archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Waardering
  Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Waardering De Raad spreekt naar alle medewerkers zijn waardering uit voor de

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=280 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Financiën
  bedrijfsvoering wijkt af van het in de Winst en Verliesrekening gepresenteerde bedrijfsresultaat omdat de effecten van de post overige waardeveranderingen van vaste activa er uit is gehaald Dat is gedaan omdat deze post een deel van de effecten van een verandering in de bedrijfswaarde weerspiegelt De post waardeveranderingen van vaste activa is een resultaat dat slechts op papier bestaat De bedrijfswaarde ondergaat jaar in jaar uit wijzigingen die ontstaan doordat toekomstige voorgenomen besparingen op bijvoorbeeld onderhoudslasten een effect hebben op de bedrijfswaarde In tabelvorm ziet dat er als volgt uit Jaar 2014 Jaar 2013 Resultaat reguliere bedrijfsvoering 2 104 2 068 Overige waardeveranderingen van vaste activa 13 325 6 731 Bedrijfsresultaat 15 429 4 663 Nadere analyse bedrijfsresultaat zoals weergegeven in de Winst en Verliesrekening Het bedrijfsresultaat over 2014 komt uit op 15 429 positief 4 663 negatief in 2013 De positieve ontwikkeling van het resultaat met 20 092 wordt voor een zeer substantieel deel 20 056 veroorzaakt door de post overige waardeveranderingen van de materiële vaste activa De mutatie in de post overige waardeveranderingen van de materiële vaste activa vindt zijn oorzaak in de verandering in de bedrijfswaarde die wordt veroorzaakt door aanzienlijke besparingen in onderhoud en in mindere

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=278 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2014
  van de financiële resultaten over 2014 Een uitgebreide versie met de toelichtingen op de cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst na voorgestelde resultaatbestemming ACTIVA Ref 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Sociaal vastgoed in exploitatie 159 102 730 138 573 232 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 626 619 551 743 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1 374 162 1 754 020 161 103 511 140 879 086 Vastgoedbeleggingen 2 Commercieel vastgoed in exploitatie 5 482 000 5 262 000 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6 368 478 5 717 211 11 850 478 10 979 211 Financiële vaste activa 3 Latente belastingvordering en 1 686 149 236 483 Starterslening 120 820 Optiepremie 760 368 2 567 337 236 483 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 4 Huurdebiteuren 97 628 92 381 Overlige vorderingen en overlopende activa 254 195 644 508 351 823 736 889 Liquide middelen 5 5 625 256 5 509 711 TOTAAL ACTIVA 181 498 405 158 341 380 Ref 31 december 2014 31 december 2013 PASSIVA Eigen vermogen 6 Overige reserves 106 355 121 88 040 051 Voorzieningen 7 605 217 1 710 734

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=281 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Winst- en verliesrekening over 2014
  met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Winst en verliesrekening over 2014 Dit is een beknopte versie van de financiële resultaten over 2014 Een uitgebreide versie met de toelichtingen op de cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst Ref 2014 2013 Bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten 10 13 691 607 12 902 004 Opbrengst servicecontracten 11 164 752 147 390 Netto verkoopresultaat vastgoedportefuille 12 1 351 275 1 449 818 Totaal bedrijfsopbrengsten 15 207 634 14 499 212 Bedrijfslasten Afschrijvingen 13 5 430 068 5 425 164 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefuille 14 13 325 272 6 731 422 Loon en salarissen 15 1 028 783 1 062 701 Sociale lasten 16 185 848 164 917 Pensioenlasten 17 215 479 211 970 Onderhoudslasten 18 1 770 892 2 893 604 Leefbaarheid 19 65 522 75 961 Lasten servicecontracten 20 180 913 180 966 Overige bedrijfslasten 21 4 226 085 2 415 975 221 682 19 162 680 Bedrijfsresultaat 15 429 316 4 663 468 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefuille 22 94 848 285 043 Financiële baten

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=282 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Kasstroomoverzicht 2014
  en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Kasstroomoverzicht 2014 Dit is een beknopte versie van de financiële resultaten over 2014 Een uitgebreide versie met de toelichtingen op de cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst indirecte methode 2014 2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 15 429 316 4 663 468 Aanpassingen voor Afschrijvingen 5 430 068 5 425 164 Mutatie onrendabele investeringen 536 298 559 000 Verandering in werkkapitaal Waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefuille 13 056 073 7 197 000 Mutatie vorderingen 385 066 297 889 Mutatie kortlopende schulden excl kort lopend deel van de langlopende schulden 7 176 911 000 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7 644 903 8 012 807 Rentelasten 2 280 450 2 253 256 Vennootschapsbelasting 555 715 2 087 913 2 836 165 4 341 169 Kasstroom uit operationele activiteiten 4 808 738 3 671 638 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Saldo nog te splitsen materiële vaste activa 1 845 968 Investeringen in materiële vaste activa 2 274 617 5 673 952 Investeringen in vastgoedbeleggingen 2 751 Mutatie herinvesteringsreserve 1 845 968 Desinvesteringen materiële vaste activa 1 375 140 1 474 000 Desinvesteringen vastgoedbeleggingen 130 000

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=283 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Lijst met gebruikte afkortingen
  Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Lijst met gebruikte afkortingen alfabetisch gerangschikt BHV Bedrijfs Hulp Verlening BTW Belasting Toegevoegde Waarde BW Burgerlijk Wetboek BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst CFV Centraal Fonds Volkshuisvesting DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang EY Ernst Young

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=279 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Profiel
  in de gemeenten Dalfsen en Staphorst met 24 medewerkers 2 227 woningen 172 garages 1 maatschappelijk vastgoed 18 standplaatsen voor woonwagens 4 woonwagens waarvan 2 in huurkoop Onze missie Wij zijn een sociale huisvester en bieden onze klanten goede passende en betaalbare woonruimte Wij voelen ons met andere partijen verantwoordelijk voor een leefbare samenleving Dit vertaalt zich in de volgende uitgangspunten voor onze organisatie en medewerkers We zijn mensgericht en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=204 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Strategie
  Duurzaamheid Ontwikkelingen in ons werkgebied Ons bezit Verhuur Beheer en onderhoud Nieuwbouw Verkoop Leefbaarheid Verbonden met belanghouders Huurders Gemeenten Overige belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=205 (2015-09-07)
  Open archived version from archive