archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Earnewâld
  in eigen skûtsje mei de letter E dat yn behear is by de stifting It Earnewâldster Skûtsje It wetter hat Earnewâld yn it ferline ek gauris ta lêst west It doarp leit sels wol op in sânrêch mar fakentiids moast men by t winter mei boatsjes oer de grintdyk nei Garyp sa heech stie it wetter De namme Princenhof is ûntstien doe t Fryske steedhâlders yn de Alde Feanen in

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/earnewald_45431/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Eastermar
  de feanterijen De Leien doedestiids meibrochten krige it doarp geandewei it plak dêr t it no leit Eastermar hat yndertiid in fleurich hannelssintrum west mei jiermerken dêr t gâns omgie Yn 1974 is de jiermerk wer op en nij ynsteld de merk wurdt yn juny tagelyk mei it doarpsfeest hâlden Typearjend foar dizze omkriten binne de dykswâlen it saneamde kûlisselânskip dat ûntstiet as lykas hjir begroeide wâlen de perselen skiede

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/eastermar_45434/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Feanwâldsterwâl
  koe it selsstannich wurde Ast troch it doarp kuierst yn eardere tiden ek wol diepswâl neamd dan kin men merkbite dat de bewenners yn it generaal freonlik binne Ynwenners dy t der hikke en tein binne sille inoar altiten de tiid fan de dei sizze of efkes in praatsje oer de hage bygelyks Ek tidens it doarpsfeest is it te merkbiten dat der in protte mienskipssin is om tegearre it doarp te fersieren Sa as oeral ferdwûn mei de komst fan de grutte winkels en mei de komst fan de auto in protte bedriuwkes út it doarp It kafee hat it allegearre wol oerlibbe en libbet noch as in hert mei boatsjes yn de ferhier dy t mei minsken troch it omlizzende natoergebiet farre Ek de iisklub Eendracht is noch tige warber en organisearret tal fan aktiviteiten bygelyks de fakkeltoertocht en wedstriden foar leden Bysûnder is dat de brassband Excelsior troch alle tiden hinne noch altiten warber is Fierder is it fytspaad dat de Wâl mei de Trynwâlden ferbynt ek tige aktueel en it lûkt in protte minsken op de fyts oan dy t sa it doarp trochkrúse De foarrie wenningen bestiet allinnich út keaphûzen en dat docht it doarp

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/feanwaldsterwal_45459/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Garyp
  Hoogsteins Sigerswâld hat ek in tsjerkedoarp west op it plak fan de tsjerke hat it kleaster Sinaï stien dat yn 1482 stifte waard troch fiif regularissen De âlde tsjerke fan Garyp wie fan dowestien mar yn 1835 waard der in nijenien boud De Garypsters kinne der meielkoar wol wat fan want yn e foarige ieu groeven hja sels in eigen swimbad deun njonken it doarpshûs It Geahûs oan de Greate

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/garyp_45437/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Gytsjerk
  de Gytsjerksters ek mei de Atsjebosk De Ryd it wetter fan Gytsjerk nei de Grutte Wielen wie alearen helte grutter en makke dat Trynwâlden wat fansiden lizzen bleaun is Mar der kaam in brêge oer dat wetter Op it plak fan it tolhûs stiet no it âld molkfabryk ien fan de grutste fan Fryslân en no ryksmonumint En dêrnei hat de ferbining mei Swarteweisein bydroegen ta de ûntjouwing fan dizze

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/gytsjerk_45440/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Hurdegaryp
  ek it earste paad fan Ljouwert nei Grins de Simmerdyk De âlde 13de ieuske tsjerke waard ôfbrutsen in pear stiennen jouwe yn it Koopmansboskje noch it plak oan dêr t er stien hat Yn 1714 kaam der in nije tsjerke yn e nije buorren Nijsgjirrich binne de sierlik bewurke grêfstien út de âlde tsjerke in stikmennich famyljebanken en in moaie preekstoel Oant mids 19de ieu hearde Gaestmabuorren ûnder Hurdegaryp no Burgum Yn de Grovestins dy t dêr stien hat op Reitsma State en op Bennema State wennen lânhearren en heareboeren mei ynfloed Oer Bennema State giet it ferhaal dat it der ek wolris spoeke hat Hoe kin oars ferklearre wurde dat de stekken fan Bennema State yn de tiid dat dokter Bontekoe der wenne om tolve oere nachts steefêst iepen giene ek al hie men se earder kreas yn t slot falle litten Bennema State is no in hûs foar de âlderein Oarspronklik wurken de Hurdegarypsters yn de feanterij en de fiskerij earst letter leine se har ta op it boerebedriuw Wie it earst in typysk rinteniersdoarp yn de rin fan e tiid is wat langer wat mear in forinzeplak ûntstien Nei it noarden ta leit it spoar út 1866

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/hurdegaryp_45443/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Jistrum
  de tsjerke Nei alle gedachten binne dy oanbrocht yn de tiid fan de Reformaasje De nammen Ees Iest oars wol Geest tsjutte hege grûn oan Dêr sille ek al betiid bewenners west hawwe Ek Jistrum hie in man mei bysûndere jeften Joost Wiersma Hy wie krûdedokter foar minske en bist en die in soad foar it doarp en de muzykferiening Dêrom hjit dy hjoeddedei noch fan Joost Wiersma Sels ferstoar

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/jistrum_45446/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Mûnein
  dat wy hjir te meitsjen hawwe mei fan âlds boskige omkriten Trynwâlden bestie oarspronklik út in sâneilân alhiel ôfsletten De sosjaal ynstelde Theodorus van Welderen baron Rengers hat hjir yn 1898 in flaaksfabryk stichte om de wurkgelegenheid yn dizze omkriten te ferbetterjen Oant 1968 hat it fabryk yn bedriuw west It gebou is no yn gebrûk as Thomashuis in lyts opfanghûs foar minsken mei in ferstanlike handicap De skoarstien is

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/munein_45447/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive