archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 12 mei 2015
  op het accountantsverslag aanbieden aan de raad van 21 mei 2015 Gedoogbeschikking voor permanente bewoning op recreatiepark Besluit Na laten gaan of de termijn van vijf jaar aan de orde is gekomen Hernieuwd verzoek realisatie repetitieruimte Joost Wiersma Jistrum Besluit Aangehouden Riolering en Kansen in Kernen Garyp Besluit Ynstimming mei rioelwurk yn kombinaasje mei it wurk yn it ramt fan KIK Documenten Samenvatting bij besluitenlijst 12 mei 2015 pdf 61

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-12-mei-2015_28261.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 4 mei 2015
  om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 28 april 2015 Besluit Vastgesteld Jaarrekening 2014 Besluit Het college is akkoord Aanbieden aan de gemeenteraad 1e Bestuursrapportage 2015 Besluit Vastgesteld Notitie grondbeleid Besluit Het college is akkoord Stand van zaken evenementenbeleid Besluit De toegezegde evaluatie van het evenementenbeleid kan niet worden nagekomen Dit melden in de raadsvergadering van 21 mei 2015 Gedoogbeschikking voor permanente bewoning op recreatiepark Besluit Aangehouden Wijziging gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Besluit De raad verzoeken om in te stemmen Hernieuwd verzoek realisatie repetitieruimte Joost Wiersma Jistrum Besluit Aangehouden Contourennotitie Participatiewet Besluit De raad verzoeken in te stemmen Memo spoortunnel Hurdegaryp Besluit Standpunt ingenomen m b t planonderdelen onderdoorgang Rijksstraatweg Reidlânsfeart en Slachtedyk Notitie inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Skûlenboarch 2014 Besluit Het college stemt in met de notitie Documenten Samenvatting bij besluitenlijst 4 mei 2014 pdf 105 75 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-4-mei-2015_28259.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 28 april 2015
  bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD Eerste behandeling Jaarrekening 2014 Besluit Besproken 1e Bestuursrapportage 2015 Besluit Besproken Notitie grondbeleid Besluit Aangehouden Zienswijzen Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio Fryslân Besluit Het college is akkoord met een aanvullend advies dat in het kader van de meerjarenraming de Veiligheidsregio op zoek moet gaan naar andere alternatieven dan voorgesteld Vaststelling bestemmingsplan Noardburgum e o 2015 en vaststelling aanvulling welstandsnota Besluit Instemming met raadsvoorstel Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Besproken Overname N913 Sumar Garyp SPOED i v m aanbesteding Besluit Instemmen met overname N913 Sumar Garyp Gemeenschappelijke dorpsschool in Sumar Besluit Het college is akkoord en meldt dit 21 mei aan de gemeenteraad Verordening individuele studietoeslag Besluit Instemming met verordening Fêststellen subsydzjes Besluit It kolleezje beslút de subsydzjes foar de muzykferienings foar 2014 fêst te stellen Aanleg dorpsommetje Garyp Besluit Instemming met grondaankoop en aanleg van het dorpsommetje Ielke Boonstraloane Koutenburg te Garyp Herstel Baaiersreed Besluit hogere waarden Zevenhuisterweg 2 4 Noardburgum Besluit Akkoord om hogere waarden vast te stellen voor de locatie Zevenhuisterweg 2 4 te Noardburgum Raadsvoorstel bestemmingsplan Tergracht 7 Wyns Besluit Instemming met het concept raadsvoorstel voorleggen aan de raad op 21 mei 2015 Verkoop snippergroen Besluit De verkoop van al in

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-28-april-2015_28252.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 6 januari 2015
  sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 16 december 2014 Besluit Vastgesteld Tytsjerksteradiel en de Culturele Hoofdstad Besluit Instemming met het plan van aanpak Wijziging commissie bezwaarschriften door samenwerking 8KTD Besluit Aangehouden Vervallen Warmtevoorziening Wetterstins Besluit Aanbesteding uitvoeren voor levering duurzame warmte uit lokale houtstromen Stand van zaken uitbreiding COA en omgevingsontwikkeling memo Besluit Het college gaat akkoord met de in de memo aangegeven lijn Edukaasje Beslút It kolleezje nimt de ynformaaje oer de útfiering van de folwoeksenenedukaasje yn 2015 yn ús regio foar kundskip oan Offerte MO zaak financieel administratieve beheer jeugdzorg 2015 Besluit Een overeenkomst met MO zaak aangaan Bestuurssamenstelling Stichting Rauwerda Westra Fonds Besluit Akkoord met de benoeming en herbenoeming van bestuursleden Voortgang project Energie k loket Besluit Het college stemt in met de voortgangstrategie Fuotpaad Wyns Besluit In fuotpaad yn Wyns oanlizze yn kombinaasje mei it útfieren van grut ûnderhâld yn 2015 Documenten Samenvatting bij besluitenlijst 6 januari 2015 pdf 95 21 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-6-januari-2015_24976.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 16 december 2014
  programma burgerinitiatief participatie Besluit Het college stemt in met het voorstel ter voorbereiding op een contourennotitie en zo te komen tot de ontwikkeling van een programma burgerinitiatief participatie Interim rapportage Ernst Young najaar 2014 Besluit Het college neemt kennis van de rapportage Wet markt en overheid en De Pleats Besluit Voor kennisgeving aannemen en de ontwikkelingen m b t de consequenties voor de positie het contract van De Pleats blijven volgen Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Achtkarspelen Tytjserksteradiel THAT 2015 Besluit Het college heeft kennisgenomen van de memo Warmtevoorziening Wetterstins Besluit Aangehouden Opdrachten Dorpenteams Besluit Instemming met het verstrekken van de opdracht aan KEaRN Mandaat transities Jeugd Wmo en Participatie Besluit Instemming met het verlenen van mandaten volmachten en machtigingen in het kader van de transities Jeugd Wmo en Participatie Herbenoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand Besluit Het college is akkoord met de benoeming Vaststelling wijzigingsplan Robyntsjewei 7 Eastermar Besluit Het college is akkoord met de vaststelling 3e kwartaalrapportage 2014 Caparis NV Besluit Voor kennisgeving aangenomen en aanbieden aan de raad Begroting 2015 Caparis NV Besluit Voor kennisgeving aangenomen en aanbieden aan de raad Documenten Samenvattingen bij besluiten 16 december 2014 pdf 97 36 KB Document download informatie Bestanden met

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-16-december-2014_24974.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 9 december 2014
  2015 Keuze gemeentelijke collectiviteit bij De Friesland Zorgverzekeraar Besluit Kiezen voor het pakket AV Frieso III Toelichting subsidieaanvraag sociaal consortium Besluit Het college vindt het aantal direct productieve uren te laag en doet dringend beroep om deze te verhogen Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Besproken Ledenraadpleging Informatievoorziening Sociaal Domein 2015 Besluit Instemming met het voorstel van de VNG m b t de realisatie van de Informatievoorziening Sociaal Domein 2015 en de bekostiging daarvan Afkoop regresrecht Wmo Besluit Het plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een convenant met vezekeraars te sluiten over de afkoop van het regresrecht voor kennisgeving aangenomen Transitie overeenkomsten AWBZ Wmo Besluit Het college stemt in met het sluiten van de transitieovereenkomsten Jaarplan Sociale Recherche Fryslân 2015 Besluit Voor kennisgeving aangenomen Toekenning subsidie peuterspeelzalen 2015 Besluit Het college is akkoord Overeenkomst opvang zwerfdieren Besluit Instemming met de overeenkomst Definitieve vaststelling Besluit en Beleid Wmo 2015 Besluit Het college is akkoord met de wijzigingen en stelt deze vast Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Besluit Instemming met de beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân Contractering bovenprovinciale jeugdzorg 2015 Besluit Het college neemt kennis van het proces en de resultaten van de contractering Documenten

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-9-december-2014_24971.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 2 december 2014
  besluitenlijst van hun vergadering van 2 december 2014 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 25 november 2014 Besluit Vastgesteld Financiële Strategie Kansen in Kernen Besluit Instemming met de Financiële Strategie Kansen in Kernen Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Besluit Vastgesteld Preventie en Handhavingsplan Drank en Horecawet 2014 2018 Besluit Ter vaststelling aanbieden aan gemeenteraad Subsidieaanvraag Sociaal Consortium Friesland 2015 Besluit Akkoord met de offerte en het plan van aanpak van het Sociaal Consortium Friesland i o voor de inrichting van twee Jeugdteams in de gemeente Invoering werkkostenregeling per 1 1 2015 Besluit Het college neemt een voorgenomen besluit Subsidieaanvraag Bureau Jeugdzorg Friesland 2015 Besluit Toekennen subsidie aan Bureau Jeugdzorg Friesland Documenten Samenvattingen bij besluiten 2 december 2014 pdf 84 59 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-2-december-2014_24967.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 25 november 2014
  en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 18 november 2014 Besluit Vastgesteld Presentatie gang van zaken huishoudelijk hulp Besluit Het college neemt kennis van de informatie Medegebruik van gemeentelijke daken voor pv installatie Besluit Het college is akkoord Burgum Parkplan reactieve aanwijzing pingoruïne Besluit Het college neemt kennis van de onderzoeksresultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek a Ambtelijk toelichting op de contractering van de jeugdzorg 2015 Besluit Een overeenkomst met MOzaak aan te gaan voor de uitvoering van de financieel administratieve taken ter uitvoering van de regionale inkoop Jeugdzorg 2015 voor de duur van één jaar Ontwerp bestemmingsplan Noardburgum e o 2015 ontwerp aanvulling welstandsnota en hogere geluidswaarde Besluit Het ontwerp bestemmingsplan de ontwerp aanvulling welstandsnota en de hogere geluidswaarde in procedure brengen Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen t b v omgevingsvergunning uitbreiding fase 2 waterpark Zwartkruis Besluit Voor kennisgeving aangenomen Verordeningen Participatiewet Besluit Instemming met de diverse verordeningen Uitbreidingsplannen Kruiskerk en begraafplaats Burgum Besluit Verlenen planologische medewerking Vaststelling wijzigingsplan E M Beimastraat 69 te Eastermar Besluit Vastgesteld Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 25 november 2014 pdf 96 51 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-25-november-2014_24964.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •