archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reactie Pandora op wetsvoorstel wijziging Wet Bopz, 30 492, 1-9 • Stichting Pandora
  E Health Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws Reactie Pandora op wetsvoorstel wijziging Wet Bopz 30 492 1 9 23 januari 2007 trefwoorden beleidsreactie dwang en drang bopz Zeer binnenkort januari februari 2007 worden in de Tweede Kamer een tweetal wijzigingen in de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet Bopz besproken Dit betreft de uitbreiding van de mogelijkheden voor dwangbehandeling binnen de instelling en de uitbreiding van de voorwaardelijke machtiging Stichting Pandora is geen voorstander van de voorgestelde wijzigingen en is zeer beducht voor de uitwerking hiervan in de praktijk Zij is van mening dat de voorgestelde wetswijzigingen een vergaande aantasting betekenen voor de rechtspositie van mensen met psychische en of psychiatrische problemen Zie hieronder de brief d d 23 januari 2007 van Stichting Pandora zoals verstuurd aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de heer drs H Hoogervorst en aan de Tweede Kamer der Staten Generaal t a v de Leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en aan de Leden van de vaste Kamercommissie van Justitie Reactie Stichting Pandora aan minister Hoogervorst Wijziging wet Bopz 30492 pdf Ervaringen Gedwongen opname Na twee fantastische zwangerschappen kwam de klap des te harder

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=95:reactie-pandora-op-wetsvoorstel-wijziging-wet-bopz-30-492-1-9&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Bezorgdheid Stichting Pandora over de mogelijke wijzigingen TBS-stelsel • Stichting Pandora
  tolerantie en het toegenomen accent op veiligheid tot uitdrukking in de huidige discussie over het functioneren van het TBS stelsel In beide gevallen vormt een ernstig incident steeds vaker de aanleiding voor het wijzigen van een wettelijk stelsel dat van toepassing is op de betreffende doelgroep als geheel Als gevolg hiervan en naar aanleiding van de mogelijke grotere samenhang en samenwerking tussen de reguliere GGz en de forensische psychiatrie worden mensen met psychische en of psychiatrische klachten in de beeldvorming steeds vaker op een hoop gegooid met TBS ers en de kleine groep mensen die soms delicten pleegt Stichting Pandora is beducht voor het feit dat het verruimen van de mogelijkheden van dwangbehandeling een thema dat tevens aan de orde is binnen uw commissie tezamen met de ontwikkeling dat de psychiatrie en TBS steeds meer als een glijdende schaal wordt gezien een nadelig uitstralingseffect heeft op de discussie over de on wenselijkheid van het uitbreiden van de mogelijkheden van dwangbehandeling binnen de reguliere GGz Een nieuwe uitbreiding van dwangbehandeling betekent een verdere aantasting van de rechtspositie van mensen met psychische en of psychiatrische klachten 3 De voorwaarden en overwegingen om over te gaan tot gedwongen behandeling bij mensen in de reguliere GGz zijn bovendien anders dan overwegingen die een rol spelen bij gedwongen behandeling voor mensen in de forensische psychiatrie of TBS ers Stichting Pandora is dan ook van mening dat de discussie over de on wenselijkheid van uitbreiding van dwangbehandeling voor TBS ers strikt gescheiden dient te worden van de discussie over de on wenselijkheid van het uitbreiden van de mogelijkheden van dwangbehandeling binnen de reguliere GGz In de tweede plaats vreest Stichting Pandora dat een toenemende samenhang en samenwerking tussen de reguliere GGz en de forensische psychiatrie ten koste gaat van de zorg en capaciteit in de instellingen voor de reguliere GGz en dat mensen met psychische klachten en of psychiatrische klachten die geen delicten plegen en te maken kunnen krijgen met een vrijwillige of gedwongen opname in een psychiatrische instelling hier de dupe van worden 4 Uit de reacties die wij dagelijks binnenkrijgen van onze achterban blijkt dat de toegankelijkheid en capaciteit in de instellingen nu al een probleem is Mensen worden geconfronteerd met wachtlijsten onvoldoende bedden en menskracht Voor mensen die vrijwillig opgenomen willen worden is er in veel gevallen geen plek waardoor de situatie in sommige gevallen escaleert en zij vervolgens alsnog gedwongen opgenomen moeten worden en of mensen worden geconfronteerd met gedwongen ontslag bijvoorbeeld om hospitalisering te voorkomen 5 De aantasting van de maatschappelijke positie en de wijzigende beeldvorming over de groep mensen met psychische en of psychiatrische klachten baart ons ernstig zorgen temeer omdat de maatschappelijke positie en de rechtspositie van mensen met psychische en of psychiatrische problemen de laatste jaren toch al in toenemende mate onder druk is komen staan Door een combinatie van maatregelen op diverse uiteenlopende terreinen op het gebied van werk en inkomen wonen en zorg de privacy bij het uitwisselen en opslaan van patiëntengegevens en de wetgeving op

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=89:bezorgdheid-stichting-pandora-over-de-mogelijke-wijzigingen-tbs-stelsel&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Consultatie Wetsvoorstel Bopz • Stichting Pandora
  samenhang met artikel 38 lid 5 of het nieuwe artikel 38 betreffende de totstandkoming van het behandelingsplan moet worden aangegeven dat ook de cliënt de mogelijkheid heeft om afspraken te maken over de voorwaarden met betrekking tot de zorgplicht van de behandelaar en of instelling omtrent de behandeling Dit kan gaan om voldoende begeleiding of het gebruik van bepaalde voorzieningen zoals het aantal contacturen de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de 24 uurs crisisdienst nazorg en begeleiding en voorzieningen zoals bed op recept etc 2 Uitbreiding dwangbehandeling De LPR en Stichting Pandora wijzen een verdere verruiming van de mogelijkheden voor dwangbehandeling binnen de instelling nadrukkelijk af Wij vinden het zeer verontrustend dat er na het schrappen van het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 nu opnieuw maatregelen genomen dreigen te worden om de mogelijkheden voor dwangbehandeling binnen de instelling en via de uitbreiding van de voorwaardelijke machtiging eveneens buiten de instelling te verruimen Herhaaldelijk hebben wij in onze standpunten omtrent de toepassing van de wet Bopz verdere verruiming van de mogelijkheden van dwangbehandeling zowel binnen als buiten de instelling nadrukkelijk afgewezen In plaats daarvan hebben wij steeds gepleit voor verbetering van de kwaliteit en intensivering van de zorg onder andere door meer contact met en aandacht voor de cliënt Hieronder lichten wij onze belangrijkste bezwaren tegen een verdere verruiming van dwangbehandeling binnen de instelling nader toe Verschil tussen gedwongen opname en behandeling noodzakelijk Wij wijzen erop dat er met de toepassing van dwangbehandeling direct inbreuk wordt gedaan op de lichamelijke integriteit van mensen en op het zwaarbevochten recht om een behandeling te weigeren Slechts wanneer gedwongen behandeling volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor de patiënt of anderen voortvloeiend uit de stoornis van de geestvermogens af te wenden mag hiervan worden afgeweken Gezien het verstrekkender karakter van gedwongen behandeling ten opzichte van gedwongen opname en de traumatische ervaringen en de mogelijke ernstige gevaren die aan de toepassing van dwangbehandeling verbonden zijn is het ons inziens noodzakelijk dat er een verschil blijft bestaan tussen gedwongen opname en behandeling In de discussie over de noodzaak of wenselijkheid van meer mogelijkheden voor gedwongen behandeling wordt door sommigen ten onrechte de indruk gewekt dat gedwongen separatie vele malen erger zou zijn dan gedwongen behandeling Wij wijzen erop dat voor veel mensen het tegendeel waar is Het feit dat zij onder dwang behandeld worden en de autonomie over hun leven vrijwel geheel kwijt zijn is vaak zeer traumatisch en in veel gevallen zelfs vele malen traumatischer dan de psychische klachten of stoornis zelf Daarnaast blijven zij na een ervaring met dwangmedicatie vaak achter met vragen als welke medicatie is er in mijn lichaam terechtgekomen en dragen in veel gevallen ook nog langdurig de gevolgen van de vaak ernstige bijwerkingen van deze medicijnen De noodzaak op basis van het gevaarscriterium om over te gaan tot gedwongen behandeling moet dan ook steeds met de grootste zorgvuldigheid worden afgewogen De toepassing van gedwongen behandeling moet een ultimum remedium blijven Knelpunten bij de toepassing van gedwongen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=91:consultatie-wetsvoorstel-bopz&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenorganisaties wijzen verruiming dwangbehandeling af • Stichting Pandora
  vordering wordt vervolgens opgelegd door een Officier van Justitie Wij pleiten voor de handhaving van het huidige juridische toetsingssysteem met de tussenkomst van een Officier van Justitie bij het verlenen van een RM of IBS Het is ons inziens noodzakelijk dat de mate waarin sprake is van gevaar getoetst wordt door een onafhankelijke derde partij Er bestaat niet voor niets een lange traditie waarin de noodzaak om over te gaan tot gedwongen opname en of behandeling getoetst moet worden door de rechterlijke macht waarbij een zekere bescherming van de rechtspositie van de cliënt gewaarborgd wordt 5 De verhouding tussen behandelaar en cliënt is bij voorbaat ongelijkwaardig Recentelijk zijn er al verschillende wettelijke maatregelen getroffen die de rechtspositie van cliënten die te maken krijgen met dwang hebben aangetast Een verdere aantasting van de rechtspositie van psychiatrische patiënten en meer macht voor de behandelaar achten wij onverantwoord Dit werkt willekeur in de hand Meer betekenis geven aan de betekenis van wilsonbewaamheid van de patiënt Een onderdeel van de huidige discussie over het functioneren van de Wet Bopz vormt de bruikbaarheid van het criterium gevaar bij dwangopname en of behandeling Per 1 januari 2004 werd het criterium om mensen onder dwang te behandelen verruimd van ernstig gevaar naar gevaar Wij zijn van mening dat het criterium voor dwangopname en of behandeling niet verder mag opschuiven in de richting van het bestwilcriterium Met de toepassing van dwang wordt er directe inbreuk gedaan op het zelfbeschikkingsrecht en of de lichamelijke integriteit van mensen Objectiveerbaarheid van het criterium voor dwangopname en of behandeling en eenduidigheid in de toepassing hiervan in de praktijk zijn in onze ogen dan ook noodzakelijke voorwaarden om willekeur te voorkomen 6 Doorbreking van de scheiding tussen ambulante en klinische behandeling Uit ervaringen van cliënten die te maken hebben gehad met dwangopname en of behandeling blijkt dat mensen met psychische of psychiatrische klachten ook nu al regelmatig onder dwang of drang buiten de instelling ambulant worden behandeld met medicatie Hoewel sommige mensen in bepaalde situaties baat hebben bij het gebruik van psychofarmaca zijn het geen middelen om eerder en met een grotere vanzelfsprekendheid onder dwang in te zetten Psychofarmaca zijn niet bij voorbaat effectief en werken bij iedereen anders Het stellen van de juiste diagnose met de daarbij gewenste medicatie kost bovendien vaak tijd Bij het gebruik van psychofarmaca moet dan ook een uiterste zorgvuldigheid worden betracht De komst van een behandelwet waarin dwangbehandeling nog makkelijker en in een eerder stadium ook buiten de instelling mogelijk wordt wijzen wij derhalve af Terugdringing van ongewenste vormen van dwang in het bijzonder separatie Wij zijn met de ondertekenaars van het manifest zeer bezorgd over de hoge cijfers van de toepassing van dwang separatie Wij staan dan ook positief tegenover het voornemen van GGZ Nederland om het grote aantal separaties terug te brengen 7 Het is zeer kwalijk als cliënten door een tekort aan deskundig personeel en uit onmacht gesepareerd moeten worden Wij zijn echter verbaasd en bezorgd over de makkelijke link die daarbij wordt gelegd

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=90:clientenorganisaties-wijzen-verruiming-dwangbehandeling-af&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie Stichting Pandora op kabinetsstandpunt Wet Bopz • Stichting Pandora
  een teamcoach en tijdige crisissignalering Stichting Pandora pleit voor een verdere implementatie van de kwaliteitscriteria dwang en drang en meer aandacht voor de resultaten van dit project in de naleving van de Wet Bopz 13 Vertekend beeld over de meest minst ingrijpende methode van dwangbehandeling In haar brief van 13 december 2004 geeft het kabinet aan dat de wet in de toepassing van de verschillende in de wet opgenomen behandelmethoden geen rangorde kent 14 In de praktijk komt dwangbehandeling echter vooral neer op dwangmedicatie Ten onrechte wordt de laatste tijd door sommigen de indruk gewekt dat gedwongen separatie voor de cliënt vele malen traumatischer zou zijn dan dwangmedicatie 15 Stichting Pandora wijst erop dat voor veel mensen het tegendeel waar is Zij blijven na een ervaring met dwangmedicatie achter met vragen als welke medicatie is er in mijn lichaam terechtgekomen en dragen in veel gevallen ook nog langdurig de gevolgen van de vaak ernstige bijwerkingen van deze medicijnen Wij zijn dan ook van mening dat de toepassing van zowel dwangopname als behandeling een uiterste middel moeten blijven Gezien de wisselende ervaringen van cliënten met de verschillende middelen en maatregelen bij de toepassing van dwang en de soms principiële bezwaren of gevoeligheden van cliënten voor dwangmedicatie moet de keuze voor de verschillende vormen van dwang in onze ogen dan ook tot het uiterste voorbehouden blijven aan de cliënt zelf Vermeende positieve resultaten van dwangmedicatie In de discussie over de Wet Bopz en het pleidooi van sommigen voor ruimere mogelijkheden van dwangbehandeling wordt er bij dwangmedicatie uitgegaan van de vermeende positieve effecten van psychofarmaca Stichting Pandora wijst erop dat de werking van psychofarmaca bij iedereen anders is dat zij vaak ernstige bijwerkingen kennen en dat deze medicijnen lang niet bij iedereen effectief zijn Bovendien is er over de werking van psychofarmaca op de lange re termijn nog onvoldoende bekend zo komen over het medicijn Lithium nu pas na vele jaren gebruik van het medicijn steeds meer klachten binnen Het zijn geen middelen om met een grotere vanzelfsprekendheid in te zetten voor een brede groep mensen met psychische en psychiatrische problemen Aannames in de wetenschap en door de farmaceutische industrie gefinancierd en daarmee eenzijdig onderzoek worden als leidraad voor politiek en beleid gebruikt Bij deze evidence based methode van onderzoek worden aspecten als diversiteit in sekse leeftijd en etniciteit co morbiditeit en meervoudig medicijngebruik onvoldoende meegewogen Een ander knelpunt bij het toedienen van psychofarmaca is dat het vaak jaren duurt voordat de juiste diagnose is vastgesteld en de geschikte medicatie kan worden voorgeschreven Dwangmedicatie moet in onze ogen dan ook een uiterste middel blijven En criteria waaronder dit gebeurt moeten zeer zorgvuldig worden afgewogen De complexiteit van psychische en psychiatrische problematiek worden hiermee gesimplificeerd en de mogelijkheden van psychofarmaca worden hiermee overschat Dit is een gevaarlijke ontwikkeling Op dit vlak vindt nauwelijks een maatschappelijke of politieke discussie plaats 16 Onduidelijkheden in het kabinetsstandpunt Wet Bopz en de brieven van 13 december 2004 en 21 januari 2005 In de brief van 21 januari 2005 wordt gesproken over een Beslisschema dwangopname Het kabinet schrijft dat hierover tevens afspraken zijn gemaakt met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Stichting Pandora vraagt zich af wat de stand van zaken is rond dit beslisschema en wat de mogelijkheden zijn voor onze soort organisatie s om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit beslisschema Het kabinet geeft in de brief van 21 januari 2005 aan dat een wetsvoorstel ter uitbreiding van de mogelijkheden om tot dwangbehandeling over te gaan momenteel ambtelijk wordt voorbereid Tevens geeft het kabinet aan dat het wetsvoorstel ter consultatie zal worden voorgelegd aan de betrokken organisaties en instellingen Wij zouden graag op de hoogte gesteld willen worden van de verdere ontwikkelingen hieromtrent Tot slot heeft Stichting Pandora enkele voorstellen Een verbetering van de aansluiting van het zorgaanbod Stichting Pandora pleit voor de invoering van een 24 uur bereikbaar crisismeldpunt meer laagdrempelige opvangvoorzieningen in de wijk en het standaard bieden van nazorg na gedwongen opname en of behandeling 17 24 uur bereikbaar crisismeldpunt Stichting Pandora pleit voor een centraal crisismeldpunt dat 24 uur bereikbaar is met een deskundig team dat paraat staat om mensen in een dreigende crisis te woord te staan en zonodig te bezoeken Laagdrempelige opvangvoorzieningen in de wijk Daarnaast is er behoefte aan laagdrempelige opvangvoorzieningen met een paar bedden Een plek waar mensen even kunnen binnenlopen voor een kop koffie een gesprek en wat extra begeleiding Een plek waar ze enkele dagen kunnen blijven om tot rust te komen Belangrijk hierbij is dat deze niet indicatie of doelgroepgebonden is Verbetering van de kwaliteit en zorg in de instelling Als een gedwongen opname ondanks maximale inspanningen om dit te voorkomen uiteindelijk toch noodzakelijk is moeten cliënten de mogelijkheden hebben om buiten de thuissituatie op een menswaardige manier tot rust te komen en te herstellen Dit betekent dat geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de instellingen en het personeel er moet sprake zijn van een zinvolle dagbesteding en voldoende begeleiding Nazorg Uit ervaringsverhalen van cliënten blijkt dat het contact met de behandelaar veel te snel wordt afgebroken en de nazorgvoorziening in de meeste gevallen geheel afhankelijk is van de assertiviteit en het organisatietalent van de nog kwetsbare cliënt Deze moet hiervoor zelf een afspraak bij de Riagg in de buurt maken en komt dan vervolgens vaak op een wachtlijst terecht Ter voorkoming van het draaideureffect is het daarom noodzakelijk dat nazorg standaard wordt aangeboden en bij voorkeur in de vertrouwde omgeving en met de behandelaars waarmee de cliënt tijdens de dwangopname te maken heeft gehad Een zorgvuldige discussie over de voors en tegens van dwangbehandeling Steeds vaker in de huidige discussie s over dwang en drang in Nederland zoals bijvoorbeeld door partijen als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP wordt de Nederlandse situatie als inhumaan omschreven en vergeleken met de situatie in andere landen waar vaker gebruik wordt gemaakt van ambulante dwangbehandeling in plaats van separatie Het baart Stichting Pandora ernstige zorgen dat dwangbehandeling door verschillende partijen zoals GGZ Nederland NVvP en enkele

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=97:reactie-stichting-pandora-op-kabinetsstandpunt-wet-bopz&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora tegenstander van de komst van een behandelwet • Stichting Pandora
  getoetst wordt door een onafhankelijke derde partij Er bestaat niet voor niets een lange traditie waarin de noodzaak om over te gaan tot gedwongen opname en of behandeling getoetst moet worden door de rechterlijke macht waarbij een zekere bescherming van de rechtspositie van de cliënt gewaarborgd wordt 5 De verhouding tussen behandelaar en cliënt is bij voorbaat ongelijkwaardig Recentelijk zijn er al verschillende wettelijke maatregelen getroffen die de rechtspositie van cliënten die te maken krijgen met dwang hebben aangetast Een verdere aantasting van de rechtspositie van psychiatrische patiënten en meer macht voor de behandelaar achten wij onverantwoord Dit werkt willekeur in de hand Meer betekenis geven aan de betekenis van wilsonbewaamheid van de patiënt Een onderdeel van de huidige discussie over het functioneren van de Wet Bopz vormt de bruikbaarheid van het criterium gevaar bij dwangopname en of behandeling Per 1 januari 2004 werd het criterium om mensen onder dwang te behandelen verruimd van ernstig gevaar naar gevaar Wij zijn van mening dat het criterium voor dwangopname en of behandeling niet verder mag opschuiven in de richting van het bestwilcriterium Met de toepassing van dwang wordt er directe inbreuk gedaan op het zelfbeschikkingsrecht en of de lichamelijke integriteit van mensen Objectiveerbaarheid van het criterium voor dwangopname en of behandeling en eenduidigheid in de toepassing hiervan in de praktijk zijn in onze ogen dan ook noodzakelijke voorwaarden om willekeur te voorkomen 6 Doorbreking van de scheiding tussen ambulante en klinische behandeling Uit ervaringen van cliënten die te maken hebben gehad met dwangopname en of behandeling blijkt dat mensen met psychische of psychiatrische klachten ook nu al regelmatig onder dwang of drang buiten de instelling ambulant worden behandeld met medicatie Hoewel sommige mensen in bepaalde situaties baat hebben bij het gebruik van psychofarmaca zijn het geen middelen om eerder en met een grotere vanzelfsprekendheid onder dwang in te zetten Psychofarmaca zijn niet bij voorbaat effectief en werken bij iedereen anders Het stellen van de juiste diagnose met de daarbij gewenste medicatie kost bovendien vaak tijd Bij het gebruik van psychofarmaca moet dan ook een uiterste zorgvuldigheid worden betracht De komst van een behandelwet waarin dwangbehandeling nog makkelijker en in een eerder stadium ook buiten de instelling mogelijk wordt wijzen wij derhalve af Terugdringing van ongewenste vormen van dwang in het bijzonder separatie Zoals wij hebben toegelicht in onze Reactie Stichting Pandora op kabinetsstandpunt Wet Bopz 25 763 nr 4 en de brieven van 13 december 2004 25 763 nr 5 en 21 januari 2005 29 363 nr 9 met de ondertekenaars van het manifest zeer bezorgt over de hoge cijfers van de toepassing van dwang separatie Wij staan dan ook positief tegenover het voornemen van GGZ Nederland om het grote aantal separaties terug te brengen 7 Het is zeer kwalijk als cliënten door een tekort aan deskundig personeel en uit onmacht gesepareerd moeten worden Wij zijn echter verbaasd en bezorgd over de makkelijke link die daarbij wordt gelegd naar dwangbehandeling als mogelijk alternatief voor separatie Steeds vaker in de huidige discussie s

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=100:stichting-pandora-tegenstander-van-de-komst-van-een-behandelwet&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Beleidsreacties over Dwang & drang • Stichting Pandora
  Wet Bopz zal in 2011 worden vervangen door Wet Verplichte GGz Vanuit het perspectief van patiënten met psychische en psychiatrische problemen plaatst Stichting Pandora kanttekeningen bij het eerste conceptvoorstel Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg Deze wet zal in 2011 de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Bopz vervangen Zowel bij de evaluatie van de Wet Bopz als de voorbereiding van de concepttekst Wet Verplichte GGZ heeft Stichting Pandora deelgenomen aan commissies en consultatieronden georganiseerd door de ministeries van justitie en VWS In deze artikelen beschrijven wij elementen uit het wetsvoorstel en de mogelijke implicaties voor mensen die de verplichte zorg zullen moeten ondergaan Alle beschrijvingen van de voorgestelde wettekst zijn afkomstig uit het Conceptvoorstel Wet verplichte GGz en de Memorie van toelichting MVT bij het conceptvoorstel Wet verplichte GGz Minister van Justitie Minister van VWS 19 november 2008 Title Filter Vertoon 5 10 15 20 25 30 50 100 Alle Titel Datum 11 Reactie Stichting Pandora op Plan van aanpak verloedering en overlast 14 maart 2005 12 Verzoek uitstel van behandeling van afzonderlijke aspecten van de Wet Bopz tot AO Tweede Evaluatie 13 december 2004 13 Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz observatiemachtiging 10 februari 2004 14 Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz observatiemachtiging 09 april 2003

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&id=168&Itemid=77&limitstart=10 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Citaat Bopz brochure • Stichting Pandora
  een crimineel Mijn familie schaamde zich voor de buurt die dachten dat ik in drugs gehandeld had Later vertelde een verpleegkundige me dat het zo gelopen is doordat ik me zo heftig verzet had anders had het ook zonder politie gekund Onze dochter had een zelfmoordpoging gedaan Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht Daar zeiden ze dat ze naar een ander ziekenhuis moest dat was een psychiatrisch ziekenhuis

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=28:citaat-bopz-brochure&catid=12:ervaringsverhalen&Itemid=73 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •