archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 4 augustus 2015
  Lijst met besluiten in de periode 6 31 juni 2015 Besluit Vastgesteld Aanleg ontsluitingsweg industrieterrein Skûlenboarch Besluit Instemming met aankoop en verkoop van diverse percelen grond t b v de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg Stadsregio 2015 Besluit Aangehouden Warmtevoorzieningen Greate Buorren 16 18 Sumar Besluit Op basis van de uitkomsten van de aanbesteding levering duurzame warmte uit lokale houtstromen kan niet overgegaan worden tot gunning Beheerplan Natura 2000 Alde Feanen Besluit Instemming met en medewerking verlenen aan de uitvoering van het Beheerplan Verkoop Waling Dijkstrastrjitte 56 Gytsjerk Energiek Loket Besluit Akkoord met uitgebracht bod voor de verkoop van woning Waling Dijkstrastrjitte 56 te Gytsjerk Ferkearsbeslút Burgum sintrum en oanrinstrjitten Beslút Ferkearsbeslút nimme dêr t ferskate ferkearsregels yn en om it sintrum fan Burgum mei oanpast wurde Jaarstukken 2014 van Recreatieschap De Marrekrite Besluit Voor kennisgeving aangenomen en stukken ter kennisname voorleggen aan de raad Uitvoering financieel administratieve taken Jeugdzorg door MOzaak in 2015 Besluit De overeenkomst met Stichting MOzaak voor de uitvoering van de financieel administratieve teken ter uitvoering van de financieel administratieve taken ter uitvoering van de regionale inkoop Jeugdzorg 2015 ondertekenen Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 4 augustus 2015 pdf 66 87 KB Document download informatie Bestanden met

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-4-augustus-2015_29344.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 30 juni 2015
  opnieuw vaststellen Uitrittenbeleid Besluit Het college is akkoord met het voorstel om de notitie uitritten opnieuw te laten vaststellen Omgevingsvergunning Greate Buorren 16 18 Sumar Besluit In overeenstemming met de aanvrager wordt een beslissing m b t de omgevingsvergunning opgeschort tot uiterlijk 1 september 2015 Taaluterings Merk Beslút It kolleezje giet akkoart mei de opset foar de taaluterings Herbeoordeling boetes Besluit Het college is niet akkoord met het voorgelegde voorstel en verwacht een nieuw voorstel Hernieuwd verzoek om planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een bedrijfswoning op het perceel Gravinneloane 1 te Garyp Besluit In principe mits wordt voldaan aan de omgevingsaspecten planologische medewerking verlenen aan de realisatie van een bedrijfswoning in de voorgevelrooilijn op het betreffende perceel Ferkeap bouterrein oan de Fiskrinner Beslút De eigeners fan fiskkream de Fiskrinner in oanbieding dwaan om in bouterrein oan de Wiidswei te keapjen Sanering resterende A lijst woningen geluid in Tytsjerksteradiel Besluit De onderstaande woningen komen niet meer in aanmerking voor aanvullende gevelisolatie Deze woningen verwijderen van de A lijst Oude Commissieweg 16 Noardburgum Oude Commissieweg 28 Noardburgum Rengersweg 69 Oentsjerk Iepen Monumintendei 2015 Besluit In part fan it âlde gemeentehûs iepen te stellen op 12 septimber 2015 iepen monumintendei Verrekening neveninkomsten 2014 Besluit Vaststellen dat er voor 2014 voor burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel geen sprake is van neveninkomsten die verrekend moeten worden Achterstand bewerking archieven Besluit Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpak en prioritering m b t de achterstand in de overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbestanden naar de openbare archiefbewaarplaats zoals beschreven in het Plan van Aanpak Toezichtinformatie 2015 Besluit Het college stemt in met de informatie waarna de informatie online gezet kan worden en beschikbaar komt voor de toezichthouder Invoering Wet raadgevend referendum Besluit Het college neemt kennis van de inwerkingtreding Toepassen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-30-juni-2015_28688.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 23 juni 2015
  ontmoetingsruimte c a Gytsjerk Besluit Instemming met aanvraag Harmonisatie arbeidsvoorwaardenregelingen Besluit Het college is akkoord met de diverse adviezen Baggerútfieringsprogramma 2015 Besluit Fêststeld Aanvraag ISV3 subsidie Aankoop en sloop winkelcentrum te Gytsjerk Besluit Instemming met aanvraag Vaststelling subsidie 2014 Streekmuziekschool en cultuurcentrum De Wâldsang Besluit Vastgesteld Jaarverslag Commissie voor de bezwaarschriften Besluit Voor kennisgeving aangenomen en ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 23 juni 2015 pdf

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-23-juni-2015_28514.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 16 juni 2015
  zaken is besproken en toegelicht Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Fryslân werkt Besluit Het Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Fryslân werkt vaststellen Vaststelling wijzigingsplan i c bestemmingsplan Buitengebied 2013 Skepesloane 2a te Garyp nieuw bouwperceel Westerein 32 te Garyp wijziging bouwperceel Besluit Ongewijzigd vastgesteld Verzoek functieverruiming sportkantine Eastermar Besluit Medewerking verlenen aan het verzoek via een afwijking van het bestemmingsplan zogenaamde kruimelregeling Subsidievaststelling 2014 Maatschappelijk Werk Fryslân Besluit Vastgesteld Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 16 juni 2015

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-16-juni-2015_28513.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 9 juni 2015
  op te leggen Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Besproken Reglement gegevensverstrekking uit Basisregistratie Personen gemeente Tytsjerksteradiel Besluit Vastgesteld Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015 Besluit Vastgesteld Voordracht nieuw lid Adviesraad Wmo Besluit Voorgesteld lid benoemen Gunning overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Besluit Overeenkomst aangaan Afwijken handhaving peuterspeelzaal de Springplank Earnewâld Besluit Het college stemt in met afwijken handhaving in verband met de op handen zijnde verbouw Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 9 juni

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-9-juni-2015_28315.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 1 juni 2015
  Schippers en secretaris bezoeken de ALV Aanschaf AED voor het dorp Feanwâldsterwal Besluit Het college is akkoord maar wel met toepassing in de geest van de oude regeling Tevens afstemmen met gemeente Dantumadiel Participatieverordening 2015 gemeente Tytsjerksteradiel Besluit De gemeenteraad voorstellen om de participatieverordening 2015 gemeente Tytsjerksteradiel per 1 juli 2015 vast te stellen 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Besluit Voor kennisgeving aangenomen Vaststellen subsidie peuterspeelzalen 2014 Kinderwoud Besluit Vastgesteld

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-1-juni-2015_28280.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 26 mei 2015
  Bezwaarschriften Besluit Akkoord met de benoeming van voorzitter en leden van de verschillende kamers van de bezwaarschriftencommissie Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Besproken Dienstverleningsovereenkomst FUMO 2015 Besluit De Dienstverleningsovereenkomst namens het college door het AB lid laten ondertekenen Wettersoarch Operationeel Jaarplan 2015 Beslút Foar kundskip oannommen Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 Besluit Instemming met het uitvoeringsplan duurzaamheid 2015 Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 26 mei 2015 pdf 62 99 KB Document download informatie

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-26-mei-2015_28276.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 19 mei 2015
  verlenen aan het verzoek met de aanbeveling dat met in het dorp met elkaar in gesprek blijft zoveel mogelijk elkaars voorzieningen gebruikt en elkaar niet beconcurreert Toekennen namen kunstwerken in de Centrale As Besluit Aangehouden Uitvoeringsaspecten commissie Bezwaarschriften Besluit Aangehouden Vaststelling Perspectiefnota 2016 2019 Besluit Overeenkomstig voorstel besloten Begroting Zorg voor Jeugd Friesland 2015 Besluit Het college is akkoord met de begroting Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 19 mei 2015 pdf

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-19-mei-2015_28264.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •