archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Balans
  Samenstelling Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Volkshuisvestingsverslag Portefeuillestrategie Nieuwbouw Huurbeleid Wijkgericht werken Relatie met huurders Focus op Wijken Relatie met stakeholders Leefbaarheid Organisatie Corporate governance Organisatieontwikkeling Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Financiën Waardering

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=81 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Activa
  tegen bedrijfswaarde bepaald o b v de verwachte economische levensduur Bij na investeringen worden alleen de kosten geactiveerd wanneer deze kosten leiden tot een uitbreiding van de capaciteit verlenging van de gebruiksduur of toename van de restwaarde Op de grond wordt niet afgeschreven Bedrijfswaarde De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten De verwachte huurstijging in 2010 bedraagt 1 00 in 2011 eveneens 1 00 in 2012 1 31 in 2013 1 63 en in 2014 1 94 in de jaren vanaf 2015 is gerekend met een jaarlijkse huurstijging van 2 25 De huurderving is 0 6 van de jaarhuur Variabele lastenstijging voor de lange termijn is gesteld op gemiddeld 2 25 Een disconteringsvoet op lange termijn van 6 Het onderhoud is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning De jaarlijkse lastenstijging bedraagt in 2010 1 50 in 2011 1 94 in 2012 2 38 in 2013 2 81 en in de jaren daarna 3 25 De verwachte restant levensduur van de betreffende activa In de rentevoet op lange termijn is rekening gehouden met de rentelasten die uit de huidige leningscontracten voortvloeien tot moment renteconversie cq Eindaflossing Onroerende en roerende zaken in exploitatie bestemd voor de verkoop De onroerende en roerende zaken in exploitatie bestemd voor de verkoop in 2010 t m 2014 worden gewaardeerd tegen getaxeerde marktwaarde Hieronder wordt verstaan de directe opbrengstwaarde zijnde de verkoopopbrengst dan wel de taxatiewaarde De onroerende en roerende zaken in exploitatie bestemd voor de verkoop na 2014 worden gewaardeerd tegen bedrijfswaarde Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Eventuele onroerende en roerende zaken in ontwikkeling worden gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum bestede bedragen inclusief betaalde rente onder aftrek van eventuele eenmalige subsidies en afgeboekte onrendabele toppen Onder de roerende en onroerende zaken in ontwikkeling zijn ook de eventuele aangegane verplichtingen opgenomen Als

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=82 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Passiva
  huurders naast de kale huur verschuldigd zijn voor servicekosten schoonmaakkosten geisers en boilers alarmering en liftonderhoud De vergoedingen voor leveringen en diensten worden indien nodig jaarlijks aangepast Overheidsbijdragen Hieronder worden zowel de toerekening van overheidsbijdragen op basis van de egalisatierekeningen BWS en brutering als de overheidsbijdragen uit hoofde van andere subsidieregelingen verantwoord Bedrijfslasten Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie worden berekend op basis van de historische aanschafwaarden verminderd met eventueel ontvangen subsidies en met de niet gedekte investeringskosten Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur Pensioenlasten De vroeg pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties SPW De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegd pensioen regeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen salarissen van de deelnemers Het bedrijfstakpensioenfonds stelt dat de pensioenregeling een toegezegde bijdrage regeling betreft De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling omdat overeenkomstig RJ271 310 voldaan is aan de voorwaarden dat de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast en de corporatie geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst en verliesrekening als pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen Ultimo 2009 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 106 ultimo 2008 96 De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105 en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van ten minste 120 Lasten onderhoud

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=86 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Jaarcijfers 2009
  Stakeholders Risicomanagement Verslag Raad van Toezicht Thema s in 2009 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Volkshuisvestingsverslag Portefeuillestrategie Nieuwbouw Huurbeleid Wijkgericht werken Relatie met huurders Focus op Wijken Relatie met stakeholders Leefbaarheid Organisatie Corporate governance Organisatieontwikkeling Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Financiën Waardering Onrendabele investeringen Resultaat analyse Solvabiliteit Liquiditeit en Rentabiliteit Treasury Balans Activa Passiva Jaarcijfers 2009 Kengetallen Balans Winst en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=94 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Kengetallen
  tot 357 37 353 393 407 422 504 Betaalbaar 2009 vanaf 357 37 tot 548 18 1 624 1 673 1 640 1 587 1 515 Duur tot HTS grens 2009 vanaf 548 18 tot 647 53 147 83 89 54 40 Duur boven HTS grens 2009 vanaf 647 53 4 0 0 0 0 2 128 2 149 2 136 2 063 2 059 Het verhuren van woningen Mutatiegraad 7 9 9 6 9 5 8 3 6 2 Acceptatiegraad in 57 58 72 66 75 Huurachterstand in van de jaarhuur 0 88 1 17 0 70 0 68 0 80 Huurderving m b t woningen in van de jaarhuur 0 51 0 82 0 55 0 39 0 39 Gemiddelde nettohuurprijs per maand x 1 432 423 400 389 378 Gemiddelde nettohuurverhoging per 1 juli in 2 50 1 60 1 60 2 50 1 60 Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken 3 214 3 050 2 960 2 757 2 855 Aantal gevallen mutatieonderhoud 169 206 200 172 128 Kosten niet planm Onderh Per VHE x 1 497 601 492 484 426 Kosten planmatig onderhoud per VHE x 1 1 051 1 338 841 1 150 881 Totaalkosten onderhoud per VHE x 1 1 549 1 938 1 333 1 634 1 307 Financiële continuïteit Solvabiliteit 27 48 31 92 25 54 31 18 35 20 Liquiditeit current ratio 3 66 2 93 2 04 1 62 2 00 Rentabiliteit eigen vermogen 23 25 25 06 20 21 17 97 37 12 Rente vreemd vermogen 4 17 4 48 4 84 4 51 4 74 Rentabiliteit totaal vermogen 3 69 10 88 2 08 2 95 10 36 Interne financiering per woning x 1 14 275 15 697 11 286 18 102 17 930 Cash flow per VHE x 1

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=95 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Balans (na winstbestemming)
  winstbestemming Dit is een beknopte versie van de financiële resultaten over 2009 Een uitgebreide versie met de toelichtingen op de cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst bedragen x 1 000 ACTIVA per 31 12 09 per 31 12 08 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie 74 899 82 153 Onroerende en roerende zaken in exploitatie t b v verkoop 11 325 10 100 Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 304 104 Onroerende en roerende zaken t d v exploitatie 2 351 2 548 Totaal materiële vaste activa 88 878 94 905 Financiële vaste activa Te vorderen BWS subsidies 9 199 Latent te vorderen vennootschapsbelasting 237 237 Totaal financiële vaste activa 247 436 Totaal vaste activa 89 125 95 341 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Huurdebiteuren 99 130 Gemeente debiteuren 73 73 Overige vorderingen 0 0 Overlopende activa 115 280 Totaal vorderingen 287 483 Liquide middelen 5 980 5 891 Totaal vlottende activa 6 267 6 374 BALANSTOTAAL 95 392 101 715 PASSIVA per 31 12 09 per 31 12 08 VERMOGEN LANG Eigen vermogen Algemene bedrijfsreserve na resultaatverwerking 26 213 32 466 Totaal eigen vermogen 26 213 32 466 Voorzieningen Voorziening aktiva in

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=96 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Winst- en Verliesrekening
  met de toelichtingen op de cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst bedragen x 1 000 Begroting 2009 Realisatie 2009 Realisatie 2008 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren 11 150 11 127 10 861 Vergoedingen 80 72 76 Overheidsbijdragen 0 8 2 Verkoop onroerende goederen 0 70 140 Overige bedrijfsopbrengsten 50 30 73 Som der bedrijfsopbrengsten 11 280 11 308 10 873 BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen 70 68 74 Waardeveranderingen 2 100 4

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2009/default.aspx?iPageId=97 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • glasvezel, dalfsen, nieuwleusen, huren, wonen,
  vallen waarbinnen het netwerk wordt aangelegd tonen interesse Als het gaat om grotere aantallen wordt per geval door de werkgroep bekeken of ze mee kunnen liften op het initiatief van Nieuwleusen Als de financiering van de plannen rond is en er voldoende deelnemers zijn wordt begonnen met het graven van de kabels en de bouw van een tweetal verdeelstations Deze verdeelstations zullen in Nieuwleusen Noord en Zuid komen te staan Dat gaan twee mooie onopvallende gebouwtjes worden We zoeken nog een HBO student die ze wil ontwerpen en tekenen Wellicht dat leerling bouwvakkers in Nieuwleusen ze bouwen Is iedereen blij en werkt het principe Deur ons veur ons aldus Odink Bij de aanbesteding zal als voorwaarde worden gesteld dat ook lokale bedrijven worden ingeschakeld bij de aanleg Elke woning en boerderij krijgt een buis met daarin een glasvezel naar zijn adres aangelegd Ook bewoners van appartementen vallen hieronder Wel geeft de werkgroep aan dat de huiseigenaren niet verplicht zijn mee te werken aan het aanleggen van een dergelijke voorziening in hun woning Odink adviseert dit wel te doen Aanleg tot in de woning geeft geen verplichting maar je kunt straks ook internet of andere diensten af te nemen Als nu geen toestemming voor de aanleg wordt gegeven en er later aangelegd moet worden bijvoorbeeld omdat de woning een nieuwe eigenaar heeft gekregen worden behoorlijke kosten in rekening gebracht Dit omdat dan de aannemer apart voor deze aanleg moet komen Voor de aanleg in het buitengebied wordt een eigen bijdrage verwacht van de bewoners omdat de aanleg in het buitengebied fors duurder is dan in de bebouwde kom Hoe hoog deze bijdrage wordt is nog niet helemaal duidelijk en is mede afhankelijk van de deelname aan het project In het dorp moet fors worden gegraven Gelukkig hoeven niet alle opritten opgebroken

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/779/Werkgroep_Glasvezel.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive •