archive-nl.com » NL » V » VELDWERKEN.NL

Total: 26

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ziek burnout van worden Waarom krijgt de één wel en de ander niet waar hij recht op heeft Wat heeft hun persoonlijke ontwikkeling hier mee te maken Om meer inzicht en een goed antwoord te krijgen ben ik me naast mijn werk gaan specialiseren in Transformatie Psychologie 3 jarige opleiding tot Voice Dialogue facilitator Leergang Servant Leadership professional RET meditatie intuïtieve ontwikkeling focussing healing Emotional Freedom Techniques EFT EMDR Spiritualiteit en Jassentechniek Ik pas de technieken van de trainingen toe in mijn werk en heb me met de jaren gespecialiseerd in business en bewustwording Het is mijn kracht de harde kant van het bedrijfsleven te verenigen met de zachte kant van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk en dienend leiderschap Mijn achtergrond gebruik ik nu om een grotere groep cliënten te begeleiden Onder de naam Veldwerken coach train en adviseer ik mensen teams en bedrijven die hun persoonlijk groei willen toepassen op de werkvloer zodat zij beter en effectiever werken Wie ben je wat wil je wat zijn je talenten waar krijg je energie van wat maakt dat je lekker werkt doe je het juiste werk waar liggen je prioriteiten Dat zoeken wij samen uit Meer inzicht geeft meerwaarde Mijn achtergrond in

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=profiel (2016-04-25)
  Open archived version from archive • levert maatwerk omdat ieder mens en ieder bedrijf uniek is De vraag bepaalt de richting naar de oplossing In een vrijblijvend gesprek wordt duidelijk wat er speelt wat jij wilt bereiken en op welke manier Veldwerken jou daarbij kan ondersteunen Aan de hand van dit gesprek bepaal jij zelf of de manier van werken bij jou en jouw vraagstuk past Wanneer dit het geval is worden er afspraken gemaakt over

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=Werkwijze (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • hebben immers voordeel bij werknemers die weten wat ze willen lekker in hun vel zitten en gemotiveerd hun werk doen Informeer naar de mogelijkheden voor jou bij jouw organisatie Coaching Nederland Veel landelijk opererende werkgevers zoals ANWB Inholland Super De Boer Fontys etc maken via een raamovereenkomst verzekering gebruik van de diensten van Coaching Nederland Dit doen zij omdat zij weten dat de kwaliteit van de bij Coaching Nederland aangesloten coaches gegarandeerd is Bij dit landelijk netwerk van op kwaliteit getoetste professionals ben ik aangesloten en kan ik worden ingehuurd Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars Voor ondernemers zpp ers geldt dat coaching als zakelijke kosten aftrekbaar is Neem contact op met je belastingadviseur of accountant wanneer je precies wilt weten hoe dit voor jou zit Loopbaanbegeleiding is voor partikulieren onder bepaalde voorwaarden wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting als studiekosten Volgens de fiscus moet er sprake zijn van individuele advisering van sollicitatieactiviteiten carrièreadviezen psychologische tests of ondersteunende workshops met als doel verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis in relatie tot inkomensverwerving Wil je hier meer van weten neem dan contact op met de belastingdienst of jouw belastingadviseur Tarieven Er zijn twee tarieven voor individuele

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=ervaringen (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • en werkwijze Tarieven Links Veldwerken is een netwerkorganisatie en werkt daarom graag en regelmatig samen met de volgende bedrijven die op hun gebied zeer gespecialiseerd en leidend zijn Links aikido work vergroting van persoonlijke effectiviteit en authentiek leiderschap met Aikido door Anita Paalvast Leiden Human Treasures ontwikkeling van personeel en organisatie door Leo Sonneveld Woerden Win Win communicatie voor het oplossen van irritaties op het werk door Leo Sonneveld Woerden

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=links (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • info veldwerken nl Mobiel 06 40 42 50 60 Met de trein op 4 minuten loopafstand van station Overveen Vanuit station Overveen rechtsaf richting Albert Heijn lopen Daar linksaf de winkelstraat in tot de rotonde Bij de rotonde rechtsaf de Julianalaan inlopen Julianalaan oversteken naar nr 1 Op 22 treinminuten vanaf Amsterdam CS 17 treinminuten vanaf Amsterdam Sloterdijk 28 treinminuten vanaf station Leiden CS en 22 treinminuten vanaf station Beverwijk

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=contact (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • vrouwen Ondernemend Onderhandelen Succesvol Veranderingen Implementeren over veldwerken Wat doet Veldwerken Over Madjori Veldema Waarden en werkwijze Tarieven Links contact Blog Onderzoek en Advies Personeelsadvies voor het MKB Advies over Arbeidszaken Onderzoek en Advies Veldwerken helpt bedrijven op het gebied van Personeel Organisatie advies doet onderzoek naar de bedrijfscultuur begeleidt bedrijven bij veranderingsprocessen samenvoeging van afdelingen cultuurveranderingen individuele en team coaching outplacement casemanagement Trefwoorden Omgaan met veranderingen Cultuurveranderingen feedbackcultuur op

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=advies (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Performance life coaching Teamcoaching Jassentechniek Jacket Technique Voice Dialogue workshops Focus workshop Workshop Shared Values Aardig Onderhandelen Libelle aanbod Onderhandelen voor aardige vrouwen Ondernemend Onderhandelen Succesvol Veranderingen Implementeren over veldwerken Wat doet Veldwerken Over Madjori Veldema Waarden en werkwijze Tarieven

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=disclaimer (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren 15 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10 en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij Veldwerken alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Veldwerken rustende verplichting ingevolge de wet indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden of bij levering van een zaak indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden artikel 4 Opschorting ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1 Veldwerken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet niet volledig of niet tijdig nakomt indien na het sluiten van de overeenkomst Veldwerken ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Veldwerken kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen 2 Voorts is Veldwerken bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Veldwerken kan worden gevergd 3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veldwerken op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar Indien Veldwerken de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst 4 Indien Veldwerken tot opschorting of ontbinding overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan 5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is is Veldwerken gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan 6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt dan is Veldwerken gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl de Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht 7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Veldwerken zal Veldwerken in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Veldwerken extra kosten met zich meebrengt dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen tenzij Veldwerken anders aangeeft 8 In geval van liquidatie van aanvrage van surséance van betaling of faillissement van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Opdrachtgever van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het Veldwerken vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling De vorderingen van Veldwerken op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar 9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerdert met de eventuele aan afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht artikel 5 Overmacht 1 Veldwerken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Veldwerken geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Veldwerken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen Werkstakingen in het bedrijf van Veldwerken of van derden daaronder begrepen Veldwerken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Veldwerken zijn verbintenis had moeten nakomen 3 Veldwerken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij 4 Voorzover Veldwerken ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is Veldwerken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst artikel 6 Betalingsvoorwaarden en incassokosten 1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14

  Original URL path: http://www.veldwerken.nl/index.php?page=algemene-voorwaarden (2016-04-25)
  Open archived version from archive •