archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (voorwaardelijke machtiging) • Stichting Pandora
  in de nabije toekomst te maken krijgt met een waarschijnlijk optredend leed groter dan zonder de toegepaste drang RVZ 1997 In het wetsvoorstel voorwaardelijke machtiging kan de patiënt kiezen tussen twee alternatieven ofwel een gedwongen opname in een psychiatrische instelling ofwel een gedwongen behandeling in de eigen omgeving Als hij voor het laatste kiest dan fungeert de voorwaardelijke machtiging als een stok achter de deur De ministers spreken op pagina 20 van de nota over een keuzemogelijkheid Naar onze mening is hier geen sprake van een keuzevrijheid In dit verband hebben wij verwezen naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin behandeling van patiënten alleen wordt toegestaan met hun volledige instemming Stichting Pandora heeft zich al vlak na de inwerkingtreding van de Wet Bopz sterk gemaakt voor een zelfbindingsregeling In 1996 hebben wij het interimrapport Zelfbinding in de psychiatrie uitgebracht gevolgd door het gelijknamige eindrapport in 1998 In onze brief d d 19 oktober 2000 hebben wij vermeld dat voor mensen met een redelijk goed inzicht in hun ziekteverloop en de voor en nadelen van therapeutische interventie bijvoorbeeld medicatie leefregels en opname geldt dat zij van tevoren de beslissing over of opname of therapeutische interventie kunnen vastleggen in een eigen wilsverklaring een zogenoemde zelfbindingsverklaring De eigen wilsverklaring wordt dus opgesteld en getekend in een situatie dat het met de betrokkene goed gaat met het oog op een eventuele latere crisissituatie waarin de betrokkene niet in staat is de eigen situatie goed te beoordelen Bij die gelegenheid hebben wij ons afgevraagd of de voorwaardelijke machtiging voor deze groep mensen wel een direct voor de hand liggende maatregel is Prof Mr H D C Roscam Abbing heeft de gedachte achter zelfbinding zoals Stichting Pandora die voorstaat uitstekend weergegeven in een artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 4 2000 p 197 Zelfbinding ligt op het snijvlak van de WGBO en de BOPZ en kan de kloof tussen medische behandeling uit vrije wil en gedwongen opname bij ernstig gevaar overbruggen In relatie tot dwang doet zelfbinding meer recht aan het zelfbeschikkingsrecht Gerichte aanwijzingen van een niet gedwongen opgenomen wilsbekwame patiënt met inzicht in zijn psychiatrische aandoening over hoe te handelen bij voorspelbare toekomstige ontsporing en verzet tegen behandeling moeten serieus worden genomen ook al is er geen specifieke regeling Dat in de WGBO alleen de negatieve wilsuiting is opgenomen doet niet af aan het feit dat ook een positieve verklaring juridische betekenis toekomt Hieraan willen wij toevoegen dat een zelfbindingsverklaring de hulpverlener ondersteuning kan bieden bij het toepassen van diens wettelijke bevoegdheid om in een voorkomend geval het verzet te doorbreken Daarbij moet men ook oog hebben voor het belang voor de patiënt van een weloverwogen en gespecificeerde voorafgaande schriftelijke toestemming voor het verrichten van bepaalde handelingen Het is niet bij voorbaat onjuist om verzet niet zonder meer als maatgevend te beschouwen bij een psychiatrische patiënt die anticiperende toestemming heeft gegeven indien dit naar objectieve maatstaven een te verwachten gunstig effect zal hebben Uitvoering geven aan een afgesproken behandelplan op het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=105:wetsvoorstel-wijzigingen-bopz-voorwaardelijke-machtiging&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Interventies onder dwang niet zonder garanties patiëntveiligheid • Stichting Pandora
  mogelijkheid opent om een zorgmachtiging af te geven die legitimeert tot andere vormen van verplichte zorg zoals bijvoorbeeld ambulante behandeling Het arsenaal van vormen van zorg wordt uitgebreid om zorg op maat te kunnen bieden MVT 5 De interventies op het terrein van de zorg die betrokkene moet gedogen kunnen betrekking hebben op ambulante zorg huishoudelijke ondersteuning begeleiding andere vormen van thuis zorg betreffende verzorging of verpleging ambulante behandeling medicatie deelname aan therapieën of intramurale behandeling opname behandeling of verzorging medicatie verschillende vormen van beveiliging De onvrijwillige opneming zal in dit systeem één van de interventies in de zorgketen zijn waarvan de rechter kan bepalen dat en wanneer ze nodig zijn MVT pp 12 Kanttekeningen Stichting Pandora Stichting Pandora mist heldere criteria betreffende de uitbreiding en legitimatie van verplichte interventies Zij wijst Elektroshock ECT onder dwang af Zij vraagt waarborgen dat interventies veilig zijn en veilig en met kennis van zaken als uiterste middel worden toegepast Hetzelfde geldt voor de veiligheid en kwaliteit van accommodaties Patiëntenervaringen moeten worden meegewogen In voorliggend wetsvoorstel nov 2008 ontbreken waarborgen voor kinderen en jongeren Gespecialiseerde kennis is nodig over de werking bijwerkingen en risico s van interventies bij deze leeftijdsgroepen op de korte en lange termijn Tevens ontbreekt een clausule over schade door het toepassen van verplichte zorg terwijl hier regelmatig patiëntenklachten over zijn De wetgevers spreken van meer of minder belastende interventies maar volgens welke criteria Opname wordt vaak als meest belastend gezien maar welke impact heeft het op de patiënt als hij niet instemt met medicatie en gedwongen wordt vervoerd naar de polikliniek om medicatie onder dwang toegediend te krijgen In dit kader spreekt Stichting Pandora haar zorg uit over de commerciële belangenverstrengeling in de ggz het achterhouden van negatieve onderzoeksgegevens en het promoten van medicijnen via nepstudies seeding trials Een extra

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=299%3Ainterventies-onder-dwang-niet-zonder-garanties-patientveiligheid-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Onrust bij patiënten over ECT-Richtlijnen • Stichting Pandora
  levensreddend effect Schaarse middelen moeten niet worden verspild aan controversiële praktijken De elektroshock officieel elektroconvulsieve therapie ECT geheten maakt een pijlsnelle comeback In 1979 werden slechts 46 patiënten geshockt Vorig jaar bleek dit aantal circa 1570 een vervierendertigvoudiging Vroeger gold ECT als een uiterste redmiddel maar tegenwoordig wordt ECT steeds vaker genoemd als eerste keus therapie De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP voert deze zomer een mediacampagne voor haar nieuwe richtlijnen ECT Het toepassingsgebied moet sterk worden verruimd De therapie is effectief veilig en heeft weinig bijwerkingen zo is de boodschap Elektroshock is levensreddend en veel meer mensen hebben daar recht op Deviant bestrijdt deze lezing Elektroshock beschadigt de hersenen wat leidt tot ernstige stoornissen aan geheugen en intellect De risico s worden gebagatelliseerd en de voordelen worden overdreven Er is geen bewijs dat door elektroshock suïcides voorkomen worden De sterfte als gevolg van de therapie is waarschijnlijk groter dan een eventueel levensreddend effect De sterftecijfers worden echter geheim gehouden De NVvP is sinds 2000 verantwoordelijk voor de registratie van shockpraktijken maar publiceert geen gegevens en weigert elke toelichting In de argumenten van de NVvP wordt vaak teruggevallen op informatie van Richard Abrams Deze Amerikaanse psychiater is de eigenaar van

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=10%3Aelektroconvulsietherapie-ect&id=305%3Aonrust-bij-patienten-over-ect-richtlijnen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Patiënten schrikken van Electroshock onder dwang • Stichting Pandora
  voor het item Elektroshock onder dwang van 7 september 2009 Op 8 september werden kamervragen gesteld leden Bouwmeester en Spekman PvdA naar aanleiding van dit programma Duidelijk is dat er sprake is van een verregaande besluitvorming in de psychiatrie omtrent de uitbreiding van de toepassing van behandeling met Elektroshock Elektroconvulsietherapie Toepassing onder dwang maakt daar deel van uit Patiënten schrikken hier enorm van Nu pas worden hier de eerste politieke en maatschappelijke alarmbellen over geluid De website van EenVandaag vermeldt dat tien jaar geleden minder dan 2800 keer per jaar werd geshockt nu is dit aantal al gestegen naar 13 500 keer Er is onvoldoende voorlichting en transparantie over de kwantiteit en kwaliteit van de toepassing van Elektroshock ECT Vandaar de kamervraag aan de minister hoe vaak ECT in totaal wordt toegepast en hoe vaak onder dwang Stichting Pandora spreekt zich niet uit tegen elektroshock maar bepleit een zorgvuldige individuele afweging verantwoording en toezicht De balans van werking en bijwerkingen op de korte en lange termijn spelen hierbij een grote rol Bij toepassing bij meer mensen zal sprake zijn van meer verschillen en meer klachten Aan onze Helpdesk zijn vragen en klachten de laatste tijd toegenomen Stichting Pandora heeft zich

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=10%3Aelektroconvulsietherapie-ect&id=183%3Apatienten-schrikken-van-electroshock-onder-dwang&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ECT en dwang • Stichting Pandora
  van de Wet Bopz is sprake van intramurale en ambulante dwangbehandeling verplichte zorg In de conceptrichtlijn ECT Besluitvorming dwang opname en behandeling concept 4 februari 2008 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP wordt over ECT onder dwang gesproken Stichting

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=10%3Aelektroconvulsietherapie-ect&id=37%3Aect-en-dwang&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie op stelling: ‘ ECT is een effectieve behandeling ’ • Stichting Pandora
  behandeling Dr Max Stek Ouderenpsychiater Valeriuskliniek GGZ inGeest Ondanks dat de veiligheid en de werkzaamheid van ECT bij psychiatrische stoornissen goed is onderbouwd wordt nog steeds door sommige behandelaars patiënten en families vreemd tegen de behandeling aangekeken Juist bij ernstige depressies waarbij bijvoorbeeld door slecht eten en drinken of sterke gedachten aan zelfdoding acuut gevaar dreigt is ECT de meest effectieve behandeling De kans op een sterke verbetering van deze ernstige beelden is ruim 80 veel beter dan de meeste interventies in de psychiatrie Sinds enkele decennia wordt ECT onder een kortdurende narcose en met spierverslapping uitgevoerd hetgeen de kans op complicaties erg klein maakt Hoewel blijvende geheugenproblemen zeldzaam zijn zijn geheugenklachten tijdens de behandeling en kort daarna niet ongewoon Dit maakt mede dat ECT niet geschikt is voor iedere vorm van depressie en dat een zorgvuldige indicatiestelling vereist is Froukje Bos Beleidsmedewerker Stichting Pandora Via Helpdesk forum en ervaringsdeskundige medewerkers bereiken Stichting Pandora ervaringsverhalen en vragen rond ECT Patiënten signaleren dat ECT effectief de stemming kan verbeteren Terugval en blijvend geheugen en concentratieverlies is echter een groot en invaliderend probleem Mensen voelen zich onvoldoende voorgelicht en geholpen inzake deze bijwerkingen Zij vragen geïntegreerde zorg en begeleiding tussen en na de shockbehandelingen Stichting Pandora bepleit bij toepassing van ECT meer aandacht voor de context onderliggende problemen voorlichting nazorg en de consequenties van geheugenverlies voor de maatschappelijke positie van mensen Toepassing bij jongeren behoeft grote restrictie en bijzondere kennis van zaken en begeleiding In de conceptrichtlijn ECT Besluitvorming dwang opname en behandeling feb 2008 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt over ECT onder dwang gesproken Stichting Pandora spreekt zich uit tegen ECT onder dwang Maarten Ervaringsdeskundige Voorlichter van Stichting Pandora Zonder ECT was ik er misschien niet meer geweest In 2003 was ik zwaar depressief lag alleen maar op bed

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=41:reactie-op-stelling-ect-is-een-effectieve-behandeling-&catid=10:elektroconvulsietherapie-ect&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Zorgen over toepassing Electroshock (ECT) • Stichting Pandora
  weer terug wil komen in de maatschappij en in een baan De waarschuwing is dat meer aandacht nodig is voor de context en onderliggende problemen bij behandeling met ECT Aandacht voor onderliggende problemen werken aan contact en vertrouwen Er moet meer gebeuren dan de patiënt op de afdeling laten rondlopen observeren en shocken Het is van belang dat de hulpverlening investeert in de periode tussen en na het shocken Dan is het de kunst om als de patiënt zich iets beter voelt het positieve uit te bouwen proberen als hulpverlener contact met de patiënt tot stand te brengen en te onderhouden Samen kijken of er weer gevoelens terugkomen en hoe die weer op te pakken Als die klik niet komt kan je herstel wel schudden dan krijg je de patiënt niet beter Je moet de tijd nemen om contact te krijgen er moet vertrouwen ontstaan Je moet iemand voor je winnen het is soms een momentopname waar je op aan kan sluiten dat er ineens iets van herkenning is bij de patiënt Het is belangrijk daar op gelijk niveau aan te werken je moet niet boven m gaan zweven dan krijg je m niet te pakken Acceptatie van depressie en tijdsinvestering in herstel Depressies ontstaan vaak door een lange tijd van spanningen emotionele beschadigingen en niet verwerkt leed daar moet aandacht voor zijn Beide mannen hebben hun depressie nog niet geaccepteerd daar moet je ook aan werken Iemand kan het rationeel wel accepteren maar emotioneel is dat veel moeilijker Als je diep depressief bent heb je een sterk gevoel van schaamte je voelt je schuldig dat je niet meer bent zoals vroeger dat je niet werkt niet functioneert Je gevoel is weg je bent het contact met je gevoel kwijt het contact met de buitenwereld Ervaringsdeskundigen geven aan dat het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=39:zorgen-over-toepassing-electroshock-ect&catid=10:elektroconvulsietherapie-ect&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Meer elektroshocks • Stichting Pandora
  laatste jaren vaker gebruik wordt gemaakt van elektroshocks een omstreden therapie in de psychiatrie Behandeling van patiënten met elektroconvulsietherapie ECT een kortdurende elektronische stroomstoot komt steeds vaker voor in Nederland Experts bevestigen tegenover Metro dat deze behandeling vaker wordt toegepast bij verschillende psychiatrische aandoeningen maar het precieze aantal wordt niet meer bijgehouden Ik vind het eerder zorgelijk dat deze methode slecht bereikbaar is voor patienten die er baat bij hebben Max Stek van GGZ Buiten Amstel De ECT behandelingen kortweg ook wel elektroshocks genoemd blijken nog steeds omstreden vanwege de bijwerkingen Volgens tegenstanders is bewezen dat de therapie blijvend hersenletsel veroorzaakt Voorstanders zijn echter van mening dat de elektroshock behandeling wèl betrouwbaar is Onder hen zijn psychiater Walter van den Broek van de Werkgroep ECT Nederland en zijn GGZ collega Max Sterk Van den Broek ECT wordt steeds vaker toegepast zowel het aantal behandellocaties als patiënten zal de laatste jaren toegenomen zijn Ik denk dat er tussen de vier en vijfhonderd mensen worden behandeld per jaar en dat het aantal locaties is gestegen naar rond de twintig Dit klopt ook wel want de behandeling wordt steeds beter Collega psychiater Max Sterk van GGZ Buiten Amstel onderschrijft Van den Broeks uitspraak

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=40:meer-elektroshocks&catid=10:elektroconvulsietherapie-ect&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •