archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reactie Stichting Pandora Consultatie wet Bopz • Stichting Pandora
  in de zin van art 14a Wet Bopz en is niet voldoende om een voorwaardelijke machtiging te verlenen aldus de Hoge Raad Ten tweede stelde de Advocaat Generaal dat er voor de paraplumachtiging géén plaats meer lijkt Reactie NVvP Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP worden met de voorwaardelijke machtiging jaarlijks honderden patiënten op een voor hen redelijke en acceptabele manier begeleid worden buiten het ziekenhuis aldus psychiater van Veldhuizen woordvoerder van de NVvP Van Veldhuizen De Hoge Raad vraagt nu instemming met de patiënt en die kan die instemming door zijn ziektebeeld vaak niet geven Psychiaters kunnen proberen de behandeling vrijwillig voort te zetten dat zal niet altijd lukken Patiënten krijgen dan geen zorg meer en verkommeren of belanden toch onder dwang in een psychiatrisch ziekenhuis als daar plek is De NVvP vreest tientallen tot mogelijk 200 extra opnames per jaar Reactie minister Hoogervorst Om mogelijke problemen te voorkomen bij de kleine groep mensen zonder ziekte inzicht had de minister reeds bij de invoering van de voorwaardelijke machtiging aangegeven dat het instemmingsvereiste ruimer geïnterpreteerd kon worden De voorwaardelijke machtiging kan volgens het ministerie van VWS ook worden afgegeven wanneer er voldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkene zich aan de voorwaarden zal houden Volgens het ministerie heeft de uitspraak van de Hoge Raad van 29 april jl aangetoond dat de voorwaardelijke machtiging niet in alle gevallen gebruikt kan worden waarin voorheen de zogenaamde paraplumachtiging werd afgegeven Het ministerie van VWS is van mening dat voorkomen moet worden dat de praktijk wederom zijn toevlucht moet nemen tot en buitenwettelijk instrument bijvoorbeeld door de herintroductie van de paraplumachtiging voor die categorie van patiënten waarvoor de voorwaardelijke machtiging blijkens de huidige tekst van de wet niet mogelijk is Daarom is het kabinet voornemens de wet Bopz zodanig te wijzen dat een voorwaardelijke machtiging ook kan worden afgegeven aan die groep patiënten waarvoor in de praktijk behoefte bestaat aan een dergelijk instrument maar de tekst van de wet daaraan thans in de weg staat Het voorstel betreffende de uitbreiding van de voorwaardelijke machtiging is nader omschreven in het wetsvoorstel Bopz die ter consultatie naar het veld waaronder naar Stichting Pandora is verstuurd Reactie Stichting Pandora Met betrekking tot de verruiming van de pas ingevoerde voorwaardelijke machtiging heeft Stichting Pandora onder meer in reactie op vragen hierover van de media al eerder aangegeven dat zij het juist erg belangrijk vindt dat er goed gecommuniceerd wordt met cliënten en dat zij inspraak hebben op de behandeling In de meeste gevallen lukt het overigens ook prima om goede afspraken te maken tussen de behandelaar en de cliënt Inspraak op de behandeling is een zwaarbevochten recht Het is onverantwoord om de mogelijke problematiek van een relatief kleine groep als uitgangspunt te nemen voor wetgeving die van toepassing is op de brede groep mensen die ooit te maken krijgt of heeft gehad met gedwongen opname Bovendien is er zelfs bij de kleine groep mensen die in sommige perioden onvoldoende ziekte inzicht hebben en niet in staat zijn de

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=77%3Areactie-stichting-pandora-consultatie-wet-bopz&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Stichting Pandora tevreden met uitspraak Hoge Raad over de voorwaardelijke machtiging • Stichting Pandora
  een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over de voorwaardelijke machtiging en het standpunt van de NVvP Beleidsmedewerker Lise Broekaar van Stichting Pandora ging in het radioprogramma Spijkers met Koppen in discussie met woordvoerder van de NVvP de heer Remmers van Veldhuizen Broekaar benadrukte dat zij het juist van groot belang acht dat er goed gecommuniceerd wordt met cliënten en dat er overeenstemming bereikt wordt over de voorwaarden en de behandeling Dat lukt in de meeste gevallen overigens ook prima Wij zijn het niet met de NVvP eens dat er meer onder dwang behandeld zou moeten worden wat in de meeste gevallen neerkomt op gedwongen medicatie dan strikt noodzakelijk is Dwang is voor cliënten in de meeste gevallen een zeer traumatische ervaring en mag alleen worden toegepast als het echt niet anders kan Bovendien werkt het ook niet om cliënten eenzijdig behandelingen op te leggen Het heeft een averechts effect cliënten gaan zich juist van de zorg afkeren en het heeft een negatief uitstralingseffect op de zorg Bovendien ben je er niet met gedwongen medicatie alleen Goede begeleiding en nazorg na een gedwongen opname zijn essentieel maar hier ontbreekt het vaak aan Als hier meer aandacht aan wordt besteed kan dit ook terugval helpen voorkomen aldus Broekaar Op de opmerking van Van Veldhuizen dat het hier gaat om een kleine groep mensen zonder ziekte inzicht reageerde Pandora door aan te geven dat het hier inderdaad gaat om een relatief kleine groep van het totaal aantal mensen dat te maken krijgt met dwangopname en of behandeling Bovendien beschikken ook mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen als schizofrenie over het algemeen over heldere periodes waarin zij prima in staat zijn afspraken te maken over hun behandeling In dit verband merkte zij op dat er momenteel op het ministerie wordt gewerkt aan

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=78%3Astichting-pandora-tevreden-met-uitspraak-hoge-raad-over-de-voorwaardelijke-machtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Komst van nieuwe behandelwet stellig afgewezen • Stichting Pandora
  in de richting van behandeling Destijds waren wij tegen de invoering van de observatiemachtiging omdat we dit een ongewenste oprekking vonden van de wet Bopz We moeten er voor waken dat de wet zo een steeds ander karakter krijgt Al deze wijzigingen zorgen er voor dat de toepassing van de Wet Bopz er niet duidelijker op wordt Wij zijn dan ook een voorstander van het plan van het kabinet om de voorlichting te intensiveren aldus Rouvoet Rouvoet benadrukte tevens dat de wet Bopz nooit gebruikt mag worden om overlast te bestrijden Inmiddels zijn er verschillende delen van de serie voorlichtingsbrochures Over de wet Bopz uitgekomen Daarnaast worden er meer gedetailleerde protocollen ontwikkeld In reactie op de vraag van mevrouw Veenendaal over de verantwoordelijkheid van psychiaters liet Minister Hoogervorst weten dat de richtlijnen onderdeel worden van verantwoorde zorg Hij liet weten dat de Inspectie er dan ook op toe moet gaan zien dat behandelaars zich hieraan houden Dat hulpverleners die hier niet aan voldoen hier ernstig op aangesproken moeten worden Daarnaast opperde Hoogervorst het idee om gebruik te gaan maken van een collegiale toetsing Kabinet en Kamer eens over gebreken in de zorg Evenals Stichting Pandora is mevrouw Joldersma van het CDA van mening dat de organisatie van de zorg op een aantal belangrijke punten tekort schiet Joldersma noemde onder meer de slechte registratiesystemen de gebrekkige ketensamenwerking en het gebrek aan preventie Als het in begin al fout gaat zie je dat et vervolgens mis blijft gaan Ook mevrouw Kant van de SP was van mening dat de oorzaak van de problemen bij mensen in crisis niet in de eerste plaats is gelegen bij de wet Bopz maar in de zorg De oorzaak van de problemen in de psychiatrische zorg ligt in onze ogen voor een groot deel bij het gebrek aan capaciteit en de tekorten in de zorg En mensen die niet wenselijk zijn Ik hoor regelmatig verhalen van mensen die wel opgenomen willen worden maar er niet in komen omdat ze volgens de hulpverlening niet gewenst zijn Volgens mevrouw Kant moet deze situatie snel veranderen Daarnaast zijn de wachtlijsten voor begeleid wonen te lang en wordt er te weinig gebruik gemaakt van bemoeizorg Mevrouw Van Dijken van de PVDA wil dat er in een veel eerder stadium contact is en hulp wordt geboden aan mensen die in crisis verkeren Zij spreekt in dit verband van het nieuwe maternalisme Mevrouw Joldersma merkt op dat haar pleidooi voor betere zorg in een eerder stadium onder andere neerkomt op meer gebruik van goede bemoeizorg Dit is gewoon mogelijk binnen het huidige wettelijke stelsel In het Plan van aanpak verloedering en overlast heeft het kabinet aangegeven meer aandacht te gaan besteden aan een betere aansluiting van het zorgaanbod zoals de inzet van goede bemoeizorg en een betere ketensamenwerking Deskundigheidscommissie ter voorbereiding van een nieuwe behandelwet afgewezen Mede naar aanleiding van het manifest wet Bopz van 17 maart 2005 drongen enkele partijen aan op het instellen van een deskundigheidscommissie ter voorbereiding van de komst

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=65%3Akomst-van-nieuwe-behandelwet-stellig-afgewezen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Pandora pleit voor een herschikking van de zorg • Stichting Pandora
  en een mogelijke wetwijziging of afschaffing van de Wet Bopz uiteen in een radio uitzending van GGZender op 22 mei tijdens een discussieavond van Groen Links op 17 mei een hoorzitting van VWS op 27 mei een werkconferentie van het Platform GGZ i o op 2 juni en tijdens een invitational conference van VWS op 9 juni jl In de ogen van Stichting Pandora ligt de prioriteit bij een noodzakelijke verbetering van de toegankelijkheid kwaliteit en organisatie van de zorg Dwangopname en of behandeling is veel minder nodig als de maximale inspanningsverplichting beter wordt nageleefd en er meer aandacht wordt besteed aan preventie en laagdrempelige voorzieningen in de zorg zoals een crisismeldpunt dat 24 uur bereikbaar is crisisopvang in de wijk met asielfunctie continuﴥit van zorg begeleiding en nazorg In het huidige tijdgewricht wordt de oplossing van maatschappelijke knelpunten steeds makkelijker en vaker gezocht in eenzijdige wetswijzigingen met verstrekkende gevolgen voor de gehele groep mensen die psychische problemen hebben hebben gehad of kunnen krijgen In snel tempo zijn er verschillende wetswijzigingen rond de Wet Bopz doorgevoerd zo is het woordje ernstig geschrapt uit artikel 38 lid 5 de voorwaardelijke machtiging is per 1 januari 2004 in werking getreden en er

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=75%3Apandora-pleit-voor-een-herschikking-van-de-zorg&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora vraagt om bezinning op dwangmedicatie • Stichting Pandora
  van de wet ook een cultuurverandering teweeg zal brengen toepassing van medicatie onder dwang en drang dreigt hiermee vanzelfsprekender en geaccepteerder te worden Ook nu al zijn er zonder wetsverandering relatief veel klachten van patiënten over toepassing van dwang en drang ook bij vrijwillige opname en behandeling Medicijngebruik onder dwang en drang is een belangrijk patiëntenthema Gesignaleerde knelpunten komen bij de plannen voor wetsverandering echter nauwelijks aan de orde De veronderstelde kwaliteit en effectiviteit van psychofarmaca worden als uitgangspunt genomen terwijl hier vanuit patiënten gebruikersperspectief een stuk gedifferentieerder tegenaan wordt gekeken Op dit gebied vindt geen maatschappelijke of politieke discussie plaats De complexiteit van psychische en psychiatrische problematiek en de mogelijkheden van psychofarmaca dreigen daarmee te worden gesimplificeerd Dit is een gevaarlijke ontwikkeling Aannames in de wetenschap en door de farmaceutische industrie gefinancierd en daarmee eenzijdig onderzoek worden als leidraad voor beleid en politiek gebruikt Waarschuwingen en observaties door hedendaagse kritische wetenschappers zoals David Healy Peter Breggin Charles Medawar Anita Hardon Toine Pieters Willem van den Burg Trudy Dehue en anderen evenals signalen van patiënten gebruikers zelf zouden naar de mening van Stichting Pandora echter zwaarder mee moeten wegen bij de besluitvorming rond wetgeving over dwangbehandeling medicatie Dan zal duidelijk

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=79%3Astichting-pandora-vraagt-om-bezinning-op-dwangmedicatie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Noodzakelijke discussie over voors en tegens dwangmedicatie ontbreekt • Stichting Pandora
  landen waar vaker gebruik wordt gemaakt van ambulante dwangbehandeling in plaats van separatie Zo wordt er in sommige psychiatrische klinieken in Finland en Zweden gedacht gewerkt en behandeld vanuit het begrip ontreddering 1 En in Denemarken wordt nooit gesepareerd maar wel fixatie toegepast onder strikte 24 uurs hand in hand begeleiding 2 In de eerste plaats baart het Stichting Pandora ernstige zorgen dat dwangbehandeling door verschillende partijen zoals GGZ Nederland NVvP en enkele politieke partijen als alternatief voor separatie naar voren wordt geschoven zonder dat er een brede en zorgvuldige discussie over de voors en tegens van dwangmedicatie en mogelijke andere alternatieven hiervoor aan vooraf is gegaan In de tweede plaats ontstaat er op deze manier een vertekend en te rooskleurig beeld van de werking en effectiviteit van psychofarmaca in de praktijk De complexiteit van psychische en psychiatrische problematiek en de mogelijkheden van psychofarmaca dreigen hiermee te worden gesimplificeerd Dit is een gevaarlijke ontwikkeling Aannames in de wetenschap en door de farmaceutische industrie gefinancierd en daarmee eenzijdig onderzoek worden als leidraad voor beleid en politiek gebruikt Het lijkt of er een cultuurverandering aan het ontstaan is waarbij de toepassing van medicatie onder dwang en drang vanzelfsprekender en geaccepteerder wordt Deze cultuurverandering is vooral merkwaardig tegen het licht van de toenemende stroom ernstige klachten van gebruikers van psychofarmaca die inmiddels ook door behandelaars en wetenschappers erkend wordt Ook bij Stichting Pandora komen dagelijks vragen en klachten binnen van gebruikers van psychofarmaca Het merendeel van de vragen gaat over antidepressiva soms gebruikt in combinatie met antipsychotica een tweede antidepressivum of benzodiazepinen al of niet in combinatie met medicijnen voor lichamelijke klachten alcohol of drugs Het komt voor dat men tot jarenlang na het stoppen te maken heeft met aanhoudende ontwenningsverschijnselen Eveneens met door het medicijngebruik veroorzaakte blijvende schade 3 Waarschuwingen en observaties

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=72%3Anoodzakelijke-discussie-over-voors-en-tegens-dwangmedicatie-ontbreekt&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Noodgedwongen • Stichting Pandora
  psychiatrische patiënten in het debat op één hoop worden gegooid met veelplegers en criminelen Deze tendens wijst op een afnemende tolerantie voor zwakkeren in de samenleving Een constatering die het Leger des Heils al herhaaldelijk onder de aandacht heeft gebracht waar Stichting Pandora zeer bezorgd over is Mede als gevolg hiervan valt een toenemend aantal mensen buiten de boot en belandt op straat Standpunt Stichting Pandora In een brief aan minister Hoogervorst van vws en minister Donner van Justitie en tijdens verschillende bijeenkomsten over het functioneren van de Bopz heeft Stichting Pandora bepleit dat er gezocht moet worden naar een passende oplossing voor kwetsbare groepen in de ggz die momenteel tussen wal en schip vallen zoals de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders In onze ogen ligt de prioriteit zeker in dit stadium niet bij een verruiming van de mogelijkheden van dwangbehandeling maar bij het treffen van enkele essentiële voorzieningen in de zorg Er zijn recentelijk al verschillende wetswijzigingen doorgevoerd waarvan de effecten nog onvoldoende duidelijk zijn Per 1 januari 2004 is de voorwaardelijke machtiging in werking getreden en is het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 verwijderd De observatiemachtiging zal waarschijnlijk dit najaar in werking treden Als blijkt dat de naleving van de Wet Bopz op verschillende gebieden ernstig tekort schiet er niet of nauwelijks aan dwangpreventie wordt gedaan en ook het kabinet concludeert dat de huidige wet meer ruimte biedt dan in de praktijk wordt benut is het in onze ogen ondoordacht en onverantwoord om over te gaan op nog nieuwe wettelijke maatregelen met verstrekkende gevolgen voor een grote groep ggz cliënten Uit de vragen klachten en ervaringen die Stichting Pandora binnenkrijgt over gedwongen opname en behandeling blijkt dat de nodige deskundigheid vaak ontbreekt onder behandelaars over de toepassing van de Wet Bopz De hulpverleners wachten te lang met ingrijpen terwijl de Wet Bopz dit wel toestaat anderzijds worden cliënten gedwongen opgenomen of behandeld zonder dat de maximale inspanningen zijn verricht om dwang te voorkomen Zoals onderstaand ervaringsfragment illustreert schiet de verplichte informatieverstrekking en communicatie vaak tekort Een belangrijk gevaar van een verdere verruiming van de mogelijkheden van dwangbehandeling wat vooral neerkomt op dwangmedicatie is dat er in de praktijk nog makkelijker naar medicijnen zal worden gegrepen en er door hulpverleners nog minder inspanningen worden verricht om te communiceren met cliënten en hen te bewegen tot vrijwillige behandeling wat in noodzakelijke gevallen met drang vrijwel altijd lukt Bovendien wordt er bij dwangmedicatie uitgegaan van de vermeende positieve effecten van medicijnen Psychofarmaca werken echter bij iedereen anders hebben soms ernstige bijwerkingen en zijn lang niet altijd effectief Een toegankelijk en toereikend zorgkader met voldoende en zorgvuldige begeleiding van een arts zijn in onze ogen dan ook een noodzakelijke randvoorwaarden waarbinnen dwangmedicatie überhaupt zou mogen plaatsvinden Reactie op het kabinetsstandpunt Stichting Pandora staat in beginsel positief tegenover het voornemen van het kabinet om heldere richtlijnen op te stellen en de voorlichting aan alle betrokken partijen te intensiveren Zie de interculturele voorlichtingsbrochure Als u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=71%3Anoodgedwongen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca • Stichting Pandora
  Stichting Pandora realiseerden museaal concept en inhoud van de tentoonstelling Met de vormgevers Kossmann de Jong en Titia Bouwmeester zochten we naar manieren om in Het Dolhuys te laten zien wat door de eeuwen heen de normen en waarden zijn geweest om over normaal en abnormaal te oordelen Hoe de beeldvorming rond dit thema door marketingstrategieën bepaald kan worden lazen we in een bijzondere scriptie waar we graag uw aandacht

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=131%3Anormaal-of-abnormaal-begripsvorming-beinvloed-door-adverteerders-voor-psychofarmaca&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •