archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Overig civiel recht
  en de Hoge Raad In het civiel recht bestaan bovendien ook alternatieve procedures waarbij meningsverschillen op een andere manier dan voor de rechter worden opgelost bijvoorbeeld via een geschillencommissie Het kantongerecht Het kantongerecht is het laagste gerecht in Nederland Burgers kunnen er op een relatief eenvoudige manier hun recht halen Dat betekent dat zij zelf hun zaken mogen behartigen en niet altijd een advocaat hoeven mee te nemen De kantonrechter die zich met civiel recht bezighoudt behandelt alle huur huurkoop en arbeidszaken Verder behandelt hij alle zaken waarin het draait om minder dan 5 000 Er bestaan twee kantongerechtprocedures een standaardprocedure en een vereenvoudigde procedure De rechtbank Als een partij het niet eens is met de uitspraak van de kantonrechter kan hij in principe in hoger beroep bij de rechtbank Wel moet het dan gaan om een bedrag dat hoger is dan 1 750 of om een zaak die niet in geld is uit te drukken bijvoorbeeld om de ontruiming van een woning Daarnaast behandelen rechters bij de rechtbank alle zaken die niet in eerste instantie bij de kantonrechter terechtkomen Meestal oordeelt de rechter op grond van schriftelijke stukken Partijen hoeven dan niet voor de rechter te komen Bij familiezaken is dat wel het geval Speciale procedures bij de rechtbank zijn het kort geding en de procedure voor de kinderrechter Het gerechtshof De raadsheren van een gerechtshof behandelen alleen zaken in hoger beroep tegen vonnissen van een rechtbank In elke zaak is maar één keer hoger beroep mogelijk Zaken die eerst bij de kantonrechter zijn geweest en daarna bij de rechtbank komen dus niet bij het gerechtshof terecht De procedure bij het gerechtshof lijkt op de procedure bij de rechtbank Sommige gerechtshoven behandelen exclusief een bepaald soort zaken bijvoorbeeld pachtzaken of zaken waarbij ondernemingsraden zijn betrokken De Hoge Raad Partijen die het niet eens zijn met een uitspraak kunnen bij de Hoge Raad in cassatie gaan De raadsheren van de Hoge Raad kijken dan niet opnieuw naar de feiten van een zaak maar onderzoeken alleen of de rechtbank of het gerechtshof alle rechtsregels goed heeft toegepast Als dat niet zo is moet een andere rechtbank of een ander hof opnieuw naar de zaak kijken Alternatieve procedures Niet alle conflicten hoeven door een rechter te worden opgelost Meningsverschillen tussen partijen in een bepaalde bedrijfstak bijvoorbeeld kunnen ook worden voorgelegd aan een commissie van deskundigen We noemen dit arbitrage Op het gebied van het consumentenrecht bestaan verschillende geschillencommissies Omdat een procedure voor de rechter veel geld kost en vaak lang duurt stimuleert de overheid alternatieve manieren om conflicten op te lossen Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met bemiddelaars die helpen bij echtscheidingen Beslissing van de rechter Degene die in een burgerlijk proces gelijk heeft gekregen van de rechter zal het vonnis of de beschikking willen uitvoeren Dat kan pas nadat de tegenpartij weet wat de uitspraak is een deurwaarder brengt de tegenpartij daarvan op de hoogte Komt de tegenpartij zijn plichten niet vrijwillig na dan kan de deurwaarder zogenaamde dwangmiddelen toepassen Hij

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/overigcivielrecht.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Procederen & kosten
  Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Procederen kosten Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Procederen kosten Griffierecht Het griffierecht is een heffing leges die door partijen betaald moet worden voor een procedure Het wordt ook wel aangeduid als vast recht Het wordt niet geheven in strafzaken Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan het gerecht waar de zaak dient De griffier zendt hiervoor een rekening Als het griffierecht niet wordt betaald dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen Een ingeschakelde advocaat schiet meestal het griffierecht voor en brengt het vervolgens bij zijn cliënt in rekening De hoogte van de griffierechten worden periodiek aangepast De tarieven treft u aan op deze pagina Laag inkomen Als u een laag inkomen heeft kunt u mogelijk in aanmerking komen het tarief voor on en minvermogenden Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dat wel voor aanvang van de procedure aangeven voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/procederen_en_kosten.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Arbeidsrecht
  het tegenovergestelde geval gaat Aan de andere kant heeft een Kantonrechter te Utrecht op 19 juli 2000 JAR 2000 200 bepaald dat het geen wanprestatie oplevert wanneer de werkgever het dienstverband beeindigt voordat de werkzaamheden zijn aangevangen Vooral het feit dat de werknemer geen schade kon aantonen woog zwaar De werkgever had in deze zaak besloten dat de werknemer niet binnen de cultuur pastte na het natrekken van de referenties Opzienbarend is de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 6 februari 2002 JAR 2002 64 waarbij de rechtbank een nietig proeftijdbeding converteerde omzette in een geldig proeftijdbeding van een maand Er was een arbeidsovereenkomst van zes maanden overeen gekomen met een proeftijd van twee maanden Er werd binnen de maand opgezegd De rechtbank overweegt dat indien men op de hoogte was geweest van de ongeldigheid van het beding een beding van een maand was overeengekomen en dat aan het belang om de werknemer te beschermen geen tekort wordt gedaan Opzegtermijn Opzegging dient tegen het eind van de maand te geschieden sedert 1 januari 1999 zijn de opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten korter en eenvoudiger Voor de werkgever gelden dan minimaal de volgende termijnen waarvan overigens kan worden afgeweken bij CAO 1 1 maand bij arbeidsovereenkomsten die korter hebben geduurd dan 5 jaar 2 2 maanden bij arbeidsovereenkomsten van 5 t m 9 jaar 3 3 maanden voor arbeidsovereenkomsten van 10 t m 14 jaar 4 4 maanden voor arbeidsovereenkomsten van 15 jaar en meer contracten Sinds 1 januari 1999 mag een werknemer steeds op een termijn van 1 maand opzeggen tenzij een langere termijn maximaal 6 maanden schriftelijk is overeengekomen én de opzegtermijn voor de werkgever niet korter is dan het dubbele van die voor de werknemer Van deze dubbele termijn kan in de CAO worden afgeweken maar de opzegtermijn moet dan ten minste even lang zijn als uw opzegtermijn Vanaf 1 januari 1999 dient daar rekening mee te worden gehouden in bestaande overeenkomsten waar de opzegtermijn vaak wederzijds bijv 2 maanden is Deze bepalingen worden dan ongeldig en kunnen door de rechter worden geconverteerd met andere woorden worden uitgelegd zoals de rechter meent te moeten doen Of de opzegtermijn dan voor de werknemer 1 maand wordt of 2 maanden blijft en voor de werkgever 2 maanden blijft of 4 maanden wordt blijft vooralsnog onduidelijk en zal steeds van de beslissing van de rechter afhangen De verwachting is dat de rechter zal aanknopen bij de wettelijke opzegtermijnen Op dit moment is mij slechts één uitspraak in die zin bekend De Kantonrechter te Arnhem bepaalde op 8 november 1999 JAR 99 261 dat een overeengekomen langere termijn maar voor beide partijen gelijke termijn in het algemeen toch als een beperking voor een werknemer wordt ervaren Dat in casu sprake was van een negatieve afwijking van een CAO en dat de nietigheid van de afspraak in het voordeel van een werkgever werd gebruikt doet volgens deze Kantonrechter niet ter zake De bepaling achtte de Kantonrechter nietig en hij stelde een opzegtermijn van één maand vast Gezien de wijzigingen in de Werkloosheidswet waardoor meer rekening moet worden gehouden met de opzegtermijnen dan voorheen met name ingeval van ontbinding door de Kantonrechter zie hierna inzake de fictieve opzegtermijn lijkt het aan te raden om de opzegtermijnen wederzijds in het algemeen gesproken kort te houden Overwogen kan worden vooral wanneer onderling overeenstemming is bereikt ten aanzien van de ontbinding om voordat het verzoek bij de Kantonrechter wordt ingediend een kortere opzegtermijn overeen te komen Het staat partijen immers vrij een arbeidsovereenkomst te wijzigen Voor mensen ouder dan 45 jaar geldt het overgangsrecht en blijven de oude opzegtermijnen van toepassing Zie in dit kader ook Rechtbank Zutphen 20 januari 2000 JAR 2000 40 Overigens kan een contract voor bepaalde tijd alleen worden opgezegd indien die mogelijkheid schriftelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen Nieuw is dat een werknemer in een dergelijk geval geen ontslagvergunning meer nodig heeft Fictieve opzegtermijn Bij beëindigingsverzoeken door de Kantonrechter dient ook rekening gehouden te worden met een in de Werkloosheidswet opgenomen fictieve opzegtermijn gedurende welke de beëindigingsvergoedingen als inkomen worden gezien en waarmee gedurende de fictieve opzegtermijn het recht op WW komt te vervallen Met andere woorden wordt een overeenkomst door de kantonrechter ontbonden op een datum die valt na de eigenlijke opzegtermijn periode tussen uitspraak en daadwerkelijke ontbinding dan blijft het recht op een uitkering als gevolg van WW in stand Zodra die periode korter is wordt gedurende de resterende tijd dus tot een opzegtermijn zou aflopen het recht op zo n uitkering gekort mits een vergoeding is toegekend Het recht op een WW uitkering komt iemand pas toe nadat de opzegtermijn is doorlopen Uit recente uitspraken blijkt dat de Kantonrechters over het algemeen en men dient er vanuit te gaan niet genegen zijn de werknemer een vergoeding toe te kennen vanwege de gederfde loon cq uitkeringsinkomsten als gevolg van de bedoelde door de WW instantie gehanteerde fictieve opzegtermijn Voor de werknemer is het dus van belang dat er zoveel mogelijk tijd ligt tussen de datum van de beschikking van de Kantonrechter de datum vanaf wanneer de WW instantie telt ten behoeve van de fictieve opzegtermijn en de daadwerkelijke ontbindingsdatum Een mogelijkheid is vooraf een kortere opzegtermijn overeen te komen zoals hiervoor al beschreven Een mogelijkheid kan zijn ofschoon zulks in rechte nog niet is uitgemaakt dat een deel van de schadevergoeding wordt gekoppeld aan een compensatie voor schade toegebracht vóór het einde van de dienstbetrekking Indien op deze wijze door partijen een bepaalde bestemming voor de schadevergoeding wordt gekozen welke geen verband houdt met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst zou het LISV dit niet als een ontbindingsuitkering mogen zien Deze tip wordt gegeven nu het LISV zich op het standpunt stelt dat ook een immateriële vergoeding eerst opgesnoept moet worden Alleen proceskosten blijven buiten schot Indien geen gezamenlijke beëindiging is overeengekomen zal een werknemer altijd aan de Kantonrechter moeten vragen om rekening te houden met de opzegtermijn latere ontbinding dan wel compensatie Indien sprake is van een gezamenlijke beëindiging zal in ieder geval geprobeerd moeten worden een ontbindingsvergoeding te krijgen op straffe van het opleggen van een maatregel wegens benadelingshandeling In het Nederlands JuristenBlad van 30 juni 2000 NJB 2000 26 p 1282 staat een zeer verontrustend stuk van Evert Verhulp Deze laat aan de hand van een casus zien dat het ten aanzien van de fictieve opzegtermijn oppassen geblazen is voor de oudere werknemer Men komt voor WW in aanmerking indien men in 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer arbeid heeft verricht Een snelle rekensom leert ons alsdus Verhulp dat indien de fictieve opzegtermijn langer is dan drie maanden 13 weken de werknemer volgens het nieuwe beleid van het LISV niet meer voldoet aan de referte eis Ofschoon het Ministerie kennelijk te kennen heeft gegeven dat dit niet de bedoeling is van de wetgeving wijst Verhulp er mijns inziens terecht op dat het lang kan duren voordat er zekerheid omtrent komt te bestaan en dat ingrijpen noodzakelijk is Voor werknemers is het derhalve voorlopig zaak ervoor te waken dat niet langer een fictieve opzegtermijn van toepassing is dan 13 weken In de praktijk betekent dat indien geen werkzaamheden elders worden verricht de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld pas later moet worden beëindigd Zie tevens Rechtbank Maastricht 31 augustus 2000 JAR 2000 204 alsmede Rechtbank s Hertogenbosch 14 juli 2000 JAR 2000 219 Overeenkomsten voor bepaalde tijd De standaardovereenkomsten voor bepaalde tijd moeten aangepast worden aan de Flexwetgeving Het systeem is sinds 1 januari 1999 zo dat overeenkomsten voor bepaalde tijd drie keer verlengd kunnen worden voordat een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat Daar moet rekening mee worden gehouden in het contract voor bepaalde tijd Er is nog een overgangsrechtregeling voor verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Alle verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving 1 januari 1999 worden afgewikkeld volgens het oude recht Indien echter een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving dus na 1 januari 1999 wordt voortgezet wordt de hele keten van arbeidsovereenkomsten volgens het nieuwe recht beoordeeld Het kan voor werkgevers dus interessant zijn om reeds een maal onder het oude recht verlengde arbeidsovereenkomsten nog een keer te verlengen onder het nieuwe recht Daardoor ontstaat er een keten van arbeidsovereenkomsten die naar nieuw recht moeten worden beoordeeld en opzegging van een dergelijke overeenkomst niet meer nodig is De Kantonrechter in Zwolle liet op 1 december 1999 JAR 2000 6 zien dat de wet duidelijk is en dat de bepalingen inderdaad onmiddellijke werking hebben De verlengingen dienen steeds binnen drie maanden plaats te vinden na het eindigen van een arbeidsovereenkomst De maximale termijn voor de drie overeenkomsten van bepaalde tijd is steeds 36 maanden waarbij mee te rekenen de eventuele periode van steeds korter dan drie maanden waarbinnen nog niet verlengd was Een vierde keer verlengen van een arbeidsovereenkomst of het overschrijden van de 36 maanden termijn resulteert bijna altijd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd ook al was de totale duur van de overeenkomsten inclusief de vierde verlenging voor bepaalde tijd korter dan de 36 maandstermijn als hier bedoeld Een uitzondering is wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten voor een periode van meer dan drie jaar Deze overeenkomst mag worden verlengd met een contract van drie maanden zonder dat opzegging is vereist Deze bepaling ziet vooral op arbeidscontracten betrekking hebbende op projecten welke na de eerste periode nog niet af zijn en waarvoor extra tijd nodig is Een vreemde regel is dat wanneer 36 maanden één contract is gewerkt een extra contract van 3 maanden geen contract voor onbepaalde tijd oplevert maar een contract van bijvoorbeeld 34 maanden dat gevolgd wordt door een contract van 3 maanden wel Bij verlenging van de overeenkomst dient men derhalve goed te beseffen welke regels van toepassing zijn Uitzendkrachten Voor uitzendkrachten geldt een nieuwe verlengingsregeling welke grotendeels ook in de nieuwe algemeen verbindende cao voor het uitzendwezen is opgenomen Deze regeling werkt met vier fasen en wijkt af van de wettelijke verlengingsregeling Voor werkgevers die uitzendkrachten inlenen geldt dat zij er op attent moeten zijn dat als ze vervolgens de uitzendkracht in dienst nemen de voorgaande tijd als uitzendkracht mogelijk meegeteld moet worden voor de hiervoor besproken 36 maanden termijn Voorwaarde is wel weer dat de opvolgende overeenkomst weer wordt gesloten binnen de hiervoor genoemde verlengingstermijn van drie maanden en dat er sprake is van feitelijk opvolgend werkgeverschap en het om hetzelfde werk gaat Dat kan dus betekenen dat een medewerker die in dienst dacht te treden voor bepaalde tijd toch voor onbepaalde tijd in dienst is bij de werkgever gezien het bereiken van de 36 maanden grens doordat de maanden dat werd gewerkt als uitzendkracht ook meetellen Indien zelf wordt opgezegd kan geen aanspraak worden gemaakt op de regeling van het opvolgend werkgeversschap volgens het Kantongerecht Terneuzen 18 juli 2001 JAR 2001 167 Om de ernst van de wetgeving voor uitzendbureaus te onderstrepen wijs ik op een uitspraak van het Kantongerecht Amsterdam van 17 augustus 2000 JAR 2000 211 In deze zaak had het uitzendbureau een uitzendkracht wel getracht te detacheren maar daarvoor weinig aantoonbare moeite had gedaan Het ontbindingsverzoek voor deze uitzendkracht die inmiddels een overeenkomst voor onbepaalde tijd had werd afgewezen aangezien het uitzenbureau zich tot het uiterste moet inspannen om de werknemer werkzaamheden te laten verrichten teneinde de bescherming die de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de werknemer biedt niet illusoir te maken aldus de Kantonrechter Flexwerkers Voor flexwerkers geldt vanaf 1 januari 1999 het weerlegbare rechtsvermoeden dat aangenomen wordt dat iemand die gedurende 3 opeenvolgende maanden wekelijks dan wel gedurende tenminste 20 uur per maand arbeid heeft verricht tegen beloning een arbeidsovereenkomst heeft met zijn werkgever De Kantonrechter te Middelburg verwierp op 29 mei 2000 Praktijkgids 2000 5495 het verweer van de werkgever dat partijen een oproepcontract wilden en geen vast dienstverband Verder geldt nu een rechtsvermoeden ten aanzien van de bedongen arbeidsduur indien de dienstbetrekking tenminste 3 maanden heeft geduurd wordt de bedongen arbeid in enige maand daarna een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden Op 11 januari 2001 wees de Kantonrechter te Dordrecht een vordering van een werknemer toe en verwierp het verweer van de werkgever dat het aan het functioneren van de werknemer zou liggen JAR 2001 163 Overigens heeft een Kantonrechter in Hilversum 15 maart 1999 JAR 99 91 niet het voorgaande wettelijke vermoeden als uitgangspunt genomen maar heeft deze in plaats daarvan het beginsel van goed werkgeverschap gehanteerd toen deze besloot dat een oproepkracht na meer dan een jaar werken recht heeft gekregen op te worden geroepen voor het gemiddelde aantal uren dat het afgelopen jaar was gewerkt Nadrukkelijk wees de Kantonrechter er op dat op deze wijze het hanteren van het goed werkgeverschapsbeginsel de referentieperiode niet behoeft te worden beperkt tot 3 maanden Ook de President van de Rechtbank Amsterdam besloot op 26 juli 2001 JAR 2001 196 een referteperiode van drie jaar in plaats van drie maanden te hanteren De werkgever heeft vanaf 1 januari 1999 een loondoorbetalingsverplichting indien de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht en de oorzaak daarvan bij de werkgever ligt althans voor zijn rekening komt Daarvan kan de werkgever contractueel alleen gedurende de eerste 6 maanden afwijken Zie in dit kader Kantongerecht Utrecht JAR 2000 57 Voor flexwerkers geldt vanaf 1 januari 1999 een minimum oproeptijd en minimum beloning van 3 uur voor zover er een arbeidsduur van 14 uur of minder per week is overeengekomen Op vragen aan de minister heeft deze in een brief d d 16 juli 1999 aangegeven dat de flexwerkers de omvang van het arbeidscontract kunnen aantonen onder andere door salarisuitbetalingen werkroosters en verklaringen van collega s Concurrentiebedingen Voor concurrentiebedingen geldt dat niet veilig genoeg gehandeld kan worden Zij moeten in de arbeidsovereenkomst expliciet derhalve schriftelijk worden opgenomen om niet het risico te lopen dat ze niet van toepassing blijken Erg belangrijk is ook dat ingeval van functiewijzigingen of inhoudelijke wijzigingen van de arbeidsovereenkomst altijd bedacht moet worden dat het concurrentiebeding wil het gelding blijven houden opnieuw overeengekomen moet worden zie bijvoorbeeld Kantongerecht Amsterdam 9 augustus 1999 JAR 1999 182 waaruit kan worden afgeleid dat de gewaardeerde Kantonrechter mr Van der Meer van mening is dat een werknemer wel alert dient te blijven in die zin dat een verwijzing door de werkgever naar bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden waar het beding in is opgenomen niet onbetwist moet blijven Het is met andere woorden zaak zo vroeg mogelijk duidelijk te maken dat u zich niet gebonden acht aan het concurrentiebeding Een concurrentiebeding sluiten heeft zeker zin het wordt niet zomaar opzij gezet door de rechter zie bijvoorbeeld President rechtbank Breda 18 augustus 1999 JAR 1999 189 waar een concurrentiebeding met onder meer een periode van twee jaar door de President van de rechtbank wordt gehandhaafd Wel is het verstandig om het beding redelijk te formuleren opdat het stand houdt bij de rechter De rechter kan boetes matigen Aangezien regelmatig vragen worden gesteld met betrekking tot een concurrentiebeding en op welke wijze men onder de werking van het beding kan uitkomen wijs ik u op het feit dat het in de meeste gevallen het beste is te trachten tot een schikking met de werkgever te komen of in ieder geval in overleg overeenstemming trachten te zien te bereiken Wanneer het beding door de rechter ongeldig kan worden verklaard of dat deze de werking kan beperken op grond van onvolkomenheden of een te ruime redigering is de gang naar de rechter een mogelijkheid Niettemin kan een dergelijke procedure veel tijd vergen en aanzienlijke kosten met zich meebrengen hetgeen door middel van overleg kan worden voorkomen Te denken valt aan afspraken terzake van de te verrichten werkzaamheden bij de nieuwe werkgever duidelijke afbakening of betaling van een bepaald bedrag aan de oude werkgever hetzij door uzelf hetzij door de nieuwe werkgever Het laatste is geenszins ongebruikelijk Relatiebedingen worden door Kantonrechters sneller gehandhaafd dan concurrentiebedingen Zo oordeelde de rechtbank s Gravenhage op 8 december 1999 JAR 2000 11 dat ten aanzien van de vernietiging van relatiebedingen zeer terughoudend moet worden opgetreden In deze casus werd een beding voor onbepaalde tijd omgezet in een relatiebeding voor de duur van drie jaar een periode die bij een concurrentiebeding snel te lang kan worden bevonden De rechtbank overwoog dat een relatiebeding in de regel minder beperkingen oplegt aan de beroepsuitoefening dan een regulier concurrentiebeding Aan de andere kant was de Kantonrechter in Wageningen op 22 december 1999 JAR 2000 22 van mening dat de werknemer niet moet worden belemmerd in de vrije keuze van arbeid in algemene zin In de uitspraak wordt aangegeven dat relatiebedingen zoals in deze zaak in de uitzend CAO als nietig worden gekwalificeerd en dat de detacheringsbranche toch wel een erg verwante bedrijfstak is Opvallend maar aansluitend bij eerdere uitspraken is de uitspraak van de President van de Rechtbank Haarlem d d 19 april 2000 JAR 2000 148 De President bepaalde het concurrentiebeding niet geldig nu dit niet onmiddellijk schriftelijk was overeengekomen maar slechts was verwezen naar algemene voorwaarden Daarentegen stelde de President wel vast dat sprake was van onrechtmatige concurrentie door een vestiging om de hoek van de ex werkgever te openen De uitspraken van de Presidenten van de Rechtbanken in Amsterdam Maastricht en Utrecht JAR 2000 114 116 en 117 maken duidelijk dat relatie cq concurrentiebedingen bij overname van een onderneming of in concernverband niet de geldigheid van deze bedingen aantast Indien er geen concurrentie of relatiebeding is overeengekomen kunnen bepaalde activiteiten van ex werknemers wel degelijk onrechtmatig zijn ten opzichte van de oude werkgever Dat werd weer eens bevestigd door de Rechtbank Leeuwarden op 17 april 2001 KG 2001 152 Een ex werknemer had een mailing gezonden naar 132 relaties van zijn oude werkgever en 4 anderen Op zichzelf vond de rechtbank dat niet onrechtmatig wel dat de ex werknemer de indruk wekte dat zij voor al hun vragen bij hem terecht kunnen over de door de oude werkgever geleverde zaken

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/civielrecht.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Gratis advies
  línea Spaans Scheiden Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Gratis advies Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Aanvraagformulier Juridisch Advies Gratis advies LET OP Vanwege de drukke werkzaamheden kunnen wij voorlopig geen gratis advies meer geven Het aantal vragen meer dan 50 per dag is teveel geworden Heeft u als consument een probleem met een ondernemer Kijk dan eens op www geschillencommissie nl Wilt u een kort juridisch advies over een bepaald probleem dan kunt u tegenwoordig ook terecht bij Het Juridisch Loket www hetjl nl Wat is het Juridisch Loket Ik ben ontslagen wat moet ik doen Mijn uitkering wordt stopgezet waar kan ik terecht Ik twijfel over het arbeidscontract dat ik moet tekenen Wat doe ik als de alimentatie niet op tijd wordt betaald Hoe zit het met mijn uitkering Voor noodgevallen en nieuwe zaken kunt u ons kantoor uiteraard bereiken Daartoe kunt u ons ook e mailen of alsnog het formulier Aanvraag Juridisch Advies

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/gratisadvies.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Rechtsbijstand
  en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 2015 De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2015 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2013 het peiljaar De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst worden elk jaar geïndexeerd Reguliere toevoeging In het personen en familierecht gelden aparte eigen bijdragen Op de site www rvr org ziet u de eigen bijdragen voor andere zaken Alleenstaand Normen 2015 Gehuwd samenwonend of eenoudergezin met minderjarig e kind eren Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar t m 18 200 340 t m 25 400 18 201 18 900 412 25 401 26 300 18 901 19 900 566 26 301 27 600 19 901 21 800 720 27 601 30 800 21 801 25 800 849 30 801 36 400 Boven de 25 800 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Korting op de eigen bijdrage Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent krijgt u een korting van 53 op deze eigen bijdrage Het Juridisch Loket helpt bij het bekijken of de klant in aanmerking komt voor een toevoeging en biedt daarnaast gratis hulp bij het aanvragen van een peiljaarverlegging Hardheidsclausule Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage kunt betalen Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt Bekijk met de beslisboom opent in nieuw venster en de toelichting opent in nieuw venster of deze verlaging op u van toepassing kan zijn Terug naar boven Diagnose en triage korting Wanneer u in aanmerking komt geldt hoe hoger uw inkomen in het

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/rechtsbijstand.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Nuttige links
  recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Nuttige links Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Nuttige links International Links Europa Netherlands Foreign Trade Agency International Court of Justice CargoWeb The Netherlands Findlaw American Law Legislation Roman Law Legifrance French Law Dutch Links Nederlandse Links De notaris Openbaar Ministerie Juridisch startpunt uitleg verschillende rechtsgebieden Kamer van Koophandel Kluwer o a

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/nuttigelinks.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Route naar kantoor
  Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Route naar kantoor Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Route naar kantoor Teurlings Ellens ADVOCATEN Willemsparkweg 193 1071 HA Amsterdam Tel 020 4201475 Fax 020 6229819 Locatie Kantoor Wilt u een routebeschrijving via routenet nl klik dan

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/routenaarkantoor.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : FAQ
  Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies FAQ Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken FAQ Als we het niet eens kunnen worden over een of meerdere twistpunten kunnen we dan nog wel gebruik maken van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding via deze site Nee u dient samen geheel eens te worden over alle relevante punten Blijven er twistpunten bestaan die in rechte uitgevochten moeten worden dan dient u ieder een eigen advocaat in te schakelen Ik wil geen alimentatie van mijn ex omdat ik niet van mijn ex afhankelijk wil zijn Ik vraag wel een uitkering aan Kan dit zomaar Indien u een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente waar u woont zal de gemeente verifiëren of uw ex partner een wettelijke alimentatieplicht heeft Dat u onderling heeft afgezien van alimentatie doet daarbij niet ter zake De gemeente zal indien alimentatieplicht bestaat de bijstandsuitkering gedeeltelijk of geheel verhalen op uw ex partner Wij wonen niet in de buurt van Amsterdam

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/faq.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •