archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 17 februari 2015
  publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijsten vergadering burgemeester en wethouders 10 februari 2015Besluit Vastgesteld Nota Reserves en Voorzieningenbeleid Besluit De gemeenteraden en het algemeen bestuur van de werkmaatschappij 8KTD voorstellen om de nota vast te stellen Definitief Ontwerp KIK Garyp en het Plan van Aanpak KIK Burgum Besluit Vastgesteld en ter kennis brengen aan gemeenteraad Uitbreiding Kiehool Burgum Besluit Een architect opdracht verlenen het project verbouw en uitbreiding van Kiehool te begeleiden De gemeenteraad over het project informeren Onderlinge vervanging portefeuilles leden college Besluit Besproken Memo Tijdelijke huisvesting AZC school Papilio Besluit Per direct units aankopen Organisatie Woonoffensief Besluit Het gemeentehuis 11 april 2015 open stellen voor een woningmarkt Ledenraadpleging Convenant bodem en ondergrond 2016 2020 Besluit Instemming met het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties2016 2020 Overlast fietsen bij station Hurdegaryp Besluit Instemmen met het aanwijzen van gebied rond het station Hurdegaryp als brom fietsenstallingsgebied Documenten Samenvatting bij besluitenlijst 17 februari 2015 pdf 123 03 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-17-februari-2015_27239.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 3 maart 2015
  op 16 09 2015 Burgemeester en wethouders maken hierbij de besluitenlijst van hun vergadering van 3 maart 2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijsten vergadering burgemeester en wethouders 17 februari en 23 februari 2015 Besluit Vastgesteld Ontwikkeling It Súd Hurdegaryp Besluit Een modelwoning realiseren in het zuioostelijke deel van het plangebied It Súd Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking Friese milieustraten Besluit Instemming met de voortzetting van het project Startnotitie Langjarig onderhoud verhardingen Besluit Het college is akkoord met het raadsvoorstel onder voorwaarde dat er nog een toelichting op de startnotitie komt Co creatiefunctie van de gemeente Besluit Aangehouden Aandachtspuntenlijst voor Perspectiefnota 2016 2019 Besluit Voor kennisgeving aangenomen Hoe om te gaan met besloten particuliere feesten Besluit Aangehouden Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 3 maart 2015 pdf 114 4 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-3-maart-2015_27209.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 23 februari 2015
  Besluit Het college is akkoord met een proef om sponsors aan te trekken Vaststelling wijzigingsplan Fûgelweide Besluit Vastgesteld Verzoek inbestemmen bedrijfswoning op het perceel Gravinneloane 1 te Garyp Besluit Geen medewerking verlenen aan het verzoek Toekennen naam viaduct in Centrale As Besluit Naam van het kunstwerk viaduct in de Centrale As kruising Kûkhernewei de naam Kûkherne te geven Jaarplan Werk Inkomen 2015 Besluit Voor kennisgeving aangenomen Documenten Samenvatting bij besluitenlijst

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-23-februari-2015_27206.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 20 januari 2015
  Besluit Vastgesteld Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid LCGW congres op 12 en 13 maart a s Besluit besproken a Presentatie samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de bezuinigingen Besluit Is besproken Planningslijst college Termijnagenda raad Besluit Is besproken Onderzoek haalbaarheid Multifunctioneel gebruik ruimten Earnewâld Besluit Het onderzoek via de ingekomen stukken voorleggen aan de gemeenteraad Samenwerkingsprotocol met Gecertificeerde instellingen Besluit Inhoud vastgesteld Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 20 januari 2015 pdf 110 36

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-20-januari-2015_26770.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 13 januari 2015
  het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 6 januari 2015 Besluit Vastgesteld BTW en BTW compensatiefonds Besluit de memo is besproken Meerjarenbeleidsvisie en plannen en het Financieel Kader 2016 2019 Veiligheidsregio Fryslân Besluit Het college is akkoord na een wijziging in het raadsvoorstel ten aanzien van de zienswijze Wijziging commissie bezwaarschriften door samenwerking 8KTD Besluit Het college stemt in met de wijziging en kiest voor het houden van hoorzittingen in de eigen gemeente van bezwaarmakers Begroting FUMO 2015 Besluit Voor kennisgeving aangenomen Inventarisatie hinderwetvergunningen Besluit De Hinderwetarchieven uit de perioden 1915 1965 en 1966 1986 worden formeel overgebracht naar de gemeentelijke openbare archiefbewaarplaats Wijziging bestemming Grote Hornstweg 16 Eastermar Besluit Medewerking verlenen aan het verzoek tot wijziging Voordracht nieuwe leden Adviesraad Wmo 2015 Besluit Voorgestelde leden benoemen als lid van de Adviesraad Ontheffingenbeleid Besluit Vastgesteld Documenten Samenvattingen bij beslutienlijst 13 januari 2015 pdf 118 12 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-13-januari-2015_26773.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 27 januari 2015
  wethouders 20 januari 2015 Besluit Vastgesteld Presentatie Slagwerk door HRM Besluit Het college neemt kennis van de presentatie Presentatie Werkplan fase 2 Gebiedsontwikkeling De Centrale As Besluit Het college neemt kennis van de presentatie De te verzenden brief aan de provincie Fryslân afstemmen met de portefeuillehouder Uitgangspunten begroting 2016 ca Besluit Het college is akkoord met de uitgangspunten en planningsschema s t b v programmabegroting 2016 de perspectiefnota 2016 2019 voorjaar2015 de jaarrekening 2014 en de bestuursrapportages 2015 Strategische agenda recreatie en toerisme ANNO Besluit De opvatting van het college zal door de portefeuillehouder mee worden genomen in de klankbordgroep ERT Economie Recreatie en Toerisme Netwerk Noord Oost Tydlike ferkearsmaatregel Zomerweg Besluit It kolleezje stemt yn mei de tydlike ferkearsmaatregels foar it wurkjen oan de tunnel Zomerweg en nimt dêrby it needsaaklike ferkearsbeslút Bezuiniging op de recreatieve voorzieningen in Earnewâld ter grootte van 10 000 te realiseren in 2015 en 2016 Besluit Deze bezuiniging te vinden in het verhogen van de tarieven van de pont Hin en Wer van 0 80 naar 1 00 en de knipkaart van 5 naar 7 is ook meer marktconform en daardoor een extra opbrengst bij ca 49 000 overzettingen te realiseren van ca 10 000 Herziening Algemene VerkoopvoorwaardenBesluit De herziene Algemen Verkoopvoorwaarden 2015 vaststellen Brief Moderne Devotie Besluit Het college besluit geen steun te verlenen aan de beweging van de Moderne Devotie ANNO plan van aanpak mobiliteitscentrale Besluit Vaststellen van het eindrapport Doelgroepenvervoer Noordoost Fryslân project A8 Verder wordt voorgesteld akkoord te gaan met het opstellen van een Plan van Aanpak voor het toewerken naar de oprichting van een Mobiliteitscentrale in de ANNO regio Financiële bijdrage Dorpstuin Hurdegaryp Besluit Het college besluit de werkgroep Dorpstuin Hurdergaryp een bijdrage te verstrekken Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 27 januari 2015 pdf 182 22 KB Document download informatie

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-27-januari-2015_26776.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 3 februari 2015
  08 2015 Burgemeester en wethouders maken hierbij de besluitenlijst van hun vergadering van 3 februari 2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 27 januari 2015 Besluit Vastgesteld Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning verbouw aan de heer T Haarsma Lânsbuorren 12 te Sumar Besluit Bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond verklaren Uitvoeringsplan recreatie en toerisme 2015 Besluit Instemming met het uitvoeringsplan recreatie en toerisme 2015 Benoeming leden en plaatsvervangende leden stembureaus in onze gemeente in verband verkiezing leden provinciale staten en Wetterskip op 18 maart 2015 Besluit Het college is akkoord met de benoeming Uitwerkingsnotitie beweegcoaches Besluit Akkoord met de Uitwerkingsnotitie beweegcoach overgaan tot contractueel vastleggen van financiële toezeggingen van strategische partners en invulling geven aan vacatures Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 3 februari 2015 pdf 117 06 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-3-februari-2015_26777.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 10 februari 2015
  sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 3 februari 2015 Besluit Vastgesteld Decentralisaties Sociaal Domein presentatie Besluit Het college heeft kennisgenomen van de presentatie Documenten Samenvatting bij besluitenlijst 10 februari 2015 pdf 6 72 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-10-februari-2015_26779.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •