archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Bezwaar maken
  de behandeling van de bezwaarschriften adviseren door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die bestaat uit een Algemene en een Sociale Kamer Alle leden en plaatsvervangende leden 6 van de commissie hebben verder geen banden met de gemeentelijke organisatie zodat een onafhankelijke advisering gewaarborgd is Wanneer zijn de hoorzittingen De hoorzittingen vinden eens per maand op dinsdag plaats vanaf 16 00 uur De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis te Burgum De hoorzittingen van de Sociale Kamer zijn besloten De hoorzittingen van de Algemene Kamer zijn in principe openbaar Bezwaarmaker en belanghebbenden krijgen een uitnodiging andere belangstellenden zijn ook welkom De agenda wordt de woensdag voorafgaande aan de week waarin de hoorzitting plaatsvindt gepubliceerd in weekblad Actief en op deze website Wanneer neemt het college een beslissing over mijn bezwaar Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit aan het college Burgemeester en wethouders moeten binnen 12 weken een beslissing nemen Die termijn gaat in op de datum waarop de bezwaartermijn bijna altijd zes weken is geëindigd Lukt het niet binnen de termijn te beslissen dan is er eenmalig een verdaging met 6 weken mogelijk Alle partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld Wat te doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het college van B en W Als u het niet eens bent met het besluit op het bezwaar kunt u beroep instellen Dat doet u schriftelijk U stuurt het beroepschrift binnen zes weken na datum van deze brief naar Rechtbank Noord Nederland afdeling Bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen bezoekadres Guyotplein 1 9712 NX Groningen tenzij in de concrete zaak anders vermeld U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening DigiD Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden Voorlopige

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/bezwaar-maken_259.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag
  formulier is bedoeld om uw vragen te beantwoorden en via een informele weg uw bezwaar te behandelen Waar nodig passen wij de waarde aan Komen we er niet uit Dan kunt u alsnog een formeel bezwaarschrift indienen Bezwaarschrift indienen Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ waarde U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ beschikking aanslag digitaal bezwaar maken Hiervoor heeft u DigiD nodig Een bezwaar tegen de waarde is automatisch ook een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting Contactformulier U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten Er zijn verschillende manieren om een bezwaarschrift in te dienen U kunt digitaal een bezwaarschrift indienen Hiervoor heeft u DigiD nodig U kunt ook een formulier uitprinten en per post naar de gemeente versturen Of u schrijft zelf een brief In dit bezwaarschrift moet het volgende staan uw naam en adresgegevens de datum waarop de brief is geschreven de motivering waarom u bezwaar maakt en waarop u dit baseert uw handtekening Iemand anders dient bezwaar voor mij in Het kan zijn dat er iemand anders namens u bezwaar maakt Dat mag Dan moet er bij het bezwaarschrift een door u ondertekende

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/bezwaar-woz-beschikkingaanslag_777.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Dwangsom en beroep bij te laat beslissen
  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar Dan kunt u de gemeente nadat de beslistermijn is verstreken in gebreke stellen Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen Doet de gemeente dit niet Dan moet de gemeente u een bedrag betalen een dwangsom Ook kunt u beroep indienen bij de rechter U vindt hier informatie over Wat u moet weten

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/dwangsom-en-beroep-bij-te-laat-beslissen_621.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Wob-verzoek indienen
  krijgen in gemeentelijke stukken en dossiers U kunt informatie opvragen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 3 9250 AA Burgum Op grond van een besluit van burgemeester en wethouders is het niet mogelijk om verzoeken om informatie op grond van de Wob langs elektronische weg in te dienen Onder elektronische weg wordt verstaan email website contactformulier en fax Wob verzoeken kunnen uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten De WOB regelt het inzien van bepaalde documenten van de overheid De wet garandeert de mogelijkheid voor burgers om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan bijvoorbeeld een ministerie provincie of gemeente op te vragen Regelmatig gebruiken journalisten deze wet om informatie op te vragen Persoonlijke beleidsopvattingen privacygevoelige informatie zoals strafbladen en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de wet WOB in te zien Op persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van natuurlijke personen geldt de Wet bescherming persoonsgegevens Alle informatie over de Wob vindt u op www rijksoverheid nl Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/wob-verzoek-indienen_607.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Gemeentelijke erepenning / Ereburgerschap
  de gemeente die door hun grote en algemeen erkende verdiensten zich die toekenning waardig hebben gemaakt Personen die voor toekenning van de onderscheidingen in aanmerking komen moeten kunnen bogen op een jarenlange brede inzet op maatschappelijk terrein in de gemeente Tytsjerksteradiel in eerste instantie maar ook met uitstraling naar het bredere gebied van Fryslân en daarbuiten Het ereteken Het ereteken bestaat uit een zilveren penning op de voorzijde is het wapen van de gemeente Tytsjerksteradiel gegraveerd Op de achterzijde worden de naam van degene die de penning ontvangt en de datum van uitreiking aangebracht Toekennen erepenning ereburgerschap De gemeenteraad beslist over het toekennen van de gemeentelijke erepenning het ereburgerschap aan inwoners van Tytsjerksteradiel De gemeentelijke erepenning het ereburgerschap kan alleen worden toegekend als de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders met algemene stemmen daartoe beslist Indienen aanvraag De aanvraag kan ingediend worden in de vorm van een brief vertrouwelijk en persoonlijk gericht aan de burgemeester van Tytsjerksteradiel Postbus 3 9250 AA Burgum In de brief moet een uitgebreide omschrijving staan van alle verdiensten van de voorgedragen persoon gedurende een lange reeks van jaren en de betekenis daarvan voor de samenleving De voorbereidingen vinden plaats in het

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/gemeentelijke-erepenning-ereburgerschap_1090.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Werken bij de gemeente / Stage
  HRM via het contactformulier Vermeld graag duidelijk wat je wilt welke opleiding je volgt van wanneer tot wanneer je stage wilt kunt lopen en hoeveel uur per week wat je motivatie is stuur ook een korte CV mee Jaarlijks hebben we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij Stage De gemeente als we rkgever Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/stage_45126/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Werken bij de gemeente / De gemeente als we​rkgever
  kunnen we de gestelde doelen bereiken Een organisatie volop in ontwikkeling bedrijfsmatig en resultaatgericht een werkgever die werkt aan nóg beter De ontwikkeling en professionalisering zijn omschreven in het HR Human Resource Masterplan De medewerker van Tytsjerksteradiel Om onze organisatiedoelstellingen te halen verwachten wij van alle medewerkers specifieke bekwaamheden klantgericht resultaatgericht kostenbewust proactief en transparant De medewerker is betrokken en loyaal staat open voor vernieuwing en ontwikkeling maar denkt ook actief mee De werkgever faciliteert de medewerker hierbij optimaal door haar HR beleid personeelsbeleid en een verleidelijk arbeidsvoorwaardenpakket Het beste in de medewerker naar boven brengen De gemeente Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien Tytsjerksteradiel investeert in talent in vaardigheden of competenties waar de medewerker echt goed in is Daarmee willen we het beste in de medewerker naar boven halen Dat kan door een opleiding maar dat kan ook door tijdelijk een opdracht te doen bij een andere gemeente Door intergemeentelijke uitwisseling vult de medewerker zijn rugzak met ervaring wordt ingezet op taken waar zijn passie ligt Dat is goed voor de medewerker én voor de organisatie Verleidelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden Tytsjerksteradiel beschikt over een verleidelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden Denk daarbij o a aan een

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/de-gemeente-als-werkgever_45128/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Afdelingen en organisatie / Ruimte
  belangen formuleert de afdeling het beleid voor de inrichting en bebouwing van de dorpen en het buitengebied Vervolgens begeleidt de afdeling de formele ruimtelijke ordeningsprocessen Ten slotte bereidt de afdeling de ruimtelijke planvorming en concrete planuitvoering voor Heel concreet richt de afdeling zich op Volkshuisvesting Economische Zaken Recreatie en toerisme Verkeer en vervoer Grondbeleid en exploitatie Landinrichting Beleid op het gebied van Natuur Groen en Landschap Bestemmingsplannen Aanlegvergunningen Stedenbouw Milieubeleid

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/afdelingen-en-organisatie_45039/item/ruimte_26159.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •