archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Nieuws en bekendmakingen / Activiteitenkalender / 25 december 2015: DJ in café, Noardburgum
  december 2015 DJ in café Noardburgum Op vrijdag 25 december is er livemuziek van DJ Eppie in Café Snackbar Noardburgum Zevenhuisterweg 15 in Noardburgum De muziek begint om 22 00 uur en eindigt om 02 00 uur Infopagina Actief Vergunningen en bekendmakingen Werkzaamheden Nieuws Activiteitenkalender Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/activiteitenkalender_44067/item/25-december-2015-dj-in-cafe-noardburgum_30343.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 7 april 2015
  2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijsten vergadering burgemeester en wethouders 31 maart 2015 Besluit Vastgesteld Verzoek woningbouw tussen de percelen Breedijk 18 en 20 te Ryptsjerk Besluit Geen medewerking verlenen aan het verzoek vanwege strijd met het bestemmingsplan en het gemeentelijk beleid Jaarverslag 2014 Toezicht en Handhaving 8KTD Besluit Vastgesteld Algemene Ledenvergadering Vereniging van Friese Gemeenten d d 7 april 2015 Besluit Stukken voor kennisgeving aangenomen en de daarbij gemaakte opmerkingen meegeven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in de ledenvergadering Wijzigingsplan Grote Hornstweg 16 te Eastermar Besluit De ingediende zienswijzen niet overnemen en het wijzigingsplan ongewijzigd vaststellen Vaststellen wijzigingsplan Tergracht 2 te Wyns Besluit Ongewijzigd vastgesteld Conceptbegroting 2016 en conceptmeerjarenbegroting 2017 2019 van Recreatieschap De Marrekrite Besluit Voor kennisgeving aangenomen en de stukken ter kennisname voorleggen aan de raad Documenten Samenvattingen bij besluiten 7 april 2015 pdf 122 26 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-7-april-2015_27962.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 14 april 2015
  Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 7 april 2015 Besluit Vastgesteld Concept begroting Werkmaatschappij 8KTD 2016 2019 Besluit De concept begroting is besproken Er is een aantal acties afgesproken om op te pakken Wmo beleidsregels Beschermd Wonen Besluit Vastgesteld Memo Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Besluit Het college is akkoord met de memo aan de raad Memo Psi Fi Festival Besluit Het college is akkoord met de

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-14-april-2015_27965.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 21 april 2015
  onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 7 april 2015 Besluit Vastgesteld Een gemeenschappelijke dorpsschool in Sumar Besluit Aangehouden Principeverzoek tweede zelfstandige woning op perceel te Jistrum Besluit Afwijzen om tweede woning te realisren Huisartsenpraktijk Yn Sicht Hurdegaryp Besluit Instemming met een grondaanbieding en het wijzigingsplan gecoördineerd met een omgevingsvergunning in procedure te brengen Jaarverslag 2014 Markant Friesland Besluit Voor kennisneming aangenomen Notitie inspraak en overleg bestemmingsplan Noardburgum recreatieplas Zwartkruis Besluit Instemming met notitie Fêststellen subsydzje 2014 Stichting Bibliotheken Midden Fryslân Beslút Fêststeld Concept jaarverslag jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Besluit Voor kennisgeving aangenomen Begrotingswijziging 2015 Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Besluit Voor kennisgeving aangenomen Concept begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Besluit Voor kennisgeving aangenomen Gemeentelijke jaarverantwoording 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Besluit Goedgekeurd Regionaal jaarverslag RMC en leerplicht 2013 2014 en Actieplan 2015 van regio De Friese Wouden Besluit Vastgesteld Aanwijzingsbesluit Experts Veiligheidsregio Friesland Besluit Het college is akkoord Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 21 april 2015 pdf 122 91 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-21-april-2015_27967.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 24 maart 2015
  vergadering burgemeester en wethouders 17 maart 2015 Besluit Vastgesteld Contourennotitie Participatiewet Besluit Het college is akkoord met de contourennotitie Hernieuwd verzoek realisatie repetitieruimte Joost Wiersma Jistrum Besluit Aangehouden Alternatieven beheer gras binnen de bebouwde kommen Besluit Het college is akkoord met de memo en wil bij de dorpen na laten gaan of er draagvlak is voor de in de memo genoemde vormen van maaien i c door middel van schaapskudden Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Is besproken Overdracht percelen grond t b v aanleg ontsluitingsweg Skûlenboarch Besluit Het college stemt in met de aankoop en verkoop van diverse percelen grond ten behoeve van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg Intentieovereenkomst uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers waterwinningen Besluit De intentieovereenkomst namens de gemeente Tytsjerksteradiel ondertekenen op 25 juni 2015 door wethouder Rijpstra Harmonisatie peuteropvang Besluit Memo over de landelijke ontwikkelingen informerend aan de raad voorleggen Verhuizing gebruikers Master de Vrieswei 22 Sumar Besluit Het college stemt in met de verhuizing van de peuterspeelzaal de Boartersplak naar de toekomstige fusieschool in Sumar en de aula van Vereniging de Laatste Eer Sumar naar t Trefpunt de voormalige Kosterswoning Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 24 maart 2015 pdf 121 54 KB Document download informatie Bestanden met de extensie

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-24-maart-2015_27440.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 31 maart 2015
  op 08 10 2015 Burgemeester en wethouders maken hierbij de besluitenlijst van hun vergadering van 31 maart 2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijsten vergadering burgemeester en wethouders 24 maart 2015 Besluit Vastgesteld Vervangende nieuwbouw renovatie Master Frankeskoalle Earnewâld Besluit Instemming met de voorliggende kostenramingen voor de vervangende nieuwbouw renovatie van de Master Frankeskoalle te Earnewâld Aanvalsplan gehoud voor en naschoolse voorzieningen Noardburgum Besluit Het college stemt in met tijdelijke inkomstenderving huurinkomsten kinderdagopvang en buitenschoolse opvang MFC de Balstien voor maximaal 2 jaar en met het aanvalsplan behoud voorschoolse kindvoorzieningen in Noardburgum Hernieuwd verzoek realisatie repetitieruimte Joost Wiersma Jistrum Besluit Is besproken Het college zal na 28 april tot besluitvorming overgaan Beleidsregels verlagingen Besluit Vastgesteld Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 31 maart 2015 pdf 112 94 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-31-maart-2015_27442.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 17 maart 2015
  op 02 10 2015 Burgemeester en wethouders maken hierbij de besluitenlijst van hun vergadering van 17 maart 2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijsten vergadering burgemeester en wethouders 10 februari 2015 Besluit Vastgesteld Tussenrapportage Fase Beeldvorming Herstructurering Sociale Werkvoorziening Besluit Het college stemt in met de in het stuk aangegeven lijn In overleg met de portefeuillehouder nagaan hoe de raden in de verschillende gemeenten hierbij worden betrokken Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt Besluit Instemming met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt Advys lokale publike media ynstelling Beslút It kolleezje giet akkoart mei it konsept riedsútstel oangeande it advys oer de oanwizing fan Stichting Lokale Omrop Tytsjerksteradiel as lokale publike media ynstelling Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 17 maart 2015 pdf 118 67 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-17-maart-2015_27380.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 10 maart 2015
  besluitenlijst volgende week definitief vaststellen Co creatiefunctie van de gemeente contourennotitie Besluit Het college is akkoord met een aantal inhoudelijke en redactionele opmerkingen Memo raad spreiding kindvoorzieningen Besluit Het college is akkoord met de memo aan de gemeenteraad met enkele toevoegingen Treasurystatuut Besluit Vastgesteld Uitleg piket openbare orde Besluit Het college neemt kennis van de uitleg Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Is besproken Evaluaasje belied troulokaasjes konsept riedsútstel Beslút It kolleezje stemt yn mei de evaluaasje Vaststellen verordening commissie bezwaarschriften en klachten 8KTD 2015 Besluit Vastgesteld Grûnruiling foar oanlis fardûker Eilânsgrien Earnewâld Beslút It kolleezje is akkoart mei de grûnruiling Verzoek functieverbreding kerkgebouwen aan de Torenlaan 12 14 te Eastermar Besluit In principe medewerking verlenen aan een functieverbreding van de kerkgebouwen via een ontheffing Besluit omgevingsrecht Bor van het bestemmingsplan Boargerinisjatyf Suwâld Beslút It kolleezje giet akkoart mei it ferkearsfeiliger meitsjen op de Symen Halbesmawei 4e kwartaalrapportage 2014 Caparis NV Besluit Voor kennisgeving aangenomen Voordracht nieuw leden Adviesraad Wmo Besluit Voorgestelde leden benoemen als lid van de Adviesraad Wmo per maart 2015 Wmo huishoudelijke hulp toelage HHT regeling Besluit De huishoudelijke hulp toelage regeling ook openstellen voor nieuwe cliënten Notitie i o bestemmingsplan It Aventoer Wynserdyk 20 te Oentsjerk verplaatsen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-10-maart-2015_27328.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive