archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Theodorus van Welderen baron Rengers
  Yn 1895 kaam er te wenjen op Heemstra State yn Oentsjerk foto Doe t er yn Oentsjerk wenne krige it hâlden fan bijen him yn de besnijing It foel him ek op dat in soad minsken harren jild rinteleas lizzen hienen Mei oaren hat Van Welderen yn 1896 de koöperative Foarskot en Sparbank Trynwâlden oprjochte Datselde jier wie er belutsen by de oprjochting fan it koöperative molkfabryk Trynwâlden en omkriten Om as stimhawwend lid mei te tellen kocht er in pear kij en sette dy by syn arbeider op stâl Mei de herfoarme dûmny Evers waard as wurkferskaffing in gemeentlike sângraverij opsetten en in skieppefûns Yn België seach er dat it bewurkjen fan flaaks yn Fryslân folle better koe Sa waard yn 1898 in flaaksfabryk opsetten yn Mûnein en letter noch ien yn Noardburgum Oant 1920 wurken in soad minsken yn it fabryk yn Mûnein dat noch oant 1968 yn bedriuw west hat Yn 1929 wie it dien mei it fabryk yn Noardburgum Mar yn dat jier naam de gemeente it bedriuw oer Yn 1939 moast dat flaaksfabryk lykwols slute Rengers moast Heemstra State ferkeapje en gie nei De Haach te wenjen Yn Leien hat er noch kolleezjes jûn oan de universiteit Oan de ein fan syn libben hat er noch in skoft oan de Emmakaai yn Ljouwert wenne Flak nei de Twadde Wrâldoarloch is hy dêr ferstoarn By de Frouwepoartsbrêge yn Ljouwert stiet in boarstbyld fan Van Welderen dat makke waard troch Hildo Krop dy t ek it stânbyld fan Piter Jelles Troelstra by de Aldehou makke hat Efterop it boarstbyld steane de dichtrigels Yn neare tiden hawwe jo yn Fryslâns takomst leaud Jo wisten nije wegen hawwe dy mei ús begien En skoander is wat jo hjir bouden En duorsumer is as stien Is dat in folk jins

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/theodorus-van-welderen-baron-rengers_44633/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Tsjibbe Gearts van der Meulen
  skriuwer en dichter hat Tsjibbe Gearts ek klokmakker boekhanneler postbeämte drukker redakteur útjouwer en emigraasje agint west Tsjibbe Gearts wie in echte folksskriuwer Hy skreau toanielstikken en kluchten foardrachten epigrammen ferhalen sangboekjes oratoariumteksten en noch folle mear Mei syn freon Waling Dykstra makke er stikjes foar de Winterjûnenochten 1860 1862 Hy kin karakterisearre wurde as romantikus mar nayf mei in boartlike geast Syn stikjes hingje oer nei it groteske en hy hie in grutte ferearing foar de adel Hy wie frijtinker en hong oer nei de Ferljochting Hy mocht graach de nearzige ortodoksy de gek oanstekke Yn 1878 sette er útein mei it folskriuwen en útjaan fan it Weekblad voor Tietjerksteradeel en omstreken letter de Bergumer Courant Yn 1880 kriich er syn eigen drukkerij yn syn pân oan e Schoolstraat Dat pân bestiet net mear Mar yn 1903 lei Tsjibbe Gearts de earste stien fan it nije bedriuw De Motor yn it pân Lageweg 4 De Bergumer Courant dy t sûnt 1890 ferskynde waard dêr doe printe en syn soan Wigger Arnoldus van der Meulen joech lieding oan it bedriuw Yn 1922 is it blêd oernaam troch de hear Lakerveld en gelyk dêrnei troch Johannes D Keuning út Leens boekdrukker

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/tsjibbe-gearts-van-der-meulen_44634/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Kultuer
  troch jong en âld begjinnend of mei ûnderfining It giet om bygelyks om datjinge dat him ôfspilet yn e kulturele sintra yn e bibleteek yn e eter fia de kabel of it ynternet ferspraat wurdt of yn e argiven bewarre wurdt of oan e wand fan in museum hinget Wolle jo yn e beneaming komme foar in ynsindintele subsydzje op it mêd fan kultuer dan ferwize wy jo nei it

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/kultuer_44483/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Keunst
  ien of mear keunstwurken besjen Foar in oersicht fan de keunstwurken geane jo nei de webside fan Keunstwurk Klik op beeldende kunst en vormgeving en hjirnei op publieke kunst yn Fryslân Kies by gemeente foar Tytsjerksteradiel Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons 06 21 15 48 97 Het

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/keunst_44486/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Kuierrûte
  9 km en einiget by hotel restaurant t Roodhert By de rûte lâns binne folop plakken om efkes skoft te hâlden De kuierrûte is ek op de neikommende lokaasjes te krijen Gemeentehûs Biblioteek Hotel restaurant t Roodhert Burgum Streekmuseum Folksstjerrewacht Glinstra State Burgum De Pleats Burgum De kultuerhistoaryske kuierrûte troch Burgum is foar in part ta stân kommen mei finansjele stipe fan de Provinsje Fryslân Documenten Kultuerhistoaryske kuierrûte troch Burgum

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/kuierrute_44487/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Lânskip
  nasjonaal lânskip De Noardlike Wâlden ûnderskiedt him troch de spesifike gearhing tusken de ferskillende ûnderdielen fan it lânskip lykas natuer floara en fauna reliëf bygelyks beekdellingen en terpen grûngebrûk en bebouwing sa as doarpsgesichten en forten Meielkoar fertelle dy eleminten it ferhaal fan it Nederlânske lânskip De status Nasjonaal Lânskip hâldt yn dat der ekstra omtinken is en dat der ekstra finansjele middels frijmakke wurde om de saneamde kearnkwaliteiten fan de gebieten te behâlden en te fersterkjen De kearnkwaliteiten fan de Noardlike Wâlden binne lytsskalich patroan fan lintbebouwing houtwâlen hege diken elzesingels mei stadige oergongen nei iepen enklaves dêrtusken mieden en healân en pleatslike iezen ies gehiel fan stikken boulân om in doarp hinne relatyf ticht netwurk fan houtwâlen en elzesingels ôfwikseling fan skaal en beheind reliëf opstrekkende stroken oant pleatslik ûn regelmjittige blokferkaveling mei in trochsneed lingte breedteferhâlding fan 1 4 à 1 5 strukturearjende eleminten lykas beplantings ierdkundige eleminten pingoruïnes dobben lintdoarpen wegen en paden mei leanebeplanting It Nasjonaal Park De Alde Feanen is in gebiet dêr t it behâld en de ûntwikkeling fan weardefolle natuer sintraal steane It Nasjonaal Park biedt mooglikheden foar op de natuer rjochte rekreaasje foarljochting en edukaasje en wittenskiplik ûndersyk Sjoch foar mear

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/lanskip_44490/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Aldtsjerk
  tsjerke út de 12de ieu binne restaurearre Yn Aldtsjerk kin jo namme yn it kafee op e balke komme mar dan moatte jo winterdeis wol as earste op redens fan Ljouwert yn Aldtsjerk oankomme Yn Aldtsjerk stiet De Klinze boud om ende by 1680 foarhinne Aysma State bewenne troch Hessel van Aysma en letter jonker Hobbe van Baerdt van Sminia De Cammingha State fan de Heemstra s is der al

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/aldtsjerk_44535/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Burgum
  oan Sinte Nicolaas De tsjerke wie de St Martinustsjerke oan de Kleasterloane stiet no noch de Martinushof Yn 1580 moast it fansels oan e Menno van Coehoornwei wenne Dêr stie doe het Hooghuis Skean foar de tsjerke oer leit in mei strewelleguod beplante hichte de âlde grêfkelder fan de famylje Nieubuur Ferf Tichter by it sintrum fan it doarp leit De Pleats in restaurearre boerepleats út 1773 dy t no brûkt wurdt as kultureel sintrum Efter de pleats leit in smûk iepenloftteater dêr t alle jierren yn juny in iepenloftspul opfierd wurdt Oan de Hillamawei en dan sitte wy al yn it west fan Burgum leit de poppestien dy t as wy de ferhalen leauwe meie al gâns berntsjes op e wrâld set hat Dêrfoaroer stie it slot Hillama dat om 1744 hinne ôfbrutsen waard Deun by de brêge oer it Prinses Margrietkanaal lizze in kuierplak mei in gesellige bisteboel en in iisbaan en oan de oare kant fan de brêge fine wy fierljepskânzen Al in pear ieuwen lang stiet Burgum bekend om syn kwekerijen Yn dat ramt moat de namme Bosgraaf neamd wurde Oare bekende Burgumers wiene bygelyks Hendrik Bulthuis ûntwerper fan sylboaten de en de Bulthuisjol Harmen Sytstra

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/burgum_45429/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •