archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • bij ziektezuim om psychische redenen Bijna nderde van alle WAO ers is arbeidsongeschikt vanwege psychische klachten In deze groep bevinden zich opvallend veel vrouwen De kans op psychische arbeidsongeschiktheid is groot in de zorg en in het onderwijs beide sectoren waar veel vrouwen werken Slechts een klein deel van de psychisch arbeidsongeschikten is psychiatrisch patient Volgens staats secretaris Hoogervorst valt er bij deze categorie arbeidsongeschikten daarom nog een wereld te winnen Ik heb de indruk dat het vooral bij psychische klachten geboden is de zaak niet op z n beloop te laten en af te wachten of en wanneer de werknemer terugkomt Het is geboden zo snel mogelijk te gaan werken aan terugkeer aldus Hoogervorst bij de installatie van de commissie Minister Borst zei in haar toespraak dat ze er niet alleen voor wil zorgen dat mensen als het leed eenmaal is geschied de noodzakelijke zorg krijgen en weer aan de slag gaan maar dat ze ook wil nagaan of er in de oorzaken van psychisch ziekteverzuim wellicht aanknopingspunten liggen voor de preventie ervan De werkzaamheden van de commissie moeten uitmonden in voorstellen voor concrete afspraken tussen betrokken partijen die worden vastgelegd tijdens een conferentie in het najaar van 2000

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20000113b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • baan Maar die relatie blijkt volgens onderzoek juist niet te bestaan Er moeten dus andere redenen zijn voor het niet minder dan vier tot vijf keer hogere risico op arbeids ongeschikheid van vrouwen tussen de 25 en 35 jaar dan van mannen in dezelfde leeftijdscategorie Het lijkt erop dat vastgeroeste rolpatronen een hardnekkige rol spelen We weten dat werkgevers zich soms minder moeite getroosten om vrouwen die ziek zijn geworden terug te laten keren Om een of andere reden spannen ze zich harder in om mannen terug te krijgen Bedrijfsartsen zeggen vaker tegen vrouwen dan tegen mannen dat ze er verstandig aan doen maar eens een paar maanden thuis te blijven En vrouwen zelf blijken vaak minder dan hun mannelijke collega s ervan overtuigd dat ze ondanks hun arbeidshandicap toch nog werk kunnen verrichten Maar hoe valt dit traditionalisme te rijmen met ons zelfbeeld van Nederland als lichtbaken van progressiviteit Misschien denkt u nu overdrijft hij zijn onwetendheid niet U hebt gelijk Maar het blijft toch waar dat we weliswaar beschikken over een schat aan statistische gegevens maar dat we nog weinig zicht hebben op eenduidige verklaringen en op de knelpunten die zich voordoen bij preventie en re ntegratie Maar ook zonder alle oorzaken van psychische arbeidsongeschiktheid tot in detail te kennen moet het mogelijk zijn de stroom van mensen die met psychische klachten arbeidsongeschikt worden stevig in te dammen Bijvoorbeeld door goede verzuimbegeleiding en door doelmatige preventie van psychische klachten Want we kunnen er uiteraard niet in berusten dat een veel te groot deel van de beroepsbevolking al op relatief jonge leeftijd op psychische gronden arbeidsongeschikt wordt En dat in de meeste gevallen ook nog eens zeer langdurig blijft Ik denk dat we bij deze categorie arbeidsongeschikten nog een wereld kunnen winnen Want het gaat bij die groep zelden om pati nten met zeer ernstige en chronische psychiatrische afwijkingcn We hebben het in het overgrote deel van de gevallen over mensen die naar mijn overtuiging niet lijden aan een vorm van arbeidsongeschiktheid die onomkeerbaar is Ik heb wel eens de indruk dat er ook mensen in de categorie van de psychische klachten terechtkomen omdat alle andere categorie n op hen niet van toepassing zijn Juist in deze tijd met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt bestaat in Nederland het ideale klimaat om ook de mensen met psychische klachten de kans te bieden weer aan het werk te gaan Want ook voor hen geldt dat werk dat deelnemen aan de samenleving belangrijker is dan het krijgen van een uitkering We moeten daarom veel meer werk maken van preventie van psychische arbeidsongeschiktheid In de bedrijvcn en instellingen zal meer oog moeten zijn voor factoren die psychisch onbehagen veroorzaken Als mensen om psychische redenen arbeidsongeschikt worden moet dat aanleiding zijn voor de bedrijfsleiding om samen met de arbodienst eens goed te kijken wat er kan worden gedaan aan verbetering van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsverhoudingen op de werkplek Ik heb de indruk dat het vooral bij psychische klachten geboden is de zaak

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/szw20000113.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • met een algemene maatregel van bestuur te zullen komen Dat is uitstekend Het enige punt blijft nog de terugwerkende kracht De Staatssecretaris voelt daar niet voor Maar toch is dan voor mij de vraag of hij erkent dat daardoor ongelijkheid kan ontstaan tussen bijvoorbeeld de ME patienten de ene ME patient die wel onder de algemene maatregel van bestuur kom te vallen en de ander niet Graag hoor ik daar zijn oordeel over De heer van Dijke RPF Dan de ME problematiek Er komt gelukkig een wettelijke grondslag voor de richtlijn medische arbeidsongeschiktheidscriterium Onze dringende vraag over de terugwerkende kracht bijvoorbeeld tot 1993 is echter nog niet beantwoord De Staatssecretaris had ons daartoe gegevens toegezegd en ik hoop die dan nog van hem te krijgen Donderdag 10 december 1e termijn van de Regering Staatssecretaris Hoogervorst reageerde niet op het bovenstaande Wel werd in de schriftelijke beantwoording medegedeeld dat de terugwerkende kracht er niet inzit Donderdag 10 december 2e termijn van de Kamer De heer de Wit SP Tenslotte mevrouw de voorzitter de kwestie van de algemene maatregel van bestuur rond het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Toch de vraag aan de Staatssecretaris hij wijst dat punt van de terugwerkende kracht af maar is het dan toch niet zo dat er een verschil kan ontstaan tussen ME patienten die wel een beroep kunnen doen in de toekomst op die algemene maatregel van bestuur en die ME patienten die het tot op heden hebben moeten stellen met ofwel geen richtlijn ofwel met een richtlijn waarvan de status althans door de rechter nog steeds niet in de volle breedte is erkend Donderdag 10 december 2e termijn van de Regering Staatssecretaris Hoogervorst dan heeft hij De heer de Wit nog een vraag gesteld naar mijn bezwa ren tegen het toepassen van terugwerkende kracht bij de codificering van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/begr19981209.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • voortgaande rapportage over de uitvoering van de richtlijn en zij vroeg de staatssecretaris een beter toezicht op de naleving door het LISV te bevorderen Mevrouw Kalsbeek was het ermee eens dat de richtlijn bindend is voor de UVl s zoals het LISV stelt en dat het bindende karakter ervan niet sterker wordt met een andere juridische status Er heerst bij de clientenorganisa ties onzekerheid over of de Centrale raad van beroep de richtlijn wel wetsconform zal achten en het LISV heeft daarom bij de raad aangedrongen op een spoedige uitspraak in een aantal zaken De kern van de zaak is echter dat de Centrale raad van beroep niet aan de richtlijn gebonden is En zelfs als de eerste uitspraak van de raad die over anderhalf jaar wordt verwacht in lijn is met de opvattingen van de Kamer zegt dat nog niets De rechter toetst immers slechts aan de wet dus een volgende uitspraak kan wel anders uitvallen Dit erkent de staatssecretaris ook expliciet De bezwaren van het kabinet tegen codificatie zijn van juridische praktische en beleidsmatige aard Het is volgens de staatssecretaris niet eenvoudig om een richtlijn om te zetten in een wetstekst Mevrouw Kalsbeek erkende dit bezwaar maar zij achtte het op grond van het achtste lid van artikel 18 van de WAO wel mogelijk om de richtlijn een ankerpunt in de wet te geven door de richtlijn in een AMVB om te zetten of door in een AMVB te bepalen dat de richtlijn bindend is Dit zou volgens haar de rechtseenheid ook echt bevorderen omdat hiermee een correctie op de uitvoeringspraktijk mogelijk zou zijn De heer De Wit SP herinnerde eraan dat de staatssecretaris in het vorige algemene overleg verwachtte dat de expertmeeting uitsluitsel zou geven Dat is echter uitgebleven De tweeslachtige opstelling die het LISV hierna gekozen heeft biedt volgens de heer De Wit wel een opening Hij had de indruk dat de Centrale raad van beroep een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het wegnemen van de ongerustheid over de verschillen in uitleg van de richtlijn omdat het zelfs bij een wettelijke status van de richtlijn toch om de praktijk gaat Het leek hem dan ook verstandig artikel 18 van de WAO in die zin aan te vullen dat er ook sprake is van arbeids ongeschiktheid als er weliswaar geen duidelijke diagnose gesteld kan worden maar wanneer er toch sprake is van een consistent geheel van waarnemingen van beperkingen stoornissen en handicaps De uitleg hiervan zou vervolgens in een AMVB kunnen worden vervat De heer De Wit vond dat de onduidelijkheid eigenlijk al ontstaan is bij de invoering van het nieuwe begrip arbeidsongeschiktheid en dat terugwerkende kracht zich dan ook zou moeten uitstrekken tot 1 augustus 1993 De heer Van Dijke RPF sloot zich mede namens GPV en SGP grotendeels aan bij de opmerkingen van vorige sprekers Hij herinnerde aan de eensgezinde opstelling van de Kamer sinds het eerste overleg over dit onderwerp met staatssecretaris Linschoten en hij verwachtte een andere opstelling van de regering die door de vorige staatssecretaris al min of meer is aangekondigd De heer Van Dijke vond ondanks de mogelijke juridische problemen wettelijke regeling de meest voor de hand liggende weg Ook hij pleitte gelet op de schrijnende gevallen die hem ter kennis waren gekomen voor een ruime terugwerkende kracht De heer Biesheuvel CDA was het met mevrouw Schimmel eens dat er nu knopen moeten worden doorgehakt De Centrale raad van beroep heeft geen uitspraken gedaan na het van kracht worden van de richtlijn maar de meest recente uitspraken van voor die datum geven volgens de heer Biesheuvel geen hoop op een praktijk zoals de Kamer die wenst zodat ook zijn fractie een voorstander is van een wettelijke status voor de richtlijn in de zin aangegeven door mevrouw Kalsbeek Hij verwachtte dat wijziging van de WAO zelf langer zou duren De heer Biesheuvel noemde het onaanvaardbaar dat het GAK zich niet aan de richtlijnen van het LISV houdt zoals uit het rapport van het CTSV blijkt De staatssecretaris wil de uitvoering aanpakken maar de heer Biesheuvel vond codificatíe zeker ook noodzakelijk Ten slotte vroeg ook hij om aandacht voor de terugwerkende kracht en het tekort aan keuringsartsen De heer Rosenmoller GroenLinks constateerde dat alle sprekers behalve de heer Wilders dezelfde conclusie hadden getrokken namelijk dat de richtlijn wettelijk verankerd zou moeten worden wat al in januari jl een wens van de Kamer was De expertmeeting daarna leek cruciaal voor de vraag of de staatssecretaris bereid zou zijn de praktische problemen op te lossen De heer Rosenmoller zag in het rapport van het CTSV een bevestiging van de interpretatieverschijlen in de uitvoering en hij vond dat het LISV wetgeving niet uitsluit en daar zelfs min of meer een recept voor geeft Verder wees de heer Rosenmoller erop dat uitspraken van de rechter dat de betrokkenen niet benadeeld mogen worden door de twijfel als gevolg van het ontbreken van een objectief vastgesteld substraat voor de reele klachten telkenmale zijn overruled door de Centrale raad van beroep Hij was er stellig van overtuigd dat wettelijke verankering de rechter een richtsnoer zou geven en dat er daardoor zekerheid zou ontstaan Ten slotte gaf de heer Rosenmoller aan dat hij terugwerkende kracht tot het moment van inwerkingtreding van de wet logisch vindt omdat op dat moment de problemen zijn ontstaan Het antwoord van de regering De staatssecretaris gaf aan dat ook hij helemaal niet zo gerust is op de uitvoering Het percentage arbeidsongeschikten van de beroepsbevolking neemt nog steeds af maar het absolute volume in de WAO neemt wel toe In het midden van de jaren tachtig was de instroom in de WAO 1 5 tijdens de crisis omstreeks 1990 was die 2 en na de wetgeving TBA daalde de instroom in 1995 tot 1 1 per jaar In de periode waarin de richtlijn van kracht werd ging het percentage weer omhoog via 1 3 tot 1 5 in het voorjaar van dit jaar De staatssecretaris had overigens geen verklaring voor deze fluctuaties Het regeerakkoord bevat op

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/poli19981029.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • WAO in de politiek 2006 en 2007 | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  integratie en De burger aan zet van de Inspectie Werk en Inkomen Ministerie SZW 26 januari 2007 pdf Zie ook Rapport De burger aan zet Onderzoek naar de invloed van herbeoordeelde WAO gerechtigden op hun re integratie pdf en het bijbehorende persbericht En tevens Rapport Duurzaamheid van re integratie Korte en langetermijneffecten van re integratie van arbeidsgehandicapten en het bijbehorende persbericht Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over uitspraken van rechtbanken dat een onderdeel van het Schattingsbesluit 2004 in strijd is met de WAO en de WAZ Ministerie SZW 26 januari 2007 pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over de proef van UWV om kankerpatiënten te laten herkeuren door gespecialiseerde artsen Ministerie SZW 23 januari 2007 pdf Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen De WIA claim beoordeeld Ministerie SZW 17 januari 2007 pdf Zie ook IWI rapport De WIA claim beoordeeld pdf en het bijbehorende persbericht Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over een lagere WAO uitkering van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers bij het gebruik van de levensloopbijdrage van de werkgever Ministerie SZW 11 januari 2007 pdf 2006 Brief van minister De Geus over de WAO herbeoordelingen Ministerie SZW 20 december 2006 pdf Zie ook Persbericht Einddatum herbeoordelingen WAO wordt verschoven naar 1 april 2008 Brief van minister De Geus over de gevolgen van de afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO Pemba voor het eigenrisicodragen en de gevolgen van de verhoging van de IVA uitkering voor het recht op inkomensafhankelijke toeslagen Ministerie SZW 20 december 2006 pdf Zie ook Besluit tot Wijziging van het Besluit Wfsv in verband met het afsluiten van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering pdf Brief van minister De Geus over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 Wet VLZ Ministerie SZW 20 december 2006 pdf Zie ook Effecten van de Wet Verlenging loondoorbetaling bij ziekte op private verzuimverzekeringen pdf en Persbericht Minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door langere loondoorbetaling bij ziekte Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over een lagere WAO uitkering aan werkende gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij levensloopbijdrage van de werkgever Ministerie SZW 19 december 2006 pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over banden tussen het UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de spirituele organisatie Avatar Ministerie SZW 12 december 2006 pdf Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij het rapport van de Inspectie Werk en Inkomen IWI UWV en Walvis zesde rapportage en informatie over de hoogte van WW na afloop van het recht op WAO WIA en over werkwijze dagloonvaststelling Ministerie SZW 5 december 2006 pdf Brief van minister De Geus over de diensverlening bij het UWV Ministerie SZW 1 december 2006 pdf Zie ook Brief van het UWV van 31 oktober 2006 over klantgerichtheid en verbetering dienstverlening pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over een pilot participatiebeleid voor chronisch zieken en gehandicapten Ministerie SZW 9 november 2006 pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over te weinig terugbetaalde premie van de verzekering tegen het WAO gat Ministerie SZW 3 november 2006 pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over het recht van na afschatting herkeurde WAO ers op een WW uitkering Ministerie SZW 31 oktober 2006 pdf Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij afschrift SER adviesaanvraag Wajong Ministerie SZW 31 oktober 2006 pdf Zie ook Adviesaanvraag over de bevordering van de arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden pdf en Persbericht Kabinet vraagt SER om advies over aan de slag helpen van jonge gehandicapten Brief van staatssecretaris Van Hoof over evaluatie re integratiemarkt en enige andere onderwerpen Ministerie SZW 24 oktober 2006 pdf Zie ook TNO rapport Kwaliteit van Leven pdf Brief van minister De Geus over verhoging IVA uitkering en afschaffing pemba WAO Ministerie SZW 20 oktober 2006 pdf Zie ook Persbericht Uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten gaat omhoog Brief van minister De Geus over Kamervragen over het re integratiebeleid Ministerie SZW 20 oktober 2006 pdf Brief van minister De Geus over de stuurgroep Re integratie Ministerie SZW 18 oktober 2006 pdf Zie ook Overzicht activiteiten 2006 campagnepartners geknipt voor de juiste baan pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over de verzekerbaarheid werknemers met betrekking tot de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Ministerie SZW 18 oktober 2006 pdf Antwoorden van minister De Geus op Kamervragen over de WAO WIA keuring van ME CVS patiënten Ministerie SZW 17 oktober 2006 pdf Brief van minister De Geus over wetsvoorstel structurele oplossing onvoorzien effect Wet invoering en financiering Wet WIA Ministerie SZW 13 oktober 2006 pdf Brief van minister De Geus mede namens staatssecretaris Van Hoof en de staatssecretaris van VWS bij de Arbeidsgehandicaptenmonitor 2005 Ministerie SZW 12 oktober 2006 pdf Zie ook Arbeidsgehandicapten 2005 Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening pdf Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij de derde Voortgangsrapportage IRO Ministerie SZW 6 oktober 2006 pdf Zie ook Derde Voortgangsrapportage IRO pdf en Persbericht Cliënten zeer tevreden over individuele re integratieovereenkomst UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 1e halfjaarverslag 2006 en UWV 1e halfjaar 2006 bijlagen pdf Brief van minister De Geus over het wetsvoorstel dat voorziet in een structurele oplossing voor het onvoorziene effect van de Wet Invoering en financiering Wet WIA Ministerie SZW 18 september 2006 pdf Brief van minister De Geus over de voortgang van de herbeoordelingen Ministerie SZW 29 augustus 2006 pdf Zie ook Brief van minister De Geus aan het UWV over de voortgang van de herbeoordelingen Antwoorden van minister De Geus op kamervragen over privacyschending door bedrijfsartsen Ministerie SZW 29 augustus 2006 pdf Brief van minister De Geus aan het UWV met het verzoek om te anticiperen op een wijziging van het Reïntegratiebesluit met als doel ook startende zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor WIA arbeidsplaatsvoorzieningen Ministerie SZW 7 juli 2006 pdf Brief van minister De Geus over het treffen van een ministeriële regeling over de duur van het eigenrisicodragen in de WGA Ministerie SZW 7 juli 2006 pdf Brief van minister De Geus over reparatie van een onvoorzien effect van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/nieuwswiawaowajong/142-wao-en-wajong-in-de-politiek-2006-en-2007 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • WIA, WAO, WAJONG nieuws 2008 | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  meer banen voor jonggehandicapten NU nl 1 juli 2008 Al brugbanen voor bijna 600 ex WAO ers De Telegraaf 23 juni 2008 Werk dat past bij een handicap Trouw 10 juni 2008 Veel jonggehandicapten willen graag een baan AD 8 juni 2008 Werkende Wajongers gaan erop achteruit CG Raad 5 juni 2008 Wajongeren met jobcoach aan het werk Het Parool 4 juni 2008 Huidige Wajonger houdt uitkering Het Parool 30 mei 2008 Regeringsfracties tevreden over Wajong akkoord NU nl 30 mei 2008 Akkoord over Wajong De Telegraaf 29 mei 2008 CDA en PvdA akkoord over Wajong regeling De Pers 29 mei 2008 CDA en PvdA akkoord over Wajong regeling Elsevier 29 mei 2008 Akkoord verlaging uitkering jeugd WAO van de baan De Volkskrant 29 mei 2008 CDA en PvdA akkoord over Wajong regeling Trouw 29 mei 2008 Werkgevers zien niets in plan voor minima De Volkskrant 26 mei 2008 PvdA werk voor kwetsbare groep Nederlands Dagblad 26 mei 2008 FNV steunt PvdA plan kwetsbare groepen De Volkskrant 25 mei 2008 Reactie CG Raad op plannen voor afdwingbaar recht voor arbeidsgehandicapten CG Raad 24 mei 2008 Ook PvdA wil aanpak Wajong ers Het Parool 24 mei 2008 Arbeidsmarkt weet zich geen raad met jonge gehandicapte Trouw 24 mei 2008 PvdA wil herziening sociaal stelsel De Volkskrant 24 mei 2008 50 000 gehandicapten aan de slag De Volkskrant 24 mei 2008 PvdA kwetsbare groepen aan de slag Algemeen Dagblad 24 mei 2008 CDA senator valt Donner af over Wajong Trouw 22 mei 2008 Alleen korten op Wajong is oppervlakkige oplossing opinie Trouw 22 mei 2008 PvdA milder over Wajong Financieele Dagblad 21 mei 2008 Donner en PvdA nu weer in conflict over Wajong Nederlands Dagblad 21 mei 2008 Donner moet laatste restje WAO opknappen Trouw 20 mei 2008 Donner Wajong plannen zijn investering zeker geen bezuiniging Ministerie SZW 20 mei 2008 Overheid creëer eindelijk werk voor Wajongers CG Raad 19 mei 2008 Donner botst met coalitiegenoot PvdA over Wajong De Volkskrant ANP 19 mei 2008 PvdA Wajong plannen Donner onbespreekbaar Trouw Novum 19 mei 2008 PvdA fractie tegen Wajong plan Donner Wereldomroep 19 mei 2008 Donner Wajong ers verplicht aan het werk Zibb ANP 19 mei 2008 Donner zet Wajong ers verplicht aan het werk Elsevier 19 mei 2008 Donner snoeit in jeugd WAO De Volkskrant 19 mei 2008 Lagere uitkering jong gehandicapten De Pers 19 mei 2008 Betere verzekering kleine zelfstandige in de maak De Volkskrant 15 mei 2008 Minder herkeuringen voor actieve WAO ers De Telegraaf 25 april 2008 Werken voor WAO ers aantrekkelijker Regering nl 25 april 2008 Kabinet werken wordt aantrekkelijker voor WAO ers Persbericht ministerraad 25 april 2008 Kamerleden leren Wajong van dichtbij kennen CG Raad 23 april 2008 Kabinet wikt en weegt over Wajong CG Raad 22 april 2008 Bezuinigingen CWI en UWV gaan niet ten koste van basisdienstverlening Ministerie SZW 14 april 2008 persbericht Harde ingreep Donner in Wajong uitkeringen Dagblad van het Noorden 11 april 2008 Definitieve keuring voor Wajong op 27e Trouw 11

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/nieuwswiawaowajong/114-wia-wao-wajong-nieuws-2008 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • WIA, WAO, WAJONG in de politiek 2008 | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  27 juni 2008 Zie ook Advies Raad van State over wetsvoorstel tot wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nader rapport over wetsvoorstel tot wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Antwoorden van minister Donner op Kamervragen over de hantering van het ME CVS protocol bij keuringen in het kader van de WIA Ministerie SZW 24 juni 2008 Zie ook de berichtgeving over dit onderwerp elders op onze website Brief van minister Donner over de automatisering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wia Ministerie SZW 23 juni 2008 Brief van minister Donner over automatisering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wia Ministerie SZW 17 juni 2008 Antwoorden van staatssecretaris Aboutaleb op Kamervragen over tijdelijke voorschakeltrajecten voor Wajongers Ministerie SZW 16 juni 2008 Antwoorden van minister Donner op Kamervragen over het bericht dat afgekeurde jongeren vaak onnodig werkloos zijn Ministerie SZW 3 juni 2008 TNO onderzoek Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen volumeontwikkeling en effectiviteit Ministerie SZW 30 mei 2008 Aanbiedingsbrief van minister Donner bij een aantal recente onderzoeken in het kader van de Wajong Ministerie SZW 30 mei 2008 Zie ook Aanbiedingsbrief van de voorzitter Raad van Bestuur UWV aan minister Donner bij het kenniscahier De participatiemogelijkheden van de Wajonginstroom Kenniscahier De participatiemogelijkheden van de Wajonginstroom Participatiemogelijkheden van Wajongers Astri rapport Bruggen bouwen naar de Arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking Evaluatie jobcoaching Eindrapport Eindrapport Hobbels en Kruiwagens Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers Jongeren met een beperking gaan werken naar vermogen Ministerie SZW 30 mei 2008 Zie ook Aanbiedingsbrief van minister Donner bij de Notitie Vergroting participatie jongeren met een beperking Notitie Vergroting participatie jongeren met een beperking Loonkostensubsidies en participatieplaatsen om mensen aan de slag te helpen Ministerie SZW 23 mei 2008 persbericht Donner Wajong plannen zijn investering zeker geen bezuiniging Ministerie SZW 20 mei 2008 UWV jaarverslag 2007 Ministerie SZW 20 mei 2008 Meer mensen aan het werk in 2007 Ministerie SZW 16 mei 2008 persbericht Brief van minister Donner over beantwoording van de vragen uit een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over ontwerp amvb in verband met het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsregelingen Ministerie SZW 16 mei 2008 pdf Zie ook Beantwoording van de vragen uit het verslag van een schriftelijk overleg in het kader van de voorhangprocedure van de conceptamvb in verband met het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsregelingen Kamerstukken II 2007 08 31 226 nr 25 pdf Kabinet werken wordt aantrekkelijker voor WAO ers Ministerie SZW 25 april 2008 persbericht Aanbeveling Stichting van de Arbeid gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven Stichting van de Arbeid 23 april 2008 pdf Reactie van minister Donner op het rapport van de Stichting van de Arbeid Praktische conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de rondetafelgesprekken over re integratie en behoud voor werk van werknemers die minder dan 35 arbeidsongeschikt zijn Ministerie SZW 18 april 2008 pdf

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/nieuwswiawaowajong/115-wia-wao-wajong-in-de-politiek-tm-2008 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • WIA/WAO/WAjong 2009 - 2010 | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  8 december 2010 Christen Unie Notitie Werk moet lonend zijn voor Wajongeren 8 december 2010 CG raad Passende werkgelegenheid en reintegratiehulp noodzaak 7 december 2010 SP 28 439 handtekeningen armoede werkt niet aangeboden aan kabinet 22 november 2010 Meldweek Wajong 19 tot en met 30 november 2 november 2010 Steungroep roept op tot steun van acties tegen afbraak Wajong 8 oktober 2010 Mediatraining als sollicitatiehulp 27 september 2010 CG raad Afschaffen aparte uitkeringen gehandicapten leidt niet tot werk 30 september 2010 CG Raad bezorgd over ingrepen sociale zekerheid 26 mei 2010 de Volkskrant FNV legt heil van Wajonger in handen van werkgevers 2 december 2009 Steungroep bezorgd over nieuwe Wajong 1 december 2009 persbericht ministerie SZW Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong 20 5 2009 LVA en Corv gaan in beroep tegen politieke uitspraak rechtbank over herbeoordelingen WAO Uitkomst Wajongdebat toegang tot sociale werkvoorziening wordt toch beperkt CG raad 18 april 2009 Donner buigt na kritiek op Wajongplan Trouw 6 april 2009 Beloning onder het minimumloon voor Wajongers van de baan CG raad 6 april 2009 Vakcentrales en gehandicaptenorganisaties bezorgd over Wajong CG raad 5 maart 2009 Vakbond tegen beloning arbeidsgehandicapten onder minimumloon AbvaKabo 16 februari 2009 Proef voor

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/nieuwswiawaowajong/56-indivreintegratie (2016-02-06)
  Open archived version from archive •