archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 29 september 2015
  2016 FUMO Besluit Het college wil wel een reactie uit laten gaan met daarin instemming met de begroting Actieve verkoopstrategie bouwkavels Besluit Het college is akkoord met het opiniërende raadsvoorstel om voor te leggen aan de raad van 15 oktober 2015 Aanvraag omgevingsvergunning m b t Trefpunt Sumar Besluit Het college stemt in met het verzoek om de beslistermijn op te schorten tot 1 november 2015 Woonvisie Besluit Het college is akkoord met de Woonvisie Bouw cultureel activiteitencentrum door Stichting Joost Wiersma te Jistrum Besluit Vasthouden aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de medewerking van de plannen zoals verwoord in de brief van 28 mei 2015 Pleatsing fan keunstwurk de harpspiler by Stania State Oentsjerk Besluit Akkoart mei de oankeap en pleatsing fan it keunstwurk Grûnruiling en ferhier haventsje Smidspaed Earnewâld Besluit Akkoart mei grûnruiling foar it ferpleatsen fan in besteande carport en akkoart mei it ferhierenvan in haventsje oan it Smidspaed Toepassen hardheidsclausule om af te wijken van de welstandsnota voor de nieuwbouw van een woning op It Waarlamke te Hurdegaryp Besluit De voorgestelde woning voldoet aan de redelijke eisen van welstand 2e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Besluit Voor kennisgeving aangenomen en ter kennisname aanbieden aan de raad

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-29-september-2015_29960.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 22 september 2015
  Het college is akkoord met de geformuleerde uitgangspunten Volgende week ter verdere vaststelling in collegevergadering Tweede bestuursrapportage 2015 Besluit Het college is akkoord met enkele tekstuele aanpassingen Volgende week ter definitieve vaststelling in collegevergadering Evaluatie schuldhulpverlening 2013 2015 Besluit Instemming met evaluatie Kansen in Kernen Hurdegaryp Besluit Vaststelling memo Knip KIK Hurdegaryp het Plan van Aanpak KIK Hurdegaryp en de Integrale Visie Stationskwartier Hurdegaryp Afvalcoaches Besluit Het college is akkoord met een pilot waarbij 2 afvalcoaches worden opgeleid om aan de hand van controles op afvalcontainers huishoudens te adviseren over de afvalscheiding Handhavingsarrangement Opiumwet 13b Besluit Besluit en handhavingsarrangement voor kennisgeving aangenomen Concept aanvraag uitbreiding zandwinput Suwâld Besluit Het college is bereid om de wijzigingsprocedure te starten Arrest Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Besluit Kennisname van het arrest waarin het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft geoordeeld dat de gemeente terecht haar eigendom heeft opgeëist Hierbij is het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden bekrachtigd op grond waarvan de gebruiker van de grondstrook dit moest ontruimen Oplaadpunt Tytsjerk Besluit Ien parkearplak by doarpshûs Yn e Mande yn Tytsjerk te reservearjen foar it opladen fan elektryske auto s Gezond in de Stad GIDS Besluit Vaststelling van de GIDS gelden Zorgcoörperatie Tirza Besluit Het project Tirza beschouwen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-22-september-2015_29957.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 15 september 2015
  Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 1 september 2015 Besluit Vastgesteld Eerste verkenningen Programmabegroting 2016 Besluit Akkoord met de geformuleerde uitgangspunten Voortgang realisatie bezuinigingen Besluit De rapportage is besproken De inhoud opnemen in de tweede bestuursrapportage 2015 Startnotitie implementatie Omgevingswet Besluit De startnotitie is besproken Volgende week opnieuw op de agenda Leegstaande winkelruimte in winkelcentrum Gytsjerk Besluit De winkelruimte rechtstreeks in gebruik geven aan de heer Castelein Wijzigingen evenementenbeleid n a v ontwikkelingen Besluit Het college is van mening dat het evenemententerrein aan de Wijde Ee nu al als evenemententerrein kan worden opgenomen Het college vraagt zich verder af waarom bij de locatie Trynwâlden het parkeerterrein bij Stania State niet wordt genoemd Tijdelijke huisvesting Master Frankeskoalle Earnewâld Besluit De Buitenplaats It Wiid huren en de over schrijding meenemen in de 2e bestuursrapportage Planningslijst college Termijnagenda gemeenteraad Besluit Besproken Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 15 september 2015 pdf 81 97 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-15-september-2015_29956.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 8 september 2015
  van opgelegde boetes die zijn opgelegd in verband met onterecht betaalde uitkeringen Herinrichting deel Schalmeiterrein Hurdegaryp Besluit Het college is akkoord met de voorgestelde herinrichting Wijzigingsplan Lytse Geast 87 te Tytsjerk nieuwbouw woning Besluit In principe medewerking verlenen aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan Aanpassing mandaatbesluit Bureau Zelfstandigen Fryslân Besluit Instemming met aangepaste mandaattekst Dienstverleningsovereenkomst Sociale Recherche Fryslân Besluit Instemming met de Dienstverleningsovereenkomst Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 8 september2015

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-8-september-2015_29950.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 1 september 2015
  Vastgesteld Verleggen deel Rietlandsvaart en aanleg deel fietspad ten noordwesten van Hurdegaryp Besluit Wijzigingsplan in procedure brengen Alle waternamen in Fryslân zijn in het fries dus Reidlânsfeart Jaarverslag jaarrekening 2014 Master Franke Skoalle Besluit Goedgekeurd en voorleggen aan de gemeenteraad Jaarverslag jaarrekening 2014 Stichting OPO Furore Besluit Goedgekeurd en voorleggen aan de gemeenteraad Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 1 september2015 pdf 4 59 KB Document download informatie Bestanden met de extensie

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-1-september-2015_29947.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 25 augustus 2015
  publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 18 augustus 2015 Besluit Vastgesteld Evaluaasje GVVP Besluit Fêststeld en foar kundskip oanbiede oan ried Omgevingsvergunning Greate Buorren 16 18 Sumar Besluit De beslissing wordt opgeschort tot uiterlijk 1 oktober 2015 Vaststelling subsidie Stichting Regiomarketing Toerisme RMT 2014 Besluit Vastgesteld Ontwerp bestemmingsplan Skûlenboarch 2015 Besluit Instemming met ontwerp bestemmingsplan en de vaststellingsprocedure starten Verzoek Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid nu Besluit Voor kennisgeving aangemomen Pilot Zorgbelang Fryslân over second opinion voor burgers na gesprek met jeugdteams of dorpenteam Besluit deelnemen aan de second opinion pilot 2e Keukentafelgesprek van Zorgbelang Fryslân voor een jaar Voortgangsrapportage AWBZ Wmo Besluit Voor kennisgeving aangenomen en ter kennis van de raad brengen Verzoek medewerking vestiging van een keukenzaak met bedrijfswoning Binnendyk 74 te Ryptsjerk Besluit In principe medewerking verlenen aan het verzoek Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 25 augustus 2015 pdf 65 39 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-25-augustus-2015_29941.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 18 augustus 2015
  18 augustus 2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 11 augustus 2015 Besluit Vastgesteld Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-18-augustus-2015_29347.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 11 augustus 2015
  2015 Besluit De raad informeren over de voortgang en de wijze van samenwerking nu en in de toekomst in de Stadsregio Leeuwarden Nieuwbouw apotheek Meester W M Oppedijk van Veenweg 38a Burgum Besluit Medewerking verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning t b v de bouw van een gezondheidscentrum Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Besproken Documenten Samenvatting bij besluitenlijst 11 augustus 2015 pdf 4 22 KB Document download informatie Bestanden met

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-11-augustus-2015_29345.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •