archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Beleid en strategie
  in nieuwbouw Dit is mogelijk dankzij de verkoop van bestaand bezit dat beter loopt dan geprognosticeerd waardoor minder externe financiering aangetrokken hoeft te worden In algemene zin is tegelijkertijd de financiële belasting zwaarder geworden door de afdrachten van onder andere de vennootschapsbelasting en de Vogelaarheffing Vanaf 2014 komt de huursubsidieheffing hier nog bij Dit heeft naar de toekomst toe invloed op de realiseerbare omvang van de investeringen in sociaal en maatschappelijk vastgoed In 2009 is vastgesteld dat het kostenniveau van VechtHorst naar beneden moet In 2009 en 2010 zijn daartoe de nodige acties in gang gezet Met de verplichting om vanaf 2014 6 6 ton euro extra aan de overheid af te dragen is deze doelstelling ook in 2011 actueel Aan de medewerkers is in februari 2011 een presentatie gegeven over de financiële stromen binnen VechtHorst en de wijze waarop deze al dan niet te beïnvloeden zijn Doel hiervan was medewerkers bewust maken van de mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken Met name binnen het onderhoud liggen hiertoe mogelijkheden In 2011 is hieraan gewerkt Maar ook de eigen organisatiekosten zijn onderwerp van aandacht Zo wordt onder andere bij elke vacature nauwgezet bezien of deze opnieuw wordt ingevuld En zo ja op welke wijze Hierdoor zijn sinds 2008 drie fte s vervallen Doelstelling is om voor de financiering van beheer en onderhoud minstens op het niveau te komen zoals dat in de benchmark geldt voor een gemiddelde corporatie van de omvang van VechtHorst en haar type werkgebied Met de presentatie van de meerjarenbegroting 2012 2021 is aangetoond dat VechtHorst voor wat betreft de uitgaven voor onderhoud en beheerslasten nu presteert conform deze benchmark van vergelijkbare corporaties in Nederland Organisatie De veranderingen die de laatste jaren in de organisatie zijn gerealiseerd hebben geleid tot een groter professioneel appèl op de medewerkers

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=151 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Vastgoed
  Woon staat het belangstellenden vrij om te kiezen voor huur of koop van de woning VechtHorst voldoet ruimschoots aan de opgave voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de primaire doelgroep in haar werkgebied Over de totale voorraad van VechtHorst geldt dat 99 8 van alle woningen onder de huurtoeslaggrens ligt Per 1 januari 2012 is VechtHorst gestopt met het verkoopprogramma Slimmer Kopen en is het programma Kopen naar Wens geïntroduceerd Hierbij hoeven kopers niet de hele koopsom in een keer te betalen Zij kopen de woning voor een lager instapbedrag Huurbeleid Elk jaar worden per 1 juli de huren verhoogd Aan deze verhoging heeft het ministerie regels gesteld In 2011 staat het ministerie een inflatievolgende huurverhoging toe van maximaal 1 3 procent VechtHorst volgt deze lijn Ook in 2011 constateren we net als in voorgaande jaren een verdere terugloop in de huurachterstanden doordat VechtHorst actief in contact blijft met huurders en goede betaalafspraken maakt Zo kunnen geen grote achterstanden ontstaan Met het project Thuisadministratie van Humanitas worden mensen geholpen die moeite hebben hun administratie te organiseren en hierbij behoefte hebben aan een steuntje in de rug Vrijwilligers helpen mensen om de administratie weer op orde te brengen en te houden Ook hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand en het opruimen van bankafschriften hoort bij thuisadministratie VechtHorst financiert samen met de gemeente Dalfsen en de gemeente Staphorst dit project Daarnaast vindt in dergelijke situaties veelal begeleiding plaats door het maatschappelijk werk of de GGZ Onderhoudsprogramma In de achterliggende periode heeft VechtHorst onderhoud conform planning uitgevoerd VechtHorst heeft de basiskwaliteit van woningen gedefinieerd In de loop van 2011 is voor een bedrag van 2 163 000 euro uitgegeven aan planmatig onderhoud Vanuit de focus op wijken wordt planmatig onderhoud zoveel mogelijk gepland en uitgevoerd per wijk waarbij ook waar nodig en mogelijk de omgeving meegenomen wordt Vanuit het onderhoudsperspectief is klantgerichtheid een belangrijk uitgangspunt Dit betekent maatwerk per woning en per klant Waar de klant keuze heeft werkt VechtHorst met prijsdifferentiatie In 2011 is voor het mutatieonderhoud en de reparatieverzoeken 1 058 000 euro uitgegeven Eind 2010 is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de MeerJarenOnderhoudsBegroting MJOB Hieronder valt onder andere het planmatig onderhoud Het onderzoek is afgerond en het Plan van Aanpak wordt opgesteld Doel van het onderzoek is het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie evenals het leveren van huurdergerichte kwaliteit Eind 2011 is het rapport opgeleverd inclusief de onderhoudsuitgaven voor het jaar 2012 Met de wijkopzichters en servicemedewerkers is VechtHorst een traject gestart dat de planning en uitvoering van het dagelijks onderhoud efficiënter moet maken Hierdoor hoeven minder externe uren van aannemers op deze werkzaamheden ingezet te worden Dit is operationeel eind 2011 De afdelingen Vastgoed en Woonservice onderzoeken de mogelijkheid om tot een vorm van onderhoud naar wens te komen De schil en een aantal essentiële voorzieningen in de woning worden dan planmatig onderhouden Dit terwijl zaken als keuken badkamer sanitair dakramen etc meer op verzoek aangepakt of aangebracht worden Dit beleid zal medio 2012 operationeel zijn

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=152 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Focus op de wijken
  de verschillende lijnen bekend Verder realiseert VechtHorst woon en zorgprojecten met onder meer Stichting Philadelphia en RIBW Klanttevredenheidsonderzoek In de loop van 2011 heeft een externe partij USP een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd Alle huurders zijn aangeschreven met het verzoek om mee te werken aan dit onderzoek De huurders ontvingen een inlogcode om digitaal te kunnen meewerken Daarnaast zijn om de uitkomsten representatief te laten zijn huurders ook telefonisch benaderd met het verzoek om mee te doen Uiteindelijk hebben 727 huurders medewerking verleend aan het onderzoek Hiermee is volgens het onderzoeksbureau voldaan aan de eisen van representativiteit Uit het verschenen rapport zijn de volgende conclusies te trekken De huurders van Vechthorst zijn in het algemeen tevreden over hun woning 7 5 de dienstverlening van Vechthorst 7 6 en hun woonomgeving 7 9 De scores liggen daarmee ver boven de norm van 7 die USP als norm aanhoudt Verbeterpunten De tevredenheid met het achterpad ligt onder de norm van 7 Naar aanleiding van deze uitkomst is er eind 2011 gestart met een onderzoek in de wijken waar nog geen achterpadverlichting is of was Hoewel de huurders erg tevreden zijn met hun woning komen de mate van isolatie 6 9 en de gehorigheid 6 5 van de woning nog wel naar voren als aandachtspunten Verder zien huurders nog verbetermogelijkheden op het gebied van vervuiling in de wijk onveilig rijgedrag en voorzieningen om hangjongeren te voorkomen VechtHorst zal deze punten in het overleg met haar partners agenderen De aandachtspunten van de enquête worden meegenomen in de wijkrondes VechtHorst zal een dergelijk onderzoek naar de klanttevredenheid met enige regelmaat gaan herhalen De samenvatting van het onderzoek staat op de website van VechtHorst Maatschappelijk vastgoed VechtHorst beschikt niet over maatschappelijk vastgoed in de zin van schoolgebouwen sportaccommodaties of multifunctionele centra maar bezit wel vastgoed voor mensen met

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=153 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Belanghouders
  betrekken bij de beleidsbeslissingen van VechtHorst zodat deze breed maatschappelijk worden gedragen Als belangrijkste belanghouders zijn benoemd huurders organisatie TOEK gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn Gemeenten Met de gemeente Dalfsen en collega corporatie De Veste zijn prestatieafspraken gemaakt die in 2012 geactualiseerd worden Met de gemeente Staphorst is het traject om tot prestatieafspraken te komen in 2011 gestart De gemeente Staphorst heeft in 2010 een woonwensenonderzoek uitgevoerd en een kadernotitie rondom wonen opgesteld Op basis hiervan zullen in 2012 nieuwe prestatieafspraken worden geformuleerd tussen VechtHorst en de gemeente Staphorst Vanuit de provincie ontstaat meer druk op gemeenten om een realistisch bouwvolume te realiseren op basis van demografische ontwikkelingen energielabeling en wonen met zorg Ook deze zaken zullen terugkomen in de prestatieafspraken Maatschappelijke organisaties Met diverse belanghouders heeft VechtHorst afspraken gemaakt Naast de prestatie afspraken met de gemeente Dalfsen en woningcorporatie De Veste zijn er ook afspraken met zorg en of welzijninstellingen waaronder onder anderen Humanitas RIBW Limor Philadelphia Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen Plaatselijk Belang Hoonhorst Dalfsen Wijkraad Staphorst Noord Landstede en Carinova Huurders en huurderorganisatie Huurders De huurderorganisatie voor VechtHorst is TOEK Twee Onder Een Kap en heeft ruim 1000 leden VechtHorst en TOEK hebben hun samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin het recht op informatie advies en instemming van de huurderorganisatie is vastgelegd alsmede de financiële verhoudingen tussen beide De huurderorganisatie heeft jaarlijks informeel overleg met de Raad van Toezicht over de relatie tussen de huurders en de woningstichting De huurderorganisatie Twee onder Een Kap TOEK heeft conform de Wet Overleg Huurder Verhuurder het recht op een bindende voordracht van twee leden voor de Raad van Toezicht Dit recht wordt ook gepraktiseerd De huurderorganisatie TOEK heeft twee keer per jaar overleg met de directeur bestuurder van VechtHorst Daarnaast is er twee keer per

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=154 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Organisatie
  Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Thema s in 2011 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=155 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Governance
  Toezicht en extern onder andere aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties De directeur bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak in het licht van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling naar het belang van de huurders en de corporatie De directeurbestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht De directeurbestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet en regelgeving en voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van VechtHorst De directeurbestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings en controlesystemen met de Raad van Toezicht De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur bestuurder zijn omschreven in de statuten van VechtHorst alsmede in het directiereglement Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen VechtHorst en de bestuurder wordt vermeden De statuten bevatten een uitwerking van dit uitgangspunt Hierin is tevens de handelswijze in geval van belangenverstrengeling geregeld De sector van woningcorporaties kent een eigen governance code en zowel de Raad van Toezicht als de directeur van VechtHorst onderschrijven de inhoud van deze code Daar waar VechtHorst van deze code afwijkt wordt dit bij het verslag van de RvT vermeld Zeggenschap In 2011 was er een Ondernemingsraad actief bij VechtHorst bestaande uit drie leden De Ondernemingsraad geeft op een positiefkritische manier uitvoering aan haar taak De Ondernemingsraad behartigt het collectieve belang van de medewerkers naar de organisatie conform de Wet op de Ondernemingsraden De Ondernemingsraad en ook het managementteam hebben jaarlijks informeel overleg met de Raad van Toezicht over de voortgang in en van de werkorganisatie De ondernemingsraad heeft een eigen jaarverslag geschreven Klik hier voor een verslag van de ondernemingsraad over 2011 Integriteit VechtHorst vindt het belangrijk dat medewerkers management directeur en toezichthouders integer en betrouwbaar

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=162 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Risicomanagement
  bedrijfsvoering van de corporatie Binnen VechtHorst wordt gewerkt met een model van risicomanagement waarin zestien risicovelden benoemd zijn die op basis van impact en frequentie geprioriteerd zijn Op basis van de prioritering vindt er rapportage in het managementteam plaats Dit model heeft in 2011 in de praktijk naar behoren gefunctioneerd Risicomanagement en monitioring is daarbij een continu proces dat z n weerslag krijgt in de rapportages De rapportages overziend kan gesteld worden dat telkens weer kleine aanpassingen en verfijningen aangebracht zijn als reactie op onduidelijke of kwetsbare situaties Een aantal rapportages maakt melding van een groter gesignaleerd risico en van de activiteiten die ondernomen zijn om dat risico uit te sluiten te verkleinen of explicieter te kunnen monitoren Dit betreft onder andere Integriteit door middel van de algemene leveringsvoorwaarden zal van leveranciers gevraagd worden het integriteitsbeleid van VechtHorst te onderschrijven Onderhoud geconstateerd is dat een groot aantal open verbrandingstoestellen een minder veilige situatie opleveren Passende maatregelen zijn genomen Onderhoud de onderlegger onder de MJOB bleek vooral op aannames gebaseerd te zijn Voor eind 2011 is een nieuwe MJBO opgesteld gebaseerd op inspectie en klantgestuurd onderhoud Automatisering het berekenen van het rendement bij nieuwbouw verloopt via verschillende applicaties Dit brengt onduidelijkheid

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=163 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Veiligheid en verzuim
  BHV ers vijf is zodanig dat er over het algemeen ten minste twee BHV ers in het gebouw aanwezig zijn Drie medewerkers hebben een EHBO diploma waarvan er twee doorgaans in het gebouw aanwezig zijn In het gebouw van VechtHorst is een AED aanwezig en vier personeelsleden zijn geschoold in het gebruik daarvan VechtHorst kent een agressieprotocol Voor de ondersteuning en advisering op het gebied van de verzuimbegeleiding heeft VechtHorst

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=164 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •