archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Organisatie
  ons werkgebied Ons bezit Verhuur Beheer en onderhoud Nieuwkoop Verkoop Duurzaamheid Leefbaarheid Verbonden met belanghouders Huurders Gemeenten Overige belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=262 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Governance
  bestuurder is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie zowel in strategische tactische als operationele zin en legt intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht en extern onder andere aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties De directeur bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de belangen af van de belanghouders van de woningcorporatie De directeur bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet en regelgeving en voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van VechtHorst De directeur bestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing en controlesystemen met de Raad van Toezicht De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur bestuurder zijn omschreven in de statuten van Woonstichting VechtHorst evenals in het directiereglement Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen VechtHorst en de bestuurder wordt vermeden De statuten bevatten een uitwerking van dit uitgangspunt Hierin is tevens de handelswijze in geval van belangenverstrengeling geregeld De sector van woningcorporaties kent een eigen governance code en zowel de Raad van Toezicht als de directeur van VechtHorst onderschrijft de inhoud van deze code Daar waar VechtHorst van deze code afwijkt wordt dit bij het verslag van de RvT vermeld Medezeggenschap In 2014 was er een Ondernemingsraad actief bij VechtHorst bestaande uit drie leden De Ondernemingsraad geeft op een positiefkritische manier uitvoering aan haar taak De Ondernemingsraad behartigt het collectieve belang van de medewerkers naar de organisatie conform de Wet op de Ondernemingsraden Het OR verslag staat opgenomen onder paragraaf 7 5 Integriteit VechtHorst vindt het belangrijk dat medewerkers management directeur

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=263 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Risicomanagement
  van de corporatie Binnen VechtHorst wordt gewerkt met een model van risicomanagement waarin 21 risicovelden benoemd zijn die op basis van impact en kans de kans dat zij zich voordoen geprioriteerd zijn Op basis van de prioritering vindt rapportage in het managementteam plaats Dit model heeft in 2014 in de praktijk naar behoren gefunctioneerd Risicomanagement en monitoring is daarbij een continu proces dat zijn weerslag krijgt in de risicorapportages De rapportages overziend kan gesteld worden dat telkens weer kleine aanpassingen en verfijningen aangebracht zijn als reactie op onduidelijke of kwetsbare situaties Een aantal rapportages maakt melding van een groter gesignaleerd risico en van de activiteiten die ondernomen zijn om dat risico uit te sluiten te verkleinen of explicieter te kunnen monitoren Dit betreft onder andere Integriteit in de functionerings en beoordelingsgesprekken wordt expliciet gevraagd naar integriteitrakende situaties Onderhoud geconstateerd is dat een groot aantal open verbrandingstoestellen een minder veilige situatie kunnen opleveren Uit voorzorg zijn in 2012 alle open toestellen van VechtHorst door gesloten toestellen vervangen Ook zijn er in 2013 asbestinspecties uitgevoerd en is het leidingwerk geïnspecteerd Het signaleren van een stijgend aantal financiële problemen bij huurders met een daarop responderende aanpak van de incasso Aanpassingen in de sfeer van de fiscaliteit Contractbeheer werd vanuit diverse programma s uitgevoerd en is in één programma samengevoegd Er zijn geen bestaande risico s gesignaleerd die een ingreep vragen maar waar nog geen actie op ondernomen is Door middel van de door de accountant uitgebrachte managementletter wordt in de Raad van Toezicht over de administratieve risico s gerapporteerd Interne controle en verslaglegging De overheid WSW en CFV eisen in toenemende mate intensieve en gedetailleerdere controles en verslaglegging op meerdere aspecten van de wet en regelgeving Bijvoorbeeld aan de controle op toewijzing en inkomen maar ook de zich wijzigende controleprotocollen voor de dVi

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=264 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Veiligheid en verzuim
  ploeg BedrijfsHulpVerlening Iedere afdeling heeft tenminste één BHV er Het aantal BHV ers is zodanig dat er over het algemeen tenminste twee BHV ers in het gebouw aanwezig zijn Drie medewerkers hebben een EHBO diploma waarvan twee doorgaans in het gebouw aanwezig zijn In het gebouw van VechtHorst is een AED hartstimulatie aanwezig en vier personeelsleden zijn geschoold in het gebruik daarvan VechtHorst kent een agressieprotocol Voor de ondersteuning en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=265 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 VechtHorst in cijfers
  Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie VechtHorst in cijfers 2014 2013 2012 Aantal medewerkers 26 24 24 Nieuw in dienst 3 1 0 Uit dienst

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=266 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag Ondernemingsraad
  interim directeur Roelof Kuik VechtHorst ging op een andere wijze haar vastgoed aansturen Tevens zijn er vele trajecten met externe adviseurs opgestart welke ook in 2015 worden voortgezet De OR heeft hier eigenlijk weinig invloed op uit kunnen oefenen Veel informatie kwam over ons heen en het overleg hierover verliep moeizaam Feit is dat is ingezet op een soberder beleid ten aanzien van personeelsaangelegenheden de wekelijkse lunch verdween en er werd gezocht naar mogelijke kostenreductie een en ander passend bij tijden van recessie en soberheid Kortom het roer ging om om uiteindelijk met een aangepast beleid en een kersverse nieuwe directeur Robert Waarsing 2015 in te gaan Een jaar waarin er voor de OR weer een uitdaging ligt om dialogen aan te gaan met de nieuwe directie Samenstelling In 2014 bestond de ondernemingsraad uit drie personen Cees Wilke voorzitter Johan Vonder en Marloes Sibelt Marloes heeft eind 2014 aangegeven te willen stoppen als lid van de OR Daarom begint de OR in 2015 met het zoeken naar een nieuwe kandidaat Terugblikken In 2014 is er drie keer een overlegvergadering gehouden Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken Procedure aanstelling nieuwe directeurbestuurder Bijeenkomst personeel Werkkostenregeling Vrije dagen 2015 Lief en leedprotocol Cursus OR Communicatie Procedure nieuwe directeur De OR heeft diverse bijeenkomsten gehad met betrekking tot de werving van een nieuwe directeur Uiteindelijk is besloten om Robert Waarsing te benoemen tot de nieuwe directeur van woonstichting VechtHorst Bijeenkomst In november heeft de OR een bijeenkomst gehouden met betrekking tot de ontvangen adviesaanvragen over de openingstijden auto s en de Sleuteldrager Dit is als positief ervaren Er is naar voren gekomen dat er de behoefte is om vaker in deze setting samen te komen WKR Wij hebben geconstateerd dat er volop gebruik wordt gemaakt van de werkkostenregeling Een positief

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=267 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Toezicht
  Raad van Toezicht kent een aantal structurele agendapunten Daarnaast wordt een aantal meer situationele agendapunten besproken Hieronder een niet limitatieve lijst van behandelde agendapunten in 2014 Bestuurlijke organisatie De bestuurlijke organisatie van VechtHorst is ingericht volgens het zogenoemde tweelagenmodel met een directeur bestuurder en een Raad van Toezicht De heer W H Muijlwijk 1950 was sinds 1 november 2009 in dienst van VechtHorst in de functie van directeur bestuurder Per 1 juli 2014 is hij opgevolgd door de heer R Kuik 1951 De heer Kuik is per die datum benoemd tot interim directeur bestuurder in afwachting van een te benoemen nieuwe directeur bestuurder Per 1 januari 2015 is de heer R E Waarsing 1967 de directeur bestuurder De directeur bestuurder van VechtHorst draagt de algehele eind verantwoordelijkheid voor woonstichting VechtHorst en geeft leiding aan het managementteam De directeur bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht die de functies vervult van toezicht en advies evenals de werkgeversfunctie ten behoeve van de bestuurder Van tegenstrijdige belangen zoals in de corporate governance code wordt beschreven was in 2014 geen sprake De voorzitter is het aanspreekpunt voor de directeur bestuurder Naast de reguliere overleggen van de Raad van Toezicht overlegt de voorzitter met

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=268 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Samenstelling Raad van Toezicht
  Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Samenstelling Raad van Toezicht De heer B Groenhuis 1950 Functie Voorzitter Raad van Toezicht Lid Renumeratiecommissie Eerste benoeming 1 1 2011 Herbenoeming 1 1 2015 Huidig beroep Algemeen Directeur NV ROVA Holding Huidige nevenfuncties Vicevoorzitter Nederlandse Vereniging van Afvaldeskundigen NVRD Entrepeneur in Residence Hogeschool Windesheim Zwolle Raad van Advies School of Honour Windesheim Lid Raad van Advies Kenniscentrum Duurzame Verpakkingen Mevrouw A Mosterman Ekkelenkamp 1973 Functie Vicevoorzitter Raad van Toezicht Lid Auditcommissie Eerste benoeming 1 1 2011 Herbenoeming 1 1 2015 Huidig beroep Strategisch planeconoom gemeente Zwolle Mevrouw Y Vos Lammertsen 1971 Functie Lid Raad van Toezicht Voorzitter Renumeratiecommissie Eerste benoeming 30 5 2006 Herbenoeming Huidig beroep Zelfstandig adviseur Sociale Zekerheid De heer K Pit 1948 Functie Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie Eerste benoeming 1 1 2011 Herbenoeming 1 1 2015 De heer W Koopman 1957 Functie Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie Eerste benoeming 1 1 2013 Herbenoeming 1 1 2017 Huidig beroep Investeringsmanager Wadinko N V Huidige nevenfuncties Lid Raad van Toezicht

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=269 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •