archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Foarljochting nije ynwenners
  Tytsjerksteradiel Yn it wolkomstpakket sit ûnder oaren de brosjuere Taal fan it hert oer de Fryske taal en kultuer en ynformaasje oer de kursussen Frysk fan de Afûk Ek organisearret de gemeente ien kear yn it jier in ynformaasjegearkomste foar nije ynwenners yn it gemeentehûs Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/foarljochting-nije-ynwenners_44501/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Subsydzje Fryske taal en kultuer
  de gemeente subsydzje oanfrege wurde Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Daniël Bakker fia gemeente t diel nl of tillefoannûmer 14 0511 Documenten Oanfraachformulier kulturele aktiviteiten pdf 14 84 KB Oardering subsydzje ynsidintele aktiviteiten kultuer pdf 10 4 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/subsydzje-fryske-taal-en-kultuer_44502/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Taaltaske jonge âlden
  fan it opgroeien yn in meartalige situaasje en it stimulearjen fan it brûken fan de Fryske taal yn it bysûnder Yn it taaltaske sit ynformaasje oer meartalich opfieden en oare aardige saken lykas in knuffel in slabke sokjes in Tomke boekje in cd it boekje Ik en ik en ynformaasje oer de webside foar heit en mem Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/taaltaske-jonge-alden_44505/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Frysk taal- en kultuerbeleid in Tytsjerksteradiel
  oan Yn 1988 is dat Beliedsplan Frysk yn it offisjele ferkear evaluearre en doe die bliken dat der noch wat te min praktyske oanknopingspunten yn stienen Ek wie der noch gjin sprake fan in wetlike basis foar it taalbelied Yn april 1991 naam de ried it beslút om in nije nota skriuwe te litten dy t in tydlik karakter ha soe De nota krige de namme Yn en útfieringsnota Frysk Wichtichste doelstelling wie it ferheegjen fan it draachflak foar it Frysk op allerhande mêd De nota soe jilde oant it Fryske taalbelied dat de gemeente foarstie ek wetlik tastien wie Yn 2002 is it beliedsplan Frysk Fitaal 2003 2008 troch de gemeenterie fêststeld omdat de doe jildende maatskiplike werklikheid frege om in aktualisearring fan de eardere beliedsfoarnimmens Op provinsjaal lanlik en ek op Europeesk nivo hawwe har mei it each op it gemeentlik taalbelied in tal wichtige feroarings foardien Dêrnei is as oanfolling op it beliedsplan fan 2002 de notysje Frysk Fitaal II yn 2007 fêststeld Utgongspunt fan ús belied Frysk moat yn alle gefallen wêze de taal linich en posityf tapasse sa dat minsken har bewust wurde fan Frysk dêr t it kin Nederlânsk dêr t it moat Yntinsjeferklearring mei provinsje Fryslân en oare gemeenten yn Fryslân Yn novimber 2006 hat wethâlder Houkje Rijpstra in yntinsjeferklearring Frysk taalbelied tekene oer it skriftlik brûken fan it Frysk mei de provinsje Fryslân en seis oare Fryske gemeenten De yntinsjeferklearring hat ta doel it skriftlik Frysk taalgebrûk tusken provinsje en gemeenten te befoarderjen De gemeenten Boarnsterhim Dongeradiel Ferwerderadiel Ljouwerteradiel Littenseradiel Menameradiel Tytsjerksteradiel Wymbritseradiel en de provinsje Fryslân hawwe de yntinsje om fan no ôf oan ûnderling yn it Frysk te briefkjen oer bygelyks subsydzje oanfragen of beswierskriften Rapporten en nota s wurde safolle mooglik yn it Frysk publisearre mar as soks net

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/frysk-taal-en-kultuerbeleid-in-tytsjerksteradiel_44507/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Trouwe
  in houlikstaspraak yn it Nederlânsk of it Frysk It trouboekje dat it breidspear meikriget is steld yn it Nederlânsk en it Frysk Alle ynformaasje oer trouwen yn Tytsjerksteradiel fine jo op www t diel nl trouwen Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons 06 21 15 48 97 Het

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/trouwe_44510/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Praat mar Frysk
  fan dy kampanje is de boargers bewust te meitsjen fan harren eigen taal en identiteit en de mearwearde fan harren meartaligens Op de webside www praatmarfrysk nl fine jo mear ynformaasje en kinne jo fergees ferskaat materiaal bestelle lykas de Praat mar Frysk lippen buttons posters en kaarten Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/praat-mar-frysk_44513/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Startpagina
  Paspoort rijbewijs en uittreksels Paspoort rijbewijs en uittreksels Meer onderwerpen Identiteitskaart Paspoort Rijbewijs vernieuwen Uittreksel persoonsgegevens Vergunningen Vergunningen Meer onderwerpen Takken of snoeiafval verbranden Omgevingsvergunning Evenement organiseren vergunning of melding Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs Meer onderwerpen Leerlingenvervoer vergoeding Leerplicht bijzonder verlof of vrijstelling Kinderopvangtoeslag Centrum voor Jeugd en Gezin Ondernemen Ondernemen Meer onderwerpen Horeca convenant Exploitatievergunning horecabedrijf Bedrijventerreinen Afval en duurzaamheid Afval en duurzaamheid Meer onderwerpen Afvalkalender Afval waar kunt u het kwijt Grofvuil laten ophalen Snoeiafval laten ophalen Verhuizen Verhuizen Meer onderwerpen Verhuizing doorgeven Emigratie doorgeven Briefadres Melden bij de gemeente Melden bij de gemeente Meer onderwerpen Ongediertebestrijding Melding doen Fraude melden Takken of snoeiafval verbranden WOZ en belastingen WOZ en belastingen Meer onderwerpen WOZ waarde Bezwaar WOZ beschikking aanslag Taxatieverslag Onroerendezaakbelasting OZB Bouwen en wonen Bouwen en wonen Meer onderwerpen Bouwkavels Tytsjerksteradiel Omgevingsvergunning Bouwtekening opvragen inzien Bomen kappen Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Meer onderwerpen Contact Dorpenteam Jeugdteam Huishoudelijke hulp Wmo Bijzondere bijstand Ondersteuning inkomen Trouwen geboorte en overlijden Trouwen geboorte en overlijden Meer onderwerpen Huwelijk Geboorte aangifte Erkenning van ongeboren kind Naamskeuze kind Andere onderwerpen Andere onderwerpen Toerisme en archief Sport en gezondheid Subsidies Veiligheid Wegen verkeer en vervoer Opvang vluchtelingen Garyp Kansen in

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/contrast/false/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / Gemeenteraad
  de raad wordt bijgestaan door de griffier De raadsleden worden iedere vier jaar gekozen door de burgers Wat doet de raad en wie zitten er in de raad Kijk voor alle informatie op raad t diel nl Ga naar raad t diel nl Gemeenteraad College Tytsjerksteradiel Verkiezingen Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/gemeenteraad_43889/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •