archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  per jaar De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis Als u vindt dat de gemeente in het kader van de bovengenoemde onderwerpen zich met bepaalde zaken moet bezig houden dan hoort de Wmo adviesraad dat graag van u Zie ook Wet maatschappelijke ondersteuning Contact Gemeente Uitgeest WMO adviesraad Middelweg 28 14 0251 De voorzitter van de WMO adviesraad is telefonisch bereikbaar op nummer

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/adviesraad-voor-senioren-en-gehandicaptenbeleid/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  door een ambtenaar van de burgerlijke stand Deze akte geeft het bewijs van de geboorte van een persoon Een afschrift van de geboorteakte kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent geboren U kunt een afschrift van een geboorteakte nodig hebben voor bijvoorbeeld een huwelijksaangifte of het aanvragen van gezag Bij het aanvragen is het verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel of afschrift aanvraagt omdat het ook kan zijn dat u een uittreksel uit het bevolkingsregister gemeentelijke basisadministratie nodig heeft Huwelijksakte en akte van partnerschapsregistratie Een huwelijksakte of een akte van partnerschapsregistratie is een authentieke akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand Deze akte is het bewijs van een voltrokken huwelijk of partnerschapsregistratie Een afschrift of uittreksel van deze akte kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent getrouwd het partnerschap is voltrokken of waar de registratie heeft plaatsgevonden Overlijdensakte Een overlijdensakte is een authentieke akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand Deze akte geeft het bewijs van het overlijden van een persoon Het is mogelijk dat u een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte nodig heeft bijvoorbeeld in verband met het regelen van bankzaken van de overledene of omdat u opnieuw wilt trouwen Dit uittreksel of afschrift is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden U moet aantonen dat u gerechtvaardigd belang hebt Neemt u voor het aanvragen van het uittreksel altijd uw legitimatiebewijs mee U krijgt het uittreksel direct mee Uittreksel afhalen voor een ander U kunt dit uittreksel ook afhalen voor één van uw gezinsleden Een uittreksel afhalen voor een ander kan uitsluitend met een machtigingsbrief en het legitimatiebewijs van de persoon voor wie het uittreksel bestemd is Neem ook uw eigen legitimatiebewijs mee Aanvragen U kunt een afschrift akte Burgerlijke Stand voor uzelf aanvragen via

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/akte-burgerlijke-stand/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  vrij groot Informatieblad Asbest in het Bouwbesluit 2012 Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen Milieuaspecten en algemene regelgeving Zie ook Afvalstoffenheffing Huisvuil en afval Kappen van bomen Klachten geluidhinder vliegtuigen Omgevingsvergunning Ongediertebestrijding Regenwaterriool Rioolaansluiting Rioolheffingen Rioolverstopping Ventilatie in woningen Volksgezondheid Vreugdevuren Vuurwerk Wijkbeheer algemeen Zwemwater Contact Gemeente Uitgeest Gemeentewerf Molenwerf 27 gemeentebestuur uitgeest nl 0251 36 10 90 Voor meer informatie over dit product neemt u contact op

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/milieu/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  H S Roozendaal De Hoven 83 1965 BG Heemskerk Tel 06 26 050 097 E mail hsroozendaal orange nl Uitvaartverzorging IJmond Laan van Assumburg 95a Heemskerk Internet http www ijmonduitvaart nl telefoon 08 00 03 75 Bijgewerkt 02 03 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/begraven/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de Gemeentewet zijn de volgende artikelen opgenomen over de rol van de Raad bij de begroting Artikel 189 Voor alle taken en activiteiten brengt de Raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt alsmede de financiele middelen die hij naar verwachting kan aanwenden De Raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht Behoudens het bepaalde in artikelen 208 209 kunnen ten laste van de gemeente slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden opgenomen tot de bedragen die daarvoor op de begroting zijn gebracht Artikel 190 Het College biedt jaarlijks tijdig voor de in artikel 191 eerste lid bedoelde vaststelling de Raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting die hij naar verwachting kan aanwenden De ontwerp begroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken liggen zodra zij aan de Raad zijn aangeboden voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven De Raad beraadslaagt over de ontwerp begroting niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving Artikel 191 De Raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient Het College zend de door de raad vastgestelde begroting vergezeld van de in artikel 190 eerste lid bedoelde stukken binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient aan gedeputeerde staten Aan de inhoud en opzet van de begroting worden door de wetgever eisen gesteld Dit is gebeurd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BBV Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting en

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/begroting/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  Gemeente Uitgeest Civiele Techniek Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte onderdeel Civiele Techniek Bijgewerkt 23 03 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/beschoeiing/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  staan dat je een omgevingsvergunning nodig hebt voor afgraven grond verharden grond etc Gebruik In het bestemmingsplan staan gebruiksvoorschriften omtrent gebruik Voor bepaald gebruik of wijziging hiervan is een omgevingsvergunning nodig Hoe komt een bestemmingsplan tot stand Voor het opstellen van een bestemmingsplan is veel onderzoek nodig In beeld moet worden gebracht wat er al gebouwd is waar kan nog bebouwing komen moet er meer groen in een wijk worden opgenomen waar lopen de leidingen wat is een monument en welke natuurwaarden zijn aanwezig Dit zijn slechts enkele onderdelen Daarna wordt een plan opgesteld dat weergeeft hoe er tegen de ontwikkeling van een bepaald gebied wordt aangekeken Hoe kan ik reageren Een bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt kan iedereen zijn zienswijze opvattingen bij de gemeenteraad indienen Deze zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan voor de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt Kan ik in beroep Na vaststelling kan gedurende zes weken beroep worden aangetekend bij de Raad van State Indien u niet wilt dat het bestemmingsplan na vaststelling geheel of gedeeltelijk in werking treedt kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Strijd met het bestemmingsplan Als uw aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan wordt deze geweigerd tenzij de gemeente vindt dat er een goede reden is om toch mee te werken Er kan dan afgeweken worden van het bestemmingsplan Er wordt niet zomaar afgeweken Alle belangen worden afgewogen Door de aanvrager moet hiervoor een ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd zodat diverse onderzoeken moeten worden gedaan zoals die naar de verhouding van het plan met de planologische regelingen van hogerhand en met de milieuwetgeving De aanvraag wordt ter inzage gelegd en er kunnen bezwaren tegen worden ingediend Ook deze bezwaren worden weer afgewogen

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bestemmingsplannen/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  aanslag Als u deze machtiging intrekt geldt de wettelijke betaaltermijn uiterlijk twee maanden na de dagtekening van de aanslag Te late betaling Bij niet tijdige betalingen worden invorderingsmaatregelen genomen waarbij extra kosten in rekening worden gebracht Zie ook Belastingen en leges algemeen Contact Gemeente Uitgeest Belastingen Dudokplein 1 belastingen velsen nl 0255 56 74 00 De uitvoering van de belastingen wordt voor de gemeente Uitgeest gedaan door de gemeente Velsen

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/betaling-en-invordering/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •