 12 34 en 35 Is er geen alternatief voor het FIS gezien de schoksgewijze overgangen die mogelijk zijn Staan de inspanningen die nodig zijn om het FIS in stand te houden en verder te verbeteren dan wel in verhouding tot de invloed ervan op de claim Wat is de meerwaarde van het FIS in dit opzicht Kan nader worden toegelicht hoe de opmerking dat het FIS als zodanig geen belangrijke tekortkomingen heeft zich verhoudt tot de conclusies in het onderzoek Wat zijn de precieze argumenten van de regering zelf om af te zien van een groter onderzoek naar het FIS De instandhouding van het FIS kost inderdaad grote inspanningen die echter naar mijn mening doelmatig en noodzakelijk zijn Het belang van het FIS staat buiten twijfel omdat met behulp van het FIS de arbeidsonge schiktheidsbeoordeling op objectieve wijze kan geschieden Dat daarbij schoksgewijze overgangen mogelijk zijn is op zich geen nieuw punt Dit gegeven vloeit in feite voort uit de systematiek van de WAO Voor het FIS bestaat geen alternatief waarmee op even objectieve wijze de theoretische verdiencapaciteit bepaald zou kunnen worden Het FIS wordt momenteel op verschillende punten geactualiseerd en verbeterd o a door invoering van een geheel nieuw belastbaarheids profiel Het lijkt mij zinvol om enige tijd na implementatie van deze wijzi gingen de toepassing ervan te onderzoeken 13 14 en 15 In hoeverre kon bij de invoering van het FIS reeds worden voorzien dat de vastgestelde grote differentiatie in de arbeidsongeschiktheidsklassen niet zou leiden tot een gelijksoortige verfijnde en geleidelijke overgang in de mate van arbeidsongeschiktheid Is het juist dat de gesignaleerde schoksgewijze overgangen ten gevolge van het verzekeren van inkomensverlies geen nieuw fenomeen is maar als logisch uitvloeisel van het verzekeren van inkomensverlies altijd al heeft plaatsgevonden Zijn er grenzen aan de voor de regering acceptabele overgangs verschillen Het is altijd duidelijk geweest dat door de systematiek van de WAO die inkomensverlies verzekert personen met een hoog maatmaninkomen eerder in aanmerking komen voor een WAO uitkering omdat zij eerder inkomensverlies kunnen ondervinden Het bestaan van het minimumloon speelt hierbij zoals gezegd een grote rol Het is overigens nooit de bedoe ling van de wetgever geweest dat de arbeidsongeschiktheidsklassen gelijk gevuld zouden worden De bedoeling van het onderscheiden van meer dan één klasse is dat mensen die meer of minder kunnen verdienen door een verslechterde of verbeterde gezondheidstoestand niet met grote inkomensschommelingen geconfronteerd worden Anderzijds betekent het bestaan van arbeidsongeschiktheidsklassen met duidelijk omschreven Tweede Kamer vergaderjaar 1999 2000 25 024 nr 15 7 7 grenzen op zich dat er sprake kan zijn van overgangen van de ene klasse naar de andere Dit is inherent aan het bestaan van categorieën in de wet 16 Wat wordt onder de met de claimbeoordeling beoogde doelstellingen verstaan en hoe verhouden zich die tot het FIS De doelstelling van de claimbeoordeling is om met gebruikmaking van verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige deskundigheid de mate van arbeidsongeschiktheid van de cliënt te bepalen Het FIS is een hulp middel bij de claimbeoordeling het is een instrument voor de arbeids deskundige om de resterende verdiencapaciteit te bepalen De arbeids deskundige gebruikt het FIS als standaard informatiebron voor gangbare algemeen geaccepteerde arbeid in Nederland Hierdoor wordt bij elke claimbeoordeling waarbij het FIS wordt gebruikt landelijk dezelfde maat staf gehanteerd De professionele eindbeoordeling van de arbeids deskundige eventueel in overleg met de verzekeringsarts is echter door slaggevend bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid 19 Welk deel van de 82 van de cliënten voor wie met behulp van het FIS voldoende functies konden worden geduid is daadwerkelijk in een reïntegratietraject beland En bij welk deel daarvan is de reïntegratie daadwerkelijk geslaagd Exacte cijfers ontbreken op het ogenblik nog REA wordt op dit moment geëvalueerd In dat kader wordt onder meer precies nagegaan voor welke categorieën arbeidsgehandicapten welke REA inspanningen worden verricht en met welk resultaat Uit de cijfers over het eerste jaar toepas sing REA dat betreft de periode 1 juli 1998 31 juni 1999 blijkt overigens al wel dat in het eerste jaar ruim 20 000 reïntegratietrajecten zijn ingekocht ten behoeve van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat daarnaast 7500 REA instrumenten zijn toegekend aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvoor geen reïntegratietraject is ingekocht Ervan uitgaande dat jaarlijks circa 35000 personen op basis van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot de WAO WAZ en Wajong worden toegelaten kan worden gezegd dat een substantieel deel hiervan in aanmerking komt voor een reïntegratietraject en of REA instrument De vraag bij welk deel daarvan de reïntegratie daadwerkelijk geslaagd is moet behoedzaam beantwoord worden In het eerste jaar REA zijn bijna 11000 plaatsingen gerealiseerd Dit aantal mag echter niet zomaar met het hierboven genoemde aantal van ruim 20000 ingekochte trajecten in verbinding worden gebracht Reïntegratietrajecten hebben doorgaans een doorlooptijd van één á anderhalf jaar Veel trajecten lopen dus nog en zullen in de toekomst nog tot plaatsingen leiden 20 en 33 De onderzoekers concluderen dat voor ruim 18 van de cliënten met behulp van het FIS niet voldoende functies konden worden geduid Deze cliënten zijn vermoedelijk 80 100 arbeidsongeschikt verklaard met een daarbij behorend uitkeringspercentage van 70 Hoe kan de conclusie van deze onderzoekers dat de reden hiervoor niet bekend is Gaat het hier vooral om hogere specialistische functies Wat zijn de gevolgen voor de reïntegratie van deze groep cliënten Zal hier nader onderzoek naar worden verricht Zo nee waarom niet Kan worden geconcludeerd dat volgens de regering geen goede arbeids ongeschiktheidsbeoordeling kan geschieden zonder gebruik van het Fis In hoeverre verhoudt zich de opmerking dat door het gebruik van het Fis de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kan geschieden zoals die door de wetgever is bedoeld tot bijvoorbeeld één van de conclusies van de onder Tweede Kamer vergaderjaar 1999 2000 25 024 nr 15 8 8 zoekers dat er voor 20 van de cliënten niet voldoende functies konden worden geduid Als voor een cliënt niet voldoende functies geduid kunnen worden kan dit veroorzaakt worden door verschillende oorzaken Betrokkene kan bijvoor beeld teveel beperkingen hebben op lichamelijk of psychisch gebied of er zijn weliswaar functies te duiden maar niet in voldoende mate De oorzaak kan niet zijn dat er geen hogere specialistische functies zouden zijn Immers bij het raadplegen van het FIS wordt naar alle functies gekeken Qua opleiding vormt de opleiding van betrokkene de boven grens er wordt dus ook naar functies gekeken die minder opleiding vergen dan betrokkene heeft Als iemand een hogere specialistische functie had en daardoor een hoog maatmanloon had kan het zijn dat hij door de hoogte van zijn maatmaninkomen volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard hoewel er wel voldoende functies geduid konden worden In dat geval is de oorzaak dus niet dat er onvoldoende functies geduid konden worden maar dat de geduide functies leiden tot een reste rende verdiencapaciteit van minder dan 20 van het maatmaninkomen Ook personen die volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard komen voor reïntegratie in aanmerking REA instrumenten worden ook aangewend voor deze groep De positie van volledig arbeidsongeschikten bij reïnte gratie zal aan de orde komen bij de evaluatie van de Wet REA 21 In hoeverre kunnen Functionele Capaciteit Evaluaties FCE s gebruikt worden als het gaat om de vaststelling van de fysieke belastbaarheid van personen Wat zijn de voor en nadelen van het gebruik van FCE s In hoeverre worden FCE s al toegepast in de publieke en private arbeidson geschiktheidsregelingen en hoe is de waardering tot dusverre FCE s worden incidenteel ingezet in expertise onderzoek in het kader van claimbeoordelingen zowel bij publieke als private arbeidsongeschiktheids regelingen In opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft TNO Arbeid vorig jaar een onderzoek gedaan naar deze methoden om fysieke capaciteiten te meten Doel van het onderzoek was na te gaan wat deze methoden kunnen bijdragen aan de beoordeling van arbeidsongeschikt heid bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen De belang rijkste conclusie was dat de zes onderzochte methoden ten hoogste indi caties kunnen opleveren voor onderdelen van het schadebeoordelings proces Expertises met deze methoden kunnen de oordeelsvorming door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige ondersteunen maar zeker niet vervangen De methoden lijken heel objectief omdat er fysieke prestaties gemeten worden in standaard test situaties Uit wetenschappelijk onderzoek is echter bij herhaling gebleken dat individuen zeer wel in staat zijn om zeer consistent sub maximaal te presteren Bovendien is er gerede twijfel bij de extrapolatie van een éénmalige prestatie naar duurzaam prestatiever mogen Uit het TNO onderzoek blijkt verder dat de gehanteerde normen niet gebaseerd op de Nederlandse situatie en ze te weinig gedifferentieerd en specifiek zijn De wetenschappelijke kwaliteit ervan is gering Om deze redenen lijken mij deze methoden in de huidige situatie niet geschikt om bij de claimbeoordeling betrokken te worden Wellicht kan dit in de toekomst anders liggen 23 Is onderzocht of het FIS nadelig uitwerkt voor deeltijdwerkers omdat de beloning voor deeltijdfuncties gemiddeld lager is dan vergelijkbare voltijd functies Zo ja wat waren de uitkomsten van zulk onderzoek Kan indien blijkt dat deeltijdwerkers vanwege hun gemiddeld lagere beloning vaker Tweede Kamer vergaderjaar 1999 2000 25 024 nr 15 9 9 worden ingedeeld in de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse worden gesproken van indirecte discriminatie van deeltijdwerknemers Per januari 2000 bestond het FIS bestand voor 47 uit deeltijdfuncties Het werk in de fulltime functies waarvan in het FIS bestand beschrijvingen zijn opgenomen blijkt gemiddeld beter betaald te worden het het werk in de parttime functies zo blijkt uit een interne Lisv analyse van de samen stelling van het FIS bestand Dit verschil is aangetroffen op alle beroeps niveaus Hetzelfde fenomeen blijkt op te treden in de gemiddelde bruto uurlonen behorend bij de banen op de Nederlandse arbeidsmarkt volgens CBS gegevens en hangt deels samen met de oververtegen woordiging van fulltime functies in de sector Industrie en de oververte genwoordiging van parttime functies in de sector Gezondheid en welzijn zowel in het algemeen als in het FIS Bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling worden het maatmanloon en de resterende verdiencapaciteit op uurbasis met elkaar vergeleken Deze uurloonvergelijking elimineert eventuele verschillen in urenomvang van de functies die bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling worden betrokken Er is dus geen sprake van indirecte discriminatie van deeltijd werkers Overigens wil ik nader bezien of het gezien de enorme groei van deeltijdarbeid in ons land nog langer terecht is dat deeltijdwerkers slechts beoordeeld worden ten opzichte van deeltijdbanen in het FIS bestand 24 en 37 Is de regering voornemens om de implicaties die de schoksgewijze over gangen voor de uitvoering en voor de cliënten hebben nader te onder zoeken zoals het Ctsv aanbeveelt Zo nee waarom niet Is het wenselijk om de principiële vraag naar de doeltreffendheid van de claimbeoordeling met behulp van het FIS en daarmee de systematiek van de claimbeoordeling nader te bezien zoals de onderzoekers aanbevelen Is het wenselijk om de doelmatigheid van de claimbeoordeling met behulp van het FIS nader te bezien Zo nee waarom worden de conclu sies van de onderzoekers hier niet

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20000529.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • voorliggende besluit altijd tegen de bedoeling van de wetgever in en in elk geval tegen de bedoeling van de Kamer in mensen volledig goedkeuren onder verwijzing naar de zienswijze van de CRvB die door de staatssecretaris instemmend en een en andermaal wordt aangehaald De Kamer wil dat niet maar de staatssecretaris wil de wens van de Kamer op dit punt niet honoreren Uit het verslag van het vorige algemeen overleg blijkt dat de staatssecretaris het onmogelijk vindt afstand te nemen van de jurisprudentie van de CRvB De heer Van Dijke wees er al eerder op dat hier in optima forma juridisering wordt getoond In plaats van dat de wetgever de rechterlijke macht voorschrijft hoe de regelgeving moet worden geinterpreteerd en eventueel aangepast schrijft de rechterlijke macht de wetgever voor hoe de regelgeving naar haar visie moet worden toe en aangepast hetgeen de Kamer echter niet wil Hier ligt een schone taak voor de staatssecretaris De heer Van Dijke hoorde van mevrouw Smits nu een geheel ander betoog dan in januari toen zij ervoor pleitte de intenties van de Kamer nadrukkelijker in het besluit vast te leggen of de passage over de jurisprudentie te schrappen In het aangepaste concept is niets veranderd ten opzichte van het begrip herstelgedrag Waarom handhaaft de staatssecretaris dit omstreden onderdeel Een regeling op het punt van de terugwerkende kracht lijkt verder weg dan ooit hetgeen de heer Van Dijke zeer betreurde In januari zei de staatssecretaris dat een dergelijke regeling om juridische redenen ongewenst is omdat er sprake is van een onveranderde continuiteit van bestaande wetgeving en richtlijnen Over de status van de richtlijnen is echter altijd veel te doen geweest om nog maar de zwijgen over de interpretatie daarvan De staatssecretaris zelf meldde dat dit alles ertoe heeft geleid dat de in de richtlijnen verwoorde regelgeving naar een hoger niveau wordt getild Daarnaast had de staatssecretaris bezwaren tegen terugwerkende kracht omdat dit de uitvoering te veel zou belasten Deze praktische bezwaren mogen echter toch nooit de doorslaggevende reden zijn De heer Van Dijke handhaafde zijn pleidooi voor een terugwerkende kracht hoe moeilijk een en ander ook kan worden gerealiseerd De concept AMvB is enigszins verbeterd ten opzichte van de vorige versie De staatssecretaris was op stap gestuurd met een duidelijke boodschap van de Kamer maar hij komt terug met een tas gevuld met niets Hoe is het mogelijk dat de wensen van de Kamer zo karig zijn gehonoreerd Als de staatssecretaris de scepsis van de heer Van Dijke niet kan wegnemen lijkt het onvermijdelijk dat in de Kamer via een uitspraak meer duidelijkheid wordt verkregen De heer De Wit SP memoreerde de wens van vele Kamerfracties dat wetgeving zou plaatsvinden met betrekking tot het medisch arbeidsongeschiktheidsbegrip in het Schattingsbesluit Over de formulering daarvan was echter onenigheid De staatssecretaris zegde in het algemeen overleg in januari jl toe de wettekst nogmaals te bezien zodat geen ruimte voor misverstanden overblijft Hij verduidelijkte desgevraagd dat het in wezen gaat om gevallen waarbij geen precieze diagnose kan worden gesteld maar die toch recht op een WAO uitkering kunnen hebben Volgens de heer De Wit is in de thans voorliggende tekst geen verbetering te constateren op het punt van het medisch arbeidsongeschiktheids begrip Volgens hem begeeft men zich op gevaarlijk terrein met de opmerking dat men het van de toelichting op dit concept moet hebben Juist in het verleden werd het medisch arbeidsongeschiktheidsbegrip door de uitvoerende praktijk verschillend gehanteerd Inderdaad maakt de toelichting op de wet integraal onderdeel daarvan uit maar dat geeft geen garantie dat de CRvB tot een andere opvatting komt Onder verwijzing naar de Pikmeerarresten waarbij een motie van de wetgever leidde tot een andere opvatting van de Hoge Raad merkte hij op dat de positie van de wetgever voor de rechtsprekende macht heel belangrijk is Bij het medisch arbeidsongeschiktheidsbegrip gaat het om twee vragen is er sprake van een medische oorzaak of beperkt men zich op basis van de klachten tot de objectiveerbare gevolgen De heer De Wit koos voor het laatste maar vroeg daarbij wel waarvoor de staatssecretaris zelf kiest Is de staatssecretaris inderdaad van mening dat zo stond in een artikel in de NRC een objectieve medische diagnose de basis moet zijn van de keuring Of houdt hij ook wanneer er geen medische oorzaak is de mogelijkheid van een arbeidsongeschiktheidsuitkering open De heer De Wit betreurde het dat de wettekst op dit punt geen duidelijkheid schept Hij handhaafde zijn kritiek die hij tijdens het vorige overleg uitte op de limitatieve opsomming bij het herstelgedrag omdat deze opsomming in de voorliggende tekst terugkomt Tot slot sloot hij zich aan bij de opmerkingen over de terugwerkende kracht De heer Wilders VVD was net zo min als de regering voorstander van codificatie maar een Kamermeerderheid was een andere mening toegedaan Codificatie biedt volgens hem schijnzekerheid De uitvoerings organisaties zullen hierdoor niet plotseling anders handelen en zich aan de regels houden Ook de interpretatieverschillen zullen door de codifi catie alleen niet veranderen Tot slot is codificatie voor de juridische status van de bestaande richtlijn ook niet nodig De staatssecretaris heeft namelijk in januari bevestigd dat uit recente uitspraken van de CRvB blijkt dat de richtlijn niet terzijde is geschoven Een winstpunt is dat bij de standaard geen duurzame benutbare mogelijkheden GDBM na codificatie verzekeringsartsen niet langer de ruimte hebben om in specifieke situaties van de regels af te wijken Kan de staatssecretaris aangeven hoe anticipatie door verzekeringsartsen op dit punt kan worden voorkomen Hoe kan tevens worden voorkomen dat artsen in strijd met de regels nog steeds de helft van de mensen met psychische klachten direct medisch arbeidsongeschikt verklaren De termijn voor mensen die ten gevolge van een terminale ziekte een zeer slechte levensverwachting hebben is ten opzichte van het vorige concept verruimd zodat de verzekeringsarts kan afzien van een arbeidsdeskundig onderzoek De heer Wilders vond dit een verbetering al was dit ook mogelijk geweest zonder codificatie Hij was er verheugd over dat er naast laatstgenoemde aanpassing geen verdere versoepeling is aangebracht voor mensen met moeilijk objectiveerbare aandoeningen De staatssecretaris houdt vast aan het gegeven dat recht op een uitkering kan ontstaan voor gevallen waarvoor geen precieze diagnose kan worden gesteld In de nota van toelichting staat dat in geval de medische oorzaken van beperkingen niet goed kunnen worden vastgesteld er extra eisen gesteld kunnen worden aan het in kaart brengen van de beperkingen van betrokkenen om aan de objectiveringseis te voldoen Daarbij wordt verwezen naar uitspraken van de CRvB die diverse keren stelt dat het niet nodig is dat de verzekeringsarts altijd de oorzaak van de ziekte moet kunnen aantonen De heer Wilders stelde niet voor die oorzaken en de diagnose als harde voorwaarden voor arbeidsongeschiktheid en dus een WAO uitkering te stellen Hij sloot zich op dat punt aan bij de opmerking van mevrouw Smits Wel vroeg hij de staatssecretaris los van de politieke vraag of het al dan niet wenselijk is ooit die weg in te slaan aan te geven wat de volumegevolgen voor de uitvoering zijn als voor de WAO niet alleen naar de gevolgen van ziekte wordt gekeken maar ook naar een meer verplichtend belang voor de oorzaak en diagnose De heer Biesheuvel CDA memoreerde de vele discussies over dit onderwerp Bij de aanpassing van de WAO in 1993 is dit probleem reeds gesignaleerd De verplichting is toen door de politiek op zich genomen om een oplossing te vinden Hoewel de VVD en de PvdA fractie aangeven dat zij met de door de staatssecretaris aangedragen oplossing kunnen leven kan de CDA fractie dat niet De intentie van het CDA inzake het Schattingsbesluit is de keuringspraktijk op één naam te krijgen en de CRvB om te laten gaan De staatssecretaris gaf aan dat hij geen afstand kan nemen van uitspraken van de CRvB maar daarmee is de kous niet af Uitspraken van de CRvB kunnen ook zo uitgelegd worden dat de wettekst onvoldoende is om deze raad tot een andere uitspraak te brengen Aan de hand van arresten uit het civiele recht kan de wetgever wel degelijk tot de conclusie komen dat een aanpassing van de wet nodig is Niemand verlangt het onmogelijke van de staatssecretaris maar hij kan wel degelijk de uitspraken van de CRvB zien als een signaal dat nog geen eind oplossing gevonden is Het viel de heer Biesheuvel op dat ondanks uitdrukkelijke wensen van de Kamer terzake van de limitatieve opsomming het herstelgedrag en de terugwerkende kracht geen aanpassingen hebben plaatsgevonden De heer Biesheuvel vindt de door de staatssecretaris aangebrachte aanpassingen te gering De heer Harrewijn GroenLinks benadrukte dat er een goede regeling moet komen voor mensen die al jarenlang wachten op duidelijkheid over hun WAO uitkering Deze duidelijkheid moet ertoe leiden dat de praktijk verbetert zodat mensen het recht op een uitkering krijgen Een uitspraak over vage psychosomatische klachten staat buiten deze AMvB De heer Harrewijn vroeg de staatssecretaris hem duidelijk te maken waar in zijn nieuwe concept daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden Een dergelijke verduidelijking zal overigens ook onderdeel van de wet uitmaken Zo wordt de uitspraak van de CRvB van 20 oktober 1998 RSV 1999 7 in het oorspronkelijke concept AMvB in het huidige concept wederom opgevoerd Dit betekent uiteraard niet dat de medisch deskundige zich uitsluitend op de klachten van de betrokkene mag baseren De heer Harrewijn vroeg de staatssecretaris om deze omstreden uitspraak uit de tekst van de toelichting te schrappen omdat het al duidelijk is dat er grenzen aan de zekerheid worden gesteld en de nadruk komt te liggen op wat men wil regelen Ook voor de rechterlijke instantie zal het een duidelijk signaal zijn als de intentie van de concept AMvB wordt gehandhaafd maar de verwijzing naar de uitspraak wordt geschrapt Hij ondersteunde zijn verzoek met een verwijzing naar de stelling van mr Lennaerts vice voorzitter van de arrondissementsrechtbank in Assen die waarschuwt tegen verwijzingen naar de uitspraken van de CRvB Het is nog steeds mogelijk dat een verzekeringsarts iemand niet naar de arbeidsdeskundige stuurt zodat dat geen belastbaarheidspatroon wordt opgesteld waaruit duidelijk kan worden dat men zijn eigen werk nog kan verrichten Hebben mensen die daarover twijfels hebben het recht om zelf om een arbeidsdeskundig onderzoek te vragen Zo neen waarom krijgen ze dan dat recht niet Als men dit recht krijgt is het dan nuttig dat de verzekeringsarts de betrokkenen daarop wijst Tot slot vroeg de heer Harrewijn het begrip herstelgedrag uit de AMvB die over de keuringspraktijk gaat te schrappen Mevrouw Schimmel D66 constateerde dat ten opzichte van de vorige AMvB voornamelijk redactionele wijzigingen zijn aangebracht Op blz 18 wordt een toelichting gegeven over de relatie tussen diagnose en het objectief kunnen vaststellen van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte Dit geeft enige verduidelijking maar nog onvoldoende omdat in de tekst nog steeds verwezen wordt naar de jurisprudentie van de CRvB Met de tekst op de bladzijden 13 en 14 waar de reden van de codificatie wordt aangegeven en de manier waarop die heeft plaatsgevonden wordt aange sloten op de jurisprudentie van de CRvB Het is echter de vraag of de verschillende onderdelen van de toelichting op elkaar aansluiten De toelichting en de artikelsgewijze toelichting vormen een geheel maar dit betekent dat de toelichting ondubbelzinnig moet zijn omdat anders de CRvB zich snel zal gaan baseren op de pure artikelen en op artikel 18 lid 1 van de WAO waarin de hoofdregel is vastgesteld Ook is het een uitnodi ging voor de uitvoeringspraktijk om zich zo strikt mogelijk te houden aan artikel 1 van de WAO De uitvoeringspraktijk heeft geen richtlijn voor het medisch ongeschiktheidscriterium meer en zal zich dus op deze AMvB moeten richten Voorts zullen artsen zich als de toelichting en de artikels gewijze toelichting niet ondubbelzinnig zijn richten op uitspraken van de CRvB Dientengevolge zullen zij slechts in een enkel geval aanvaarden dat klachten zonder een duidelijke oorzaak als ziekte of gebrek kunnen worden beschouwd Mevrouw Schimmel herhaalde dat zij in de tekst de ondubbelzinnigheid mist waarmee zij had willen aangeven dat het niet de bedoeling is clienten van een WAO uitkering uit te sluiten omdat de geneeskunde geen verklaring voor de klachten kan geven Door haar twijfels aan de voorliggende tekst kon zij hieraan haar goedkeuring niet verlenen Op dit soort punten is het prettig indien een prejudiciele beslissing kan worden afgedwongen ware het niet dat dit in het Nederlandse recht niet mogelijk is Overigens is het wel mogelijk op basis van de Wet op de gerechtelijke organisaties artikel 22 advies te vragen aan de Hoge Raad hoven en rechtbanken mitsgaders de ambtenaren van het openbaar ministerie zijn verplicht bericht en consideratie te geven wanneer zulks van hun van s Konings wege zal worden gevraagd Draagt deze AMvB in voldoende mate bij indien het niet de bedoeling is clienten van een WAO uitkering uit te sluiten omdat de geneeskundige geen verklaring voor de klachten kan geven Verder meende mevrouw Schimmel dat in deze AMvB de keuringspraktijk een andere vorm krijgt In de AMvB wordt de verzekeringsarts opgelegd meer aan reintegratie te gaan werken Zij had over dit punt liever eerst een discussie willen voeren Antwoord van de regering De staatssecretaris was van mening dat de AMvB duidelijk is Bij arbeidsongeschiktheid gaat het om drie zaken 1 Er moet sprake zijn van ziekte of gebrek Hoewel dit een voorwaarde voor een uitkering is zijn er ook mensen die met een ziekte goed in hun werk kunnen functioneren 2 Als gevolg van een ziekte moeten er beperkingen zijn bij het verrichten van arbeid 3 Ook moet er sprake zijn van verlies aan inkomsten als gevolg van die beperkingen Het grote probleem ook in de afgelopen jaren is dat niet altijd de oorzaak van de ziekte duidelijk kan worden vastgesteld De richtlijn die thans vastgelegd is in een wettekst is ontworpen om artsen in die omstandigheden een houvast te geven De arts moet proberen zoveel mogelijk de medische klachten te objectiveren Als dit criterium wordt losgelaten bestaat er geen houvast in de WAO meer De arts kan zich niet alleen baseren op de klachten van de patient Die zijn weliswaar het uitgangspunt maar de arts moet als professional tot de overtuiging komen dat er sprake is van ziekte Als de precieze oorzaak van de ziekte niet kan worden vastgesteld moet de verzekeringsarts via verhoogde bewijslast voor zichzelf vastleggen dat er inderdaad sprake is van een ziekte Dit is thans duidelijk vastgelegd Sommige Kamerleden spraken de wens uit dat de bewindsman afstand neemt van de jurisprudentie van de CRvB In de oorspronkelijke WAO wet uit 1993 stond niet dat er altijd een precieze diagnose nodig is Daarna verscheen een richtlijn waarin dit werd vastgelegd De CRvB heeft daarvan geen afstand genomen Thans wordt de richtlijn vastgelegd in wettekst die naadloos aansluit op de oorspronkelijke wet Het zou een vreemde indruk wekken als de bewindsman afstand zou nemen van uitspraken van de CRvB die in overeenstemming zijn met de wet en de richtlijn Mede om deze reden kon hij de vraag om de uitspraak van de CRvB van 20 oktober 1998 RSV 1999 7 te schrappen niet honoreren Het was de wens van de Kamer de richtlijn te codificeren Hierbij zijn uitspraken van de CRvB herhaalde keren aangehaald Om de indruk weg te nemen dat mensen voor wier klachten geen diagnose kan worden gesteld geen toegang tot de WAO hebben deelde de staatssecretaris mede dat 58 van degenen met ME klachten een uitkering krijgen Van de 90 000 nieuwe uitkeringen zijn er 2250 met de codering geen diagnose Verder is er een codering niet nader omschreven waaronder velen vallen waarvoor geen precieze diagnose kan worden gegeven De volume ontwikkeling in de WAO wordt ook veroorzaakt door een grote groep mensen met psychische klachten die vaak ruim gedefinieerd worden De bewindsman bestreed derhalve de opmerking dat er op dit punt in de praktijk een groot probleem bestaat Wel schaarde hij zich achter de opmerking dat de nadruk moeten worden gelegd op wat er met het oog op de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid van mensen in de praktijk gebeurt Tussen en binnen de uitvoeringsinstanties bestaan inderdaad grote verschillen Het is echter een moeilijk terrein en het vak van keuringsarts is zeer ondergewaardeerd Er moeten stappen worden ondernomen om de keuringspraktijk te uniformeren De nieuwe structuur biedt hiervoor goede mogelijkheden Nu al worden aanzetten gegeven tot benchmarken Zeer binnenkort zal de staatssecretaris een vestigingsnota in verband met de WAO aan de Kamer toezenden Na ontvangst daarvan kunnen nadere afspraken worden gemaakt over verdere voortgangsrapportages Voor de keuring van psychische klachten wordt een meer verfijnde techniek bij het LISV ontwikkeld die thans in het veld wordt uitgeprobeerd en snel in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht Verder wordt de aansturing van de professionals verbeterd Bezien wordt verder of bij volledige afkeuringen zonder tussenkomst van een arbeidsdeskundige vaker het instrument van een second opinion kan worden ingezet De staatssecretaris beaamde dat hij in eerste instantie twijfels had over de codificatie van de regelgeving Hij raakte vooral op juridische gronden ervan overtuigd dat dit vanwege het gewicht van de regelgeving een goede aanpak zou zijn Het veld kijkt uit naar het verheffen van deze regelgeving tot wetgeving omdat men daardoor duidelijker instrumenten in handen krijgt om de uniformiteit te bereiken Opgemerkt is dat de keuring meer gericht moet zijn op wat mensen nog wel kunnen Dit betekent echter dat mensen minder gemakkelijk tot de WAO worden toegelaten Dit neemt niet weg dat de voorliggende regelgeving neutraal is ten opzichte van de bestaande regelgeving zij is niet soepeler maar ook niet strenger Desgevraagd merkte hij op dat hij de passage over het herstelgedrag niet essentieel vindt Hij zal zich niet verzetten als de Kamer hierover nog uitgebreid wenst te spreken De passage zou daardoor hier geschrapt kunnen worden Om twee redenen kon hij niet tegemoet komen aan de vraag om terugwerkende kracht Aangezien de bewindsman ervan overtuigd is dat deze AMvB conform de huidige wetgeving tot stand is gekomen is het bizar om daarop terugwerkende kracht van toepassing te laten zijn Verder zal terugwerkende kracht veel verwarring in het veld en bij clienten veroorzaken die menen dat zij nieuwe rechten

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000421.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 2 en de daarbij behorende toelichting is een regeling getroffen voor personen die ten gevolge van een terminale ziekte een zeer slechte levensverwachting hebben Voor deze groep personen is de termijn van drie maanden vervangen door een langere termijn indien hun mogelijkheden op afzienbare termijn zullen verslechteren kan de verzekeringsarts afzien van arbeidsdeskundig onderzoek In de toelichting is tevens de betekenis van het stellen van een diagnose in het verzekeringskundig

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/hoogerv20000315.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • zich op dit punt aan bij mevrouw Smits die de jurisprudentie wil schrappen De staatssecretaris motiveert het codificeren van het MAOC dat hij onduidelijkheden wil wegnemen maar dit dient dan ook te geschieden Anders komt het weer aan op keuringspraktijk en rechtsspraak Volgens de heer Harrewijn verscherpt deze concept AMvB het een en ander niet alleen voor mensen met moeilijk objectiveerbare aandoeningen maar ook meer in het algemeen De reproduceerbaarheid wordt nu ingevuld met een absolute eis dat onderzoek door een andere verzekeringsarts tot dezelfde bevindingen zal leiden Voorheen stond er zal kunnen leiden De hardheidsclausule is verdwenen Is het mogelijk om in bepaalde gevallen nog af te wijken Ook wordt afgezien van het gebruik maken van de deskundigheid van de arbeidsdeskundige en het maken van een belastbaarheidsprofiel als iemand medisch arbeidsgeschikt verklaard wordt Iemand kan na een lange periode in de Ziek tewet onmiddellijk weer naar zijn werk worden teruggestuurd Is dat de bedoeling Bij iemand die lichamelijk en psychisch niet zelfredzaam is men kan zichzelf niet verzorgen en kan in samenlevingsverband en werk niet functioneren is er sprake van geen benutbare mogelijkheden Iemand kan toch al zijn energie nodig hebben voor zelfverzorging De constatering zou in dat geval echter luiden dat hij dan ook moet kunnen werken Volgens de heer Harrewijn lijkt het erop dat dit volgens de AMvB een voldoende indicatie is om iemand door te sturen naar een arbeidsdeskundige die nieuwe banen verzint Het begrip herstelgedrag van de betrokkene in de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid wordt in deze AMvB ingevoerd zonder een duidelijke definitie Volgens de heer Harrewijn kunnen talloze voorbeelden worden gegeven van werkgevers die het herstelgedrag negatief beinvloeden Als mensen onrecht is aangedaan door een verwarrende keurings en juridische praktijk moet de Kamer voor terugwerkende kracht zijn De datum hiervoor moet dan zijn 1 augustus 1993 de invoering van de Wet TBA terugdringing beroep arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Om hoeveel mensen zou het gaan en wie komen in aanmerking voor toepassing van terugwerkende kracht Volgens de heer Harrewijn diende de staatssecretaris de AMvB terug te nemen en de tekst en de memorie van toelichting aan te passen Indien hij daartoe bereid is wilde de heer Harrewijn de mogelijkheid krijgen om meer gedetailleerde punten en suggesties in te brengen De geruststellende woorden over het FIS zijn volgens de heer Harrewijn onterecht De duiding dat 95 van de gevallen leidt tot indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse met een uitkering van maximaal 35 is schokkend Het gegeven dat in de praktijk meer mensen een volledige uitkering krijgen heeft meer te maken met de uitvoeringspraktijk Mensen die zich bezighouden met de uitvoering anticiperen hierop Niet geconcludeerd mag worden dat de keuringspraktijk verscherpt moet worden Bekeken dient te worden of het systeem te rigide is en of de glijdende schaal die bij de arbeidsongeschiktheidspercentages door het FIS wordt uitgeschakeld De heer Harrewijn sprak de wens uit uitgebreider te kunnen spreken over het FIS De heer De Wit SP herinnerde eraan dat het de bedoeling is de richtlijn voor het MAOC een wettelijke basis te geven zodat willekeur bij keuringen rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid wordt tegengegaan Het gaat hierbij vooral mensen met moeilijk objectiveerbare klachten De praktijk wijst uit dat klachten vaak worden erkend maar niet leiden tot het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering De heer De Wit sprak de vrees uit dat het streven naar deze wettelijke basis via deze AMvB onvoldoende is gelukt De richtlijn MAOC is niet volledig overgenomen Daarbij is de standaard GDBM bij deze AMvB betrokken Waarom is dit gebeurd De vrees is namelijk dat deze standaard ook wordt gebruikt bij het terugdringen van het aantal WAO ers Het CTSV wees op een aantal aanscherpingen in de AMvB zoals het limitatieve karakter van artikel 2 lid 5 de opsomming van de GDBM Waarom een uitputtende opsomming Is het mogelijk voor een arts daarvan af te wijken Volgens de richtlijn MAOC kan een klacht leiden tot de conclusie dat er sprake is van een stoornis Een stoornis kan ertoe leiden dat iemand in aanmerking kan komen voor een WAO uitkering omdat in de richtlijn geen duidelijk causaal verband is gelegd met biomedische of psychische afwijkingen In de AMvB staat dat er sprake moet zijn van een causaal verband in artikel 3 lid 2 Onderschrijft de staatssecretaris het gegeven dat daar uitdrukkelijk een causaal verband wordt verondersteld Nu wordt de eis gesteld dat een verzekeringsgeneeskundig heronderzoek tot dezelfde conclusie zal leiden als een eerder onderzoek Hier is sprake van een afwijking ten opzichte van de richtlijn die sprak van zou kunnen leiden In de AMvB wordt in tegenstelling tot de toelichting niet gesproken over herstelgedrag Betekent dit dat het herstelgedrag toch een rol gaat spelen In de oude standaard stond al de tekst van artikel 2 lid 6 De verzekeringsarts kan zonder een nader belastbaarheidsonderzoek door een arbeidsdeskundige toch spreken van arbeidsgeschiktheid met name als het gaat om het eigen werk Vindt de staatssecretaris dit wenselijk Moet toch vanuit de arbeidskundige kant onderzoek worden gedaan De vraag waar dit alles toe leidt is relevant omdat de problemen zich toespitsen rond artikel 18 van de WAO in verband met het rechtstreekse en medisch objectieve gevolg van ziekten of gebreken De staatssecretaris pleitte er in de uitzending van Netwerk voor dit objectieve medisch begrip overeind te houden Geeft de AMvB ruimte om mensen met die moeilijk objectiveerbare aandoeningen onder de WAO te brengen De staatssecretaris bepleit echter in wezen het in stand houden van de uitleg van artikel 18 die de Centrale raad voor beroep daaraan geeft De heer De Wit benadrukte zijn voortdurende pleidooi voor terugwerkende kracht tot 1 augustus 1993 de ingang van het huidige artikel 18 van de WAO Dit punt speelt pas een rol wanneer de Kamer constateert dat de AMvB geen aanleiding geeft tot fundamentele opmerkingen Met betrekking tot het FIS heeft ook hij de grote verschillen geconstateerd tussen mensen met een laag en een hoog inkomen Hij wilde hierop nader uitgebreid ingaan omdat de verschillen niet zijn overbrugd door de reactie van het kabinet of de constatering van het CTSV De heer Biesheuvel CDA vond het geruststellend te vernemen dat de opmerkingen van de heer Buurmeijer in Netwerk vermoedelijk uit hun verband waren gehaald Ook hij had zich verbaasd over de uitlatingen over de verzekeringsarts die ernaar tendeerden dat deze overbodig was geworden Tevens leek het erop dat de heer Buurmeijer de mate van arbeidsongeschiktheid niet meer aan ziekte wil koppelen Als hiervoor niets in de plaats komt wordt op deze manier de bijl aan de wortel van het gehele WAO stelsel gelegd De heer Biesheuvel sprak de hoop uit dat de heer Buurmeijer de kans krijgt om zijn opmerkingen te weerleggen omdat de uitwerking daarvan thans in bespreking zijn Omdat in het programma alle aandacht op het keuringsmoment viel herinnerde de heer Biesheuvel eraan dat vanaf het begin niet vrijblijvend gewerkt dient te worden aan het herstel Hierbij dienen wel degelijk verplichtingen in acht te worden genomen Een ruime meerderheid van de Kamer had zorgen over de vraag of de jurisprudentie voldoende aansloot bij haar bedoelingen Iemand met gezondheidsklachten zonder dat lichamelijke of psychische stoornis kan worden vastgesteld kan niet bij voorbaat worden uitgesloten van het recht op een WAO uitkering Hierover is al gesproken bij de start van de TBA wetgeving Afgesproken werd dat op dit probleem zou worden teruggekomen en daarna zijn er richtlijnen geformuleerd Het verbaasde de heer Biesheuvel dat uit de nota van toelichting kan worden geproefd dat dit het sluitstuk is omdat een en ander is uitgekristalliseerd Hierbij wordt met name de jurisprudentie van de Centrale raad van beroep genoemd Aansluiting hierbij wekt volgens de heer Biesheuvel de schijn dat de Centrale raad van beroep een uitspraak heeft gedaan over de richtlijnen terwijl dit niet het geval is Om die reden sprak de Kamer de wens uit om de richtlijn een wettelijke status te geven Verder stemt het pessimistisch om te lezen hoe de Centrale raad van beroep omgaat met het creeren van enige ruimte tegen de bedoeling van een meerderheid van de Kamer in De heer Biesheuvel verwees naar het voorbeeld van de heer Harrewijn over een uitspraak van de raad van beroep van november 1998 waarin keihard gesteld wordt dat een verzekeringsgeneeskundig beoordelings gesprek per definitie niet objectief wordt geacht Omdat de conclusie van de deskundigen niet gebaseerd mocht zijn op verborgen gezondheidsklachten is appellant in het ongelijk gesteld De heer Biesheuvel merkte op dat hij op dit punt absoluut niet gerustgesteld werd door de opmerking van de staatssecretaris dat dit een uitkristalliseringsproces is dat verwoord staat in de nota van toelichting en de wettelijke tekst De CTSV merkte op dat er altijd interpretatieverschillen zullen bestaan Het is daarom jammer dat uit de nota van toelichting niet blijkt waar wel en niet de opmerkingen van het CTSV en het LISV zijn overgenomen Is de reproduceerbaarheid zie artikel 4 nu wel of geen aanscherping Het CTSV wijst op het ontbreken van afwijkingsmogelijkheden Inderdaad pleitte een meerderheid van de Kamer voor codificatie maar nu lijkt het erop dat op een aantal punten de zaken zijn aangescherpt Het was opvallend dat in het persbericht van 11 november staat dat een verzekeringsarts alleen mag besluiten een arbeidsdeskundig onderzoek achterwege te laten als het gezien de gezondheidstoestand van de zieke werknemer evident is dat hij of zij niet kan werken Uit de thans voorgelegde regelgeving valt echter te constateren dat een verzekeringsgeneeskundige zelf voor veel meer gevallen een besluit mag nemen De omschrijving omtrent het doorzenden in het persbericht heeft een beperktere strekking dan in de nota van toelichting Dit is een gevoelig punt De fractie van de heer Biesheuvel zal namelijk toetsen aan de hand van de vraag of de rechtspraak voldoet aan de wens tot meer mogelijkheden voor diegenen waarvan de gezondheidsklachten niet direct zijn vast te stellen Wat zijn nu precies de bedoelingen met het herstelgedrag Het herstelgedrag in het eerste jaar van de ziektewet is zeer belangrijk Hoe verhoudt zich dit tot het hier genoemde herstelgedrag Wordt de werkgever ook betrokken bij het herstelgedrag Door de limitatieve opsomming van het gehele artikel 2 ontstaat de indruk dat er geen plaats meer is voor professionele interpretatieruimte maar dat was niet de bedoeling van de fractie van het CDA toen zij het schattingsbesluit een wettelijke status wilde geven De heer Biesheuvel merkte op dat zijn fractie immer voor terugwerkende kracht tot 1 augustus 1993 gepleit heeft maar als de inhoud van dit besluit zo zorgwekkend is als hij vreest dan ziet hij liever geen terugwerkende kracht ingevoerd omdat de situatie dan erger wordt Wil de staatssecretaris ingaan op de doelmatigheid van het FIS Wat is de meerwaarde hiervan Kleine beoordelingsverschillen hebben grote gevolgen Zijn er wel voldoende functies op hoger niveau in het FIS opgenomen De heer Biesheuvel vroeg zich af of de thans gehanteerde systemen voldoende op de werkelijkheid aansluiten Hij concludeerde samenvattend dat het schattingsbesluit nog lang niet naar tevredenheid is afgerond De heer Van Dijke RPF merkte allereerst op dat hij mede spreekt namens het GPV en de SGP en vervolgde met de opmerking dat de wijze waarop de regering de richtlijn MAOC en GDBM in het concept AMvB heeft vertaald hem heeft teleurgesteld De Kamer heeft lang en sterk aangedrongen om de regering zo ver te krijgen de specifieke regels van het LISV rondom medische keuringen een wettelijke status te geven en eind 1998 zag de regering daar het belang van in Opnieuw is duidelijk geworden dat het maken van een dergelijke AMvB voor een dergelijke complexe materie bijna net zo n forse klus is als het maken van een compleet wetsvoorstel De staatssecretaris nam hier een jaar de tijd voor Dat zou niet zo erg zijn als het eindresultaat bevredigend was maar zo ver is het nog niet De bedoeling van de AMvB is duidelijk Er moet duidelijkheid ontstaan over de status van de regels rondom de medische keuringen In het persbericht van het ministerie staat dat hiermee de rechtszekerheid bevorderd wordt en een zo groot mogelijke uniformiteit van de keuringen wordt gewaarborgd Het streven kan erop gericht zijn een eind te maken aan de uitsluiting van mensen met moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten maar ook andersom kan worden toegewerkt aan een aanscherping van de keuringspraktijk In beide gevallen kan sprake zijn van uniformiteit en zelfs rechtszekerheid al moet dit in het laatste geval worden uitgelegd als zekerheid over recht dat is ingeperkt De heer Van Dijke had de indruk dat de staatssecretaris meer is afgegaan op de jurisprudentie van de Centrale raad van beroep dan op de strekking van de LISV richtlijnen In plaats van dat de wetgever de rechterlijke macht voorschrijft hoe de regelgeving moet worden geinterpreteerd schrijft de rechterlijke macht de wetgever voor hoe de regelgeving moet worden aangepast De indruk dat de zienswijze van de Centrale raad van beroep het denken van de staatssecretaris te zeer heeft bepaald is te betreuren Op pagina 13 van de toelichting staat dat de jurisprudentie van de Centrale raad van beroep kritiekloos wordt genoemd maar de staatssecretaris weet toch dat deze jurisprudentie zeer omstreden is De heer Van Dijke zag liever dat de staatssecretaris zich van deze jurisprudentie had gedistantieerd Het is opvallend dat het CTSV in zijn toets op de toezichtbaarheid constateert dat er niet in de volle breedte sprake is van een inhoudelijk ongewijzigde codificatie van het MAOC en GDBM Concreet komt het erop neer dat de AMvB in bepaalde opzichten een aanscherping betekent van de richtlijn In artikel 2 lid 6 wordt bepaald dat een verzekeringsarts een belanghebbende zonder beoordeling door de arbeidsdeskundige arbeidsgeschikt kan verklaren voor eigen werk Is dit correct Als dit namelijk het geval is wordt een aantal poten onder stoel van de arbeidsdeskundige weggezaagd Een apart probleem is de vraag of met de codificatie van de richtlijnen de mogelijkheid tot interpretatieverschillen in de keuringspraktijken zijn verdwenen In de AMvB en de toelichting is niets terug te vinden over de terugwerkende kracht Het LISV stelt hierover in zijn commentaar op het concept AMvB een indringende vraag Tot slot vragen wij ons af of de twijfel over het dwingende karakter van de standaarden voor u aanleiding is geweest om te komen tot de codificatie van de standaarden bij u niet moet leiden tot een bezinning op de vraag of terugwerkende kracht gewenst is De termijn waarop die terugwerkende kracht betrekking moet hebben is volgens de heer Buurmeijer een apart punt van discussie Is de staatssecretaris bereid na te gaan in welke mate terugwerkende kracht te realiseren is Mevrouw Schimmel D66 merkte op dat zij na ontvangst van vele commentaren van deskundigen op het schattingsbesluit tot de conclusie is gekomen dat de staatssecretaris hiermee de plank misslaat Indertijd is om codificatie gevraagd omdat in het allereerste onderzoek van het CTSV stond dat door de nieuwe TBA criteria mensen met moeilijk objectiveerbare klachten geen recht meer konden doen gelden of veel moeilijker op een WAO uitkering vanwege dat rechtstreekse en medisch objectief vast te stellen gevolg Dit is geen nieuw gegeven maar de TBA heeft een ander arbeidsongeschiktheidscriterium ingevoerd De combinatie van dit criterium en de uitspraken van de Centrale raad van beroep maakt het ingewikkelder voor mensen met moeilijk objectiveerbare klachten om gehoor te vinden In de praktijk bleek dat richtlijnen of standaarden niet in de uitvoeringspraktijk tot een uniforme uitvoering kwamen en in de rechtsspraak geen enkele waarde hadden Codificatie was belangrijk niet zozeer om de uitvoeringspraktijk te uniformeren maar om de discrepantie te verkleinen tussen de wijze waarop de richtlijn toetsing van de arbeidsongeschiktheid mogelijk maakt en de wijze waarop de Centrale raad van beroep toetst of er sprake is van arbeidsongeschiktheid De essentie van de richtlijn namelijk dat arbeidsongeschiktheid kan worden aangenomen op basis van consistentie van uitingen van ziekte zonder dat een oorzaak of diagnose vastgesteld behoeft te zijn is niet duidelijk in de tekst van de AMvB verwoord Daarom zal het conceptschattingsbesluit niet tot een andere rechtspraak van de beroepsrechter leiden Deze hecht namelijk veel waarde aan het objectiveren van de gestelde klachten Bovendien gaan mede door de niet gevraagde codificatie van de standaard GDBM meer waardevolle aspecten verloren Mevrouw Schimmel was gecharmeerd van wat de Specialisatievereniging sociale verzekering naar voren bracht in concrete tekstvoorstellen en aanbevelingen ter verbetering van het conceptschattingsbesluit Het was de wens iets meer ruimte te scheppen in de uitspraken van de Centrale raad van beroep zodat de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van mensen met nu nog moeilijk objectiveerbare klachten verbeterd wordt Volgens mevrouw Schimmel dient het ziektebegrip in overeenstemming te worden gebracht met richtlijn en dat kan door aan artikel 3 van het conceptbesluit een lid toe te voegen waarin duidelijk wordt uitgesproken dat de verzekeringsarts het bestaan van een vermindering niet mag uitsluiten op de enkele grond dat er geen medische oorzaak voor het verlies of de vermindering van die vermogens kan worden bepaald Zij gaf toe dat het in de nota staat maar zij achtte het belangrijk als dit in de artikelen zelf wordt opgenomen Wil de staatssecretaris de tekst nogmaals bekijken om te bezien of de gedane voorstellen beter de wens van de Kamer tot uitdrukking brengen Ook mevrouw Schimmel betreurde het dat de standaard GDBM is opgenomen Volgens haar heeft de Kamer daar niet om gevraagd Ook de limitatieve opsomming in artikel 2 vond zij een verslechtering Indien deze opsomming noodzakelijk is dient een hardheidsclausule te worden opgenomen Het herstelgedrag vormt volgens haar geen onderdeel van de beoordeling van arbeidsongeschiktheid De beoordeling of iemand in staat is nog werk te verrichten dient niet verward te worden met de mogelijkheden die bestaan om via therapie te genezen Zij herinnerde aan haar pleidooi naar een onderzoek naar de dagelijkse keuringspraktijk Dit werd ten onrechte opgevat als een verzoek om een groot parlementair onderzoek Opvallend is dat de FNV er nu ook om vraagt De steungroep ME en arbeidsongeschiktheid vraagt om een onderzoek naar uitgeprocedeerde mensen die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gekregen en wil via een meldpunt daarover informatie ontvangen Wil de staatssecretaris een dergelijk onderzoek entameren Niet alleen de specialistenvereniging leverde tekstvoorstellen ook de advocaten Visser Boogaards en de heer Knepper hadden voorstellen op dit

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20000210.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 49 sprake van een baan terwijl dit voor de herbeoordeling 40 was Het onderzoek van het Lisv naar de effecten van de eenmalige herbeoordelingsoperatie gaat over de jaren 1994 1997 Bij 28 ofwel 58 800 van de 208 500 arbeidsongeschikten in de leeftijd tot en met 45 jaar die tussen 1994 en 1998 zijn herbeoordeeld is de uitkering beëindigd of verlaagd Het hoogste percentage 52 beëindigde en verlaagde uitkeringen heeft plaats in 1994 Dit percentage daalt naar 11 in 1997 Deze daling komt omdat in 1994 eerst de jongste leeftijdsgroep is herbeoordeeld Het percentage beëindigde of verlaagde uitkeringen is hoger dan indertijd werd verwacht Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel TBA in het parlement was de verwachting dat 21 van de arbeidsongeschikten geen uitkering meer of een lagere uitkering zou krijgen De Wet Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheidsregelingen TBA is op 1 augustus 1993 ingevoerd Een onderdeel van TBA is de eenmalige herbeoordeling van alle arbeidsongeschikten die op 1 augustus 1993 jonger zijn dan 50 jaar De herbeoordelingsoperatie loopt van 1994 tot 2002 In de jaren 1994 t m 1997 is de leeftijdsgroep van 18 tot 45 opnieuw beoordeeld De herbeoordeling van de arbeidsongeschikten ouder dan 45 jaar is nog

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/lisv20000127.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • verantwoordelijkheid voor de re ntegratie over Op cao niveau kunnen eveneens afspraken worden gemaakt over re ntegratie CAO afspraken gaan boven afspraken op bedrijfsniveau Hiervoor geldt het gebruikelijke beleid voor het algemeen verbindend verklaren van cao s zoals dat nu ook wordt toegepast bij afspraken over arbodiensten Afspraken over de inhoud van een contract kunnen algemeen verbindend worden verklaard voor de hele bedrijfstak CAO afspraken waarin specifiek n of meerdere re ntegratiebedrijven worden aangewezen als te contracteren bedrijf kunnen in principe niet algemeen verbindend worden verklaard tenzij de cao een met waarborgen omklede ontheffingsclausule bevat In dat geval hebben individuele werkgevers de vrijheid te kiezen voor een ander re ntegratie bedrijf uiteraard met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging Op brancheniveau kunnen individuele werkgevers gezamenlijk contracten sluiten met re ntegratiebedrijven uiteraard met instemming van hun ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen Zieke en arbeidsgehandicapte werknemers die niet tevreden zijn over de re ntegratiemogelijkheden die de werkgever hun biedt kunnen een second opinion aanvragen bij het UWV De werkgever wordt verplicht om de betrokken werknemer schriftelijk te informeren over zijn rechten en plichten bij de re ntegratie De werkgever die in gebreke is gebleven wordt door het UWV gesanctioneerd Het UWV stelt subsidies beschikbaar voor de re ntegratie van arbeids gehandicapte werknemers in het kader van de Wet op de re ntegratie arbeidsgehandicapten REA Het gaat om subsidies voor bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek Ook re ntegratiebedrijven kunnen subsidies krijgen voor het financieren van re ntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapte werknemers Door de werkgever verantwoordelijk te maken voor het sluiten van een contract met een re ntegratiebedrijf ontstaat een volledige aansluiting tussen preventie ziekteverzuimbegeleiding en re ntegratie tijdens het eerste ziektejaar en de WAO periode daarna Arbodiensten en re ntegratie bedrijven zullen vermoedelijk nauw gaan samenwerken zo niet fuseren en er hoeft geen overdracht van dossiers meer plaats te vinden Re ntegratie van WW uitkeringsgerechtigden Voor WW gerechtigden waarvan wordt verwacht dat ze niet binnen zes maanden op eigen kracht een baan vinden is een re ntegratietraject nodig bijvoorbeeld in de vorm van bij of omscholing Omdat de band met de oude werkgever is verbroken kiest het kabinet ervoor in beginsel het UWV te belasten met het afsluiten van re ntegratiecontracten voor werklozen Tevens kunnen werkgevers en werknemers een belangrijke rol spelen bij de re ntegratie van WW gerechtigden Zeker in tijden van spanning op de arbeidsmarkt waarin bedrijven en sectoren moeilijk in hun personeels behoefte kunnen voorzien zal bij hen belangstelling bestaan om aan de re ntegratie van werklozen mee te werken Daarbij kunnen ook eigen gelden worden ingezet bijvoorbeeld uit de Opleidings en Ontwikkelingsfondsen Als er afspraken op cao niveau worden gemaakt over het inzetten van eigen middelen voor de re ntegratie van WW gerechtigden worden de cao partijen contractpartner van het re ntegratiebedrijf Het UWV heeft in dat geval een toetsende rol omdat het hierbij ook gaat om het inzetten van publieke middelen Re ntegratie van bijstandsgerechtigden en niet uitkeringsgerechtigden De gemeente is verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met re ntegratiebedrijven

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20000124.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • kans arbeidsongeschikt te worden is toe te schrijven aan werkomstandigheden Sommige belastende werkomstandigheden komen vaker voor bij vrouwen zoals werkzaam zijn in de zorgsector weinig carrièremogelijkheden en een ongezonde werkdruk Andere belastende omstandigheden komen even vaak of zelfs minder voor bij vrouwen maar betekenen voor vrouwen toch een hoger risico op arbeidsongeschiktheid zoals een slechte werksfeer geen plezier in het werk en fysiek zwaar werk Uit het onderzoek blijkt dat het geen verschil maakt of vrouwen parttime of fulltime werken Dat een slechte werksfeer en geen plezier hebben in het werk voor vrouwen een grotere kans op arbeidsongeschiktheid betekenen dan voor mannen kan mogelijk worden verklaard door de rol die betaald werk inneemt in het leven van vrouwen Vrouwen vinden betaald werk vooral van belang vanwege de sociale functie terwijl mannen het hebben van betaald werk vanzelfsprekend vinden Hieruit lijkt het plausibel te veronderstellen dat voor vrouwen bij gezondheidsklachten de drempel om zich ziek te melden lager ligt en de drempel om weer aan het werk te gaan hoger Het hebben van kinderen blijkt in het algemeen geen rol te spelen in het verschil in arbeidsongeschiktheidsrisico tussen vrouwen en mannen Het hebben van kinderen verhoogt voor vrouwen noch mannen de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/lisv20000120.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •