archive-nl.com » NL » S » STUDIOKOEKEPEER.NL

Total: 586

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Studio Koekepeer | Algemene voorwaarden
  en wordt via een hiertoe in het leven geroepen vakkundig netwerk zeer nauwlettend gevolgd gespot en vervolgd beboet 6 3 Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Studio Koekepeer en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden Studio Koekepeer behoudt het recht om het werk en of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid 7 1 Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken leverancier te kennen te geven 7 2 Studio Koekepeer heeft het recht om de geleverde producten te vervangen 7 3 Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of gebruikt kunnen niet gereclameerd worden Artikel 8 Bestellingen communicatie 8 1 Voor misverstaan verminkingen vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en medelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Studio Koekepeer en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met Studio Koekepeer is Studio Koekepeer niet aansprakelijk Artikel 9 Overmacht 9 1 In geval van overmacht heeft Studio Koekepeer het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Studio Koekepeer verplicht is tot enige schadevergoeding 9 2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Studio Koekepeer kan worden aangerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt Hieronder worden ook technische problemen van de site internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen Artikel 10 Diversen 10 1 Wanneer Studio Koekepeer de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen 10 2 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7 46d lid 1 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat Artikel 11 Eigendom De handelsmerken handelsnamen afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken evenals alle ontwerpen illustraties teksten en grafische mogelijkheden van en uitingen op de website zijn eigendom van Studio Koekepeer Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald zal niets van hetgeen hierin is vervat worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Studio Koekepeer Alle rechten zijn tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd voorbehouden aan Studio Koekepeer Voorwaarden Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder Bedenktijd de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht Consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer Dag kalenderdag Duurtransactie een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en of diensten waarvan de leverings en of afnameverplichting in de tijd is gespreid Duurzame gegevensdrager elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt Herroepingsrecht de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand Ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt Overeenkomst op afstand een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand Techniek voor communicatie op afstand middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Studio Koekepeer is gevestigd nabij Rotterdam Willem Alexanderlaan 12 3171 CS Poortugaal info studiokoekepeer nl KVK Rotterdam 63187191 BTW NL 1804 71 818 B01 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument 2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden 3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden 4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is ARTIKEL 4 HET AANBOD 1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld 2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en of diensten De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en of diensten Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet 3 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen de eventuele kosten van aflevering de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht de wijze van betaling aflevering en uitvoering van de overeenkomst de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen de eventuele andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie ARTIKEL 5 DE OVEREENKOMST 1 De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden 2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden 3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen 4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden 5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht c de informatie over garanties en bestaande service na aankoop d de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is 6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT Bij levering van producten 1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger 2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Bij levering van diensten 3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst 4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies ARTIKEL 7 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening 2 Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen ARTIKEL 8 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld 2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten a die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument b die duidelijk persoonlijk van aard zijn c die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden d die snel kunnen bederven of verouderen e waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft f voor losse kranten en tijdschriften g voor audio en video opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten a betreffende logies vervoer restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode b waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken c betreffende weddenschappen en loterijen ARTIKEL 9 DE PRIJS 1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven 2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld 3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen 4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en a deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of b de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat 5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw ARTIKEL 10 CONFORMITEIT EN GARANTIE 1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik 2 Een door de ondernemer fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden ARTIKEL 11 LEVERING EN UITVOERING 1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten 2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt 3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding 4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen 5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer 6 Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen ARTIKEL 12 DUURTRANSACTIES DUUR OPZEGGING EN VERLENGING Opzegging 1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand 2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand 3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen Verlenging 4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten elektriciteit daaronder begrepen of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur 5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand 6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften 7 Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften proef of kennismakingsabonnement wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef of kennismakingsperiode Duur 8 Als een

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/algemene-voorwaarden.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Zoeken
  geboortekaartjes Drieluik kaartjes Retro geboortekaarten Krijtbordkaarten Inspiratie Inspiratie teksten Geboortekaartjes Trouwkaarten Trouwkaarten Save the Date kaarten Extra s Etiketten Sluitzegels Enveloppen vooraf Nieuwe geboortekaartjes 09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Zoek naar Evenementen Nieuws Pagina s Webwinkel Zoek alleen naar opgegeven zoekwoorden Zoek ook naar verwante zoekwoorden Geboortekaartjes op thema de liefste kaartjes voor een

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/action/core/search/YTowOnt9 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Registreer
  kaarten Extra s Etiketten Sluitzegels Enveloppen vooraf Nieuwe geboortekaartjes 09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Logingegevens E mailadres Wachtwoord Een combinatie van min 6 letters en cijfers Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig Bevestig wachtwoord Deze velden zijn verplicht Bedrijfsnaam Persoonlijke gegevens Geslacht Dhr Mevr Voornaam Achternaam Straat huisnummer Postcode Plaats Land Nederland België Frankrijk Duitsland Canada

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/action/frontusers/register/this.getAttribute%28 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • It's a beautiful day
  Geboortekaartje jongen Vintage kaartjes Tweelingkaartjes Geboortekaartjes foto Kraamborrelkaartjes Nieuwe geboortekaartjes Drieluik kaartjes Retro geboortekaarten Krijtbordkaarten Inspiratie Inspiratie teksten Geboortekaartjes Trouwkaarten Trouwkaarten Save the Date kaarten Extra s Etiketten Sluitzegels Enveloppen vooraf Nieuwe geboortekaartjes 09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Geboortekaartjes op thema de liefste kaartjes voor een meisje stoere exemplaren voor een jongen dubbel geluk

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/home-textiles/its-a-beautiful-day.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Hippe geboortekaartjes en trouwkaarten vintage en krijtbord
  09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Hippe vintage kaartjes 01 06 2015 Ben je zwanger en op zoek naar een hip geboortekaartje in vintage stijl We hebben nu ook hippe geboortekaartjes in langwerpig formaat en drieluik zigzag geboortekaartjes Ook in onze collectie trouwkaarten hebben we weer wat leuke nieuwe ontwerpjes zoals een krijtbord trouwkaart en

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/action/news/item/47/this.getAttribute%28 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Niew: krijtbordkaartjes
  kaarten Extra s Etiketten Sluitzegels Enveloppen vooraf Nieuwe geboortekaartjes 09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Niew krijtbordkaartjes 16 02 2015 Ook aan de slag met een hip geboortekaartje Probeer het eens Met de zelf ontwerpen tool maak je in een handomdraai een prachtig eigen geboortekaartje zoals jij m hebben wilt En heb je toch hulp

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/action/news/item/46/this.getAttribute%28 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • gratis drukproef geboortekaartje
  vooraf Nieuwe geboortekaartjes 09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Gratis drukproef geboortekaartje 12 01 2015 Maak zoveel ontwerpen als je wilt zet ze klaar in je account en bestel een gratis proefje van jouw zelf gemaakte geboortekaartje Easy does it En heb je vragen wil je ons advies over een bepaald ontwerp of kom je

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/action/news/item/45/this.getAttribute%28 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nieuw formaat geboortekaartjes
  Extra s Etiketten Sluitzegels Enveloppen vooraf Nieuwe geboortekaartjes 09 11 2015 Er zijn weer hippe lieve stoere ontwerpen aan de collectie toegevoegd Kom je even kijken Lees meer Tweeten Nieuw formaat geboortekaartjes 29 12 2014 En zo kan je met dit geboortekaartje een heus verhaal vertellen En wat is er nu mooier dan de geboorte van jouw wereldwonder op bijzondere wijze te delen Precies Probeer het eens een eerste proefkaartje

  Original URL path: http://www.studiokoekepeer.nl/action/news/item/44/this.getAttribute%28 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •