archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilans
  viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing the Flash version or the basic HTML version of this publication Table of Contents Flash Version 1 2 3 5 6 7

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page4.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Vilans
  20 2 3Leerbehoefteopde6 thema s 23 2 4Verbeterenmet hoofd hart handen 24 2 5Zorgmedewerker inhart vande transitie 27 Vernieuwend zorgen indepraktijk 28 3 1De richtinggevendeuitgangspunten 29 3 2Typologie vande zorgrelatie 30 3 3De visie vanVilansop leren 33 Literatuur 36 Overdedeelnemers 37 Positief vind ik wegaan steedsmeer kijkennaar degehelemens inclusief zijnnetwerk Zorgmedewerker Belangrijkste gede lte van het verhaal SEO Version Warning You are currently viewing the SEO version of text It

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page5.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  verworvenhedenwaarwe trots op zijn eenkwalitatief goedeen toegankelijke zorg voor iedereen voor delen vandebevolkingbuitenbereikkomt Wankel draagvlak Het nieuwebeleidbouwt voort opmaatschappelijke verande ringenendemacro economischenoodzaakom in tegrijpen indeoverheidsfinanciën Samenlevingen zorgsectorwetenal langer dat dit bekostigingsvraagstukeraankomt enookdat burgers eenander soort zorg vragen Maar hetmaatschappe lijkeenpolitiekedraagvlak voor grondigehervormingen ontbrak tot nu toe Dat draagvlak isnog steedswankel Iedereenbegrijpt dat veranderingennodig zijn maar over het tempoendewegwaarlangs lopendemeningenuiteen Kernwaardenovereindhouden Oprecht vanbetekeniswillen zijn voor eenander is een tijdloze kernwaarde inde

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page6.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  vooravond vaneen fundamentele transitie Dat biedt kansen Alswediekansenkunnenbenutten zorgen we samen voor een fundamentele toekomstgerichte verbete ring vande langdurende zorg Leeswijzer Hoofdstuk1gaat inopdeessentie vande zorg kernwaarden dekloof tussennuen straks en richtinggevendeuitgangspunten Hoofdstuk2 vervolgtmetwat er geleerddient teworden de inhoudelijke thema s enopgaven volgensde zorgmedewerker Hoofdstuk3 spitst het verhaal toenaar dekern vande zaak de vijf belangrijkste relaties vande zorgmedewerker enhet leren ontwikkelen van medewerker enorganisatie Wij willengeen stempelsdrukken Datwe sprekenover hij en

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page7.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  are currently viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing the Flash version or the basic HTML version of this publication Table of Contents Flash Version 1 2 3 4

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page8.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  inevengrote mateweggelegd Deessentie vande zorg nuen straks 1 1 Zorgenmensbeeld vernieuwendekernwaarden 1 2 Dekloof tussennuen straks 1 3 Richtinggeven Ho fdstuk 1 De focusopkwaliteit vanbestaanen veerkracht doet recht aaneenmaatschappelijke situatiewaarinookmensenmet een ziekteen of beperking inmeer enminderemate zelf standigkunnen functioneren Inde langdurende zorg isdeaanditmensbeeldgerelateerde ontwikkelingal jaren te zien Dewitte jassen verdwijnen de murenuit hetmedischmodel zijn ingeruild voor een zonor maalmogelijke leefomgeving Zo is indegehandicaptenzorg het burgerschapsparadigma al langer eenbekendbegrip mensenmet eenbeperking

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page9.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  de directeomgeving Aandeel binnen leeftijdsgroep 40 35 30 25 20 10 5 0 Geen 1 2 3 Minstens 1 Aandoeningen Vergrijzingenontgroening Tussen2011en2030neemt het aantal oude ouderen toe tot 22 in2025 Het aantalmensen tussende20en64 jaar neemt af Dit betekent dat de zorgvraag stijgt Rond2025 is depotentiëleberoepsbevolkingnogmaar hoogstens 60 van de totalebevolking Dit betekent dat erminderwerkenden zijn diede sociale lasten zoalsgezondheidzorg kunnendragen Stijgende zorgvraag Het aantalmensenmet een chronische ziekte zal toenemen evenalshet

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page10.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  onelebeperkingenenmogelijkheden inplaats vanaanbodop ziektenen aandoeningenbetekent hoedanook eenmeer volgend zorgaanbod Eerst de eigenkracht vanburger cliënt dan inzet van familieenandere verwantenendan pasprofessionele zorgenondersteu ning Demoderneburger cliënt is aan zetmet andere vragenen verwachtin gen Hij isdaarmeede inspirator en motor voor de vernieuwing Zorg vande toekomst zorgmedewerkerals enabler Doordat deprofessional inde zorg voortdurendafstemt opde vraag van demoderneburger cliënt wordt zij een enabler iemanddiehelpt de invloed van debeperkingenophet leven vandebe trokkene teminimaliserenéndeeigen regieen zelfredzaamheid te vergroten De zorgmedewerker kijkt dusniet alleen naar defecten maar vooral naarwat mensen inhun levenwillenbereikenen hoe zehun levengraagwillen leiden In literatuur over de rol vandeprofessional komt bijvoorbeeld de variant voor vaneen supportteam Dit teambestaat uit mensendiebelangrijk zijn voor degenemet eenbeperking endieeenaandeel leveren indeondersteuning inbrede zin Daar kaneenprofessional onderdeel van zijn maar belangrijk isdat dezeprofessional gelijkwaardig is aandeanderen inhet supportteam Hetmaken vanafsprakenover ondersteuning enhet ontwikkelen vaneenondersteuningsplanof zorg leef plangebeurtmet eenonafhankelijke facilitator Deze persoon zorgt ervoor dat degoede vragenwordengesteld enbeantwoordendat iedereenaanbodkomt De rol vande professional verandert vanexpert naar gelijkwaardig lid indit supportteam De transitie vraagt vernieuwend zorgenaan tweekanten die vandeburger cliëntmet gadgets voor zelfmonitoring van leefstijl engezondheidaandeenekant de zorgverlener sec tormet eenopenmind nieuwe vormen van vraagverheldering en informatieverstrekkingaandeanderekant Wewennen ons aan iederedagweermet eenopen vraaghet contact te leggen zo vertelt een zorgmedewerker 11 SEO

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page11.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive