archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Vastgoed
  voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de primaire doelgroep in haar werkgebied Over de totale voorraad van VechtHorst geldt dat 98 5 procent van alle woningen onder de huurtoeslaggrens ligt Per 1 januari 2012 is VechtHorst gestopt met het verkoopprogramma Slimmer Kopen en is het programma Kopen naar Wens geïntroduceerd Hierbij hoeven kopers niet de hele koopsom in een keer te betalen Zij kopen de woning voor een lager instapbedrag en betalen bij verkoop het verschil weer terug Per 1 januari 2013 heeft VechtHorst de Corporatie Startersregeling geïntroduceerd Huurbeleid Elk jaar worden per 1 juli de huren verhoogd Aan deze verhoging heeft het ministerie regels gesteld In 2012 stond het ministerie een inflatievolgende huurverhoging toe van maximaal 2 3 procent VechtHorst volgt deze lijn Ook in 2012 constateren we net als in voorgaande jaren een verdere terugloop in de huurachterstanden doordat VechtHorst actief in contact blijft met huurders en goede betaalafspraken maakt Zo kunnen geen grote achterstanden ontstaan Met het project Thuisadministratie van Humanitas worden mensen geholpen die moeite hebben hun administratie te organiseren en hierbij behoefte hebben aan een steuntje in de rug Vrijwilligers helpen mensen om de administratie weer op orde te brengen en te houden Ook hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand en het opruimen van bankafschriften hoort bij thuisadministratie VechtHorst financiert samen met de gemeente Dalfsen en de gemeente Staphorst dit project Daarnaast vindt in dergelijke situaties veelal begeleiding plaats door het maatschappelijk werk of de GGZ Onderhoudsprogramma Onderhoud heeft voor VechtHorst een hoge prioriteit en is een essentiële factor in het handhaven van een kwalitatief goed woningbestand In de achterliggende periode heeft VechtHorst het onderhoud conform planning uitgevoerd In de loop van 2012 is een bedrag van 1 5 miljoen euro uitgegeven aan planmatig onderhoud Vanuit de focus op wijken wordt planmatig onderhoud zoveel mogelijk gepland en uitgevoerd per wijk Hierbij wordt waar nodig en mogelijk de omgeving meegenomen Het streven is om één keer per zes jaar de uitgebreidere onderhoudsactiviteiten in een woning te verrichten Ook bij het onderhoud is klantgerichtheid een belangrijk uitgangspunt In 2012 is Onderhoud naar Wens geïmplementeerd en dit is per 1 januari2013 van start gegaan Door Onderhoud naar Wens worden de huurders als gevolg van een keuzepakket intensiever betrokken bij de vernieuwing en het onderhoud van hun woning Verder is in 2012 onderzoek gedaan naar een financiële structuur bij investering in energiebesparende maatregelen al dan niet in combinatie met de levering van duurzame energie aan huurders Dit betekent maatwerk per woning en per klant Waar de klant keuze heeft werkt VechtHorst met prijsdifferentiatie In 2012 is aan het mutatieonderhoud en de reparatieverzoeken 0 55 miljoen euro uitgegeven Begin 2012 is de nieuwe meerjarenonderhoudbegroting vastgesteld waartoe in 2011 de gehele meerjarenonderhoudplanning onder de loep is genomen en geactualiseerd Veiligheid en duurzaamheid Veiligheid Veiligheid draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van wonen Daarbij gaat het om een veilige leefomgeving en inbraakpreventieve maatregelen bij groot onderhoud Koolmonoxide is een belangrijk veiligheidsaspect Voor het einde van 2012 zijn alle

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=181 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Focus op wijken
  leefbaarheidsinitiatieven van huurders uitgevoerd In 2012 is in totaal een bedrag van ruim 60 000 euro aan leefbaarheid uitgegeven Dit bedrag komt uit het Benny Wennemarsfonds plus regulier beleid Daarnaast voelt VechtHorst zich verantwoordelijk voor huurders die wat meer zorg nodig hebben VechtHorst verwijst waar nodig door naar de verschillende zorg en welzijnsorganisaties en betaalt in specifieke situaties deze zorg als overbrugging naar de reguliere financiering Er is structureel overleg met deze partijen en hierdoor zijn de verschillende lijnen bekend Verder realiseert VechtHorst woon en zorgprojecten met onder meer Stichting Philadelphia en RIBW Klanttevredenheidsonderzoek In de loop van 2011 heeft een externe partij USP een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd De huurders van Vechthorst zijn in het algemeen tevreden over hun woning 7 5 de dienstverlening van Vechthorst 7 6 en hun woonomgeving 7 9 De scores liggen ver boven de norm van 7 In 2012 is naar aanleiding van dit onderzoek een aantal achterpaden opgeknapt zijn bij individuele klachten geluidsmetingen verricht en is overlast vanuit de omgeving met het sociaal team opgepakt Maatschappelijk vastgoed VechtHorst beschikt niet over maatschappelijk vastgoed in de zin van schoolgebouwen sportaccommodaties of multifunctionele centra maar bezit wel vastgoed voor mensen met een zorgvraag Zo heeft VechtHorst de samenwerking opgezocht met stichting Rosengaerde Philadelphia RIBW en zorgcombinatie Zwolle voor zowel zelfstandig of begeleid wonen en wonen met zorg verpleegplaatsen Ook werken we samen met de Hospice Groep VechtZathe voor de oprichting van het Hospice in Dalfsen In het kader van wijk en buurtgericht werken is VechtHorst bereid initiatieven te ondersteunen waarbij het maatschappelijk vastgoed de leefbaarheid in wijken en buurten versterkt In de wijk Gerner Marke in Dalfsen hebben we 2012 het initiatief genomen om meerdere zorgorganisaties en de gemeente bijeen te brengen voor het inrichten van een gezamenlijk zorgsteunpunt in de wijk Het doel van deze samenwerking

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=182 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Belanghouders
  malen per jaar met vooral de beide gemeenten de huurderorganisatie TOEK en de lokale zorgorganisatie Gemeenten Met de gemeente Dalfsen zijn prestatieafspraken gemaakt die in 2012 in concept geactualiseerd zijn Met de gemeente Staphorst is het traject om tot prestatieafspraken te komen in 2011 gestart Beide gemeenten hebben een actuele woonvisie De realisatie hiervan staat centraal in de gesprekken tussen de gemeenten en VechtHorst over de prestatieafspraken Vanuit de provincie ontstaat meer druk op gemeenten om een realistisch bouwvolume te realiseren op basis van demografische ontwikkelingen energielabeling en wonen met zorg Ook deze zaken komen terug in de bestuurlijke overleggen en de prestatieafspraken Maatschappelijke organisaties Met diverse belanghouders heeft VechtHorst afspraken gemaakt en vindt samenwerking plaats Naast de prestatie afspraken met de gemeente Dalfsen zijn er ook afspraken met zorg en welzijninstellingen waaronder Humanitas RIBW Limor Philidelphia Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen Plaatselijk Belang Hoonhorst Dalfsen Wijkraad Staphorst Noord Landstede Carinova en de Hospice Groep VechtZathe Huurders en huurderorganisatie De huurderorganisatie voor VechtHorst is TOEK Twee Onder Een Kap Deze heeft ruim 1 000 leden VechtHorst en TOEK hebben hun samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin het recht op informatie advies en instemming van de huurderorganisatie alsmede de financiële verhoudingen tussen beide zijn vastgelegd De huurderorganisatie heeft jaarlijks informeel overleg met een delegatie vanuit de Raad van Toezicht over de relatie tussen de huurders en de woningstichting De huurderorganisatie TOEK heeft conform de Wet Overleg Huurder Verhuurder het recht op een bindende voordracht van twee leden voor de Raad van Toezicht Dit recht wordt ook gepraktiseerd De huurderorganisatie TOEK heeft twee keer per jaar overleg met de directeur bestuurder van VechtHorst Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de manager Woonservice TOEK heeft jaarlijks een algemene ledenvergadering met haar achterban waarbij tussen de 35 en de 40 leden

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=183 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Organisatie
  Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Thema s in 2012 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=184 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Governance
  richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de belangen af van de belanghouders van de woningcorporatie De directeur bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet en regelgeving en voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van VechtHorst De directeur bestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings en controlesystemen met de Raad van Toezicht De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur bestuurder zijn omschreven in de statuten van Woonstichting VechtHorst alsmede in het directiereglement Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen VechtHorst en de bestuurder wordt vermeden De statuten bevatten een uitwerking van dit uitgangspunt Hierin is tevens de handelswijze in geval van belangenverstrengeling geregeld De sector van woningcorporaties kent een eigen governance code en zowel de Raad van Toezicht als de directeur van VechtHorst onderschrijven de inhoud van deze code Daar waar VechtHorst van deze code afwijkt wordt dit bij het verslag van de RvT vermeld Medezeggenschap In 2012 was er een Ondernemingsraad actief bij VechtHorst bestaande uit drie leden De Ondernemingsraad geeft op een positiefkritische manier uitvoering aan haar taak De Ondernemingsraad behartigt het collectieve belang van de medewerkers naar de organisatie conform de Wet op de Ondernemingsraden De Ondernemingsraad en ook het managementteam hebben jaarlijks informeel overleg met de Raad van Toezicht over de voortgang in en van de werkorganisatie De Ondernemingsraad heeft een eigen jaarverslag geschreven en doet in deze paragraaf verslag over 2012 Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2012 Cees Wilke voorzitter Gerda Visscher Hengeveld secretaris Johan Vonder Integriteit VechtHorst vindt het

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=190 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Risicomanagement
  het actief managen van de strategische financiële en operationele risico s en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten Risicobeheersing is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering van de corporatie Binnen VechtHorst wordt gewerkt met een model van risicomanagement waarin dertien risicovelden benoemd zijn die op basis van impact en frequentie geprioriteerd zijn Op basis van de prioritering vindt rapportage in het managementteam plaats Dit model heeft in 2012 in de praktijk naar behoren gefunctioneerd Risicomanagement en monitoring is daarbij een continu proces dat z n weerslag krijgt in de risicorapportages De rapportages overziend kan gesteld worden dat telkens weer kleine aanpassingen en verfijningen aangebracht zijn als reactie op onduidelijke of kwetsbare situaties Een aantal rapportages maakt melding van een groter gesignaleerd risico en van de activiteiten die ondernomen zijn om dat risico uit te sluiten te verkleinen of explicieter te kunnen monitoren Dit betreft onder andere Integriteit in de functionerings en beoordelingsgesprekken wordt expliciet gevraagd naar integriteit rakende situaties Onderhoud geconstateerd is dat een groot aantal open verbrandingstoestellen een minder veilige situatie kunnen opleveren Uit voorzorg zijn in 2012 alle open toestellen van VechtHorst door gesloten toestellen vervangen Het signaleren van een stijgend aantal financiële problemen bij

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=191 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Veiligheid en verzuim
  is zodanig dat er over het algemeen ten minste twee BHV ers in het gebouw aanwezig zijn Drie medewerkers hebben een EHBO diploma waarvan twee doorgaans in het gebouw aanwezig zijn In het gebouw van VechtHorst is een AED hartstimulatie aanwezig en vier personeelsleden zijn geschoold in het gebruik daarvan VechtHorst kent een agressieprotocol Voor de ondersteuning en advisering op het gebied van de verzuimbegeleiding heeft VechtHorst een contract met

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=192 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 VechtHorst in cijfers
  integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie VechtHorst in cijfers 2012 2011 2010 Aantal medewerkers 24 24 24 Nieuw in dienst 0 2 4 Uit dienst 0 2 5 Aantal vrouwen 11 11 11 Percentage vrouwen 46 46 46 Vrouwen in deeltijd 7 7 8 Mannen in deeltijd 1 1 0 Opleiding en training 43 782

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2012/default.aspx?iPageId=193 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •