archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Pandora tegen intentieverklaring BPV&W en BOA demedicalisering • Stichting Pandora
  Rutte op het jaarcongres van het Platform Reïntegratie STECR op 7 oktober jl bepleitte standpunt dat demedicalisering van verzuimgebeleiding ook betekent dat niet vanzelfsprekend bij elk verzuim de bedrijfsarts wordt ingeschakeld baart ons zorgen en delen wij niet De uitspraak dat bij veel verzuim de oplossing niet ligt bij de bedrijfsarts leidt tot onduidelijkheid wanneer de bedrijfsarts wel of niet wordt ingeschakeld Wie stelt vast of er een gegronde reden bestaat en volgens welke criteria Stichting Pandora bepleit nadrukkelijk voor een verbetering van de huidige aanpak en niet voor het afschaffen van de medische voorzieningen in gevallen waarbij vermoedt wordt dat er andere oorzaken een rol spelen of mede ten grondslag liggen aan de medische klachten zoals bij een arbeidsconflict Dat mensen wegens vage klachten of de verdenking van een achterliggend arbeidsconflict niet in aanmerking komen voor de behandeling van een arboarts of voor een eventuele doorverwijzing naar een derde Vooral bij psychische klachten is een juiste diagnose vaak niet een twee drie te stellen Dit is een zaak van uiterste zorgvuldigheid en dekundigheid en kost bovendien vaak tijd Stichting Pandora is dan ook van mening dat serieuze aandacht voor alle medische en psychische klachten in alle gevallen zal moeten blijven bestaan Stichting Pandora wijst met nadruk op het gevaar dat er in zogenaamde randgevallen die situaties waarbij men niet echt de vinger kan leggen op de medische klachten en oorzaken of wanneer men vermoedt dat er wellicht andere zaken een rol spelen mensen tussen wal en schip vallen Het baart Stichting Pandora ernstig zorgen dat psychische klachten in toenemende mate gebagatelliseerd worden Demedicalisering zal er in dit klimaat toe leiden dat de vaak ernstige gezondheidsklachten waaruit psychische problematiek nu eenmaal bestaat nog minder serieus worden genomen Het gevaar bestaat dat psychische problematiek en verzuim om psychische redenen op deze

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=257%3Astichting-pandora-tegen-intentieverklaring-bpvaw-en-boa-demedicalisering&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangenomen • Stichting Pandora
  of werkgever mogen worden verwacht Zo zal er in de praktijk een grens zijn aan de uitgaven en moeite die moeten worden gedaan om iemand op school of op het werk te kunnen laten meedraaien Het is goed dat mensen met een handicap of chronische ziekte bij werk en opleiding niet mogen worden gediscrimineerd Zeker nu het voor deze groep door de recessie nog moeilijker wordt om aan de slag te komen en te blijven en nu de overheid meer dan voorheen van mensen verwacht dat ze betaald werk zoeken Er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen Het blijft jammer dat de wetgeving zich beperkt tot arbeid en beroepsopleiding Het had meer voor de hand gelegen om handicap en chronische ziekte toe te voegen in de bestaande Wet Gelijke behandeling Zo zou het dezelfde status krijgen als bijvoorbeeld geloofsovertuiging en sexe en zou er ook op andere terreinen niet mogen worden gediscrimineerd Wat mensen met psychische of psychiatrische klachten betreft werpt het op individueel en maatschappelijk niveau de vraag op of en wanneer er inderdaad sprake is van een handicap of een chronische ziekte Voordeel van het gebruik van deze termen is dat je er bepaalde rechten aan kunt ontlenen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=255%3Awet-gelijke-behandeling-op-grond-van-handicap-of-chronische-ziekte-aangenomen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • De WAO • Stichting Pandora
  het feit dat in andere Europese landen maar zo weinig mensen in de WAO zitten is dat arbeidsongeschikten daar zijn verstopt in andere regelingen Daarnaast past het in de huidige WAO discussie en de toenemende individualisering dat het onderwerp op tafel komt Onder meer doordat de politiek al een aantal jaren roept dat het aantal WAO ers een groot probleem is en doordat er in de maatschappij een groeiende tendens is naar ieder voor zich neemt de solidariteit met zieke werknemers af Verder speelt de wet Pemba een rol werkgevers betalen een fors bedrag aan extra premie voor elke werknemer die in de WAO belandt Hoewel deze wet een goede prikkel is om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en om werknemers met een vlekje aan het werk te houden komt het natuurlijk voor dat de werkgever moet betalen voor arbeidsongeschiktheid waar hij helemaal niet de schuld van heeft Dit wordt in het algemeen niet gezien als één van de bedrijfsrisico s maar als onrechtvaardig Natuurlijk spelen de oorzaken van arbeidsongeschiktheid een cruciale rol Het is belangrijk deze oorzaken te onderzoeken en te analyseren om hard te kunnen werken aan ziekmakende arbeidsomstandigheden en om maatregelen te kunnen nemen opdat ook mensen met een minder goede gezondheid zo veel mogelijk gewoon aan het werk kunnen blijven Het uitgaan van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij het wel of niet toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering appelleert echter aan een naïef rechtvaardigheidsgevoel en wat erger is de schuldvraag komt centraal te staan Aan het aanspreken van dat rechtvaardigheidsgevoel waarbij schuld centraal staat doen trouwens ook vaak de mensen mee die zich juist uitspreken tégen het onderscheid tussen risque social en professionnel Een kankerpatiënt is vaak het eerst gebruikte voorbeeld van iemand die natuurlijk recht op WAO moet houden een ander vaak gehoord argument om de verontwaardiging over het onderscheid te tonen is dat van een ongelukkige die door een dronken automobilist is aangereden en daardoor arbeidsongeschikt is geworden Er zijn niet veel politici Fortuyn uitgezonderd die in deze gevallen openlijk durven twijfelen aan het recht op WAO Mocht er zoals ook wordt geopperd een aparte regeling gemaakt gaan worden voor het risque professionnel dat wil zeggen een uitkering bovenop de reguliere uitkering om aan de ILO norm te voldoen dan kunnen we er zeker van zijn dat veruit meeste mensen met psychische klachten en iedereen met een psychiatrische diagnose buiten de boot zullen vallen Mensen met burnout hebben immers hun eigen grenzen niet goed in de gaten gehouden onverantwoordelijk en mensen met een psychiatrische aandoening tja daar kunnen werkgevers ook niets mee doen En bovendien iemand die overspannen is of angstig is toch niet ziek Die heeft alleen een verkeerde copingstijl In werkelijkheid is de schuldvraag natuurlijk vrijwel nooit te beantwoorden Het wordt steeds duidelijker hoe lastig het is een onderscheid te maken tussen ziektes die door het werk komen en ziektes waarvan de oorzaak buiten het werk ligt Een bedrijfsongeval kan gebeuren doordat iemand met zijn hoofd bij zijn privé leven is een auto ongeluk door

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=254%3Ade-wao&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Keuringscriterium voor WAO-uitkering onwerkbaar • Stichting Pandora
  Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de onuitvoerbaarheid van dit keuringscriterium voor een WAO uitkering Het UWV stelt dat het voor een arts onmogelijk is om voorspellingen op zo n lange termijn te doen Het UWV benadrukt bovendien dat ieder geval individueel beoordeeld moet worden en wijst het gebruik van een absolute lijst met ziektebeelden af Stichting Pandora wees ook in haar hoedanigheid als lid van de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid onder leiding van de heer Donner al op de onuitvoerbaarheid van het voorgestelde arbeidsongeschiktheidscriterium In de eerste plaats ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing voor het doen van een objectieve voorspelling over de duur van psychische psychiatrische gezondheidsklachten en de gevolgen van deze klachten voor de mate van arbeidsgeschiktheid Zo zijn er mensen die ondanks langdurende gediagnosticeerde aandoeningen volledig arbeidsgeschikt zijn en mensen met een diagnose die wel degelijk jarenlang arbeidsongeschikt blijken te zijn In de tweede plaats is de diagnosestelling bij psychische klachten zeer omstreden Regelmatig komen er bij Stichting Pandora signalen binnen dat er geen verkeerde of tegenstrijdige diagnosen worden gesteld en of dat het zelfs enkele jaren heeft geduurd om tot een juiste diagnose te kunnen komen Evenals Stichting Pandora benadrukt het UWV in haar advies

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=256:keuringscriterium-voor-wao-uitkering-onwerkbaar&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Het indienen van schadeclaims bij burnout een zorgwekkende ontwikkeling • Stichting Pandora
  jaren zo dat de oorzaak van burnout te eenzijdig wordt gezocht bij het individu en te weinig in de werkomstandigheden Meer aandacht voor de noodzaak van gezonde arbeidsomstandigheden en voor de rol die werkgevers kunnen spelen bij de preventie van psychische arbeidsongeschiktheid is daarom noodzakelijk Het indienen van burnout claims is volgens Stichting Pandora echter een heilloze weg Wij zijn in het algemeen zeer ongelukkig met het ontstaan van een claimcultuur Deze werkt polariserend en is een bedreiging voor de sociale cohesie en solidariteit van onze samenleving Het zullen overigens vooral weerbare mondige ex werknemers zijn die baat hebben bij claimprocedures De verhouding tussen werkgever en werknemer zal door een toename van burnout claims onnodig worden belast en verhard Daarnaast zal door de schuldvraag het probleem van psychische arbeidsongeschiktheid worden gekarikaturiseerd De toekenning van de claim is bovendien een vorm van onderscheid tussen risque social en professionnel En ook daarom een slechte ontwikkeling De oorzaak van psychische klachten kan meestal niet worden gevonden in de werknemer óf de werkomstandigheden op zich maar in een gecompliceerde samenhang van verschillende factoren Bij het indienen van claims staat de schuldvraag echter centraal Werkgevers zullen wel moeten proberen de oorzaak van de psychische klachten

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=253:het-indienen-van-schadeclaims-bij-burnout-een-zorgwekkende-ontwikkeling&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Workshop ziekteverzuim om psychische redenen nu ook voor werknemers • Stichting Pandora
  dat het luisteren naar iemands gestructureerd vertelde eigen verhaal enorm verhelderend kan werken Het omgaan met psychische problemen op het werk is vaak lastig voor alle betrokkenen Nu met het ingaan van de wet Verbetering Poortwachter werkgever en werknemer worden gedwongen met elkaar in gesprek te blijven blijkt duidelijk hoeveel moeite de betrokkenen kunnen hebben dit gesprek aan te gaan Met deze workshop in het kader van het Project Versterking Arbeidsmarktpositie levert Stichting Pandora een bijdrage aan het leren omgaan met psychische problemen van werknemers en collega s Vele leidinggevenden hebben al kennis mogen maken met de unieke aanpak van Stichting Pandora Nu is deze mogelijkheid er ook voor werknemers Hoe ga je om met een collega die om psychische redenen uitvalt Wat kan je wel en niet zeggen Wat als de collega heeft aangegeven geen contact te willen Hoe zal er met mij omgegaan worden mocht ik dit meemaken Wat is mijn eigen rol Kan ik het voorkomen Deze en andere vragen van werknemers kunnen in de workshop aan de orde komen Iemand die zelf om psychische redenen is uitgevallen deelt zijn of haar ervaringen Er wordt ingegaan op de factoren die een rol kunnen spelen bij de uitval de ervaringen van de werknemer tijdens het ziekteverzuim en de reïntegratie en de rol van collega s leidinggevenden en van de werknemer zelf In de tweede helft van de workshop leidt de voorlichter het gesprek tussen de aanwezigen zij praten over hun eigen ervaringen en knelpunten met betrekking tot het onderwerp Al pratend verwerft men samen inzichten en komt tot oplossingen De minimale opbrengst van de workshop is dat de deelnemers letterlijk een ervaring rijker zijn en samen praten over en stilstaan bij hun eigen rol Vaak blijkt de workshop een aanzet tot een meer structurele aanpak van verschillende vormen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=252:workshop-ziekteverzuim-om-psychische-redenen-nu-ook-voor-werknemers&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Positie werknemer met psychische problemen ernstig onder druk • Stichting Pandora
  gehad Veel werkgevers werken niet mee aan reïntegratie op het werk of sturen bewust aan op ontslag van werknemers die psychische en of psychiatrische problemen hebben gehad Vaak hebben de zieke werknemers het contact met de Arbo arts als zeer negatief ervaren De onafhankelijkheid van de Arbo arts wordt daarbij in twijfel getrokken Er zijn klachten binnengekomen van Arbo artsen die zieke werknemers aansporen ontslag te nemen Zowel door werkgevers als door Arbo artsen wordt er regelmatig op aangedrongen om snel weer aan het werk te gaan Sommige zieke werknemers voelen zich onder druk gezet door hun werkgever of Arbo arts over de aard en de inhoud van de te volgen behandeling Bij de beoordeling van de geschiktheid voor werk spelen medische gegevens steeds vaker een rol Dit is in strijd met de Wet Medische Keuringen en met de Privacy Wetgeving Voor de sollicitant is het onvoldoende duidelijk wat je wel of niet moet vertellen over je psychische klachten in heden of verleden Tevens komen er signalen binnen van mensen die vrezen dat het feit dat ze zich willen laten behandelen door een Riagg of een psychiater negatieve gevolgen zou kunnen hebben bij het verkrijgen van werk Veel vragen en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=247%3Apositie-werknemer-met-psychische-problemen-ernstig-onder-druk&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Vitaal, solidariteit bij verzekeren • Stichting Pandora
  solidariteit op het terrein van particuliere verzekeringen zal door voorkennis van toekomstige gezondheidsrisico s en verdergaande selectiemogelijkheden steeds moeilijker worden Het vinden van oplossingen is uiterst urgent Op initiatief van Stichting Pandora een organisatie die zich inzet voor de versterking van de maatschappelijke positie van mensen die psychische en of psychiatrische problemen hebben of hebben gehad of kunnen krijgen werd met verzekeraar Interpolis in 1998 het Vitaal Project gestart Dit project beoogde te onderzoeken of het verzekeringstechnisch en markttechnisch haalbaar is om een solide en solidaire verzekeringsformule te introduceren waarmee een oplossing gerealiseerd kan worden voor de sinds jaren gesignaleerde knelpunten van particuliere verzekeringen voor mensen met een verhoogd medisch risico Ondersteund door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie werd dit haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt Met een doorslaggevend marktonderzoek in het verschiet hebben in het voorjaar van 1999 Nationale Nederlanden De Amersfoortse en Zorgverzekeringsgroep AGIS positief gereageerd op het verzoek om in het project te participeren Het ministerie van VWS Het Aidsfonds en de Nationale Commissie Chronisch Zieken Fonds voor Chronisch Zieken waren als subsidiegever op de achtergrond betrokken bij deze studie en maakten de deelname van Stichting Pandora en haar ondersteuning door KPMG BEA in financieel opzicht mogelijk Uniek van het project

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=246%3Asolidariteit-bij-verzekeren&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •