archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (observatiemachtiging) • Stichting Pandora
  Verdrag voor de Rechten van de Mens In de zaak Varbanov tegen Bulgarije heeft het Hof gesteld dat een individu niet kan worden beschouwd als geestelijk gestoord en van zijn vrijheid mag worden beroofd mits onder meer wordt voldaan aan de minimumvoorwaarde dat op betrouwbare wijze is vastgesteld dat betrokkene geestelijk gestoord is tenzij er sprake is van een noodsituatie Het is een illusie om te denken dat mensen die jarenlang hulp hebben afgewezen in maximaal drie weken kunnen worden onderzocht of een stoornis van de geestvermogens aanwezig is en zo ja of die gevaar voor betrokkene veroorzaakt Diagnostische verrichtingen kunnen immers niet worden afgedwongen de bepalingen over dwangtoepassing die tijdens een gewone dwangopname gelden zijn tijdens een observatiemachtiging niet van toepassing Is er sprake van een stoornis en van gevaar dan volgt een gewone dwangopname Is stoornis of gevaar niet aanwezig dan volgt ontslag Stichting Pandora is van mening dat de maatregel er eerder toe zal leiden dat zorgmijders zich nog verder van hulpverlening gaan afkeren Ook het standpunt de NVvP over de observatiemachtiging wijst in deze richting Patiënten zijn erbij gebaat dat de overheid voor het maken van beleid en het sturen van de praktijk de tijd neemt Alvorens de observatiemachtiging wettelijk te verankeren moet op zijn minst duidelijk zijn dat minder ingrijpende alternatieven zoals de rehabilitatieteams rehabteams en de outreachende bemoeizorg op deze groep onvoldoende effect hebben Stichting Pandora is zeer verbaasd dat de staatssecretaris ervan afziet om eerst zorgvuldig te onderzoeken of de maatregel nodig is Het advies Erbij horen van de Taskforce Vermaatschappelijking Geestelijke Gezondheidszorg en het onderzoeksrapport Verkommerden en verloederden van Research voor Beleid worden volledig genegeerd De argumenten van de staatssecretaris dat het onderzoek te duur te ingewikkeld en te tijdrovend zou zijn geven precies weer welke problemen er na de invoering van

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=103%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-observatiemachtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (voorwaardelijke machtiging) • Stichting Pandora
  geen moeite te hebben met dit amendement De Minister heeft onder meer het volgende gezegd Ik krijg ook signalen dat mensen die eenmaal zijn opgenomen toch niet kunnen worden behandeld omdat zij niet voldoen aan het criterium van ernstig gevaar Het schrappen van dat woordje bedoeld wordt ernstig biedt wel soelaas voor dat probleem Bovendien is er de kwestie van de consistentie van de wet zoals de heer Rouvoet heeft gezegd Wij zijn het eens met de heer Rouvoet dat het beter is om het zo te veranderen Handelingen TK 6 september 2001 p 99 6222 Deze uitspraak van de Minister maakt duidelijk dat deze aanpassing van de wet is bedoeld als een verruiming van de mogelijkheden voor dwangbehandeling Met de consistentie van de wet doelt de Minister kennelijk op het gegeven dat de huidige Wet Bopz voor een dwangopneming een ander criterium stelt namelijk gevaar dan voor dwangbehandeling ernstig gevaar Dit is geen inconsistentie maar een bewuste keuze van de wetgever om dwangopneming en dwangbehandeling te ontkoppelen en bij dwangbehandeling te kiezen voor een aangescherpt gevaarscriterium Die indertijd gemaakte keuze kwam overeen met de opvattingen van adviescommissies en gezaghebbende auteurs en was en is ook terug te vinden in wetgeving en rechtspraak van andere landen Wij verwijzen onder meer naar de Oostenrijkse wet de wetgeving van Ontario de internationale ethische code voor psychiaters van de World Psychiatric Associaton Declaration of Hawaï en de meer recente Declaration of Madrid De wijze waarop de Minister en de Kamer in de marge van het wetsvoorstel voorwaardelijke machtiging nu voor een andere benadering van het gevaarscriterium kiezen acht Stichting Pandora stuitend Van een weloverwogen onderbouwing is geen sprake noch van een weging van de voor en nadelen van de wijziging Het wekt de schijn dat de voordelen van de wijziging een aanzienlijke beperking

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=108%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-voorwaardelijke-machtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (voorwaardelijke machtiging) • Stichting Pandora
  dat de praktijk wat haar betreft eerst moet uitwijzen of deze patiënten in de ambulante fase echt behoefte hebben aan een PVP In dit verband heeft zij eraan herinnerd dat er in het verleden eerst geëxperimenteerd is met de intramurale PVP voordat deze een wettelijke taak in de Wet Bopz kreeg toebedeeld Anders dan de minister zijn wij van mening dat het recht op ondersteuning van de PVP in de ambulante fase meteen in de wet moet worden vastgelegd Patiënten die met een voorwaardelijke machtiging worden geconfronteerd moeten gezien de ernst van de situatie waarin zij zich bevinden de mogelijke inperking van hun vrijheid met alle schadelijke effecten die drang en dwang met zich meebrengen principieel het recht hebben op ondersteuning door een PVP Dat er in het verleden eerst geëxperimenteerd is met de intramurale PVP mag nu geen reden zijn om de rol van de PVP voor patiënten met een voorwaardelijke machtiging niet meteen wettelijk te regelen Alleen wanneer de rol van de PVP in de ambulante fase wettelijk is vastgelegd kan gewaarborgd worden dat de ambulante behandelaar de inbreng van de PVP serieus neemt In het kamerdebat is in het kader van de financiering van de GGZ voorts de ontwikkeling van protocollen aan de orde gesteld Het verontrust Stichting Pandora dat de minister van de GGZ een geprotocolleerde indicatiestelling verlangt zoals deze in de somatische zorg gebruikelijk is De stapsgewijze beschrijving van het medisch handelen of van het multidisciplinaire zorgproces bij omschreven patiëntengroepen is binnen de GGZ echter veel minder haalbaar Bovendien heeft deze richtlijnbenadering in het algemeen de keerzijde dat protocollen gemeenlijk door de behandelaars hulpverleners worden opgesteld zonder dat de ervaring en of het perspectief van de cliënten wordt verdisconteerd Dit is niet alleen principieel onjuist cliënten moeten inspraak hebben wat betreft de te volgen behandeling

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=107%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-voorwaardelijke-machtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (klachtregeling) • Stichting Pandora
  genoemde laagdrempelige mogelijkheid tot schadevergoeding slechts openstaat als het gaat om de externe klachtenprocedure Wanneer bij de interne klachtenprocedure de klachtencommissie tot het oordeel komt dat de klacht gegrond is kan de patiënt klager vervolgens slechts een veel minder laagdrempelige actie op grond van art 6 162 BW onrechtmatige daad instellen Dit is merkwaardig Vanuit het perspectief van de voorgestelde schadevergoedingsprocedure zou de patiënt klager er dan immers baat bij hebben dat de klachtencommissie tot ongegrondheid van de klacht oordeelt In dat geval kan de patiënt klager vervolgens een externe procedure aanspannen waarbij de mogelijkheid tot het verzoeken om schadevergoeding wel openstaat Dit merkwaardige gevolg zou ondervangen kunnen worden door ook de patiënt klager die in de interne fase van de klachtenprocedure zijn gelijk tracht te halen een gelijkwaardige laagdrempelige schadevergoedingsactie te bieden Vergelijk in dit verband de regelingen van de huidige artikelen 28 en 35 Bopz Het bovengemelde speelt ook met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid om een dwangsom vast te stellen art 41a lid 14 Ook deze bevoegdheid achten wij een waardevolle aanvulling op de huidige regeling maar ook hier constateren wij dat de interne fase een dergelijk instrument moet ontberen De mogelijkheid van het instellen van een kort geding om naleving van de uitspraak van een klachtencommissie te waarborgen kan alleen al gezien de financiële risico s niet op 驮 lijn worden gesteld met de rechtsbescherming die de patiënt klager in de externe fase wordt geboden Derhalve is ook op dit punt aanpassing van het voorstel gewenst Evenals de huidige regeling hanteert het voorstel van wet een merkwaardige volgorde inzake de verzoekschriftprocedure voor de rechtbank Eerst komt de weg via de inspecteur aan bod art 41a lid 1 t m 4 vervolgens wordt bepaald dat de patiënt klager ook gerechtigd is de rechtbank zelfstandig te benaderen art

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=102%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-klachtregeling&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (voorwaardelijke machtiging) • Stichting Pandora
  is dan wellicht beter te motiveren voor een behandeling dan wanneer hij het bij een momentopname laat geen ziekte inzicht op grond van stoornis dus dwang Het feit dat iemand geen pillen slikt mag geen legitimatie voor dwangbehandeling zijn Juist in een periode waarin steeds meer neveneffecten van medicatie bekend worden Gevaar Aan de invoering van de Wet Bopz in 1994 is een lange maatschappelijke discussie vooraf gegaan Passend in de tijdgeest werd het bestwilcriterium vervangen door het gevaarscriterium Gevaar legitimeert onder strikte voorwaarden ingrijpen op het zelfbeschikkingsrecht Daarmee werd een nieuwe balans gevonden tussen het recht op zelfbeschikking en bescherming van het individu en de samenleving Een balans die met enige regelmaat onder zware druk staat Tijdens de evaluatie van de Wet Bopz in 1997 is uitgebreid gediscussieerd over de reikwijdte van het gevaarscriterium de mogelijkheden tot dwangbehandeling en de maatschappelijke plichten van de samenleving Besloten is om het gevaarscriterium te handhaven maar wel de mogelijkheden tot het toepassen van dwang buiten de instelling nader te onderzoeken en wellicht in wetgeving vast te leggen Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel voorwaardelijke machtiging Stichting Pandora signaleert dat de rek die er zit in het criterium ernstig gevaar artikel 38 vijfde lid derde volzin door behandelaren verschillend wordt ingeschat Deze verschillende inschattingen lijken ten grondslag te liggen aan de uiteenlopende behoefte bij behandelaren aan verruiming van het wettelijke criterium Stichting Pandora kiest eerder voor zelfbindingsverklaringen dan voor verruiming van het wettelijke criterium voor dwangbehandeling Wij vrezen dat alle patiënten in de GGZ zullen lijden onder een verruiming van het wettelijke criterium Zeker nu er van een breed gedragen collectieve opvatting over dwangbehandeling in een klinische setting in de zin van een samenhangend door psychiaters en of psychiatrisch verpleegkundigen gedeeld stelsel van normen geen sprake is Hulpverlening Uit praktijkervaringen blijkt dat mensen wel degelijk hulp willen maar op hun weg naar de hulpverlening op allerlei problemen stuiten die de hulp nagenoeg onbereikbaar maakt Mensen met complexe problemen worden vaak van de ene instantie naar de andere verwezen Dit komt mede doordat instellingen vaak alleen gespecialiseerd zijn in een deel van de problematiek Ingewikkelde en daarmee ontoegankelijke intakeprocedures werpen een drempel op tot de zorg Ervaringen met dwang gebrek aan inspraak over de aard en inhoud van de behandeling en een therapeutisch klimaat dat door veel regels weinig ruimte laat voor iemands persoonlijkheid zijn andere factoren die de toegankelijkheid van de zorg beperken Het is niet zozeer het niet willen ontvangen van hulp waardoor mensen op straat terechtkomen of doelloos rondzwerven maar eerder het niet meer aansluiten van de hulp op de vragen van de patiënten Psychiatrische instellingen zullen net als nu niet bereid zijn om deze mensen op te nemen Dwangopname De praktijk van de uitvoering van dwangopnemingen is er de laatste jaren niet in alle opzichten op vooruit gegaan Een steeds toenemend aantal dwangopnemingen gecombineerd met onder meer de afbouw van het aantal beschikbare bedden leidt ertoe dat het in sommige regio s zoals in de Randstad meer dan in andere

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=106%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-voorwaardelijke-machtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (zelfbinding) • Stichting Pandora
  Bopz is de zelfbindingsverklaring niet rechtsgeldig in verband met de vrijheidsbeperkende aspecten en het mogelijk tegen de wil van de patiënt opleggen van een behandeling De geldigheid van een eerder opgestelde zelfbindingsverklaring komt te vervallen op het moment dat de patiënt zich tegen de uitvoering van de in de verklaring opgenomen wensen en afspraken verzet Van een regeling van de positieve wilsverklaring in de WGBO is in 1994 afgezien in verband met het debat over euthanasie In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Staatsblad 2001 194 is een wettelijke grondslag gegeven aan een wilsverklaring die inhoudt een verzoek om levensbeëindiging van een nadien wilsonbekwaam geworden patiënt De juridische status van de hier bedoelde schriftelijke wilsverklaring is dat de arts onder de voorwaarden in de wet genoemd deze verklaring mag volgen Deze schriftelijke wilsverklaring dient als richtsnoer voor de arts indien deze wordt geconfronteerd met de situatie dat zijn patiënt niet langer in staat is zijn wil te bepalen De arts zal daarbij in het licht van de zorgvuldigheidseisen voor levensbeëindiging op verzoek zijn eigen afweging moeten maken Stichting Pandora is teleurgesteld dat de juridische grondslag voor zelfbindingsverklaringen wordt gezocht in de toevoeging van een nieuwe paragraaf van 16 artikelen in hoofdstuk II van de Wet Bopz De wet kent reeds meerdere titels voor dwangopneming die alle rechtelijke machtiging worden genoemd Het wordt er niet eenvoudiger op Zeker als bedacht wordt dat de zelfbindingsmachtiging twee varianten kent Wij willen de regering aanmoedigen om helder taalgebruik te introduceren Anders dan het wetsvoorstel voorwaardelijke machtiging voorziet het concept wetsvoorstel zelfbinding niet in een regeling van een vorm van ambulante zelfbinding Stichting Pandora vindt dit verwarrend en misleidend Een wet behoort duidelijk te zijn Dat is in het bijzonder van toepassing op de Wet Bopz gericht op mensen die vaak toch al depressief in de war en of achterdochtig zijn en die consequenties heeft voor hun dagelijks leven Zij hebben wel wat anders aan hun hoofd dan het vertalen van wettelijke regels Stichting Pandora is van mening dat een zelfbindingsverklaring de hulpverlener ondersteuning kan bieden bij het toepassen van diens wettelijke bevoegdheid om in een voorkomend geval het verzet te doorbreken Daarbij moet men ook oog hebben voor het belang voor de patiënt van een weloverwogen en gespecificeerde voorafgaande schriftelijke toestemming voor het verrichten van bepaalde handelingen Het is niet bij voorbaat onjuist om verzet niet zonder meer als maatgevend te beschouwen bij een psychiatrische patiënt die anticiperende toestemming heeft gegeven indien dit naar objectieve maatstaven een te verwachten gunstig effect zal hebben Uitvoering geven aan een afgesproken behandelplan op het moment dat de psychiatrische aandoening betrokkene tot verzet brengt waardoor normaal functioneren weer mogelijk wordt kan en zal in omstandigheden meer in het belang zijn van de patiënt dan niets doen en wachten tot eventueel een BOPZ opname nodig is Betrokkene die op het concrete moment in principe aan de BOPZ criteria voldoet beoogt immers met de verklaring gedwongen opname te voorkomen door behandeling ondanks verzet De anticiperende schriftelijke

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=88%3A-wetsvoorstel-wijzigingen-bopz-zelfbinding&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (voorwaardelijke machtiging) • Stichting Pandora
  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin behandeling van patiënten alleen wordt toegestaan met hun volledige instemming Stichting Pandora heeft zich al vlak na de inwerkingtreding van de Wet Bopz sterk gemaakt voor een zelfbindingsregeling In 1996 hebben wij het interimrapport Zelfbinding in de psychiatrie uitgebracht gevolgd door het gelijknamige eindrapport in 1998 In onze brief d d 19 oktober 2000 hebben wij vermeld dat voor mensen met een redelijk goed inzicht in hun ziekteverloop en de voor en nadelen van therapeutische interventie bijvoorbeeld medicatie leefregels en opname geldt dat zij van tevoren de beslissing over of opname of therapeutische interventie kunnen vastleggen in een eigen wilsverklaring een zogenoemde zelfbindingsverklaring De eigen wilsverklaring wordt dus opgesteld en getekend in een situatie dat het met de betrokkene goed gaat met het oog op een eventuele latere crisissituatie waarin de betrokkene niet in staat is de eigen situatie goed te beoordelen Bij die gelegenheid hebben wij ons afgevraagd of de voorwaardelijke machtiging voor deze groep mensen wel een direct voor de hand liggende maatregel is Prof Mr H D C Roscam Abbing heeft de gedachte achter zelfbinding zoals Stichting Pandora die voorstaat uitstekend weergegeven in een artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 4 2000 p 197 Zelfbinding ligt op het snijvlak van de WGBO en de BOPZ en kan de kloof tussen medische behandeling uit vrije wil en gedwongen opname bij ernstig gevaar overbruggen In relatie tot dwang doet zelfbinding meer recht aan het zelfbeschikkingsrecht Gerichte aanwijzingen van een niet gedwongen opgenomen wilsbekwame patiënt met inzicht in zijn psychiatrische aandoening over hoe te handelen bij voorspelbare toekomstige ontsporing en verzet tegen behandeling moeten serieus worden genomen ook al is er geen specifieke regeling Dat in de WGBO alleen de negatieve wilsuiting is opgenomen doet niet af aan het feit dat

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=105%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-voorwaardelijke-machtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie op stelling: ‘ ECT is een effectieve behandeling ’ • Stichting Pandora
  beter dan de meeste interventies in de psychiatrie Sinds enkele decennia wordt ECT onder een kortdurende narcose en met spierverslapping uitgevoerd hetgeen de kans op complicaties erg klein maakt Hoewel blijvende geheugenproblemen zeldzaam zijn zijn geheugenklachten tijdens de behandeling en kort daarna niet ongewoon Dit maakt mede dat ECT niet geschikt is voor iedere vorm van depressie en dat een zorgvuldige indicatiestelling vereist is Froukje Bos Beleidsmedewerker Stichting Pandora Via Helpdesk forum en ervaringsdeskundige medewerkers bereiken Stichting Pandora ervaringsverhalen en vragen rond ECT Patiënten signaleren dat ECT effectief de stemming kan verbeteren Terugval en blijvend geheugen en concentratieverlies is echter een groot en invaliderend probleem Mensen voelen zich onvoldoende voorgelicht en geholpen inzake deze bijwerkingen Zij vragen geïntegreerde zorg en begeleiding tussen en na de shockbehandelingen Stichting Pandora bepleit bij toepassing van ECT meer aandacht voor de context onderliggende problemen voorlichting nazorg en de consequenties van geheugenverlies voor de maatschappelijke positie van mensen Toepassing bij jongeren behoeft grote restrictie en bijzondere kennis van zaken en begeleiding In de conceptrichtlijn ECT Besluitvorming dwang opname en behandeling feb 2008 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt over ECT onder dwang gesproken Stichting Pandora spreekt zich uit tegen ECT onder dwang Maarten Ervaringsdeskundige

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=10%3Aelektroconvulsietherapie-ect&id=41%3Areactie-op-stelling-ect-is-een-effectieve-behandeling-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •