archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • herbeoordeling WAO en invoering WIA • Stichting Pandora
  voor deze doelgroep te treffen om een zinnige dagbesteding mogelijk te maken al dan niet in de vorm van betaalde arbeid In die zin is het verheugend dat in het huidige beleid veel meer gekeken wordt naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van ze zonder meer af te schrijven Wij constateren echter dat de overheid haar doel aan het voorbij schieten is Het achterliggende doel van het beleid lijkt er eenzijdig op gericht te zijn zoveel mogelijk mensen gedeeltelijk goed te keuren teneinde de aanspraken op de WAO te doen afnemen Immers voor de mensen in kwestie is het effect van de herbeoordeling vooral dat de uitkering omlaag gaat zonder dat het perspectief op arbeid is verbeterd Van het aanbieden van arbeid op maat is binnen het huidige beleid geen enkele sprake Bovendien zijn mogelijkheden voor zwakkere groepen om zinvolle arbeid te vervullen met het fors verminderen van de gesubsidieerde arbeid ernstig aangetast En als de cliënt al in staat is weer aan het werk te gaan dan krijgt hij te maken met het feit dat van werkgeverszijde niemand op hem haar zit te wachten de beeldvorming rond psychische psychiatrische handicaps werkt belemmerend Indien de WIA wordt doorgevoerd zal de arbeidsmarktpositie van onze achterban nóg verder verslechteren Zo zal de IRO een voor veel mensen van onze achterban zeer geschikte regeling door de mogelijkheid het reïntegratietraject af te stemmen op individuele behoeften door invoering van het hybride stelsel niet voor iedereen meer toegankelijk zijn Ook vrezen wij voor de positie van mensen die minder dan 35 arbeidsongeschikt zullen worden verklaard Deze groep mensen zal niet meer worden aangemerkt als arbeidsgehandicapt maar wel vaak flinke beperkingen hebben en daarbij het stigma van ex psychiatrisch patiënt In de praktijk zal dat onder meer betekenen dat werkgevers door het wegvallen van

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=275:herbeoordeling-wao-en-invoering-wia&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Standpunt Stichting Pandora WIA; Position Paper Stichting Pandora • Stichting Pandora
  over deze ontwikkeling die per saldo slecht uitpakt voor mensen met psychische psychiatrische problemen en denkt dat deze door de WIA zal worden versterkt De kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek zijn beduidend lager dan die van mensen met een andere arbeidshandicap Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de negatieve beeldvorming over deze groep zoals onlangs weer pijnlijk duidelijk werd in de onderzoeken Onbekend maakt onbemind en Samen beter worden van de Commissie het Werkend Perspectief Psychisch arbeidsgehandicapten die hun recht op WAO geheel of gedeeltelijk verliezen hebben hierdoor op de huidige arbeidsmarkt zeer weinig kans Hoewel de regering zich inzet voor de verandering van beeldvorming over arbeidsgehandicapten en er ook aandacht is voor dit thema in de memorie van toelichting zijn wij echter van mening dat er op dit gebied nog onvoldoende gebeurt Een verbetering van de beeldvorming is in onze ogen een randvoorwaarde voor stelselherzieningen als de WIA en zou er dus aan vooraf moeten gaan In dit kader bevreemdt het ons overigens dat terwijl van arbeidsgehandicapten in toenemende mate wordt verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen er drastisch wordt bezuinigd op de patiëntenorganisaties die daarbij een belangrijke ondersteunende rol hebben WIA kritiek op hoofdlijnen Lijst ziektebeelden In het wetsvoorstel wordt ondanks de kritiek van vele maatschappelijke en beroepsorganisaties vastgehouden aan het criterium van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid en aan het hanteren van een lijst met aandoeningen en standaard prognoses Stichting Pandora vindt het opstellen van een dergelijke lijst zeer ongewenst In de eerste plaats is de medische wetenschap en met name de psychiatrie op dit moment nog niet toegerust voor deze taak In de tweede plaats belangijker nog wordt er op deze manier voorbijgegaan aan de complexiteit van arbeidsongeschiktheid en de vele factoren die eraan ten grondslag kunnen liggen Er is nu eenmaal geen één op één verband tussen ziekte en mate van arbeidsongeschiktheid Hoewel in het wetsvoorstel duidelijk is vastgelegd dat er ruimte is voor uitzonderingen en er van de lijst kan worden afgeweken zijn wij toch bang dat het gebruik ervan in de praktijk zal leiden tot meer pro forma keuringen dan nu al het geval Gezien de huidige ervaringen met de herbeoordelingsoperatie vrezen wij dat dit met name zal gebeuren bij werknemers met psychische psychiatrische problematiek Daarnaast is ook Stichting Pandora niet gelukkig met het medicaliserende effect van de lijst zoals ook al aangegeven in de memorie van toelichting De werkelijke beperkingen en mogelijkheden van de keurling op het gebied dreigen ondergeschikt te raken aan een medische diagnostiek Wat betreft de medische keuring uit een onlangs verschenen verkennend onderzoek van het IWI over de beoordeling van mensen met psychische en psychiatrische ziektebeelden kwam naar voren dat er op dit gebied nog veel knelpunten zijn Stichting Pandora pleit er daarom voor dat iedere werknemer met psychische psychiatrische klachten het recht zou moeten hebben om indien gewenst gekeurd te worden door een onafhankelijk specialist Privatisering Op de gedeeltelijke privatisering van de regeling zijn wij niet gerust

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=273:standpunt-stichting-pandora-wia-position-paper-stichting-pandora&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsontwerp WAO herkeuringen en wijziging schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten • Stichting Pandora
  WAO instroom werkt daarnaast ook risicoselectie in de hand De herkeuringsoperatie zal er dan ook toe leiden dat veel mensen met ernstige en vaak langdurende psychische problematiek zonder uitzicht op verbetering van hun situatie financieel in de kou komen te staan Daarnaast willen wij u wijzen op de enorme psychische belasting die deze maatregel met zich meebrengt Via de Pandora Informatie en Adviestelefoon en via onze vrijwilligers komen nu al steeds meer signalen binnen van mensen die ernstig uit balans dreigen te raken door de oproep voor herkeuring en door de op handen zijnde veranderingen van het sociale stelsel Dit vinden wij een zeer verontrustende ontwikkeling Wijziging schattingsbesluit arbeidsongeschiktheid De voorgestelde verandering van A artikel 2 lid 5 onderdeel d in Betrokkende als gevolg van ernstige psychische stoornis in zijn zelfverzorging in zijn directe samenlevingsverband alsook in zijn sociale contacten waaronder zijn werkrelaties niet of dermate minimaal functioneert dat hij psychisch niet zelfredzaam is vindt Stichting Pandora ontoelaatbaar Alleen personen met een ernstige psychische stoornis zouden krachtens dit artikel nog medisch arbeidsongeschikt kunnen worden verklaard Hierbij wordt uitgegaan van een onterecht vertrouwen in de diagnostiek en de stand van zaken in de medische wetenschap De medische wetenschap is geen exacte wetenschap en met name bij psychische problematiek is er geen sprake van een éénduidige relatie tussen oorzaak ziekte en gevolg beperkingen Hoe een bepaalde aandoening wordt beleefd en in hoeverre iemand door zijn aandoening daadwerkelijk wordt beperkt verschilt van persoon tot persoon Zo zijn er mensen die door een manische depressie niet in staat zijn tot werken en anderen met dezelfde diagnose die dat wel kunnen zelfs volledig arbeidsgeschikt zijn Aan de andere kant zijn er mensen die als gevolg van een burnout of minder ernstige persoonlijkheidsstoornis 3 en of een opeenstapeling van psychosociale problematiek wel degelijk jarenlang uit de

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=264:wetsontwerp-wao-herkeuringen-en-wijziging-schattingsbesluit-arbeidsongeschiktheidswetten&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Armoede en uitsluiting dreigt • Stichting Pandora
  Daarbij verschuift het kabinet de verantwoordelijkheid van de overheid naar de gemeenten en het individu die hiervoor onvoldoende zijn toegerust De meest kwetsbare mensen onder wie mensen met psychische en psychiatrische problemen worden hiermee het hardst getroffen Stichting Pandora constateert dat juist mensen met psychische klachten moeilijk aan het werk komen en blijven dat er sprake is van groeiende armoede sociale val en toenemende onzekerheid Waar de druk om te werken groter wordt neemt het aantal banen af Hierdoor komen steeds meer mensen in de knel Het recht van de sterkste zal gelden Ook op de landelijke conferentie Het betere werk over de mogelijkheden om werk te krijgen en te behouden voor mensen met psychische of psychiatrische klachten op 7 november 2003 bleek nogmaals dat Er juist voor mensen met psychische en of psychiatrische klachten bijna geen werk is Het leren leven met chronische psychische klachten betekent beperkingen leren accepteren en het leven hierop aanpassen dat kan niet altijd samengaan met een betaalde baan Er een grote heterogeniteit bestaat onder mensen met psychische klachten Er zijn veel verschillende psychische psychiatrische klachten En ook de wijze waarop deze klachten tot uitdrukking komen verschilt van persoon tot persoon Deze heterogeniteit haaks staat op de huidige tendens om te denken in termen van ziektebeelden en diagnoses en van uniforme oplossingen Dat wet en regelgeving vaak verwarrend zijn en vertragend werken bij de toegang en het behouden van werk en of zijn met elkaar in strijd zijn Continue veranderingen in wet en regelgeving en het mogelijk verdwijnen van een sociaal vangnet veel onrust en onzekerheid veroorzaken en mensen zelfs ziek kunnen maken Stichting Pandora dringt er nadrukkelijk op aan dat De overheid haar verantwoordelijkheden neemt als het gaat om het treffen van de noodzakelijke voorzieningen die de toegang en het behoud van werk voor

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=258:armoede-en-uitsluiting-dreigt&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • beleidsreactie SER akkoord • Stichting Pandora
  Gesuggereerd wordt dat deze bevindingen een staving zijn van de voorgestelde uitsluiting In de stukken van de CPA wordt echter herhaaldelijk benadrukt dat het van belang is dat het vangnet van de WAO voor mensen met psychische klachten blijft bestaan De heer Donner verwoordt het als volgt Psychische arbeidsongeschiktheid is in zeer veel gevallen niet nodig omdat het voorkomen kan worden Daaruit concluderen dat dus de arbeidsongeschiktheidsvoorziening niet nodig is in geval van psychische klachten is van een zelfde kwaliteit van denken als de conclusie dat alle dieren met vier poten koeien zijn omdat een koe een dier is met vier poten Met andere woorden het slaat nergens op en kan het probleem slechts verscherpen Stichting Pandora is het hier hartgrondig mee eens Ten tweede wil Stichting Pandora u er op wijzen dat de SER de keuringsartsen een rol toebedeelt die zij onmogelijk kunnen waarmaken Zo moeten zij voorspellen of iemand binnen vijf jaar een reële kans op herstel heeft In vele dag en opiniebladen heeft u al kunnen lezen dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het uitgangspunt dat artsen objectieve voorspellingen kunnen doen over de duur van psychische psychiatrische gezondheidsklachten en de gevolgen van deze klachten voor de mate van arbeidsgeschiktheid Dat is ook de ervaring van onze organisatie Er zijn mensen die ondanks langdurende DSM IV gediagnosticeerde aandoeningen volledig arbeidsgeschikt zijn en aan de andere kant mensen met een diagnose zoals de hierboven genoemde voorgestelde uitsluitingen die wel degelijk jarenlang arbeidsongeschikt blijken te zijn Zeer opmerkelijk vinden wij bovendien dat wie na vijf jaar nog niet is hersteld uitdrukkelijk niet met terugwerkende kracht tot de WAO zal worden toegelaten Daarnaast is de diagnosestelling bij psychische klachten zeer omstreden Regelmatig komen er bij Stichting Pandora signalen binnen dat er geen verkeerde of tegenstrijdige diagnosen worden gesteld en of dat het zelfs enkele jaren heeft geduurd om tot een juiste diagnose te kunnen komen Ook in wetenschappelijke kring worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de validiteit van psychische psychiatrische diagnoses In het licht van vraagstukken als de WAO wordt diagnosticeren van een wetenschappelijk instrument en een middel bij de behandeling tot een meetinstrument voor maatschappelijke classificering Het dreigt verengd te worden tot een criterium voor toegang en behoud van werk inkomsten en verzekeringen Waar een arts of psycholoog nog verschillende afwegingen maakt wordt dit maatschappelijk vaak rigide opgepakt Ook daarom is het a priori uitsluiten van bepaalde diagnosen als grond voor een WAO uitkering onverantwoord Wij verzoeken u dan ook met klem af te zien van het opstellen van lijsten met psychische diagnosen op grond waarvan mensen al dan niet recht hebben op een WAO uitkering Ten derde wordt er geen rekening gehouden met de slechte arbeidsmarktpositie van mensen die psychische klachten hebben gehad Naar alle waarschijnlijkheid zullen de meeste mensen die gedurende langere tijd niet kunnen werken wegens psychische problemen in de middengroep terechtkomen 35 80 arbeidsongeschikt De voorwaarde om na twee jaar in aanmerking te komen voor een loonaanvullende private uitkering is echter dat de uitkeringsgerechtigde werkt

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=249:beleidsreactie-ser-akkoord&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • De herbeoordeling: ervaringen van mensen met psychische en / of psychiatrische klachten • Stichting Pandora
  Artikelen Beleidsreacties Ervaringen ECT EPD E Health Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws De herbeoordeling ervaringen van mensen met psychische en of psychiatrische klachten 31 januari 2006 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO ervaring In het kader van de gezamenlijke acties van cliëntenorganisaties over de uitvoering van de herbeoordelingsoperatie heeft ook Stichting Pandora door middel van een enquête op haar website van half oktober 2005 tot januari

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=282:de-herbeoordeling-ervaringen-van-mensen-met-psychische-en-of-psychiatrische-klachten&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Klachten herbeoordeling WAO • Stichting Pandora
  via het UWV het tweede jaar te bereiken van een VMBO school met zijn cum laude gymnasium zou een afronding van deze opleiding erin moeten zitten Echter hij krijgt in december een oproep voor zijn Wajong herkeuring en treft een medische keuringsarts met nauwelijks kennis van MDS Gevolg anno mei 2005 is een paradoxale situatie 100 medisch goedgekeurd maar ook 100 arbeidsdeskundig afgekeurd Alle onrust heeft er mede toe geleid dat hij is gestopt met zijn opleiding weer afhankelijk is van hulpverlening en zijn zorgvuldig opgebouwde zelfvertrouwen kwijt is Het ergste is dat het geheel heeft geleid tot een zware hypomane fase bron betrokkene VMDB 2005 Na bijna een jaar te zijn thuis geweest vanwege een knetterende burnout en psychische klachten moet ik gewoon weer aan het werk van de UWV arts ondanks zijn uitspraak dat hij wel mijn klachten erkent maar overheidshalve niet langer kan verantwoorden mij in de ziektewet te houden of een REA status aan te kunnen bieden Ik heb elke dag nog steeds een verkrampte nek en schoudermusculatuur een denderende hoofdpijn die 24 uur duurt of 6 dagen achter elkaar maar dat maakt allemaal niets uit Werken zal ik Mijn casemanager van het UWV spreekt van een schandalig inhumaan beleid maar kan niets voor mij doen bron Helpdesk Stichting Pandora 2005 Mijn ervaring met mijn dochter heeft me wel geleerd dat er een ontzettend verschil bestaat met wanneer een duidelijke diagnose als schizofrenie gesteld is Mijn zoon heeft deze diagnose en werd na het invullen het vragenformulier niet eens meer opgeroepen In het keuringsverslag van de UWV arts kan je lezen dat hoewel de arts wel degelijk inziet dat mijn dochter behoorlijk ziek is hij toch tot de conclusie komt dat ze wel kan werken In het rapport staat nota bene dat belanghebbende bij te veel

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=274:klachten-herbeoordeling-wao&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Optreden Sociale Dienst in Amsterdam • Stichting Pandora
  aantal mensen met psychiatrische problemen de deur niet opendoen en vergen bezoeken aan de sociale dienst als een grote inspanning De sociale dienst is voor veel van deze psychiatrische patiënten en hun hulpverleners een slechte gesprekspartner In de afgelopen jaren lijkt controle en straf de boventoon te voeren bij het beleid van het CWI De zorg voor de zwakste groep in de samenleving óók een taak van het CWI lijkt daaronder te lijden Zo klagen zowel cliënten als hulpverleners dat administratieve procedures van de dienst bijzonder omslachtig zijn en dat veel gedreigd wordt met korting en stopzetting van de uitkering Dat cliënten vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd en bijvoorbeeld drie keer terug naar huis om te zoeken naar een document Brieven gaan vaak vergezeld van een waarschuwing dat de uitkering wordt gekort of stopgezet als niet aan de eisen wordt voldaan Recentelijk in haar nieuwsbrief van Augustus 2004 kondigt de dienst aan dat ze onverwacht onaangekondigd huisbezoeken gaan afleggen De consequenties hiervan of van toevallig niet huis zijn worden niet toegelicht Ook niet hoe ambtenaren zich moeten legitimeren Van zo n aankondiging van de sociale dienst kun je verwachten dat het bij mensen met psychiatrische problemen ontreddering en wanhoop veroorzaakt Het is opnieuw een voorbeeld van je niet verplaatsen in de problemen van mensen met psychiatrische problematiek In navolgend voorbeeld legt een cliënt van de sociale dienst die psychiatrische problemen heeft uit wat voor haar de gevolgen zijn Cliënt 46 jaar moeder van een zoon van 12 Dan weer ben je bezig om een machtiging voor een betaling die ik heb gegeven en die zij niet kunnen vinden te achterhalen Je ontvangt daar dreigbrieven over Als je vervolgens bij de ambtenaar bent kan die weer niets achterhalen omdat de systemen niet gekoppeld zijn Ondertussen blijven de

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=266:optreden-sociale-dienst-in-amsterdam&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •