archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ‘Zorgen voor de patiënt van morgen, Gezondheid Recht en Onderzoek’ • Stichting Pandora
  op zorg voor de gezondheid de individuele grondrechten gehandhaafd worden Zelfbeschikking en vrijheidsrechten zijn geen doel op zich maar wel een hoog doel in de hiërarchie van menselijke waarden dat niet te makkelijk opzij kan worden geschoven blz 5 6 Roscam Abbing bespreekt het spanningsveld tussen het volksgezondheidsbelang en individuele rechten van de patiënt De neiging in de dagelijkse medische praktijk en aan gezondheid gerelateerd onderzoek individuele mensenrechten te relativeren past in de algemene maatschappelijke trend Het sluit aan bij veranderingen in de belangenpatronen en verhoudingen die spelen bij gezondheidsgerelateerde activiteiten Daarbij komt dat ook het sociale klimaat drukkender is geworden In een op risicobeheersing gerichte maatschappij komen maatschappelijke belangen bij een gezonde bevolking en individuele waarden in relatie tot gezondheid in een ander daglicht te staan Dan wil men nog wel eens de voorkeur geven de bescherming van de individuele waarden te zoeken in procedurele waarborgen bijvoorbeeld van een medisch ethische toetsing Die toetsing is een nuttig en noodzakelijk instrument om toe te zien op juiste toepassing van patiënt gerichte regels Die toetsing kan behoudens bijzondere uitzondering niet in de plaats treden van regels Soms vergt het invullen van die regels enige creativiteit en tijdsinvestering Maar die inspanning mag degene om wie het gaat ook wel verwachten Het is een kwestie van mentaliteit van het tonen van respect voor een ander onmisbaar voor behoud van vertrouwen blz 7 Deze benadering van de rechtspositie in de maatschappelijke en politieke context kan m i houvast en vertrouwen geven voor patiënten Stichting Pandora signaleert de algemene tendens dat mensen tegenwoordig erg op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken Mensen met psychische problemen kunnen dat echter niet altijd aan Vervolgens wordt als het mis gaat snel teruggegrepen naar het bestwil principe en wordt het patiëntenperspectief uit het oog verloren Er is ook een andere kant aan dwang welk recht op zorg heeft men Ook nu al merken lastige patiënten dat ze niet altijd welkom zijn in de GGZ In sommige gevallen kan men spreken van lastige patiënten maar ook van een lastige GGZ Recht en wetgeving vanuit het perspectief van de patiënt Roscam Abbing Artsen en onderzoekers leggen wel eens een neiging aan de dag de vormgeving in de praktijk van patiëntenrechten naar zich toe te trekken Maar hun professionele autonomie strekt zich daarover niet uit Of zoals Rang mijn voorganger in Utrecht het formuleerde in zijn oratie van 1973 over patiëntenrecht lege artis handelen moet arte legis getoetst worden aan recht en wetgeving vanuit het perspectief van de patiënt Zo is het om een voorbeeld te geven voor het recht op informatie niet toereikend de patiënt een folder mee te geven De informatie moet door de hulpverlener worden begeleid Informatie komt hoe dan ook zo blijkt uit onderzoek het beste over in een gesprek blz 7 Stichting Pandora benadrukt dat dit ook ter harte moet worden genomen in situaties van dwang en drang Als het in geval van nood niet op het moment zelf kan dan moet zo snel mogelijk daarna evaluatie van

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=87:zorgen-voor-de-patient-van-morgen-gezondheid-recht-en-onderzoek&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Dwangbehandeling en medicijnveiligheid (ingezonden brief in MGv) • Stichting Pandora
  van medicijnen bij de eerste psychose zijn de meningen verdeeld Patiënten hebben de indruk dat de goede diagnose soms niet of pas heel laat wordt gesteld en keuze en werking van medicijnen hangen met die diagnose samen Erkende ziektebeelden zijn een compilatie van historische bevindingen een algemene noemer die niet altijd aansluit bij individuele symptomen en beleving Vlaminck in MGv 57 342vv De huidige diagnostische modellen staan ter discussie zowel wat betreft de aansluiting bij nieuwe bevindingen op het gebied van farmacotherapie Van Praag in Tijdschrift voor Psychiatrie 41 703vv als bij culturele en etnische diversiteit Borra e a Cultuur classificatie en diagnose Houten Diegem 2002 als bij de persoonlijke beleving en zorg op maat Bos Berichten uit het laboratorium van de samenleving Amsterdam 2003 Richtlijnen protocollen en toepassingen lopen niet altijd in de pas met actuele bevindingen en inzichten Ook is niet iedere arts of verpleegkundige voldoende op de hoogte En door gebrekkige communicatie kan de medicijnveiligheid in het gedrang komen Het duurt voor patiënten soms lang voordat ze erkenning krijgen voor hun vragen en klachten Velen hebben niet de energie om daar werk van te maken Allemaal punten waar behandelaars en beleidsmakers makkelijk aan voorbij kunnen gaan door een te absoluut vertrouwen in medicatie Bij dwangbehandeling wordt veelal standaardmedicatie toegepast Individuele reacties op die medicatie kunnen verschillen Het tijdig erkennen daarvan is dan ook cruciaal Als wetenschap en behandelaar niet genoeg weten over werking en bijwerkingen bij verschillende groepen patiënten levert dat risico s op Wieringa e a Diversity among patients in medical practice Amsterdam 2005 Zo concludeerde Sabine Straus College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in haar promotieonderzoek dat ouderen die klassieke antipsychotica als Haldol voorgeschreven krijgen een drie maal zo hoog risico lopen op overlijden door acute hartstilstand Ook over veiligheid en effectiviteit van psychofarmaca bij kinderen en jongeren is onvoldoende bekend G W t Jong Niet geregistreerd en off label geneesmiddelengebruik in kinderen Rotterdam 2002 De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde in 2002 in het rapport Kwaliteit van zorg in de kinder en jeugdpsychiatrie dat kinder en jeugdpsychiatrische klinieken niet voldoende beschikken over een goed uitgewerkt medicatiebeleid Nog niet duidelijk is over wélke middelen het gaat bij de kabinetsplannen voor dwangbehandeling en of daar behalve antipsychotica ook stemmingsstabilisatoren en antidepressiva onder vallen Hoe groter het aantal medicijnen dat onder dwang mag worden toegepast bij een groter aantal patiënten hoe groter ook de verantwoordelijkheid voor risico s en gebrek aan werking wordt Toepassen van dwang De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie schrijft op haar website dat Nederlandse patiënten meer dan in andere Europese landen in een separeercel worden verpleegd Dat hangt samen met een te grote terughoudendheid ten opzichte van gedwongen medicatie waarvan de effectiviteit wel is vastgesteld Stichting Pandora onderkent de problemen inzake isoleren en separatie maar kritiek op separatie mag niet omslaan in een pleidooi voor dwangmedicatie Bovendien komen patiënten nu veelal met dwang medicatie in de separeer dus het probleem is ingewikkelder Vrijwillige behandeling en overleg zijn altijd te verkiezen boven dwang dwang is een

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=57:dwangbehandeling-en-medicijnveiligheid-ingezonden-brief-in-mgv&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora vreest aantasting rechtspositie patiënt door uitbreiding dwangbehandeling • Stichting Pandora
  als het echt niet anders kan en alles is gedaan om dwang te voorkomen Ook het kabinet heeft in haar standpunt van 11 augustus 2004 benadrukt dat dwang een ultimum remedium ofwel een uiterste middel moet blijven In de eerste plaats wordt er in de praktijk nog onvoldoende gedaan om dwang te voorkomen In de tweede plaats haalt het kabinet met de voorgestelde wijzigingen het principe dat zij onderschrijft dat dwang een ultimum remedium moet zijn onderuit Terwijl er afgelopen jaren al een opeenstapeling aan wettelijke maatregelen heeft plaatsgevonden zoals het schrappen van het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 en de invoering van de voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging schiet de zorg voor mensen in een dreigende crisis op tal van punten te kort Zo wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan preventie is er gebrek aan voldoende opnameplekken en personeel begeleiding en goede nazorg De wet Bopz en de toepassing van dwang lijkt op die manier een vervangmiddel te worden van de ernstige gebreken in de zorg Verdere aantasting rechtspositie van mensen met psychische en psychiatrische problemen Door de voorgestelde wijzigingen schuift het gevaarscriterium weer steeds verder op richting het oude bestwilcriterium Dat betekent dat de cliënt niet langer meer zelf zeggenschap heeft over zijn behandeling maar dat de behandelaar weer voor hem beslist wat het beste is Daarmee wordt het principe van dwang als uiterste middel geheel onderuit gehaald en de rechtspositie van mensen met psychische klachten ernstig verzwakt Inspraak op de behandeling en de mogelijkheid om een behandeling te weigeren is een belangrijk zwaarbevochten recht en moet behouden blijven Invoering zelfbindingsverklaring biedt goede mogelijkheden Het argument om de voorwaardelijke machtiging uit te breiden voor de groep mensen die niet kunnen of willen instemmen met de voorwaarden omdat zij gedurende bepaalde perioden over onvoldoende ziekte inzicht beschikken

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=80:stichting-pandora-vreest-aantasting-rechtspositie-patient-door-uitbreiding-dwangbehandeling&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Dwangbehandeling en medicijnveiligheid • Stichting Pandora
  het Niet duidelijk is over wélke middelen het zou moeten gaan bij de plannen voor dwangbehandeling of daar behalve antipsychotica ook stemmingsstabilisatoren en of antidepressiva onder vallen Hoe breder het aantal medicijnen dat onder dwang mag worden toegepast bij een groter aantal patiënten hoe knellender de verantwoordelijkheid voor risico s en gebrek aan werking wordt Het resultaat van het gebruik van bijvoorbeeld antidepressiva is sterk afhankelijk van een individuele respons en zijn over het geheel genomen nauwelijks effectiever dan placebo Daarnaast kennen zij soms ernstige bijwerkingen en kunnen derhalve ook leiden tot gezondheidsschade Eigen inbreng patiënten bij crisisopvang en dwang Stichting Pandora onderkent de knelpunten rond isoleren en separatie maar waarschuwt er voor de kritiek hierop in te zetten als pleidooi voor dwangmedicatie 5 Beiden moeten op hun werking en bijwerkingen worden beoordeeld Verschillende mogelijkheden van dwang en drang moeten kunnen worden overwogen bij voorkeur in overleg met de patiënt In de praktijk hebben patiënten echter vaak geen keus Velen hebben zelf uit ervaring wensen over hoe en wanneer crisisopvang en dwang bij hen kunnen worden toegepast Afspraken hierover ook die vastgelegd zijn in behandelplan zelfbindingscontract en crisisplan worden in de praktijk niet altijd nagekomen Dit wordt ook achteraf niet goed uitgelegd Sommige patiënten ervaren de dreiging van een gedwongen opname of een aangevraagde rechterlijke machtiging als signaal om het advies van de psychiater uit te voeren medicijnen slikken anders hangt me een gedwongen opname boven het hoofd Met specifieke wensen over toepassing van medicatie wordt onvoldoende rekening gehouden Zo geven sommige mensen met manische depressie aan dat als ze meer medicijnen een hogere dosering krijgen bij manie psychose dat de depressie daarna dieper kan zijn Medicijnen kunnen verkeerd vallen patiënten weten dat soms van zichzelf of vermoeden dat er iets niet goed is Er wordt te vaak uitgegaan van standaardmedicatie overleg en voorlichting vinden onvoldoende plaats 6 Second opinion is moeilijk of niet te krijg Klachten van patiënten worden te vaak als lastig en als onderdeel van de ziekte gezien terwijl zij gegronde redenen tot klagen en ongerustheid kunnen hebben Vrijwillige behandeling en overleg is altijd te verkiezen boven dwang Diagnosestelling keuze en dosering medicijnen Kennis en inzichten over ziekte beelden en diagnose variëren met de tijd evenals de keuze van medicijnen en dosering In de psychiatrie en de farmacotherapie is nog veel onbekend Bij welk antipsychoticum een patiënt met bijvoorbeeld schizofrenie het meeste baat heeft blijft lastig te zeggen Over de inzet van medicijnen bij de eerste psychose zijn de meningen verdeeld 7 Patiënten signaleren dat de diagnose niet altijd goed wordt gesteld of slechts gedeeltelijk op hen van toepassing is Sommige mensen krijgen pas na jaren of zelfs nooit de diagnose die blijkt te kloppen Daarmee hangt samen of medicijnen wel of niet werken Diagnostische modellen protocollisering en standaardisering hebben de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderd maar dreigen door te weinig genuanceerde toepassing en gebrek aan aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen ook een struikelblok te worden bij de beoordeling en behandeling van de gehele patiëntenpopulatie die zowel qua

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=56:dwangbehandeling-en-medicijnveiligheid&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Pandora pleit voor invoering zelfbindingsverklaring • Stichting Pandora
  behandelaar over wat er moet gebeuren indien er een crisis optreedt Deze afspraken worden in deze verklaring juridisch vastgelegd In tegenstelling tot de zogenaamde crisiskaart waarop de cliënt eveneens kan aangeven wat er in geval van een crisis moet gebeuren is de zelfbindingsverklaring wel rechtsgeldig Dat wil zeggen dat de behandelaar zich op de afspraken kan beroepen ook als de cliënt uiteindelijk op het betreffende moment de behandeling weigert Al sinds de jaren negentig heeft Stichting Pandora gepleit voor de invoering van de zelfbindingsverklaring Zij is van mening dat dit middel goed aansluit bij het recht van de cliënt op inspraak op de behandeling Ook in traumatische situaties zoals een crisis hebben zij hiermee een middel in handen om zeggenschap te houden over de behandeling Hierdoor kan het traumatische karakter van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen zoveel mogelijk beperkt worden Zeker bij het opstellen van een document met een juridisch bindend karakter is een goede vertrouwensrelatie tussen de cliënt en behandelaar echter van cruciaal belang Het is dan ook van belang dat de gemaakte afspraken over de behandeling helder in het document worden omschreven Om de noodzakelijke zorgvuldigheid bij de toepassing te waarborgen en druk op cliënten te voorkomen pleit Stichting Pandora

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=76:pandora-pleit-voor-invoering-zelfbindingsverklaring&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora wijst wetsvoorstellen voor verdere verruiming dwangbehandeling af • Stichting Pandora
  en schriftelijke reacties steeds heeft toegelicht moet de toepassing van dwang een uiterste middel blijven Ook het kabinet heeft in haar standpunt van 11 augustus 2004 benadrukt dat dwang een ultimum remedium ofwel een uiterste middel moet blijven Dwangopname en of behandeling is zeer ingrijpend en vaak een traumatische ervaring voor mensen die hiermee te maken krijgen het mag dan ook alleen worden toegepast als het echt niet anders kan en alles is gedaan om dwang te voorkomen Dat gebeurt in de praktijk echter nog onvoldoende Terwijl er afgelopen jaren al een opeenstapeling aan wettelijke maatregelen heeft plaatsgevonden zoals het schrappen van het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 en de invoering van de voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging schiet de zorg voor mensen in een dreigende crisis op tal van punten te kort Zo wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan preventie is er gebrek aan voldoende opnameplekken en personeel begeleiding en goede nazorg De wet Bopz en de toepassing van dwang lijkt op die manier een vervangmiddel te worden van de ernstige gebreken in de zorg In de tweede plaats schuift het gevaarscriterium door de voorgestelde wijzigingen weer steeds verder op richting het oude bestwilcriterium Dat betekent dat de cliënt niet langer meer zelf zeggenschap heeft over zijn behandeling maar dat de behandelaar weer voor hem beslist wat het beste is Daarmee wordt het principe van dwang als uiterste middel geheel onderuit gehaald en de rechtspositie van mensen met psychische klachten ernstig verzwakt Inspraak op de behandeling en de mogelijkheid om een behandeling te weigeren is een belangrijk zwaarbevochten recht Stichting Pandora is dan ook van mening dat het recht op inspraak op de behandeling behouden moet blijven Zelfs bij mensen met psychoses waarin zij onvoldoende ziekte inzicht hebben is er sprake van heldere periodes waarin er voldoende

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=81:stichting-pandora-wijst-wetsvoorstellen-voor-verdere-verruiming-dwangbehandeling-af&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Inwerkingtreding observatiemachtiging • Stichting Pandora
  mensen onder dwang op te nemen waarvan het ernstige vermoeden dat de betrokkene ten gevolge van een geestesstoornis een gevaar oplevert voor hun eigen veiligheid of gezondheid De zogenaamde zorgmijders of verkommerde en verloederde patiënten kunnen dan tegen hun zin drie weken ter observatie worden opgenomen Een psychiater kan dan bekijken of sprake is van een psychische stoornis en of verdere hulp kan worden geboden De observatiemachtiging kan voorlopig drie jaar na de inwerkingtreding worden aangevraagd Het gaat om een experiment van twee jaar Na twee jaar zal de observatiemachtiging worden geëvalueerd Afhankelijk daarvan zal de observatiemachtiging al dan niet definitief in de wet Bopz worden opgenomen Stichting Pandora stond zeer kritisch tegenover de invoering van de observatiemachtiging In verschillende beleidsreacties in april 2003 februari 2004 en december 2004 heeft Pandora haar bezwaren kenbaar gemaakt en nader toegelicht Zij is van mening dat opneming in een psychiatrisch ziekenhuis wanneer er een slechts een ernstig vermoeden bestaat dat de betrokkene ten gevolge van een geestesstoornis een gevaar oplevert voor zichzelf een ernstige inperking van de rechten van bepaalde groepen mensen betekent Een dergelijk onduidelijk criterium kan bovendien leiden tot willekeur Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft echter ingestemd met de

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=63:inwerkingtreding-observatiemachtiging&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Kamerstuk ‘zelfbinding’ naar de Kamer gestuurd en klaar voor behandeling • Stichting Pandora
  De invoering van de zelfbindingsverklaring staat al langere tijd op stapel Het Kamerstuk zelfbinding is eerder in 2002 behandeld door de Vaste Kamercommissie van VWS en is op 16 april tijdens een rondetafelgesprek besproken met diverse betrokken partijen tijden zoals Stichting Pandora en andere cliënten en familieorganisaties de NVvP en GGZ Nederland Daarna is het Kamerstuk lange tijd op een plank blijven liggen Tijdens het algemeen Overleg van 23 maart 2005 had minister Hoogervorst toegezegd dat het Kamerstuk in voorbereiding was en spoedig naar de Kamer zou worden gestuurd Dit gebeurde op 8 juli 2005 nadat het voor advies naar de Raad voor de Rechtspraak is geweest Het Kamerstuk is nu klaar voor plenaire behandeling Het kamerstuk zelfbindings is echter nog niet aangemeld Of het nog dit najaar of in begin 2006 behandeld wordt is dus nog niet duidelijk Stichting Pandora pleit al sinds invoering wet Bopz voor zelfbindingsverklaring Stichting Pandora staat positief tegenover de invoering van de zelfbinding verklaring Zij heeft zich al vlak na de inwerkingtreding van de wet Bopz in 1994 sterk gemaakt voor een zelfbindingsregeling In 1996 hebben wij het interimrapport zelfbinding in de psychiatrie uitgebracht gevolgd door het gelijknamige rapport in 1998 Daarna heeft zij in verschillende schriftelijke reacties zoals in 2000 2001 en 2003 gepleit voor de invoering van de zelfbindingsverklaring Stichting Pandora is van mening dat de zelfbindingsverklaring een waardevolle aanvulling kan zijn voor een groep mensen met ernstige psychische klachten die in bepaalde perioden geen ziekte inzicht heeft en in crisis kan raken Zij krijgen hiermee een juridisch middel in handen om op een helder moment afspraken te maken met behandelaars en te laten vastleggen wat er in geval van een crisis moet gebeuren en hoe zij behandeld willen worden Met de invoering van de zelfbindingsverklaring wordt in onze ogen tevens het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=64:kamerstuk-zelfbinding-naar-de-kamer-gestuurd-en-klaar-voor-behandeling&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •