archive-nl.com » NL » T » TAMARA-ARBITRATION.NL

Total: 70

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Home | TAMARA
  E arbitrage altijd mogelijk Proclaimer Login E arbitrage Beveiliging E arbitrage Kosten van arbitrage Downloads Kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen Stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam TAMARA biedt een platform voor het voeren van professionele arbitrages op de terreinen scheepvaart scheepsbouw transport opslag logistiek en internationale handel Met TAMARA arbitrage kiest u voor een kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen tegen redelijke kosten Voor geschillen met een relatief gering financieel belang biedt TAMARA arbitrage een bijzonder gunstig tarief voor arbitragekosten Tevens biedt TAMARA de mogelijkheid om uw arbitrage digitaal in een beveiligde omgeving te voeren Een introductie in TAMARA E arbitrage Neem de TAMARA clausule op in uw contracten Al legt u afspraken goed vast in commerciële contracten er kan een dispuut met uw contractpartner ontstaan Het is om die reden raadzaam in dat contract ook een afspraak vast te leggen over oplossing van mogelijke disputen Als u kiest voor TAMARA arbitrage als geschillenoplossing kunt u daarvoor één van de clausules opnemen in uw contracten Stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam Postbus 23158 3001 KD Rotterdam Nederland Tel 31 010 436 3750 E mail secretaris verwijder dit tamara arbitration nl Volg ons op Twitter TAMARAarbitrage Meer contactgegevens

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Inloggen | TAMARA
  Proclaimer Login E arbitrage Beveiliging E arbitrage Kosten van arbitrage Downloads U bent hier Home Over TAMARA Inloggen Contact Inloggen Vul hieronder uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen Gebruikersnaam Wachtwoord Inloggen Wachtwoord vergeten Twitter LinkedIn Google E mail Stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam Postbus 23158 3001 KD Rotterdam Nederland Tel 31 010 436 3750 E mail secretaris verwijder dit tamara arbitration nl Volg ons op

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/over-tamara/inloggen/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde Vragen | TAMARA
  de antwoorden op veelgestelde vragen Staat uw vraag er niet bij neem dan contact op met Niels van der Noll secretaris van de stichting TAMARA via secretaris verwijder dit tamara arbitration nl Is hoger beroep van een arbitraal vonnis mogelijk Is de TAMARA clausule wel nationaal en internationaal bekend Wat is het verschil tussen arbitrage en E arbitrage Is iedere zaak geschikt voor E arbitrage Hoe kom ik aan een

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/veelgestelde-vragen/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Home | TAMARA
  TAMARA clause known for Arbitration and E arbitration E arbitration always an option Login E arbitration Secured E arbitration Arbitration costs Downloads Qualitative and speedy form of dispute resolution The Transport and Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam foundation TAMARA offers a platform for conducting professional arbitration proceedings in the areas of shipping shipbuilding transport storage logistics and international trade By choosing TAMARA arbitration you are opting for qualitative and speedy dispute resolution at a reasonable cost TAMARA arbitration offers a particularly favourable rate for arbitration costs in disputes that involve a relatively small financial interest TAMARA also offers you the possibility to conduct your arbitration online in a secure environment An introduction in TAMARA E abitration Include the TAMARA clause in your contracts No matter how well arrangements are recorded in commercial contracts a dispute can still arise with your contracting partner It is therefore advisable to also make provision in that contract for the resolution of any disputes Stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam PO box 23158 3001 KD Rotterdam The Netherlands Tel 31 010 436 3750 Mail secretaris remove this tamara arbitration nl Follow us on Twitter TAMARAarbitrage More contact information Sitemap Privacy statement Search Login Home Arbitration

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/en/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Waarom TAMARA arbitrage | TAMARA
  kiest u voor een kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen tegen redelijke kosten Voor geschillen met een relatief gering financieel belang biedt TAMARA arbitrage een bijzonder gunstig tarief voor arbitragekosten Alle beschikbare arbiters hebben zich bereid verklaard voor dit tarief geschillen te beslechten Hiermee hoeven kosten geen belemmering meer te vormen voor het op professionele wijze oplossen van kleinere geschillen Arbitrages worden gevoerd volgens het reglement van de stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam onder toepassing van de Nederlandse Arbitragewet 1986 TAMARA arbitrage biedt partijen zekerheid van een modern en flexibel arbitrage reglement deskundige arbiters vrijheid bij het kiezen van arbiters vrijheid in rechtskeuze mogelijkheid om arbitrage in het Engels te voeren ondersteuning via de website om documenten op elektronische wijze te distribueren waarbij veiligheid is gewaarborgd waarmee kosten worden bespaard waardoor gemak en snelheid worden bevorderd duidelijkheid over de kosten waarborg van snelheid in de procedure zonder dat kwaliteit in het geding komt zekerheid dat een vonnis alleen wordt gepubliceerd als daarvoor toestemming wordt gegeven Online arbitrage voeren Sinds eind 2008 biedt TAMARA u ook de mogelijkheid van een online arbitrageplatform U kunt bij iedere arbitrage kiezen voor de traditionele wijze van arbitrage voeren of dit via E

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/arbitrage/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Aanbevolen clausule | TAMARA
  Beveiliging E arbitrage Kosten van arbitrage Downloads U bent hier Home Arbitrage Aanbevolen clausule Aanbevolen clausule Aanmelden arbitrage Arbitragereglement Beschikbare arbiters E arbitrage Arbitragewet Akte van compromis Kosten van arbitrage Klachten Aanbevolen clausule Al legt u afspraken goed vast in commerciële contracten er kan een dispuut met uw contractspartner ontstaan Het is om die reden raadzaam in dat contract ook een afspraak vast te leggen over oplossing van mogelijke disputen TAMARA arbitrage is een moderne professionele manier om disputen op te lossen tegen redelijke kosten Als u kiest voor TAMARA arbitrage als geschillenoplossing kunt u daarvoor één van de volgende clausules opnemen in uw contracten Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Afdeling Informatievoorziening te Rotterdam en de Stichting TAMARA Postbus 23158 3001 KD Rotterdam www tamara arbitration nl of Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement Twitter LinkedIn Google E mail Stichting Transport And Maritime Arbitration Rotterdam Amsterdam Postbus 23158 3001 KD Rotterdam Nederland Tel 31 010 436 3750 E mail secretaris verwijder dit tamara arbitration nl

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/arbitrage/aanbevolen-clausule/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Aanmelden arbitrage | TAMARA
  arbitrage Klachten Arbitrage aanmelden U start een arbitrage via TAMARA door de volgende twee stappen 1 Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld bij de wederpartij 2 Een arbitrage is aanhangig zodra het secretariaat van de stichting TAMARA een afschrift van de aanzegging van arbitrage aan uw wederpartij heeft ontvangen Alleen als beide worden uitgevoerd is een arbitrage reglementair aanhangig gemaakt Lees meer Twitter LinkedIn

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/arbitrage/aanmelden-arbitrage/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Arbitragereglement | TAMARA
  arbiter s en aan de wederpartij en Indien de klacht de arbiters gehoord gegrond wordt bevonden zal TAMARA de desbetreffende arbiter s schriftelijk richtlijnen verstrekken en hem of hen manen zich stipt daaraan te houden Indien de desbetreffende arbiter de voornoemde richtlijnen niet tot genoegen van TAMARA in acht neemt zal TAMARA de partijen daarvan schriftelijk in kennis stellen waarna de meest gerede partij het recht heeft vervanging van de desbetreffende arbiter te verlangen mits zij van dat recht gebruik maakt binnen 14 dagen na de verzending van de bovenbedoelde schriftelijke kennisgeving van TAMARA TAMARA kan desverzocht deze termijn verlengen indien zij daartoe aanleiding acht In dat geval zal de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam de arbiter vervangen en in zijn plaats een andere arbiter benoemen IV Ontheffing of beëindiging van opdracht vervanging wraking 1 Ingeval van ontheffing van de arbiter van zijn opdracht of van overlijden of ingeval van wraking zijn voor zover in dit Reglement niet anderszins is bepaald de artikelen 1029 tot en met 1035 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing 2 Van ieder geval van ontheffing of wraking van een de arbiter s wordt door partijen onverwijld mededeling gedaan aan TAMARA 3 De meest gerede partij kan TAMARA vragen de wederpartij en de arbiters gehoord de opdracht aan het scheidsgerecht te beëindigen indien het ondanks herhaalde aanmaning zijn opdracht alle omstandigheden in aanmerking genomen op onaanvaardbaar trage wijze uitvoert Als die opdracht door TAMARA aan het scheids gerecht wordt gegeven dienen partijen een nieuw scheidsgerecht te benoemen conform artikel I van dit Reglement De bevoegdheid van de gewone rechter herleeft niet V Kosten Administratiekosten 1 Terzake van arbitrages aangemeld volgens dit Reglement is de eisende partij administratiekosten aan TAMARA verschuldigd zoals door het bestuur van TAMARA vastgesteld en gepubliceerd in artikel XIV van dit Reglement De administratiekosten vormen een onderdeel van de arbitragekosten Uurtarief van arbiters 2 De benoemde arbiters zullen werken op basis van een uurtarief zoals door het bestuur van TAMARA vastgesteld en gepubliceerd in artikel XIV van dit Reglement tenzij partijen en arbiters gezamenlijk schriftelijk anders overeengekomen zijn Na het overeenkomen van andere dan door TAMARA vastgestelde en gepubliceerde tarieven wordt TAMARA hiervan terstond door arbiters geïnformeerd Depot 3 TAMARA is bevoegd van de eisende partij een depot te verlangen waaruit voor zover mogelijk het honorarium en de verschotten van de arbiter s zullen worden betaald Indien de wederpartij een tegenvordering heeft ingesteld kan TAMARA ook van haar daarvoor een depot verlangen Het depot als genoemd in het vorige lid wordt ook aangewend ter voldoening van de kosten van neerlegging van het vonnis ter Griffie van de Rechtbank De kosten van de secretaris van de door de arbiters benoemde deskundige van technische bijstand en van een tolk worden eveneens uit het depot betaald indien en voor zover deze kosten door de arbiters zijn gemaakt Zo spoedig mogelijk na hun benoeming overleggen de arbiters met TAMARA ten aanzien van de omvang van de door hen verwachte werkzaamheden teneinde het bedrag van het

  Original URL path: https://www.tamara-arbitration.nl/arbitrage/arbitragereglement/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive •