archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Beloningsverantwoording
  2009 opnieuw is vastgesteld De directeurbestuurder ontving in 2011 een brutosalaris van 112 008 een bijdrage in de pensioenpremie van 38 717 bestaande uit 21 144 premie over 2011 en 17 573 over voorgaande jaren op basis van een afspraak uit 2009 Daarnaast een vaste autoregeling van 13 215 Er zijn geen andere reis onkostenvergoedingen of bonussen verstrekt Verdere arbeidsvoorwaarden en de pensioenregeling zijn conform de CAO Woondiensten Met de

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=171 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Contact met accountant
  accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Contact met accountant De in 2008 door de RvT nieuw gekozen accountant Pricewaterhouse Coopers heeft de interne controlewerkzaamheden in 2011 volledig uitgevoerd De RvT heeft de bevindingen van de accountant inzake de controle op de jaarrekening 2010 in aanwezigheid van de bestuurder en de accountant besproken Daarnaast heeft er in 2011 een

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=172 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Overleg met belanghouders
  Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Overleg met belanghouders De corporatie werkt intensief samen met de volgende belanghouders zorgorganisaties voor verpleging en verzorging Rosengaerde ambulante psychiatrie RIBW mensen met een verstandelijke beperking Philadelphia welzijn Humanitas Thuisadministratie gemeenten Dalfsen en Staphorst huurderorganisatie TOEK TweeOnderEenKap Naast deze belanghouders onderhoudt VechtHorst contact met diverse partijen en belangengroepen binnen

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=173 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Waardering
  Raad van Toezicht Thema s in 2011 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Waardering De Raad

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=174 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Financiën
  worden extra comptabel gecalculeerd De afschrijvingspost vormt geen onderdeel meer van de winst en verliesrekening Onrendabele investeringen VechtHorst is bereid voor haar investeringen in de volkshuisvesting onrendabele investeringen te accepteren Dit heeft ook voor het jaar 2011 betekenis In de winst en verliesrekening is 2 104 miljoen aan onrendabele investeringen verwerkt Dit bedrag bestaat uit Waterfront 0 574 miljoen Westerbouwlanden 0 996 miljoen en Bakkerslaan 0 534 miljoen Als gevolg van gewijzigde normen in de berekening van de hoogte van de onrendabele investeringen is een aantal eerder opgevoerde onrendabele investeringen gecorrigeerd Resultaat analyse Het positieve jaarresultaat bedroeg over 2011 33 908 miljoen Over 2010 bedroeg het jaarresultaat 2 063 miljoen positief Het verschil van 31 845 miljoen wordt beïnvloed door de volgende posten x miljoen Positieve afwijkingen Meer opbrengsten uit huur vergoedingen en verkoop 0 280 miljoen Lagere afschrijvingslasten 0 002 miljoen Lagere personeelslasten 0 007 miljoen Lagere onderhoudslasten 0 511 miljoen Lagere rentelasten 0 126 miljoen Hogere mutatie actuele waarde 31 595 miljoen Minder waardeveranderingen 0 572 miljoen Negatieve afwijkingen Hogere overige bedrijfslasten 0 441 miljoen Lagere rentebaten 0 087 miljoen Lagere bijzondere baten 0 243 miljoen Hogere bijzondere lasten 0 005 miljoen Hogere last vennootschapsbelasting 0 472 miljoen Solvabiliteit Solvabiliteit is een kengetal dat inzicht geeft in de mogelijkheid van de onderneming om aan haar verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen Afhankelijk van de risicopositie van een organisatie dient dit kengetal de verhouding tussen Eigen vermogen en Totaal vermogen een minimale hoogte te hebben In de vastgoedsector wordt tussen de 10 en 15 als voldoende beschouwd VechtHorst voldoet aan de WSW norm Waarborgfonds Sociale Woningbouw met een solvabiliteit van ruim 30 en zal zich naar verwachting ook op termijn blijven bewegen boven de normen van de vastgoedsector Het streven is een minimale solvabiliteit van 25 om zo blijvend toegang te houden tot de kapitaalmarkt tegen concurrerende lage tarieven voor vreemd vermogen Uiteraard wordt afhankelijk van toekomstige nieuwbouw met hoge onrendabele toppen druk uitgeoefend op de ontwikkeling van dit verhoudingsgetal Indien noodzakelijk zal VechtHorst maatregelen nemen om haar verdiencapaciteit te vergroten Hierbij kan worden gedacht aan verdere verkoop van woningen uit het bestaande bezit bijstelling van de verwachte kosten voor bedrijfsvoering en onderhoud en het uitstellen van verbeter projecten In 2011 is daartoe een actualisatie van de beheer en onderhoudskosten uitgevoerd die is vertaald in de meerjarenbegroting 2012 2021 Liquiditeit De liquiditeit wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal de current ratio Deze laat zien in hoeverre de onderneming in staat is haar kortlopende schulden tijdig te voldoen VechtHorst streeft naar een minimale liquiditeit zonder dat betalingsproblemen ontstaan Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een liquiditeitenprognose op maandbasis VechtHorst stelt aan de current ratio de eis dat deze groter is dan 1 De current ratio is de uitkomst van vlottende activa gedeeld door vlottende passiva Per ultimo 2011 en 2010 zijn de volgende getallen van toepassing euro 1 000 2011 Kortlopende schulden 2 354 Vlottende activa 3 181 Per saldo overschot 827 De current ratio 2011 is derhalve 3 181 2

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=157 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Kengetallen
  vanaf 361 66 tot 554 76 1 557 1 603 1 624 1 673 1 640 Duur tot HTS grens 2011 vanaf 554 76 tot 652 52 236 175 147 83 89 Duur boven HTS grens 2011 vanaf 652 52 18 7 4 0 0 2 118 2 118 2 128 2 149 2 136 Het verhuren van woningen Mutatiegraad 8 6 8 6 7 9 9 6 9 5 Acceptatiegraad in 56 61 57 58 72 Huurachterstand in van de jaarhuur 0 51 0 59 0 88 1 17 0 70 Huurderving m b t woningen in van de jaarhuur 0 24 0 67 0 51 0 82 0 55 Gemiddelde nettohuurprijs per maand x 1 454 443 432 423 400 Gemiddelde nettohuurverhoging per 1 juli in 1 30 1 20 2 50 1 60 1 60 Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken 2 878 3 024 3 214 3 050 2 960 Aantal gevallen mutatieonderhoud 183 182 169 206 200 Kosten niet planm Onderh Per VHE x 1 520 447 498 601 492 Kosten planmatig onderhoud per VHE x 1 936 1 213 1 052 1 338 841 Totaalkosten onderhoud per VHE x 1 1 455 1 659 1 550 1 938 1 333 Financiële continuïteit Solvabiliteit 51 29 30 38 27 48 31 92 25 54 Liquiditeit current ratio 1 35 3 22 3 66 2 93 2 04 Rentabiliteit eigen vermogen 54 44 7 28 23 25 25 06 20 21 Rente vreemd vermogen 4 33 4 39 4 17 4 48 4 84 Rentabiliteit totaal vermogen 29 91 5 01 3 69 10 88 2 08 Interne financiering per woning 30 537 14 016 14 275 15 697 11 286 Cash flow per VHE 14 809 927 2 613 3 526 2 105 Balans W en V rekening

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=158 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Balans
  Een uitgebreide versie met de toelichtingen op de cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst bedragen x 1 000 ACTIVA per 31 12 11 per 31 12 10 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie t b v verhuur 100 830 71 348 Onroerende en roerende zaken in exploitatie t b v verkoop 12 600 12 000 Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 2 199 243 Onroerende en roerende zaken t d v exploitatie 2 482 2 424 Totaal materiële vaste activa 118 111 86 015 Financiële vaste activa Latent te vorderen vennootschapsbelasting 134 237 Totaal financiële vaste activa 134 237 Totaal vaste activa 118 245 86 252 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 723 0 Vorderingen Huurdebiteuren 60 68 Overige vorderingen 8 1 Overlopende activa 521 641 Totaal vorderingen 589 710 Liquide middelen 1 869 6 283 Totaal vlottende activa 3 181 6 993 BALANSTOTAAL 121 426 93 245 PASSIVA per 31 12 11 per 31 12 10 VERMOGEN LANG Eigen vermogen Algemene bedrijfsreserve na resultaatverwerking 62 283 28 325 Totaal eigen vermogen 62 283 28 325 Voorzieningen Voorziening aktiva in ontwikkeling 3 018 6 077 Voorziening latente belastingen 337 340 Totaal voorzieningen 3 355

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=159 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Winst- en verliesrekening
  x 1 000 Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren 11 590 11 592 11 338 Vergoedingen 90 146 96 Verkoop onroerende goederen 0 7 16 Overige bedrijfsopbrengsten 10 3 3 Som der bedrijfsopbrengsten 11 690 11 734 11 454 BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen 50 63 65 Waardeveranderingen 0 926 354 Lonen en salarissen 1 070 1 020 1 037 Sociale lasten 130 154 141 Pensioenlasten 220 207 210 Lasten onderhoud

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=161 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •