archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Wapen
  English standaard contrast Lees voor Inwoners Organisatie bestuur Zoeken Trefwoord Home Inwoners Wapen Wapen Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons 06 21 15 48 97 Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen Bereikbaarheid bij calamiteiten Suggesties voor verbeteringen van deze

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/wapen_44516/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Adam Aukes (Dam) Jaarsma
  er foar syn gedicht Allinne de Rely Jorritsmapriis in Fryske literatuerpriis dy t yn dat jier foar it earst takend waard Yn 1989 kriich er de earepenning fan de gemeente Tytsjerksteradiel Syn bertehûs oan e E M Beimastrjitte wurdt nei him it Dam Jaarsmahûs neamd Neist skriuwer en dichter wie Jaarsma ek in samler fan âlde folksferhalen Syn opdrachtjouwer wie it Volkskundebureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/adam-aukes-dam-jaarsma_44618/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Age Looxma Ypeij
  yn e njoggentjinde ieu ta de grote burgerij dat wol sizze dat se lid wienen fan de adellike en patrisyske boppelaach fan de mienskip dy t om ende by 3 fan de befolking útmakke Om safier te kommen hienen se yn e santjinde en achttjinde ieu in lange wei ôflizze moatten in lange mars omheech Se hienen sukses hân oare famyljes net Yn harren houlik kamen de beide famyljetradysjes byelkoar dy fan it jild fan de Looxma s en dy fan it ferstân fan de Ypeij s It yn dy tiid troch Nicolaas Ypeijs skoanheit oankochte Vijversburg wie net folle mear as in hûs by in pleats op in net al te grutte kavel Nicolaas Ypeij makke yn de jierren nei de dea fan syn skoanheit yn 1843 it hûs en letter de grûn nei de foarm yn elts gefal sa t dy hjoeddedei binne Hy bruts de neistlizzende pleats ôf fergrutte yn in oantal etappes it hûs en kocht omlizzende perselen oan om it park yn Ingelske lânskipsstyl oan te lizzen Yn 1869 ferstjert Nicolaas en Baudina bliuwt efter mei har soan Age Yn 1890 ferstjert Baudina en yn 1892 Age dy t nea troud is en dus ek gjin bern hie Yn syn testamint mei de wurden Tot aandenken aan mijne moeder wurdt û o regele dat der in stichting Op Toutenburg oprjochte wurdt dy t as taak hat it park en de filla te ûnderhâlden en de buorkerijen yn Tytsjerksteradiel te behearen Boppedat moat de stichting in huis met twintig kamertjes bouwen Dy keammerkes wienen bedoeld foar tweintich fan de meast behoeftige echtpearen fan de trije doarpen Tytsjerk Ryptsjerk en Hurdegaryp De hûskes binne der hjoeddedei noch en steane op Swarteweisein op it plak dêr t eartiids it slot fan Schenk van Toutenburg stie De porsleinkolleksje fan

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/age-looxma-ypeij_44619/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Doutzen Kroes
  Gucci en se is it nije gesicht fan de parfumrige fan Calvin Klein Doutzen hat yn 2009 yn Amsterdam de Lifetime Achievement Award wûn Om t se al op sa n jonge leeftyd it heechst helbere yn in modellekarriêre berikt hat wie de sjuery it unanym iens oer it takennen fan de award Ek waard se útroppen ta Miss Nederland Positief Se hat dy titel te tankjen oan har positive

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/doutzen-kroes_44622/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Gerrit Hiemstra
  tsjinst fan it KNMI op Schiphol Yn 1996 is hy by DLV Advysgroep yn Wageningen begûn mei de ûntwikkeling fan meteorologyske advys en consultancy aktiviteiten foar de griene sektor ûnder de namme DLV Meteo Ein 2001 binne dizze aktiviteiten fuortset yn de nije ûndernimming WeerOnline Neist de waarpresintaasjes by it NOS Journaal wurket Gerrit Hiemstra as meteorologysk consultant mei oan ferskate meteorologyske projekten en is hy ferantwurdlik foar de meteorologyske

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/gerrit-hiemstra_44624/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Hendrik Bulthuis
  klant wol helpe Dy anekdoate wurdt ferteld oer Hindrik Bulthuis skearbaas oan e Legewei te Burgum Skearbaas en kapper wie der fan syn fak mar syn hert wie faak by de wettersport Dêr leine ek syn idealen Jierren hie er der fan dreamd om mear minsken yn steat te stellen om ek oan wettersport te dwaan Dat wie yn dy tiid foar lang net elkenien weilein Boatsjefolk wie elitefolk Bulthuis makke syn ideaal wier troch it ûntwerpen fan in boat dy t ek de lytse man mei op syn minst ien rjochterhân sels meitsje èn betelje koe de B M er neamd nei de mar dêr t hy graach op tahâlde It waard net de prikkeboat sa t guon minsken seinen mar in stabyl skipke dat mei alle winen sylt en net om te krijen is Bedoeld wurdt hjir de grutte B M er 16m2 dy t er yn 1922 foar it earst boude Mei syn boat hie er sukses hieltiten faker ferskynde de BM er op e Fryske marren By ien boat bleau it by Bulthuis lykwols net Ek ûntwurp en boude er de lytse B M er 12m2 al hielendal in skipke foar de lytse man mei in

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/hendrik-bulthuis_44627/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Klaas Koopmans, skilder
  himsels foarme en hy ûntwikkele in alhiel ekspresjonistyske skildertrant It Fryske lânskip en de minsken yn syn direkte omjouwing wienen dêrby syn wichtichste ûnderwerpen Ek wie er bekend om syn eigensinnige skilderijen en emosjonele tekeningen dy t er makke fan syn oare pasjinten yn e psychiatryske sikehuzen Zuidlaren en Frjentsjer Klaas makke nei WO II diel út fan de Fryske skildersgroep Yn e line Wurk fan Klaas Koopmans is û

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/klaas-koopmans-skilder_44628/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Master de Vries
  er te wenjen op Heemstra State yn Oentsjerk foto Doe t er yn Oentsjerk wenne krige it hâlden fan bijen him yn de besnijing It foel him ek op dat in soad minsken harren jild rinteleas lizzen hienen Mei oaren hat Van Welderen yn 1896 de koöperative Foarskot en Sparbank Trynwâlden oprjochte Datselde jier wie er belutsen by de oprjochting fan it koöperative molkfabryk Trynwâlden en omkriten Om as stimhawwend lid mei te tellen kocht er in pear kij en sette dy by syn arbeider op stâl Mei de herfoarme dûmny Evers waard as wurkferskaffing in gemeentlike sângraverij opsetten en in skieppefûns Yn België seach er dat it bewurkjen fan flaaks yn Fryslân folle better koe Sa waard yn 1898 in flaaksfabryk opsetten yn Mûnein en letter noch ien yn Noardburgum Oant 1920 wurken in soad minsken yn it fabryk yn Mûnein dat noch oant 1968 yn bedriuw west hat Yn 1929 wie it dien mei it fabryk yn Noardburgum Mar yn dat jier naam de gemeente it bedriuw oer Yn 1939 moast dat flaaksfabryk lykwols slute Rengers moast Heemstra State ferkeapje en gie nei De Haach te wenjen Yn Leien hat er noch kolleezjes jûn oan de universiteit Oan de ein fan syn libben hat er noch in skoft oan de Emmakaai yn Ljouwert wenne Flak nei de Twadde Wrâldoarloch is hy dêr ferstoarn By de Frouwepoartsbrêge yn Ljouwert stiet in boarstbyld fan Van Welderen dat makke waard troch Hildo Krop dy t ek it stânbyld fan Piter Jelles Troelstra by de Aldehou makke hat Efterop it boarstbyld steane de dichtrigels Yn neare tiden hawwe jo yn Fryslâns takomst leaud Jo wisten nije wegen hawwe dy mei ús begien En skoander is wat jo hjir bouden En duorsumer is as stien Is dat in folk jins namme earet En

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/master-de-vries_44630/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive