archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | Juiste ingebrekestelling bij verkoop woning
  te staan Volgens de rechter was de ingebrekestelling in feite niet meer dan een aanmaning De casus X verkocht een huis aan K K voldeed niet aan zijn verplichting om een waarborgsom te storten of een bankgarantie te stellen Daarop schreef de makelaar van verkoper X een brief aan koper K Hij wilde K in gebreke stellen vanwege het niet voldoen aan zijn verplichting en hem aansprakelijk stellen voor de daaruit voortvloeiende schade K bleef ook na ontvangst van de brief in gebreke Daarop schakelde verkoper X een advocaat in Ook deze schreef een brief aan koper K om hem in gebreke te stellen en om aanspraak te maken op schadevergoeding en op de contractuele boete K bleef weer in gebreke X startte daarop een procedure Hij vorderde van K schadevergoeding en betaling van de contractuele boete K voerde als verweer dat de brieven die de makelaar en de advocaat hebben geschreven niet als een ingebrekestelling kunnen worden beschouwd De rechtbank was het met hem eens De brieven zijn niet meer dan een aanmaning Ze hebben geen juridische status De gevolgen van een juiste ingebrekestelling gelden hier niet De rechtbank wees de vordering van X op betaling van schadevergoeding en van de boete af Waaraan moet een ingebrekestelling voldoen Een ingebrekestelling moet de volgende onderdelen bevatten De prestatie die de tekortkomende partij had moeten uitvoeren De wijze waarop die partij daarin is tekortgeschoten Een aanmaning om de prestatie alsnog te verrichten Een redelijke termijn waarbinnen de tekortkomende partij alsnog zijn verplichtingen moet nakomen Welke termijn redelijk is is afhankelijk van het soort prestatie In principe geldt dat het voor de tekortkomende partij haalbaar moet zijn om de verplichtingen binnen de gestelde termijn na te komen De tekortkomende partij moet liefst expliciet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van zijn wanprestatie

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/juiste-ingebrekestelling-bij-verkoop-woning/23b2a43b-9045-4ff8-8de8-9db1664b1ca1 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | DGA met pensioen in eigen beheer eerder aansprakelijk
  vennootschap Met de aanpassingen wordt de aansprakelijkheid van bestuurders groter Voor een DGA zal dit niet zo n vaart lopen omdat hij in de positie van pensioengerechtigde niet zo snel zichzelf als bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk zal stellen Anderen kunnen hem echter wel in de hoedanigheid van bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk stellen Bijvoorbeeld de Belastingdienst of aan een ex partner die na beëindiging van de relatie aanspraak op pensioen heeft Huidige situatie pensioen in eigen beheer Op grond van de Pensioenwet moet een werkgever die een pensioentoezegging aan zijn werknemers doet de pensioengelden buiten zijn onderneming veilig stellen Dat kan bij een verzekeraar of een pensioenfonds Dit geldt niet voor een DGA Een DGA is kortweg gezegd persoonlijk houder van ten minste 10 van de geplaatste aandelen van de onderneming van de werkgever De pensioenopbouw kan dan plaatsvinden in de werkmaatschappij de persoonlijke holding van de werknemer of een pensioen B V Het pensioen dat in eigen beheer wordt gehouden moet op de balans worden gewaardeerd Hiervoor gelden fiscale regels Deze fiscale waarde is in de praktijk vaak onvoldoende om het pensioen bij een verzekeraar te kunnen onderbrengen De verzekeraar vraagt een koopsom die hoger is dan de fiscale waarde Dit betekent dat de pensioen B V het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van het pensioen als vrije middelen moet aanhouden Hierdoor lijkt het dat de B V winst maakt maar in feite is het pensioen te laag gewaardeerd Deze vrije middelen staan op de balans onder de post winstreserve De aandeelhouders kunnen besluiten dat ten laste van de winstreserve uitkeringen aan hen worden gedaan dividend Situatie na invoering Wet flex B V Zoals gezegd gaat er per 1 oktober 2012 een uitkeringstest gelden Deze test houdt in dat alle uitkeringen aan aandeelhouders vooraf moeten worden goedgekeurd door

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/dga-met-pensioen-in-eigen-beheer-eerder-aansprakelijk/9f13745c-359d-4c61-8bea-cd6e8b7337fd (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Nieuwe definitie DGA in Pensioenwet
  aandeelhouders is verbonden Neemt de B V in de statuten op dat aan bepaalde aandelen geen stemrecht is verbonden dan heeft dat consequenties op pensioenterrein Het doel van de Wet flex B V is om de regels voor besloten vennootschappen B V s eenvoudiger en flexibeler te maken De wet maakt het ook mogelijk dat in de statuten wordt opgenomen dat aan bepaalde aandelen geen stemrecht is verbonden Hierdoor kan scheiding worden gemaakt tussen de zeggenschap in de B V en het economische belang in de B V In verband hiermee wordt de definitie van DGA in artikel 1 van de Pensioenwet aangepast Wel of géén DGA meer Om DGA in de zin van de Pensioenwet te zijn moet de aandeelhouder tenminste 10 van de geplaatste aandelen met stemrecht van de onderneming van de werkgever hebben Heeft de aandeelhouder bijvoorbeeld alleen aandelen zonder stemrecht dan is hij geen DGA meer als bedoeld in de Pensioenwet Maar heeft hij aandelen zonder stemrecht en ook 10 of meer van de aandelen met stemrecht dan blijft hij DGA in de zin van de Pensioenwet Het hangt dus af van de grootte van het aandelenpakket en het soort aandelen Voldoet iemand niet meer aan

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/nieuwe-definitie-dga-in-pensioenwet/6409f97b-aa25-42d5-9ae2-75123d2c7237 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Mag de werkgever een dokter kiezen voor zieke werknemer?
  genezen is soms het zoeken van de juiste medische hulp Dit nalaten kan daarmee inhouden dat de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt Een groot risico voor de werknemer want die kan zo zijn recht op loondoorbetaling bij ziekte verliezen Maar mag een werkgever zijn zieke werknemer zomaar naar de dokter sturen Sterker mag een werkgever de dokter voor zijn werknemer uitzoeken Uitzondering op de Wet De Wet geeft als uitzondering op het recht op loondoorbetaling bij ziekte een periode waarin de genezing van de werknemer door eigen toedoen wordt belemmerd of vertraagd Een werknemer die zonder gegronde reden een voorgeschreven behandeling van zijn arts weigert of staakt valt daarmee onder de uitzondering en heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte Toch ligt de materie gevoelig want een werknemer heeft naast het recht op loondoorbetaling bij ziekte ook recht op privacy vrije artsenkeuze en recht op integriteit van het menselijke lichaam Dit kan een conflict veroorzaken als de werkgever vindt dat het allemaal niet zo opschiet met die re integratie Uitspraak van rechtbank Onlangs is er een uitspraak geweest van de rechtbank waarin een dergelijk geval werd behandeld Een zieke werknemer maakte gebruik van een andere geneeswijze dan hetgeen zijn

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/mag-de-werkgever-een-dokter-kiezen-voor-zieke-werknemer-/44745a35-b8e5-4721-984b-fcb23764ab87 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Neem tijd voor het WGA risico
  verzekering op te zeggen wordt een WGA eigen risicodrager en sluit een private WGA eigen risicodragersverzekering af Verlaten van publieke verzekering De keus om de publieke verzekering te verlaten is er een die niet lichtzinnig genomen kan worden Dat komt vooral omdat werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn niet meer onder de dekking van de publieke verzekering vallen zodra deze is beëindigd Het zogeheten uitlooprisico is niet gedekt op de publieke verzekering Anderzijds vallen deze lasten ook niet onder de nieuwe WGA eigen risicdragersverzekering die stelt dat schade die al is ingegaan niet verzekerd kan worden De kersverse eigen risicodrager moet dit risico dus zelf dragen Keuze voor WGA eigen risicodragen is daarmee niet eenvoudig en het wordt er waarschijnlijk niet makkelijker op Wijziging van indeling van werkgevers Reden voor deze sombere voorspelling zijn de wijzigingen die de overheid in petto heeft Het plan is om de indeling van werkgevers te veranderen Waar er nu twee groepen zij klein en groot zullen we vanaf 2014 te maken hebben met kleine middelgrote en grote werkgevers Momenteel wordt iedere werkgever klein of groot op zijn eigen WGA instroom beoordeeld Veel instroom betekent een hogere premie en vice versa In de toekomst worden

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/neem-tijd-voor-het-wga-risico/9b723136-081b-4cd3-b349-c870485ee3db (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Verdient beschikbarepremieregeling in eigen beheer de voorkeur?
  een BV niet zo maar dividend kan uitkeren als het pensioen niet voldoende is gewaarborgd Indien de BV door het terugbetalen van het aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend niet langer in staat is om het pensioen en of stamrecht volledig uit te keren is er sprake van een gedeeltelijke afkoop van pensioen of stamrecht De volledige pensioen en of stamrechtaanspraak wordt dan op grond van artikel 19b van de Wet LB direct in de belastingheffing betrokken Op grond van artikel 30i van de AWR wordt er bij de pensioen en of stamrechtgerechtigde bovendien revisierente in De waarde van de pensioen en of stamrechtverplichting is minimaal gelijk aan de koopsom die aan een professionele verzekeringsmaatschappij betaald zou moeten worden voor het onderbrengen van die verplichting zie ook onderdeel A van het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten besluit van 3 juli 2008 nr CPP2008 447M Bij het vaststellen van de waarde moet onder meer rekening worden gehouden met een toegekende indexatie van de pensioen en of stamrechtuitkeringen Aldus de belastingdienst Omdat de waarde in het economisch verkeer van het pensioen c q de koopsom die je bij een verzekeraar moet betalen veel hoger is dan de fiscale waardering van de

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/verdient-beschikbarepremieregeling-in-eigen-beheer-de-voorkeur-/5b118160-498c-432a-a95e-f642256bcb89 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Topics
  arbeidsbeperkte werknemer in dienst nemen als er ook sollicitanten zonder beperkingen zijn De regeling proefplaatsing die nu geldt voor maximaal drie maanden wordt waarschijnlijk verruimd naar zes maanden Met dank aan de Ziektewet Lees meer Zit ziek zijn tussen de oren Vorige eeuw riep toenmalig minister president Ruud Lubbers dat Nederland ziek was Hij bedoelde natuurlijk niet dat de Nederlandse bevolking daadwerkelijk ziek was maar dat een hoog percentage van de werknemers een Ziektewet of WAO uitkering kreeg Sindsdien is er veel veranderd en de instroom in ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen is flink verminderd Dat kan zijn omdat de toelatingseisen van de arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn verscherpt en dat de begeleiding is verbeterd Of zou er een groot aandeel arbeidsongeschiktheid alleen maar tussen de oren hebben gezeten In ieder geval blijkt een groot deel van de arbeidsongeschikte werknemers daadwerkelijk ziek tussen de oren Lees meer Werkgevers opgelet bij ziekte werknemer LJN BX0123 Gerechtshof Amsterdam 200 053 315 datum uitspraak 29 juni 2010 datum publicatie 3 juli 2012 Vooraf Een werknemer is op 8 januari 1996 bij een aannemersbedrijf hierna ook te noemen werkgever begonnen in de functie van sloper Feitelijk bestonden zijn werkzaamheden na verloop van tijd voor 20 uit sloopwerkzaamheden en voor 80 uit timmerwerkzaamheden Op 22 juni 1998 is werknemer wegens ziekte rug en knieklachten arbeidsongeschikt geworden In maart 1999 is werknemer in het kader van zijn beoogde re integratie passende werkzaamheden voor werkgever gaan verrichten welke werkzaamheden in twee opzichten verschilden van de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid het werk als sloper is geheel komen te vervallen en de werkzaamheden als timmerman konden in het eigen tempo van werknemer worden verricht Vanaf medio oktober 2002 zijn de klachten van werknemer verergerd en heeft werknemer de werkzaamheden als timmerman voor halve dagen verricht Vanaf 18 maart 2003 is werknemer verder aangepaste werkzaamheden gaan verrichten Lees meer Alimentatie verlaagd als gevolg van tegenvallende bedrijfsresultaten Vooraf Man en vrouw zijn in maart 2009 gescheiden Bij echtscheidingsconvenant zijn de man en de vrouw onder andere overeengekomen dat de man met ingang van 1 januari 2009 aan de vrouw een bruto alimentatie zal voldoen van 2 500 per maand Bij het vaststellen van de hoogte van deze partneralimentatie is gekeken naar de volgende zaken de behoefte van de vrouw de mate waarin de vrouw zelf in haar behoefte kan voorzien en de draagkracht van de man Lees meer Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd door het parlement aangenomen Eerder maakten wij melding van het plan om de AOW leeftijd stapsgewijs te verhogen naar leeftijd 67 in 2025 en de fiscale pensioenleeftijd in 2014 in één keer te verhogen van 65 naar 67 Lees meer Ondernemers let op bij het gebruik van algemene voorwaarden Veel ondernemers lopen risico s doordat zij zonder het te weten onjuist of zelfs geen gebruik maken van algemene voorwaarden Lees meer Registratieplicht werkgevers voor uitlenen personeel Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel leent u personeel uit tegen betaling Dan moet u dat per 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/topics/?currentPage=5 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Ondernemers; let op de kosten van de bedrijfsverzekeringen!
  Contact Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics Ondernemers let op de kosten van de Ondernemers let op de kosten van de bedrijfsverzekeringen Veel ondernemers zijn in deze tijd kritisch op de kosten die gemaakt worden in de onderneming Immers minder uitgaven bij een gelijke omzet is ook goed voor het rendement Toch wordt er weinig gekeken naar de bedrijfsverzekeringen Door hier kritisch naar te kijken is gemiddeld al snel een besparing te

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/ondernemers-let-op-de-kosten-van-de-bedrijfsverzekeringen-/c2565010-9287-4703-8794-f9c52fd9c532 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •