archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dwangbehandeling en medicijnveiligheid • Stichting Pandora
  dwangmedicatie 4 Om welke medicijnen gaat het Niet duidelijk is over wélke middelen het zou moeten gaan bij de plannen voor dwangbehandeling of daar behalve antipsychotica ook stemmingsstabilisatoren en of antidepressiva onder vallen Hoe breder het aantal medicijnen dat onder dwang mag worden toegepast bij een groter aantal patiënten hoe knellender de verantwoordelijkheid voor risico s en gebrek aan werking wordt Het resultaat van het gebruik van bijvoorbeeld antidepressiva is sterk afhankelijk van een individuele respons en zijn over het geheel genomen nauwelijks effectiever dan placebo Daarnaast kennen zij soms ernstige bijwerkingen en kunnen derhalve ook leiden tot gezondheidsschade Eigen inbreng patiënten bij crisisopvang en dwang Stichting Pandora onderkent de knelpunten rond isoleren en separatie maar waarschuwt er voor de kritiek hierop in te zetten als pleidooi voor dwangmedicatie 5 Beiden moeten op hun werking en bijwerkingen worden beoordeeld Verschillende mogelijkheden van dwang en drang moeten kunnen worden overwogen bij voorkeur in overleg met de patiënt In de praktijk hebben patiënten echter vaak geen keus Velen hebben zelf uit ervaring wensen over hoe en wanneer crisisopvang en dwang bij hen kunnen worden toegepast Afspraken hierover ook die vastgelegd zijn in behandelplan zelfbindingscontract en crisisplan worden in de praktijk niet altijd nagekomen Dit wordt ook achteraf niet goed uitgelegd Sommige patiënten ervaren de dreiging van een gedwongen opname of een aangevraagde rechterlijke machtiging als signaal om het advies van de psychiater uit te voeren medicijnen slikken anders hangt me een gedwongen opname boven het hoofd Met specifieke wensen over toepassing van medicatie wordt onvoldoende rekening gehouden Zo geven sommige mensen met manische depressie aan dat als ze meer medicijnen een hogere dosering krijgen bij manie psychose dat de depressie daarna dieper kan zijn Medicijnen kunnen verkeerd vallen patiënten weten dat soms van zichzelf of vermoeden dat er iets niet goed is Er wordt te vaak uitgegaan van standaardmedicatie overleg en voorlichting vinden onvoldoende plaats 6 Second opinion is moeilijk of niet te krijg Klachten van patiënten worden te vaak als lastig en als onderdeel van de ziekte gezien terwijl zij gegronde redenen tot klagen en ongerustheid kunnen hebben Vrijwillige behandeling en overleg is altijd te verkiezen boven dwang Diagnosestelling keuze en dosering medicijnen Kennis en inzichten over ziekte beelden en diagnose variëren met de tijd evenals de keuze van medicijnen en dosering In de psychiatrie en de farmacotherapie is nog veel onbekend Bij welk antipsychoticum een patiënt met bijvoorbeeld schizofrenie het meeste baat heeft blijft lastig te zeggen Over de inzet van medicijnen bij de eerste psychose zijn de meningen verdeeld 7 Patiënten signaleren dat de diagnose niet altijd goed wordt gesteld of slechts gedeeltelijk op hen van toepassing is Sommige mensen krijgen pas na jaren of zelfs nooit de diagnose die blijkt te kloppen Daarmee hangt samen of medicijnen wel of niet werken Diagnostische modellen protocollisering en standaardisering hebben de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderd maar dreigen door te weinig genuanceerde toepassing en gebrek aan aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen ook een struikelblok te worden bij de beoordeling en behandeling van

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=56%3Adwangbehandeling-en-medicijnveiligheid&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Pandora pleit voor invoering zelfbindingsverklaring • Stichting Pandora
  afspraken te maken met de behandelaar over wat er moet gebeuren indien er een crisis optreedt Deze afspraken worden in deze verklaring juridisch vastgelegd In tegenstelling tot de zogenaamde crisiskaart waarop de cliënt eveneens kan aangeven wat er in geval van een crisis moet gebeuren is de zelfbindingsverklaring wel rechtsgeldig Dat wil zeggen dat de behandelaar zich op de afspraken kan beroepen ook als de cliënt uiteindelijk op het betreffende moment de behandeling weigert Al sinds de jaren negentig heeft Stichting Pandora gepleit voor de invoering van de zelfbindingsverklaring Zij is van mening dat dit middel goed aansluit bij het recht van de cliënt op inspraak op de behandeling Ook in traumatische situaties zoals een crisis hebben zij hiermee een middel in handen om zeggenschap te houden over de behandeling Hierdoor kan het traumatische karakter van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen zoveel mogelijk beperkt worden Zeker bij het opstellen van een document met een juridisch bindend karakter is een goede vertrouwensrelatie tussen de cliënt en behandelaar echter van cruciaal belang Het is dan ook van belang dat de gemaakte afspraken over de behandeling helder in het document worden omschreven Om de noodzakelijke zorgvuldigheid bij de toepassing te waarborgen en druk op cliënten

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=76%3Apandora-pleit-voor-invoering-zelfbindingsverklaring&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora wijst wetsvoorstellen voor verdere verruiming dwangbehandeling af • Stichting Pandora
  verschillende mondelinge en schriftelijke reacties steeds heeft toegelicht moet de toepassing van dwang een uiterste middel blijven Ook het kabinet heeft in haar standpunt van 11 augustus 2004 benadrukt dat dwang een ultimum remedium ofwel een uiterste middel moet blijven Dwangopname en of behandeling is zeer ingrijpend en vaak een traumatische ervaring voor mensen die hiermee te maken krijgen het mag dan ook alleen worden toegepast als het echt niet anders kan en alles is gedaan om dwang te voorkomen Dat gebeurt in de praktijk echter nog onvoldoende Terwijl er afgelopen jaren al een opeenstapeling aan wettelijke maatregelen heeft plaatsgevonden zoals het schrappen van het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 en de invoering van de voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging schiet de zorg voor mensen in een dreigende crisis op tal van punten te kort Zo wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan preventie is er gebrek aan voldoende opnameplekken en personeel begeleiding en goede nazorg De wet Bopz en de toepassing van dwang lijkt op die manier een vervangmiddel te worden van de ernstige gebreken in de zorg In de tweede plaats schuift het gevaarscriterium door de voorgestelde wijzigingen weer steeds verder op richting het oude bestwilcriterium Dat betekent dat de cliënt niet langer meer zelf zeggenschap heeft over zijn behandeling maar dat de behandelaar weer voor hem beslist wat het beste is Daarmee wordt het principe van dwang als uiterste middel geheel onderuit gehaald en de rechtspositie van mensen met psychische klachten ernstig verzwakt Inspraak op de behandeling en de mogelijkheid om een behandeling te weigeren is een belangrijk zwaarbevochten recht Stichting Pandora is dan ook van mening dat het recht op inspraak op de behandeling behouden moet blijven Zelfs bij mensen met psychoses waarin zij onvoldoende ziekte inzicht hebben is er sprake van heldere periodes waarin

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=81%3Astichting-pandora-wijst-wetsvoorstellen-voor-verdere-verruiming-dwangbehandeling-af&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Inwerkingtreding observatiemachtiging • Stichting Pandora
  de observatiemachtiging wordt het mogelijk om mensen onder dwang op te nemen waarvan het ernstige vermoeden dat de betrokkene ten gevolge van een geestesstoornis een gevaar oplevert voor hun eigen veiligheid of gezondheid De zogenaamde zorgmijders of verkommerde en verloederde patiënten kunnen dan tegen hun zin drie weken ter observatie worden opgenomen Een psychiater kan dan bekijken of sprake is van een psychische stoornis en of verdere hulp kan worden geboden De observatiemachtiging kan voorlopig drie jaar na de inwerkingtreding worden aangevraagd Het gaat om een experiment van twee jaar Na twee jaar zal de observatiemachtiging worden geëvalueerd Afhankelijk daarvan zal de observatiemachtiging al dan niet definitief in de wet Bopz worden opgenomen Stichting Pandora stond zeer kritisch tegenover de invoering van de observatiemachtiging In verschillende beleidsreacties in april 2003 februari 2004 en december 2004 heeft Pandora haar bezwaren kenbaar gemaakt en nader toegelicht Zij is van mening dat opneming in een psychiatrisch ziekenhuis wanneer er een slechts een ernstig vermoeden bestaat dat de betrokkene ten gevolge van een geestesstoornis een gevaar oplevert voor zichzelf een ernstige inperking van de rechten van bepaalde groepen mensen betekent Een dergelijk onduidelijk criterium kan bovendien leiden tot willekeur Een meerderheid van de Tweede

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=63%3Ainwerkingtreding-observatiemachtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Kamerstuk ‘zelfbinding’ naar de Kamer gestuurd en klaar voor behandeling • Stichting Pandora
  NVvP en GGZ Nederland Daarna is het Kamerstuk lange tijd op een plank blijven liggen Tijdens het algemeen Overleg van 23 maart 2005 had minister Hoogervorst toegezegd dat het Kamerstuk in voorbereiding was en spoedig naar de Kamer zou worden gestuurd Dit gebeurde op 8 juli 2005 nadat het voor advies naar de Raad voor de Rechtspraak is geweest Het Kamerstuk is nu klaar voor plenaire behandeling Het kamerstuk zelfbindings is echter nog niet aangemeld Of het nog dit najaar of in begin 2006 behandeld wordt is dus nog niet duidelijk Stichting Pandora pleit al sinds invoering wet Bopz voor zelfbindingsverklaring Stichting Pandora staat positief tegenover de invoering van de zelfbinding verklaring Zij heeft zich al vlak na de inwerkingtreding van de wet Bopz in 1994 sterk gemaakt voor een zelfbindingsregeling In 1996 hebben wij het interimrapport zelfbinding in de psychiatrie uitgebracht gevolgd door het gelijknamige rapport in 1998 Daarna heeft zij in verschillende schriftelijke reacties zoals in 2000 2001 en 2003 gepleit voor de invoering van de zelfbindingsverklaring Stichting Pandora is van mening dat de zelfbindingsverklaring een waardevolle aanvulling kan zijn voor een groep mensen met ernstige psychische klachten die in bepaalde perioden geen ziekte inzicht heeft en in

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=64%3Akamerstuk-zelfbinding-naar-de-kamer-gestuurd-en-klaar-voor-behandeling&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie Stichting Pandora Consultatie wet Bopz • Stichting Pandora
  art 14a Wet Bopz en is niet voldoende om een voorwaardelijke machtiging te verlenen aldus de Hoge Raad Ten tweede stelde de Advocaat Generaal dat er voor de paraplumachtiging géén plaats meer lijkt Reactie NVvP Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP worden met de voorwaardelijke machtiging jaarlijks honderden patiënten op een voor hen redelijke en acceptabele manier begeleid worden buiten het ziekenhuis aldus psychiater van Veldhuizen woordvoerder van de NVvP Van Veldhuizen De Hoge Raad vraagt nu instemming met de patiënt en die kan die instemming door zijn ziektebeeld vaak niet geven Psychiaters kunnen proberen de behandeling vrijwillig voort te zetten dat zal niet altijd lukken Patiënten krijgen dan geen zorg meer en verkommeren of belanden toch onder dwang in een psychiatrisch ziekenhuis als daar plek is De NVvP vreest tientallen tot mogelijk 200 extra opnames per jaar Reactie minister Hoogervorst Om mogelijke problemen te voorkomen bij de kleine groep mensen zonder ziekte inzicht had de minister reeds bij de invoering van de voorwaardelijke machtiging aangegeven dat het instemmingsvereiste ruimer geïnterpreteerd kon worden De voorwaardelijke machtiging kan volgens het ministerie van VWS ook worden afgegeven wanneer er voldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkene zich aan de voorwaarden zal houden Volgens het ministerie heeft de uitspraak van de Hoge Raad van 29 april jl aangetoond dat de voorwaardelijke machtiging niet in alle gevallen gebruikt kan worden waarin voorheen de zogenaamde paraplumachtiging werd afgegeven Het ministerie van VWS is van mening dat voorkomen moet worden dat de praktijk wederom zijn toevlucht moet nemen tot en buitenwettelijk instrument bijvoorbeeld door de herintroductie van de paraplumachtiging voor die categorie van patiënten waarvoor de voorwaardelijke machtiging blijkens de huidige tekst van de wet niet mogelijk is Daarom is het kabinet voornemens de wet Bopz zodanig te wijzen dat een voorwaardelijke machtiging ook kan worden afgegeven aan die groep patiënten waarvoor in de praktijk behoefte bestaat aan een dergelijk instrument maar de tekst van de wet daaraan thans in de weg staat Het voorstel betreffende de uitbreiding van de voorwaardelijke machtiging is nader omschreven in het wetsvoorstel Bopz die ter consultatie naar het veld waaronder naar Stichting Pandora is verstuurd Reactie Stichting Pandora Met betrekking tot de verruiming van de pas ingevoerde voorwaardelijke machtiging heeft Stichting Pandora onder meer in reactie op vragen hierover van de media al eerder aangegeven dat zij het juist erg belangrijk vindt dat er goed gecommuniceerd wordt met cliënten en dat zij inspraak hebben op de behandeling In de meeste gevallen lukt het overigens ook prima om goede afspraken te maken tussen de behandelaar en de cliënt Inspraak op de behandeling is een zwaarbevochten recht Het is onverantwoord om de mogelijke problematiek van een relatief kleine groep als uitgangspunt te nemen voor wetgeving die van toepassing is op de brede groep mensen die ooit te maken krijgt of heeft gehad met gedwongen opname Bovendien is er zelfs bij de kleine groep mensen die in sommige perioden onvoldoende ziekte inzicht hebben en niet in staat zijn de situatie te overzien sprake

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=77:reactie-stichting-pandora-consultatie-wet-bopz&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora tevreden met uitspraak Hoge Raad over de voorwaardelijke machtiging • Stichting Pandora
  op de uitspraak van de Hoge Raad over de voorwaardelijke machtiging en het standpunt van de NVvP Beleidsmedewerker Lise Broekaar van Stichting Pandora ging in het radioprogramma Spijkers met Koppen in discussie met woordvoerder van de NVvP de heer Remmers van Veldhuizen Broekaar benadrukte dat zij het juist van groot belang acht dat er goed gecommuniceerd wordt met cliënten en dat er overeenstemming bereikt wordt over de voorwaarden en de behandeling Dat lukt in de meeste gevallen overigens ook prima Wij zijn het niet met de NVvP eens dat er meer onder dwang behandeld zou moeten worden wat in de meeste gevallen neerkomt op gedwongen medicatie dan strikt noodzakelijk is Dwang is voor cliënten in de meeste gevallen een zeer traumatische ervaring en mag alleen worden toegepast als het echt niet anders kan Bovendien werkt het ook niet om cliënten eenzijdig behandelingen op te leggen Het heeft een averechts effect cliënten gaan zich juist van de zorg afkeren en het heeft een negatief uitstralingseffect op de zorg Bovendien ben je er niet met gedwongen medicatie alleen Goede begeleiding en nazorg na een gedwongen opname zijn essentieel maar hier ontbreekt het vaak aan Als hier meer aandacht aan wordt besteed kan dit ook terugval helpen voorkomen aldus Broekaar Op de opmerking van Van Veldhuizen dat het hier gaat om een kleine groep mensen zonder ziekte inzicht reageerde Pandora door aan te geven dat het hier inderdaad gaat om een relatief kleine groep van het totaal aantal mensen dat te maken krijgt met dwangopname en of behandeling Bovendien beschikken ook mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen als schizofrenie over het algemeen over heldere periodes waarin zij prima in staat zijn afspraken te maken over hun behandeling In dit verband merkte zij op dat er momenteel op het ministerie wordt gewerkt aan de komst

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=78:stichting-pandora-tevreden-met-uitspraak-hoge-raad-over-de-voorwaardelijke-machtiging&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Komst van nieuwe behandelwet stellig afgewezen • Stichting Pandora
  behandeling Destijds waren wij tegen de invoering van de observatiemachtiging omdat we dit een ongewenste oprekking vonden van de wet Bopz We moeten er voor waken dat de wet zo een steeds ander karakter krijgt Al deze wijzigingen zorgen er voor dat de toepassing van de Wet Bopz er niet duidelijker op wordt Wij zijn dan ook een voorstander van het plan van het kabinet om de voorlichting te intensiveren aldus Rouvoet Rouvoet benadrukte tevens dat de wet Bopz nooit gebruikt mag worden om overlast te bestrijden Inmiddels zijn er verschillende delen van de serie voorlichtingsbrochures Over de wet Bopz uitgekomen Daarnaast worden er meer gedetailleerde protocollen ontwikkeld In reactie op de vraag van mevrouw Veenendaal over de verantwoordelijkheid van psychiaters liet Minister Hoogervorst weten dat de richtlijnen onderdeel worden van verantwoorde zorg Hij liet weten dat de Inspectie er dan ook op toe moet gaan zien dat behandelaars zich hieraan houden Dat hulpverleners die hier niet aan voldoen hier ernstig op aangesproken moeten worden Daarnaast opperde Hoogervorst het idee om gebruik te gaan maken van een collegiale toetsing Kabinet en Kamer eens over gebreken in de zorg Evenals Stichting Pandora is mevrouw Joldersma van het CDA van mening dat de organisatie van de zorg op een aantal belangrijke punten tekort schiet Joldersma noemde onder meer de slechte registratiesystemen de gebrekkige ketensamenwerking en het gebrek aan preventie Als het in begin al fout gaat zie je dat et vervolgens mis blijft gaan Ook mevrouw Kant van de SP was van mening dat de oorzaak van de problemen bij mensen in crisis niet in de eerste plaats is gelegen bij de wet Bopz maar in de zorg De oorzaak van de problemen in de psychiatrische zorg ligt in onze ogen voor een groot deel bij het gebrek aan capaciteit en de tekorten in de zorg En mensen die niet wenselijk zijn Ik hoor regelmatig verhalen van mensen die wel opgenomen willen worden maar er niet in komen omdat ze volgens de hulpverlening niet gewenst zijn Volgens mevrouw Kant moet deze situatie snel veranderen Daarnaast zijn de wachtlijsten voor begeleid wonen te lang en wordt er te weinig gebruik gemaakt van bemoeizorg Mevrouw Van Dijken van de PVDA wil dat er in een veel eerder stadium contact is en hulp wordt geboden aan mensen die in crisis verkeren Zij spreekt in dit verband van het nieuwe maternalisme Mevrouw Joldersma merkt op dat haar pleidooi voor betere zorg in een eerder stadium onder andere neerkomt op meer gebruik van goede bemoeizorg Dit is gewoon mogelijk binnen het huidige wettelijke stelsel In het Plan van aanpak verloedering en overlast heeft het kabinet aangegeven meer aandacht te gaan besteden aan een betere aansluiting van het zorgaanbod zoals de inzet van goede bemoeizorg en een betere ketensamenwerking Deskundigheidscommissie ter voorbereiding van een nieuwe behandelwet afgewezen Mede naar aanleiding van het manifest wet Bopz van 17 maart 2005 drongen enkele partijen aan op het instellen van een deskundigheidscommissie ter voorbereiding van de komst van een behandelwet Het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=65:komst-van-nieuwe-behandelwet-stellig-afgewezen&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •