archive-nl.com » NL » S » STOVEMAN.NL

Total: 673

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stoveman - koudrookkast W2
  73 U kunt bij ons betalen met iDEAL Veilig gemakkelijk en snel Home Rookoven instructiefilm Recepten Recept inzenden Het koud roken het roken van paling het roken van wild Ganzenborst Roken Neem contact op Hout en het milieu Links Sitemap Film für deutsche Gäste welkom Filmpjes youtube mainmenu Login Gebruikersnaam Wachtwoord Login opslaan Wachtwoord vergeten Nog geen account Maak er één aan Product Scroller koudrookkast W1 615 00 Bestellen Rookoven Katwijk E 1 420 00 Bestellen Eiken Rookmot 15 kg E0 20 29 95 Bestellen Het Gouden Ambacht 250 Gram 6 95 Bestellen spitmotor 82 00 Bestellen Producten zoeken Zoek Producten koudrookkast W2 738 00 Bestellen Home Bedrijfsinformatie Rookovens Standaard Koud Rookoven koudrookkast W2 Rookovens Standaard Koud Rookoven koudrookkast W2 Bekijk grote afbeelding koudrookkast W2 stoveman Prijs per Eenheid stuk 738 00 incl 21 btw Deze standaard koud rookkast is een van de prijs gunstigste modellen momenteel op de markt Er zijn vijf modellen leverbaar W1 tot en met W5 Deze rookkasten hebben een zware constructie Zijn mooi afgewerkt Geheel verzinkt Model afmetingen inhoud in liters inhoud in kg vlees inhoud in varkens levend gewicht 150kg diepte brete hoogte W1 50 50 170 230 50 70 0 5 W2 80

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index.php?page=shop.product_details&category_id=52&flypage=shop.flypage&product_id=148&option=com_virtuemart&Itemid=29 (2016-01-10)
  Open archived version from archive


 • Stoveman - Mandje
  Roken Neem contact op Hout en het milieu Links Sitemap Film für deutsche Gäste welkom Filmpjes youtube mainmenu Login Gebruikersnaam Wachtwoord Login opslaan Wachtwoord vergeten Nog geen account Maak er één aan Product Scroller Het Gouden Ambacht 250 Gram 6 95 Bestellen Stoveman Koud rookoven en bewaarkast STB 2 1 139 00 Bestellen Barbecue Rooster 480 x 480 mm 37 00 Bestellen Eiken Rookmot 5 Kg E20 160 9 95 Bestellen Varken Spit RvS werktafel 43 72 Bestellen Producten zoeken Zoek Producten koudrookkast W2 738 00 Bestellen Home Bedrijfsinformatie Mandje Mandje Naam Art Nr Prijs Aantal Subtotaal Vernieuwen Elektrische verwarming met rookmot lade 1268 119 00 119 00 varken spit Barbecue 51213 028 1 206 95 1 206 95 koudrookkast W4 2840 1 039 00 1 039 00 koudrookkast W2 2820 738 00 1 476 00 Varken Spit Elektromotor 80148 330 46 330 46 Het Gouden Ambacht 1 Kg 01010104 24 98 24 98 Stoveman Koud rookoven en bewaarkast STB 2 STB2 2120 1 139 00 1 139 00 Barbecue Rotondo 51223 072 1 299 00 1 299 00 Rookoven Katwijk 70 1171 1 249 00 1 249 00 Stoveman Beuken Rookmot 500 1000 5 Kg ST5100010 9 95 9

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index.php?page=shop.cart&func=cartAdd&product_id=148&option=com_virtuemart&Itemid=29 (2016-01-10)
  Open archived version from archive

 • Stoveman - Bedrijfsinformatie
  mailadres Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te bevestigen en naar u op te sturen maar ook om u na uw aankoop te kunnen blijven voorzien van een goede en persoonlijke service Uw gegevens worden niet doorgegeven verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het plaatsen van een bestelling Stoveman staat ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens CBP voorheende Registratiekamer onder nummer Een kopie van deze inschrijving is op te vragen bij het CBP of kan u op verzoek worden toegezonden Mocht u uw gegevens verwijderd willen zien uit ons bestand dan kunt u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen o v v uw naam en adresgegevens U kunt ten alle tijde inzage krijgen in uw persoonsgegevens Dit kan door in te loggen op onze website waarbij u exact ziet welke gegevens wij van u registreren maar u kunt ook een email sturen naar onze klantenservice met het verzoek tot inzage Onze website maakt gebruik van cookies De techniek van cookies maakt het mogelijk bepaalde gebruikersgegevens op te slaan op uw pc waardoor o a de functionaliteit van het winkelmandje en de

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index2.php?option=com_content&task=view&id=12&pop=1&page=0&Itemid=29 (2016-01-10)
  Open archived version from archive

 • Stoveman - Bedrijfsinformatie
  E mail dit naar een vriend E mail adres van uw vriend Uw Naam Uw E mail Onderwerp

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=12&itemid=29 (2016-01-10)
  Open archived version from archive

 • Stoveman
  de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen tenzij Gebruiker anders aangeeft 6 In geval van liquidatie van aanvrage van surséance van betaling of faillissement van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Wederpartij van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar 7 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerderd met de eventuele aan afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht Artikel 5 Overmacht 1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen 3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij 4 Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst Artikel 6 Betaling en incassokosten 1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren 2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2 per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag 3 Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente 4 Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan 5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op 6 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst en deugdelijk is nagekomen 2 Door Gebruiker geleverde zaken die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren 3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen 4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen 5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index2.php?option=com_virtuemart&page=shop.tos (2016-01-10)
  Open archived version from archive

 • Stoveman - Maand Aanbieding
  deutsche Gäste welkom Filmpjes youtube mainmenu Login Gebruikersnaam Wachtwoord Login opslaan Wachtwoord vergeten Nog geen account Maak er één aan Product Scroller Stoveman Beuken Rookmot 500 1000 750 gram 3 98 Bestellen Gasbrander met rookmot lade 119 00 Bestellen test Contacteer ons voor een prijsopgave Stoveman Eiken Rookmot E 0 20 750 Gram 3 98 Bestellen koudrookkast W4 1 039 00 Bestellen Producten zoeken Zoek Producten koudrookkast W2 738 00

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index.php?page=shop.browse&category_id=44&option=com_virtuemart&Itemid=30 (2016-01-10)
  Open archived version from archive

 • Stoveman - Rookovens
  Bij STOVEMAN vindt u diverse modellen rookovens elk met hun eigen specifieke mogelijkheden Rookoven compact Een handige compacte rookoven uitermate geschikt om kleine porties vis vlees wild noten kaas en groenten te roken Deze rookoven kan werkelijk overal worden gebruikt zo wel binnen als buitenshuis als er maar een warmte bron aanwezig is waar op u de rookoven kunt plaatsen zelfs een kampvuur is mogelijk Rookton De rookton is de meest bekende rookoven Gebaseerd op de oude houtenvaten en later de stalen olie vaten In deze rookton is het mogelijk om alleen hangend te roken aan rookhaken Het rookproces moet bij dit soort tonnen nauwlettend in de gaten worden gehouden anders loopt u het risico dat het vuur te hoog wordt en bijvoorbeeld de vis met verbrande staarten uit de ton komt Opletten en er bij blijven dus Deze tonnen zijn natuurlijk wel erg traditioneel goedkoop in aanschaf en leuk om mee te werken Rookkast Rookkasten zijn er in diverse uitvoeringen en maten Zo zijn er rookkasten gemaakt van roestvaststaal en plaatstaal De rookoven van plaatstaal is vaak mooier om te zien en houd de warmte beter vast RvS is eenvoudig schoon te maken u zult deze kasten vaak bij bedrijven als slagerij en poelier vinden Rooktechniek Wil ik hangend roken of liggend Als u alleen maar worst of vis soorten die hangend worden gerookt wil roken dan is de keuze snel gemaakt en een kast of ton met voldoende hoogte is dan aan te bevelen Maar zou u ook liggend willen roken dan is een rookoven met roosters een betere keuze Op deze roosters kunt u bijvoorbeeld uitstekend wild als ganzenbost en konijnenrug vis als makreel en forelfilet en bij de wat bredere kasten als de stoveman rookoven Katwijk 70 hele zalmzijdes roken Koud en of warmroken Ook in

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index.php?page=shop.browse&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=30 (2016-01-10)
  Open archived version from archive

 • Stoveman - Droogkast
  van invloed op de voedingswaarde van voedsel Voedsel drogen is de minst schadelijke vorm van het conserveren van voedsel Hier zijn enkele details Vitamine A wordt tijdens het droogproces gehandhaafd Omdat vitamine A lichtgevoelig is moeten voedingsmiddelen die vitamine A bevatten zoals wortelen paprika en mango worden bewaard op een donkere plaats Vitamine C gaat verloren tijdens het droogproces want vitamine C is een lucht oplosbare voedingsstof Als een product wordt gesneden dan verliest het vitamine C De calorische waarde van vers voedsel blijft het zelfde als het droog is Hoewel sommige gedroogde producten fruit bijvoorbeeld zoeter smaakt omdat het water is verwijderd en de suiker is geconcentreerd Gedroogd fruit en groenten zijn rijk aan vezels en koolhydraten Gedroogd fruit en groenten zijn van nature vetarm Mineralen gehalte in vers fruit zoals kalium natrium magnesium enz veranderd niet wanneer het fruit wordt gedroogd Hoe veilig is gedroogd voedsel In vergelijking met voedingsmiddelen verduurzaamd door andere methoden is het veilig Schimmelvorming op gedroogd voedsel vormt zich als het niet lang genoeg gedroogd is of als het in een container werd opgeslagen dat vocht bevat Als je schimmel ziet of ruikt moet al het voedsel in de verpakking worden weggegooid Vergeet niet dat de organismen die voedselbederf schimmels gisten bacteriën veroorzaken altijd aanwezig zijn in de lucht water en bodem Het is belangrijk om hygiënische voorzorgsmaatregelen te nemen in alle fasen van het droogproces Het drogen van vlees volgens de laatste onderzoeken van de universiteit van Wisconsin in Madison is dat micro organismen doeltreffend worden gedood wanneer de inwendige temperatuur van het vlees 63 C gedurende 45 minuten bereikt of 75 C gedurende 20 minuten of 93 C gedurende 15 minuten Dit betekent dat de inwendige temperatuur van het vlees stabiel moet blijven gedurende de aangegeven tijd U kunt ook gedroogd voedsel bewaren in de vriezer een andere vorm van het waarborgen van de veiligheid Droge worst moet geleidelijk kunnen drogen van buiten naar binnen Door de coloroso of ook wel natriumzout genoemd zal de worst de eerste 6 dagen niet bederven Er komen nu goede bacteriën in en dat zal er voor zorgen dat de worst lang houdbaar wordt ook buiten de koelkast Is het nodig om voedsel voor te behandelen vóór het drogen Voorbehandeling is niet noodzakelijk voor succesvol drogen maar het kan de kleur smaak en textuur van bepaalde voedingsmiddelen versterken Voorbehandelings opties zijn dompelen blancheren marineren en behandelen met sulfiet Voorbehandeling beïnvloedt de enzymen dit is een groep van speciale eiwitten die door chemische reacties het rijpen en uiteindelijk bederf veroorzaken Deze hebben vocht nodig om te leven en te reproduceren Het drogen van producten boven 60 C stopt de enzymactiviteit Voedingsmiddelen bevatten ook gisten schimmels en bacteriën die achteruitgang bederf veroorzaken Wat is sulfering Voorbehandelen van Fruit Met natriumwaterstofsulfiet Soms worden de vruchten vóór het drogen behandeld met zwavel Dat zorgt ervoor dat abrikozen appeltjes en druiven hun kleur behouden Omdat zwavel verandert in sulfiet is dat als sulfiet zwaveldioxide E220 of E221 terug te vinden op

  Original URL path: http://www.stoveman.nl/index.php?page=shop.browse&category_id=47&option=com_virtuemart&Itemid=30 (2016-01-10)
  Open archived version from archive •