archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | Het valt niet mee om werknemer te zijn!
  het pensioenakkoord van 2011 Een kabinetsval en een nieuw begrotingsakkoord verder blijken veel bonussen al te zijn gesneuveld voor ze ingevoerd zijn Twee soorten werknemers komen nog wel in de bonusaanbieding uitkeringsgerechtigden en werknemers met een arbeidsbeperking Geen bonushulp meer nodig door verhoogde pensioenleeftijd In het pensioenakkoord van 2011 was sprake van een zogeheten vitaliteitspakket In dit pakket zit een werkbonus voor oudere werkenden zodat het voor hen aantrekkelijk wordt om tot de door de staat gewenste pensioenleeftijd door te werken Inmiddels heeft de minister nieuwe inzichten gekregen Omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat en de VUT mogelijkheden intussen onmogelijkheden zijn geworden stijgt de arbeidsparticipatie van ouderen Daar is dus geen bonushulp meer nodig behalve als de oudere werknemer een uitkering heeft Premiekorting voor aannemen oudere werknemer en mensen met arbeidsbeperking Volgens minister Kamp moet het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden worden bevorderd en hij verhoogt daarom de premiekorting voor het in dienst nemen van werknemers uit deze groep van 6 500 naar 7 000 Het is afwachten of die extra 500 gaat helpen De wijziging in de premiekorting bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking lijkt wat dat betreft meer stimulerend De premiekorting wordt verhoogd van 2 042 naar 7

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/het-valt-niet-mee-om-werknemer-te-zijn-/46863327-6e1c-497e-bad6-fd1b35c55f1c (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | Even proberen - de regeling Proefplaatsing
  een proefplaatsing Het gaat aardig goed met de ziekte en arbeidsongeschiktheid in Nederland In vergelijking met het WAO tijdperk zijn we een stuk minder ziek Met één uitzondering de werknemers in de Ziektewet Zij verzuimen vaker en komen meer in de WIA terecht De overheid wil zieke werknemers zo snel weer aan de slag helpen maar dat is lastig als je als zieke geen werkgever hebt De oplossing is dan om de werkgever over de streep te trekken met een proefplaatsing Tijdens deze plaatsing loopt de uitkering van de werknemer door zodat de werkgever geen loonkosten heeft Een groot succes zou je denken maar uit UWV cijfers blijkt dat in 2010 slechts 395 keer een proefplaatsing is gevraagd voor een werknemer met een Ziektewetuitkering Dat kan beter Verlengen van de maximale periode van proefplaatsing De overheid denkt dat door de maximale periode van proefplaatsing te verlengen er in de praktijk meer gebruik van gemaakt gaat worden Zo hebben bijvoorbeeld ook werknemers met een onstabiel ziekteverloop of behoorlijke beperkingen de tijd om hun potentiële werkgever te tonen wat ze waard zijn Voor de werkgever is de proefplaatsing niet geheel vrijblijvend Vooraf zal hij een intentieverklaring moeten afgeven waarmee hij aangeeft de

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/even-proberen-de-regeling-proefplaatsing/914814c1-9eba-478c-aac1-78ac88c6c39e (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Zit ziek zijn tussen de oren?
  uitkering kreeg Sindsdien is er veel veranderd en de instroom in ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen is flink verminderd Dat kan zijn omdat de toelatingseisen van de arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn verscherpt en dat de begeleiding is verbeterd Of zou er een groot aandeel arbeidsongeschiktheid alleen maar tussen de oren hebben gezeten In ieder geval blijkt een groot deel van de arbeidsongeschikte werknemers daadwerkelijk ziek tussen de oren 65 procent Uit onderzoek van TNO blijkt dat 65 van het werkgerelateerde verzuim psychisch van aard is Volgens richtlijnen van de arbo beroepsgroep zouden werknemers met psychische klachten normaal gesproken uiterlijk in de 26e week het werk geheel of deels hervatten Toch wordt een flink aandeel van WIA instroom veroorzaakt door psychische aandoeningen Psychische aandoeningen komen daarnaast voor als nevendiagnose bij een lichamelijke hoofdaandoening Bij de mensen met een WIA toekenning in 2010 heeft 31 een psychische aandoening als hoofddiagnose en 10 een psychische aandoening als nevendiagnose Bij 41 van de WIA instromers in 2010 is dus sprake van een psychische aandoening zo blijkt uit het laatste kennisverslag van de UWV Uitstroom valt tegen Het probleem is dat naast het aandeel in de WIA instroom de WIA uitstroom nogal tegenvalt Re integratie blijkt lastig ondanks dat

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/zit-ziek-zijn-tussen-de-oren-/5d63d6cf-1aca-424d-82e2-c4da8ea0782e (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Werkgevers opgelet bij ziekte werknemer!
  het werk als sloper is geheel komen te vervallen en de werkzaamheden als timmerman konden in het eigen tempo van werknemer worden verricht Vanaf medio oktober 2002 zijn de klachten van werknemer verergerd en heeft werknemer de werkzaamheden als timmerman voor halve dagen verricht Vanaf 18 maart 2003 is werknemer verder aangepaste werkzaamheden gaan verrichten In geschil Deze zaak draait om de vraag of de passende arbeid in het kader van de re integratie van werknemer als de bedongen arbeid is gaan gelden Zo ja dan behoudt werknemer op grond van het bepaalde in artikel 629 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bij zijn in 2009 ingetreden arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voor een periode van 104 weken 2 jaar recht op loondoorbetaling Zo nee dan is van een doorbetalingsverplichting van werkgever geen sprake De kantonrechter heeft bovenstaande vraag bevestigend beantwoord dit tot grote teleurstelling van werkgever die tegen deze uitspraak in hoger beroep is gegaan Werkgever voert tegen het oordeel van de kantonrechter aan dat de bedongen arbeid nooit is gewijzigd de salarisstroken vermelden als functie van werknemer nog steeds bouwvakhelper en van een nieuwe arbeidsovereenkomst is geen sprake De werkzaamheden van werknemer vonden vanaf maart 1999 steeds plaats in het kader van zijn re integratie de passende werkzaamheden zijn nooit bedongen arbeid geworden ook niet stilzwijgend De taakomschrijving zoals hiervoor vermeld heeft een praktisch achtergrond en is geen functiebeschrijving Er is volgens werkgever geen sprake van een omslagpunt De beslissing van het hof De wijziging van passende in bedongen arbeid is een wijziging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen waarvoor een daartoe strekkende nadere overeenkomst tussen werkgever en werknemer vereist is De vraag of een overeenkomst als bedoeld is tot stand gekomen moet in beginsel worden beantwoord aan de hand van algemene regels voor de totstandkoming van een

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/werkgevers-opgelet-bij-ziekte-werknemer-/4d32ce12-e457-4571-b023-5ac353f71199 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Alimentatie verlaagd als gevolg van tegenvallende bedrijfsresultaten
  alimentatie aan de vrouw op nihil te stellen danwel dusdanig te verlagen tot een door de rechtbank redelijk te achten bedrag Naar aanleiding van dit verzoek van de man heeft de rechtbank s Gravenhage blijkens een beschikking van 20 september 2011 de door de man te betalen alimentatie aan zijn ex vrouw met ingang van 24 februari 2011 bepaald op 1 994 per maand De man is het echter niet eens met deze uitspraak en heeft het hof verzocht de beschikking van 20 september 2011 te vernietigen en opnieuw te beschikken In geschil De man heeft bij het hof gesteld dat ten aanzien van zijn draagkracht er sprake is van een wijziging van omstandigheden te weten de bedrijfsresultaten vallen tegen en de huurinkomsten uit zijn bedrijfspand zijn grotendeels weggevallen De vrouw bestrijdt deze stellingen en heeft aangevoerd dat de man een onredelijk grote rentelast opvoert ter zake van een schuld die niet in aanmerking dient te worden genomen voor zover die schuld het bedrag dat de man moest lenen om de vrouw uit te kunnen kopen overstijgt Ook betwist de vrouw dat de huurinkomsten grotendeels zijn weggevallen Het hof is van oordeel dat de man ter zitting een deugdelijke toelichting heeft gegeven op het ontstaan en de opbouw van de bedrijfsschuld en het hof is van oordeel dat ten aanzien van deze schuld sprake is van een reële schuld Ook is het hof van oordeel dat de stelling van de man dat hij minder huurinkomsten heeft als gevolg van de verslechterende economische omstandigheden is komen vast te staan Ten aanzien van beide posten geldt dat deze zijn opgenomen in een door een accountant samengestelde jaarrekening zodat ervan uit mag worden gegaan dat de schuld een reële bedrijfsschuld betreft en de huurinkomsten de daadwerkelijke huurinkomsten betreffen Bij het definitief vaststellen van

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/alimentatie-verlaagd-als-gevolg-van-tegenvallende-bedrijfsresultaten/f91f98bb-6c26-4018-90d2-b67d39d83372 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door het parlement aangenomen
  fiscale pensioenleeftijd in 2014 in één keer te verhogen van 65 naar 67 Het Lenteakkoord dat vijf politieke partijen op 25 mei jongstleden sloten gaat nog verder Ten eerste wordt de AOW leeftijd van 67 al in 2023 bereikt Daarnaast worden de opbouwpercentages verlaagd met ingang van 2014 eindloon van 2 naar 1 9 en middelloon van 2 25 naar 2 15 Uiteraard gaan dan ook de percentages beschikbare premie

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/wet-verhoging-aow-en-pensioenrichtleeftijd-door-het-parlement-aangenomen/6c1d20e9-6058-46a5-b0dd-d90595a9f6ce (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Ondernemers let op bij het gebruik van algemene voorwaarden!
  niet worden geaccepteerd Dit leidt lang niet altijd tot het gewenste resultaat zolang jouw algemene voorwaarden niet door de wederpartij zijn geaccepteerd kan er ook geen beroep op worden gedaan Hierdoor zullen misschien toch andere algemene voorwaarden gelden LET OP Zorg er altijd voor dat jouw algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst ter hand worden gesteld zodat je zeker weet dat ze onderdeel worden van de overeenkomst De kans is groot dat ze anders niet van toepassing zijn Een enkele verwijzing naar gedeponeerde algemene voorwaarden bij de griffie van de rechtbank of de Kamer van Koophandel werkt in beginsel niet Verder hoeft een wederpartij niet altijd de inhoud van jouw algemene voorwaarden te kennen als hij ze maar voor of bij het aangaan van de overeenkomst heeft geaccepteerd 3 Levertermijnen Het is belangrijk te weten wanneer moet worden geleverd en wat de gevolgen zijn van te laat leveren Vaak is opgenomen dat de levertermijnen fataal zijn Wanneer levertermijnen fataal zijn is vaak ook in de algemene voorwaarden opgenomen dat een ingebrekestelling d w z een mededeling waaruit blijkt dat een partij zijn verplichtingen niet nakomt niet nodig is voor verzuim en dat direct kan worden ontbonden Als gevolg hiervan kun je als te laat leverende partij onmiddellijk voor de ontstane schade aansprakelijk zijn 4 Meerwerk Het is verstandig om werkzaamheden zo specifiek mogelijk te beschrijven zodat de offerte een realistische weergave vormt van de uiteindelijke te maken kosten Algemene voorwaarden bevatten vaak bepalingen waarin staat dat voor meerwerk d w z werkzaamheden die moeten worden verricht maar niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke offerte een prijs wordt gerekend waardoor de totale kosten flink kunnen stijgen 5 Betaling Het is belangrijk te weten binnen welke termijn moet worden betaald zeker in deze tijd In veel algemene voorwaarden staat dat facturen ook binnen de oorspronkelijke betalingstermijn moeten worden betaald wanneer discussie bestaat over de hoogte van het factuurbedrag Ook kun je in je eigen algemene inkoop voorwaarden opnemen dat je het recht hebt om jouw leveranciers pas te betalen zodra je zelf betaling van jouw opdrachtgever hebt ontvangen Het moet niet zo zijn dat jouw onder aannemers leveranciers al zijn betaald terwijl je zelf nog niet bent betaald Gezien de hoeveelheid faillissementen is het raadzaam waar mogelijk dergelijke risico s te beperken Je zou bijvoorbeeld jouw onder aannemers leveranciers mede ondernemers bij het project kunnen maken 6 Garanties Kijk goed welke garanties er precies worden geven wanneer deze intreden en wat het gevolg is Daarbij speelt ook een rol of sprake is van een inspanningsverplichting je zegt toe de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren of een resultaatsverplichting je zegt toe een bepaald resultaat te leveren 7 Aansprakelijkheid Algemene voorwaarden bieden de mogelijkheid om de aansprakelijkheid voor een gedeelte uit te sluiten of te beperken tot een plafond bijvoorbeeld een bepaald maximaal bedrag Vaak zul je in ieder geval proberen om eventuele gevolgschade zoals gederfde winst en geleden verliezen uit

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/ondernemers-let-op-bij-het-gebruik-van-algemene-voorwaarden-/9000f1d2-fe55-44ee-8f89-8742dede3980 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Registratieplicht werkgevers voor uitlenen personeel
  het Handelsregister Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs Waadi van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt Dit kan bedrijfsmatig of niet bedrijfsmatig zijn De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen Wie krijgt er met deze wet te maken Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt moet dit registreren in het Handelsregister Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus uitleenbureaus payrolling bedrijven en banenpools Bij ondernemingen die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten Wat is ter beschikking stellen van arbeid In de wet staat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid Concreet zijn 3 elementen van belang Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/registratieplicht-werkgevers-voor-uitlenen-personeel/b0ddde6e-fcba-49ad-bace-0e3bcac496b4 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •